Võimendusega tehingute ja tuletistehingute eritingimused

Kehtivad alates 20.02.2024

Pank teeb Klientidega Võimendusega tehinguid ning Tuletistehinguid ja võimaldab Klientidel sõlmida Panga vahendusel kolmandate isikutega Tuletistehinguid vastavalt käesolevatele Võimendusega tehingute ja tuletistehingute eritingimustele (edaspidi „Tingimused“).

 1. Mõisted

  1. Tingimustes kasutatakse Üldtingimustes ja Investeerimisteenuste osutamise tingimustes sätestatud mõisteid ning järgmisi mõisteid alljärgnevas tähenduses:

   1. EMIR on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr. 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta ning selle rakendamisaktid;

   2. Juhend on Veebilehel avaldatud informatiivne teabeleht, milles selgitatakse Omavahendite Osakaalu arvestamise printsiipe ja muid käesolevate Tingimuste alusel tehtavate tehingutega seonduvaid asjaolusid koos asjakohaste näidetega;

   3. Konto on Panga poolt Kliendile avatud ja Lepingus kindlaksmääratud konto, millel hoitakse Kliendi poolt Tehingute tegemiseks kasutatavat raha, väärtpabereid ja/või muud vara ning Panga Väärtpaberikonto ulatuses, milles sellel Panga Väärtpaberikontol hoitakse Kliendi arvel Väärtpabereid või muud vara.

   4. Leping on Kliendi ja Panga vahel sõlmitud leping, mille alusel Pank ja Klient teevad Võimendusega tehinguid ja/või Tuletistehinguid ja/või Pank vahendab Tuletistehingu sõlmimist;

   5. Omavahendite Osakaal on Tagatisväärtuse ja Lepingust tulenevate Kliendi kohustuste põhjal leitav suhtarv, mille eesmärk on hinnata Tagatisväärtuse piisavust ning mis peab olema vähemalt 0,5 ehk 50%. Omavahendite Osakaalu arvestatakse Juhendis toodud valemi kohaselt;

   6. SFTR on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr. 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012;

   7. Tagatisvara on Kontol kirjendatavate Väärtpaberite, raha ja muude õiguste positiivne saldo;

   8. Tagatisväärtus on Tagatisvara turuväärtus, mis on kaalutud Panga poolt kehtestatud ja Veebilehel avaldatud tagatismääraga. Pangal on õigus konkreetsele Väärtpaberile, rahale või muudele õigustele omistatavat tagatismäära ühepoolselt muuta;

   9. Tehing on Võimendusega tehing ja/või Tuletistehing;

   10. Tuletisinstrument on tuletisväärtpaber või tuletisleping vastavalt kohalduvatele õigusaktidele;

   11. Tuletistehing on tuletisleping või tehing Tuletisinstrumendiga, mille sõlmimist Pank võimaldab vastavalt Tingimuste punktile 5;

   12. Vabad Omavahendid on laenulimiidi summa, mille ulatuses Tagatisväärtus ületab nõutava Omavahendite Osakaalu säilitamiseks vajalikku väärtust;

   13. Võimendusega tehing on Väärtpaberite tagatisel laenu andmine vastavalt Tingimuste punktile 3 või Väärtpaberite laenamine vastavalt Tingimuste punktile 4.

 2. Üldsätted

  1. Lisaks Tingimustele kohaldatakse Lepingule järgmisi tingimusi, mis on Lepingu lahutamatuks osaks ning mis on avaldatud Veebilehel:
   1. Panga Investeerimisteenuste osutamise tingimused;
   2. Panga Üldtingimused;
   3. Hinnakiri;
   4. kõigis eelnimetatud tingimustes nimetatud muud tingimused, korrad ja teabematerjalid.
  2. Pooled on teadlikud, et Lepingu täitmisel ja Tehingute tegemisel peavad nad lisaks Lepingule lähtuma järgmistest piirangutest, tingimustest ja kordadest ning iga Tehingu tegemisele suunatud tahteavalduse tegemisel Klient kinnitab, et ta on tutvunud nimetatud piirangute, tingimuste ja kordadega ning ta aktsepteerib neid:
   1. Tehingu objektiks olevatele Väärtpaberitele kohaldatavad õigusaktid (sh asjakohased Euroopa Liidu ja välisriikide õigusaktid);
   2. Tehingu objektiks olevate Väärtpaberite (sh Tuletisinstrumentide) tingimused;
   3. Tehingu objektiks olevate Väärtpaberite suhtes asjakohaste reguleeritud turgude, kauplemissüsteemide ja väärtpaberiregistrite reeglid ning vastavate turgude, kauplemissüsteemide ja väärtpaberiregistrite tavad ja praktika.
  3. Käesolevate Tingimuste ja punktis 2.1 viidatud tingimuste vastuolu korral kohaldatakse Tingimusi.
  4. Sõltumata Lepingu tingimustest ei ole Kliendil õigust teha Tehingut ega nõuda selle tegemist või vahendamist Pangalt ning Pangal ei ole kohustust Tehingut teha ega vahendada muuhulgas juhul, kui vastava Tehingu tegemine või selle vahendamine oleks vastuolus punktis 2.1 ja 2.2 viidatud piirangute, tingimuste ja kordadega.
 3. Laenu andmine väärtpaberite tagatisel

  1. Pank annab Kliendile Tagatisvara tagatisel laenu tehingute tegemiseks Väärtpaberitega käesolevate Tingimuste alusel, võimaldades Kontol olevaid rahalisi vahendeid Vabade Omavahendite ulatuses ületada Panga vahendusel Väärtpaberitega tehingute tegemiseks. Kui Kontol olevad rahalised vahendid on muus valuutas kui laenu valuuta, siis need võetakse arvesse Tagatisvarana Vabade Omavahendite arvutamisel, aga ei loeta Kontol olevateks rahalisteks vahenditeks käesoleva punkti tähenduses.
  2. Väärtpaberite tagatisel laenu andmise eelduseks on piisava Tagatisvara olemasolu ning Pank ei väljasta Kliendile laenu ulatuses, mis tingiks Kliendi Omavahendite Osakaalu langemise alla Tingimustes kehtestatud piirmäära.
  3. Kui laenu eest ostetud Väärtpaberite eest makstakse Kliendile dividende või tehakse rahas või Väärtpaberites muid eraldisi või antakse Kliendile muid rahaliselt hinnatavaid õigusi, on Klient kohustatud viivitamatult tagama nende dividendide, eraldiste ja õiguste kandmise Kontole. Sellised maksed või eraldised omistatakse Kliendile ja nende arvel vähendatakse Kliendi võlgnevust või suurendatakse Vabasid Omavahendeid.
  4. Klient kohustub laenu Pangale tagasi maksma laenu andmise kuu viimaseks Pangapäevaks. Kliendil on õigus laen täielikult või osaliselt ennetähtaegselt koos kogunenud, kuid tasumata intressiga igal ajal Pangale tagasi maksta, esitades Pangale sellekohase avalduse ja tagades selleks vajalikus summas rahaliste vahendite olemasolu Kontol, milliste summade ulatuses võib Pank Kontot ilma Kliendi eraldi korralduseta debiteerida. Poolte eraldi kokkuleppel kohustub Klient laenu koos tasumisele kuuluva intressiga kandma Panga kontole.
  5. Juhul, kui Klient ei ole tähtpäevaks laenu tagastanud, kuid Kliendi Omavahendite Osakaal ületab Tingimustega kehtestatud piirmäära ning Klient on kohaselt täitnud kõik Lepingust tulenevad kohustused, pikeneb laenu tagastamise tähtaeg pikenemise hetkel kehtivatel tingimustel automaatselt järgmise kalendrikuu viimase Pangapäevani, kui Pank ei nõua laenu tagastamist.
  6. Pank väljastab laenu üksnes Veebilehel määratud valuutades. Laenu valuuta ametlikul asendamisel teise valuutaühikuga on Pangal õigus ühepoolselt muuta laenu valuutat ning konverteerida laen Kliendi kulul käibele võetud valuutasse Panga ametliku vahetuskursi alusel. Pank teavitab Klienti laenu valuuta muutmisest Veebilehe vahendusel.
 4. Väärtpaberite laenamine

  1. Pank laenab Kliendile tehingute tegemiseks Väärtpabereid käesolevate Tingimuste alusel, täites Kliendi nimel ja arvel tehingukorralduse Panga käsutuses olevate Väärtpaberitega (short sale ehk lühikeseks müük).
  2. Väärtpaberite laenamise eelduseks on piisava Tagatisvara olemasolu ning Pank ei laena Kliendile Väärtpabereid ulatuses, mis tingiks Kliendi Omavahendite Osakaalu langemise allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära.
  3. Klient kohustub laenatud Väärtpaberid Pangale tagastama Väärtpaberite laenuks andmise kuu viimaseks Pangapäevaks. Kliendil on õigus laenatud Väärtpaberid ennetähtaegselt koos kogunenud, kuid tasumata intressiga igal ajal Pangale tagastada. Laenatud Väärtpaberite tagastamiseks kannab Klient laenatud Väärtpaberitele vastavad Väärtpaberid (samas koguses samade liigitunnustega piiritletud Väärtpaberid) Panga poolt määratud kontole või esitab Pangale korralduse Kliendi arvel omandada laenatud Väärtpaberitele vastavad Väärtpaberid, mille ulatuses loetakse Kliendi poolt laenatud Väärtpaberid Pangale tagastatuks. Klient kohustub Pangale hüvitama kõik Panga poolt Väärtpaberite omandamisega seonduvad kulud.
  4. Pangal on igal ajal sõltumata põhjusest õigus nõuda Kliendile laenatud väärtpaberite ennetähtaegset tagastamist Panga diskretsioonil kas ajutiselt või lõplikult. Kuigi Pank ei ole kohustatud Klienti laenatud Väärtpaberite ennetähtaegse tagastamise nõudest ette teavitama, teeb Pank seda võimaluse korral mõistliku aja jooksul enne tagastamise tähtaega. Klient kannab laenatud Väärtpaberite ennetähtaegse tagastamise nõudest tulenevalt või sellega seonduvalt kõiki riske. Klient kohustub Pangale hüvitama kõik laenatud Väärtpaberite ennetähtaegse tagastamise nõudest tulenevad või sellega seonduvad kulud ja kahju.
  5. Juhul, kui Klient ei ole tähtpäevaks laenatud Väärtpabereid tagastanud, kuid Kliendi Omavahendite Osakaal ületab Tingimustes kehtestatud piirmäära ning Klient on kohaselt täitnud kõik Lepingust tulenevad kohustused, pikeneb laenatud Väärtpaberite tagastamise tähtaeg pikenemise hetkel kehtivatel tingimustel automaatselt järgmise kalendrikuu viimase Pangapäevani, kui Pank ei nõua laenatud Väärtpaberite tagastamist.
  6. Kui Klient ei ole laenatud Väärtpabereid tähtpäevaks tagastanud ega neid lunastanud (sh Panga ennetähtaegse tagastamise nõude korral), on Pangal õigus osta laenatud Väärtpaberitele vastavad Väärtpaberid kliendi arvel ja Klient kohustub katma kõik sellise tehinguga seonduvad kulud, mille teostamiseks on Pangal õigus debiteerida Kontot.
  7. Kui Väärtpaberite laenuperioodi kestel esitatakse laenatud Väärtpaberite osas lunastamise või tagasivõtmise ettepanek või avaldatakse muud informatsiooni, mis Panga hinnangul võib oluliselt mõjutada laenatud Väärtpaberi hinda, siis on Pangal õigus anda Kliendile korraldusi Väärtpaberite laenamisega seonduvalt, sealhulgas nõuda Väärtpaberite tagastamist Tingimuste punktis 4.4 sätestatud korras. Klient kohustub järgima Panga korraldusi, kannab selliste korralduste esitamise ajendiks ja aluseks olevate asjaolude esinemise ja korralduste esitamisega seonduvaid riske ja vastutab selliste korralduste mittetäitmisega Pangale tekitatud kahju eest.
  8. Kui laenuperioodi kestel tehakse laenatud Väärtpaberite osas fondiemissioon või muul viisil emiteeritakse senistele väärtpaberiomanikele täiendavaid Väärtpabereid ilma rahalist sissemakset tegemata, kohustub Klient hiljemalt kokkulepitud tähtajaks tagastama Pangale nii laenatud Väärtpaberid kui ka vastava fondiemissiooni või muu täiendava emissiooni käigus omandatud täiendavad Väärtpaberid. Kui Väärtpaberiteks on märkimisõigused või muud kaubeldavad õigused, mis annavad õiguse omandada Väärtpabereid rahalise sissemakse eest või ilma rahalist sissemakset tegemata, siis Klient kohustub viivitamata võimaldama selliste täiendavate õiguste ülekandmise Pangale ja/või teostamise Panga poolt.
  9. Kui laenuperioodi kestel tehakse laenatud Väärtpaberite suhtes ülevõtmispakkumine või Väärtpaberi emitendi suhtes algatatakse pankroti-, likvideerimis-, saneerimis- või muu maksejõuetusmenetlus, loetakse laenatud Väärtpaberite tagastamise tähtaeg saabunuks ja Pangal on õigus nõuda laenatud Väärtpaberite kohest tagastamist vastavalt Tingimuste punktile 4.4 ja arvestatud, kuid tasumata intressi maksmist.
  10. Kui laenuperioodi kestel muudetakse laenatud Väärtpaberite tingimusi või tehakse muid korporatiivseid toiminguid, millega Väärtpaberi nominaalväärtus võib väheneda (nt split), peab Klient tagastama Pangale hiljemalt kokkulepitud tähtajaks Väärtpabereid ulatuses, mis vastab eelviidatud korporatiivsetest sündmustest tingitud muutustele. Kui korporatiivse sündmusega seonduvalt tehakse Väärtpaberiomanikele väljamakseid (sh intressid, dividendid või muud kasumieraldised, Väärtpaberi nominaalväärtuse vähendamisega seonduvad väljamaksed), siis Klient kohustub vastavad summad kandma viivitamatult Pangale. Väärtpaberite nominaalväärtuse suurendamisel korrigeeritakse Kliendi kohustusi Panga ees vastavalt.
  11. Muude punktis 4.10 viidatud korporatiivsete toimingutega samalaadsete toimingute korral teostab Pank vastava Väärtpaberiga seonduvate positsioonide ümberarvutuse.
 5. Tuletistehingud

  1. Pank võimaldab käesolevate Tingimuste alusel teha Panga poolt kindlaksmääratud Tuletistehinguid Pangaga või teha tehinguid Panga poolt kindlaksmääratud reguleeritud turgudel või kauplemissüsteemides kaubeldavate Tuletisinstrumentidega, mille nimekiri on kehtestatud Hinnakirjaga. Klientidel on võimalik Tuletistehinguid teha vastavatel reguleeritud turgudel või kauplemissüsteemides Pangale ja/või Panga Klientidele võimaldatavas ulatuses.
  2. Pangal on õigus enne Tuletistehingute tegemist nõuda Kliendilt piisava Tagatisvara olemasolu ning Pank ei võimalda Kliendil Tuletistehinguid teha, kui selle tulemusel langeks Kliendi Omavahendite Osakaal allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära.
  3. Pank võimaldab Kliendile Tuletisinstrumentide täitmise üksnes rahas, välja arvatud kui Poolte vahel on eraldi kokkulepitud või Pank võimaldab täitmist alusvara tegeliku tarne või vastuvõtmise kaudu. Pank üldreeglina võimaldab optsioonide täitmist alusvara tegeliku tarne ja/või vastuvõtmise kaudu.
  4. Vältimaks täitmist alusvara tegeliku tarne või vastuvõtmise kaudu (välja arvatud kui Pank seda võimaldab), on Klient kohustatud õigeaegselt enne tegeliku tarne tegemise või vastuvõtmise kohustuse tekkimist sulgema oma positsiooni vastavas Tuletisinstrumendis. Kui Klient ei ole õigeaegselt Tuletisinstrumendist tulenevat positsiooni sulgenud, on Pangal õigus see ise sulgeda, vältimaks tegeliku tarne või vastuvõtmise kohustuse tekkimist. Klient kannab Panga poolt Tuletisinstrumendist tuleneva positsiooni sulgemise riski ning loobub käesolevaga sellest tulenevatest kõikidest nõuetest Panga või Panga juhtide/töötajate vastu.
  5. Pank ei võimalda Tuletisinstrumendi täitmist, kui Kontol puuduvad selleks piisavad Vabad Omavahendid. Sellisel juhul on Pangal õigus, aga mitte kohustus, Tuletisinstrument müüa ilma Kliendi sellekohase korralduseta. Juhul, kui Pank eelnimetatud õigust ei kasuta, võib Tuletisinstrument muutuda väärtusetuks (näiteks option lapse). Klient on sellistest asjaoludest teadlik, kannab nendest tulenevaid ja nendega seonduvaid riske ja loobub eeltooduga seonduvalt kõikidest nõuetest Panga või Panga juhtide/töötajate vastu.
  6. Klient kohustub Pangale hüvitama kogu kahju ja kulud, mis tuleneb või seondub Panga poolt Tingimuste punktis 5 kehtestatud õiguste teostamisest, eelkõige Panga algatusel Tuletisinstrumendist tuleneva positsiooni sulgemisest või Tuletisinstrumendi müümisest.
  7. Kliendil on keelatud Panga vahendusel katteta Tuletistehingute tegemine ning Klient kohustub Pangale hüvitama kogu kahju (sh kaudne kahju) ja kulud, mis tulenevad või on seotud sellise keelatud tehingu tegemisega.
  8. EMIR ja SFTR nõuete täitmiseks on Klient kohustatud teavitama Panka, kas Klient on eelmainitud regulatsioonide kohaselt finantssektori vastaspool või finantssektori väline vastaspool. Kui Klient Panka sellest ei teavita, eeldab Pank, et Klient on EMIR ja SFTR alusel finantssektori väline vastaspool. Täpsem kirjeldus EMIR ja SFTR nõuetest ja nendega kaasnevatest kohustustest on kättesaadav Panga Veebilehel.
  9. Käesolevaga annab Klient Pangale ja/või Haldurile kõik vajalikud volitused teostada Kliendi nimel EMIR ja SFTR järgsed regulatiivsed teavituskohustused ja muud toimingud, mis tulenevad Kliendi poolt Pangaga ja/või Halduriga tehtud Tuletistehingutest, kui see on eelmainitud regulatsioonide kohaselt nõutud. Pank ja/või Haldur teostab Kliendi eest asjakohased teavitamiskohustused ja muud toimingud üksnes juhul, kui Klient on teostanud kõik selleks vajalikud eeltoimingud (sh temale on väljastatud kehtiv LEI kood ning ta on esitanud Pangale ja/või Haldurile kogu vajaliku teabe tema klassifitseerimiseks ja kohustuste täitmiseks).
  10. Pank ja/või Haldur võib Kliendi eest teavitamiskohustusest keelduda, kui esineb mõni Kliendi nimel raporteerimist takistav asjaolu (sh aegunud LEI kood). Klient kannab teostatud teavituskohustuste täitmisest ja muudest EMIR ja SFTR järgsetest toimingutest tulenevaid kõiki riske ja loobub sellega seonduvalt kõikidest nõuetest Panga ja/või Halduri ja nende juhtide/töötajate vastu.
  11. Kui Klient soovib Pangaga ja/või Halduriga tehtud Tehingutega seonduvad EMIR ja/või SFTR järgsed regulatiivsed teavituskohustused või muud toimingud teostada ise või kolmanda isiku kaudu, ning see on kooskõlas regulatsiooniga, tuleb Pangale ja Haldurile esitada sellekohane taotlus hiljemalt Tehingu tegemisel.
 6. Omavahendite osakaal

  1. Omavahendite Osakaal peab igal ajahetkel olema vähemalt 0,5 ehk 50% (Omavahendite Osakaalu piirmäär). See tähendab, et Tagatisväärtus peab igal ajahetkel olema vähemalt võrdne Lepingust tulenevate Kliendi kaalutud kohustuste summaga.
  2. Klient peab jooksvalt tagama, et Tehingu tegemisel ei langeks Omavahendite Osakaal ühelgi hetkel allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära. Nimetatud kohustuse täitmine on Panga poolt Kliendiga Tehingu tegemise või selle vahendamise eelduseks ning kohustuse mittetäitmisel on Pangal õigus teostada punktides 6.3 kuni 6.5 sätestatud õigusi või realiseerida Tagatisvara.
  3. Kliendi Omavahendite Osakaalu langemist allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära loetakse oluliseks Lepingu rikkumiseks ja Pangal on õigus Leping ühepoolselt lõpetada ja nõuda Lepingust tulenevate kohustuste viivitamatut täitmist või rakendada teisi õiguskaitsevahendeid.
  4. Piiramata punktis 6.5 sätestatud Panga õigusi, Kliendi Omavahendite Osakaalu muutumisel ja langemisel allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära, on Pangal õigus nõuda Kliendilt Omavahendite Osakaalu viivitamatut suurendamist Panga poolt nõutud ulatuses või Tagatisvara tagatisel Pangalt saadud laenu või Pangalt laenatud Väärtpaberite viivitamatut tagastamist või Tuletisinstrumentidest tulenevate avatud riskipositsioonide kas osalist või täielikku sulgemist tagamaks Omavahendite Osakaalu vastavuse Tingimustes kehtestatud piirmäärale.
  5. Kui Kliendi Omavahendite Osakaal on langenud allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära on Pangal õigus ilma Kliendi tehingukorralduse ja nõusolekuta realiseerida Tagatisvara eesmärgiga (Panga vabal valikul) suurendada Omavahendite Osakaalu või tagastada laenatud Väärtpaberid või Väärtpaberite tagatisel Pangalt saadud laen või sulgeda Tuletisinstrumentidest tulenevad riskipositsioonid kas osaliselt või täielikult.
  6. Punktis 6.5 nimetatud tehingute tegemisel lähtub Pank Väärtpaberite turuväärtusest asjakohasel reguleeritud turul või kauplemissüsteemis. Juhul, kui Kontol olevast Tagatisvarast ei piisa Panga kõigi nõuete rahuldamiseks, on Pangal õigus ilma Kliendi tehingukorralduse ja nõusolekuta realiseerida ka Kliendi teistel Pangas asuvatel või Panga poolt hallatavatel kontodel asuvat vara või debiteerida nimetatud kontosid.
  7. Klient kinnitab, et ta on teadlik ja nõustub, et punktidest 6.5 ja 6.6 tulenevate õiguste teostamiseks ei pea Klienti eelnevalt teavitama ega võimaldama Kliendil Omavahendite Osakaalu suurendamist, kuna Väärtpaberite turuhind võib kiiresti muutuda ning tingida sellega täiendava kahju ja kulu tekkimise nii Pangale kui ka Kliendile. Klient kannab Omavahendite Osakaalu vähenemisest ja sellest tingitud toimingutest tulenevaid ja nendega seonduvaid riske ja loobub eeltooduga seonduvalt kõikidest nõuetest Panga või Panga juhtide/töötajate vastu. Klient kohustub Pangale hüvitama kogu kahju ja kulud (sh mistahes kaudsed kulud), mis seonduvad Panga poolt Tingimuste punktides 6.5 ja 6.6 kehtestatud õiguste teostamisega.
 7. Tagatis

  1. Klient kohustub enne Tehingu tegemist tagama Pangas tema nimel avatud Kontol Panga poolt aktsepteeritava Tagatisvara olemasolu vähemalt ulatuses, et vastava Tehingu tulemusel ei langeks Kliendi Omavahendite Osakaal allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära.
  2. Pangal on õigus konkreetsele Väärtpaberile, rahale või muudele Tagatisvaraks olevatele õigustele omistatavat tagatismäära ühepoolselt muuta, avaldades sellekohase informatsiooni Veebilehel. Tagatisvarale omistatava tagatismäära määramisel ning muutmisel lähtub Pank asjakohastel finantsturgudel toimuvatest muutustest, sealhulgas muutustest või prognoositavatest muutustest Tagatisvara turuhinnas ja/või likviidsuses, inflatsioonitasemest ja majanduse arengu üldistest väljavaadetest. Arvestades piisava Tagatisvara olemasolu olulisust ning finantsturgude volatiilsust ja efektiivsust ning kiiret reageerimist turutingimuste ning finantsinstrumentide ja/või emitentidega seonduvale informatsioonile ja muutustele, on Tagatisvara tagatismäära asjakohane muutmine olemuslikult seotud lepingulise põhilise eseme ja hinna ning üleantu väärtuse suhtega. Tagatisvara tagatismäära ühepoolse muutmise õigus on Panga eelduseks Lepingu sõlmimisel.
  3. Käesolevate tingimuste kohaselt Kliendi poolt tehtud või tulevikus tehtavatest Tehingutest või Lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamise eesmärgil koormab Klient pandiõigusega Kontol oleva ja sinna tulevikus kantava Tagatisvara koos kõigi sellest tulenevate õigustega Panga kasuks.
  4. Tagatisvara hulka kuuluvatele ja sinna ostetavatele Väärtpaberitele, mida hoitakse Kliendi Balti Väärtpaberikonto vahendusel seatakse Panga poolt pant Kliendi volituste alusel Balti keskdepositooriumisse. Pangal on õigus omal äranägemisel määrata millal ja millises ulatuses ta pandi registreerimise korralduse Balti keskdepositooriumile esitab.
  5. Käesolevaga annab Klient Pangale tagasivõtmatult kõik vajalikud volitused ning õigused, et esitada Balti keskdepositooriumile punktis 7.4 nimetatud Väärtpaberite suhtes pandi registreerimise korraldused.
  6. Pooled on kokkuleppinud, et Pank võib omal äranägemisel kanda pandi Balti keskdepositooriumile alljärgnevatel tingimustel:
   1. Pangal on panditud Tagatisvara realiseerimiseks tagasivõtmatu käsutusõigus;
   2. väärtpaberite võõrandamiseks või käsutamiseks on nõutav Panga kirjalik nõusolek;
   3. pandiga on hõlmatud Tagatisvara hulka kuuluvate Väärtpaberite tulevikus emiteeritavad aktsiad või osad.
  7. Pant loetakse tekkinuks peale sellekohase märke tegemist Balti Keskdepositooriumis. Pandi registreerimise ja pandi kustutamisega seotud teenustasud ja kulud tasub Klient vastavalt Hinnakirjale.
  8. Tagatisvara hulka kuuluvad ja sinna ostetavad Väärtpaberid, mida hoitakse Kliendi arvel Panga Väärtpaberikontol loetakse pandiga koormatuks Lepingu sõlmimisest ning igakordselt uute Väärtpaberite kandmisest Panga Väärtpaberikontole.
  9. Tagatisvara hulka kuuluv Kontol oleva raha väljanõudeõigus loetakse pandiga koormatuks Lepingu sõlmimisest ning igakordselt raha kandmisest Kontole.
  10. Pangal on õigus, aga mitte kohustus, võimaldada Kliendil Tagatisvara asendada või Kliendi Omavahendite Osakaalu piisavuse korral osaliselt vabastada pandi alt Tagatisvara.
  11. Kui Klient ei ole täitnud nõuetekohaselt Lepingust või Tehingust tulenevaid kohustusi Panga ees, siis on Pangal õigus ilma Kliendi eraldi nõusoleku või korralduseta rahuldada kõik nõuded (sh leppetrahvi, viivise ja intressinõuded) Tagatisvara arvel (sh realiseerida Tagatisvara hulka kuuluvad Väärtpaberid). Pangal on õigus omal äranägemisel valida, milliseid Tagatisvara hulka kuuluvaid varasid ta realiseerima hakkab ja millises mahus ning järjekorras seda teeb.
  12. Muuhulgas on Pangal õigus Tagatisvara arvel osta Väärtpabereid, et täita Kliendi laenulepingust tulenev Väärtpaberite tagastamise kohustus (lühikese positsiooni sulgemine) või Tuletisinstrumentidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja positsiooni sulgemiseks.
  13. Tagatisvara koormav pant lõppeb, kui Klient on nõuetekohaselt täitnud kõik Lepingust ja Tehingutest tulenevad kohustused ja lõpetab Lepingu. Korralduse pandi kustutamise kohta Balti keskdepositooriumis teeb Pank.
  14. Lepingule allakirjutamisega annab Pantija Pangale tagasivõtmatult kõik õigused ja volitused:
   1. Kontol oleva raha kasutamiseks ja käsutamiseks Lepingust või Tehingutest tulenevate kohustuste täitmiseks;
   2. esitamaks Pantija eest, nimel ja arvel korraldust Tagatisvara hulka kuuluva Väärtpaberi realiseerimiseks (sh Balti keskdepositooriumisse juhiste ja korralduste andmiseks, mh panditud Väärtpaberi kandmiseks Panga poolt näidatud kontole) ja täitma muid Tagatisvara realiseerimisega seotud ülesandeid.
  15. Pantija kohustus loetakse täidetuks Tagatisvara müügist/realiseerimisest laekunud raha ulatuses, millest on maha arvatud Tagatisvara hoidmiseks ja/või realiseerimiseks tehtud kulutused. Pärast eelnimetatud kulutuste hüvitamist ja Tagatavast lepingust tuleneva nõude rahuldamist ülejäänud raha tagastatakse Pantijale.
  16. Pangal on oma nõuete täitmiseks õigus ilma Kliendi eraldi korralduse ja nõusolekuta debiteerida Kliendi teisi Pangas avatud kontosid nõuete ulatuses.
  17. Panga suhtes moratooriumi kehtestamisel, pankroti väljakuulutamisel, saneerimiskava kinnitamisel või muu sarnase maksejõuetusmenetluse algatamisel loetakse Leping ja kõik selle alusel tehtud Tehingud ennetähtaegselt lõpetatuks vastavalt moratooriumi kehtestamisele, pankroti väljakuulutamisele, saneerimiskava kinnitamisele või muu sarnase maksejõuetusmenetluse algatamisele eelneva Pangapäeva seisuga kell 23:59.
 8. Intress ja tehingutasud

  1. Klient on Võimendusega tehingu tegemisel kohustatud tasuma Pangale tasu (sh intressi ja/või tehingutasu) Panga poolt kehtestatud ja Hinnakirjas sätestatud määras.
  2. Väärtpaberite laenamisel arvestatakse intressi laenatud Väärtpaberite turuväärtuselt Väärtpaberite laenamise Pangapäeva seisuga ja laenu puhul Panga poolt väljastatud laenusummalt. Intressi arvestatakse vastavalt Väärtpaberite laenamise või laenu väljastamise päevast kuni vastavast tehingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni.
  3. Intressi arvestatakse iga kalendripäeva eest ning Pank arvutab intressi summa välja igapäevaselt. Intressi arvutamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust ning 360-päevasest kalendriaastast. Intressi tasutakse kord kalendrikuus vastava kalendrikuu viimase Pangapäeva (s.h) seisuga kogunenud summas ning Pank teostab intressi debiteerimise Kontolt iga konkreetse kalendrikuu eest sellele kalendrikuule järgneva kalendrikuu viiendal päeval. Kui see langeb päevale, mis ei ole Pangapäev, siis järgneval esimesel Pangapäeval, kui Pank ja Klient ei lepi kokku teisiti.
  4. Klient kohustub tagama, et tema Kontol on õigeaegselt intressi tasumiseks piisav summa, arvestades, et intressi debiteerimise tulemusel ei tohi Kliendi Omavahendite Osakaal langeda allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära. Kui Klient ei tasu intressi tähtaegselt, siis on Klient kohustatud maksma Panga nõudel Pangale võlgnevuse menetlemise eest tasu Hinnakirja kohaselt.
  5. Pangal on õigus ühepoolselt muuta tasu- ja intressimäärasid vastavalt Üldtingimustes sätestatud korrale. Klient on teadlik ja nõustub Panga õigusega ühepoolselt muuta tasu- ja intressimäärasid (sh Kliendi kehtivate laenude intressimäärasid). Ette teatamata ühepoolne intressimäärade muutmine loetakse põhjendatuks eelkõige juhul, kui muutmisel lähtub Pank pankadevahelisel rahaturul kaubeldavate intressiinstrumentide turuhindadest ja nende prognoositavatest muutustest, inflatsioonitasemest ja majanduse arengu üldistest väljavaadetest. Pank teavitab Klienti intressimäära muutumisest Veebilehe kaudu.
 9. Teenuse osutamisest keeldumine

  1. Pangal on lisaks Lepingus ja Üldtingimustes kehtestatud alustele õigus mistahes hetkel keelduda Teenuse pakkumisest või Tehingu tegemisest või vahendamisest, sealjuures ka alljärgnevatel juhtudel:
   1. kui tehingu tulemusena jääks Kliendi Omavahendite Osakaal allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära;
   2. Kliendile teenuse osutamise aluseks olnud asjaolud on oluliselt muutunud;
   3. Klient on oluliselt rikkunud Lepingust tulenevaid kohustusi või mõnest teisest Pangaga või Pangale teadaolevalt teiste finantseerimisasutustega sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi;
   4. tehingukorraldus on esitatud Väärtpaberi kohta, millega tehingute tegemist Pank ei võimalda;
   5. vastava reguleeritud turu või kauplemissüsteemi ja väärtpaberiregistrite reeglites sätestatud alustel ja konkreetsetele Väärtpaberitele kohaldatavates õigusaktides sätestatud alustel.
 10. Riskid

  1. Tehingud on kõrge riskitasemega, mistõttu Klient on kohustatud enne sellise tehingu tegemist hoolikalt kaaluma ja hindama kõiki sellega seonduvaid riske.
  2. Ülevaade erinevate Väärtpaberitega, sealhulgas Tuletisinstrumentidega, seonduvatest ja nendega tehingute tegemisega kaasnevatest riskidest ning muudest meetmetest samuti Võimendusega tehingute mõjust on esitatud Veebilehel. Võimendusega tehingutega või Tuletistehingute tegemisel kaasnevale riskile kaotada kogu investeering võivad lisanduda täiendavad rahalised või muud varalised kohustused (sh tulevikus tekkivad kohustused).
  3. Konkreetse Väärtpaberiga, sealhulgas Tuletisinstrumentidega, Panga vahendusel tehingute tegemisel võib täpsem riskide kirjeldus olla esitatud reguleeritud turu või kauplemissüsteemi poolt, kus sellise Väärtpaberiga kaubeldakse. Klient kohustub enne tehingu tegemist tutvuma ja hoidma end kursis vastava reguleeritud turu või kauplemissüsteemi reeglitega ning nende poolt avaldatavate riskiülevaadetega ning Klient kannab ise kogu riski ja vastutust, mis tulenevad seesuguste reeglitega ja andmetega mittetutvumisest.
  4. Kui Klient ei ole liigitatud asjatundlikuks kliendiks vastava Tehingu (sh Tuletisinstrumendiga tehingute) tegemiseks, siis sellise Tehingu tegemisega kaasnevad riskid ei pruugi Panga hinnangul olla Kliendi jaoks piisavalt mõistetavad, kui Kliendiga seonduvad eriasjaolud ei anna alust teistsuguseks eelduseks, ning Pank käesolevaga hoiatab Klienti, et sellise Tehingu tegemisega võivad kaasneda kohustused ja riskid, mida Klient ei ole Tehingu tegemisel piisavalt arvestanud ning mida ta ei suuda finantsiliselt kanda.
  5. Pank ei osuta käesoleva Lepingu raames Kliendile investeerimisnõustamise, maksunõustamise, õigusnõustamise ega muud professionaalset nõustamisteenust. Kui Klient soovib Pangalt investeerimisalast nõustamist, peab ta selleks sõlmima Pangaga vastava lepingu.
 11. Kliendi kinnitused

  1. Lepingu allkirjastamisel ja igakordselt Tehingu tegemisel annab Klient lisaks Investeerimisteenuste osutamise tingimustes ja Üldtingimustes sätestatud kinnitustele ka alljärgnevad kinnitused:
   1. ta on tutvunud, täielikult aru saanud ja nõustub kõigi Lepingule kohalduvate tingimustega;
   2. ta on teadlik reguleeritud turu või kauplemissüsteemi reeglitest, kus vastava Väärtpaberi või Tuletisinstrumendiga kaubeldakse ning seal avaldatavate riskiülevaadetega ning Klient kannab ise kogu riski ja vastutust, mis tuleneb seesuguste reeglitega ja andmetega mittetutvumisest;
   3. ta on teadlik ja saab aru kõigist Tehingute tegemisega seonduvatest riskidest ja kohustustest ning on valmis ning võimeline neid kandma, sealhulgas lisaks kogu investeeringu kaotamise riskile ka täiendavaid rahalisi või muid varalisi kohustusi (sh tulevikus tekkida võivaid kohustusi);
   4. ta loobub Panga vastu nõuete esitamisest alusel, et teda ei ole piisavalt teavitatud Tehingute tegemisega kaasnevatest riskidest;
   5. ta ei ole Tagatisvara võõrandanud ega koormanud ning puuduvad õigusaktidest, kohtuotsustest, haldusorganite otsustest või Kliendile siduvatest lepingutest tulenevad piirangud või keelud Tagatisvara pantimiseks Pangale.
 12. Teenustasud, intressid, võlgnevused, maksud

  1. Teenustasude, intresside, võlgnevuste ja maksude tasumisel lähtutakse Üldtingimustes ja Hinnakirjas sätestatust, arvestades käesolevate Tingimustes kehtestatud erisusi.
  2. Kliendi poolt Lepingust tulenevate kohustuste rikkumisel on Pangal õigus lisaks teistele õiguskaitsevahendite rakendamisele nõuda Kliendilt leppetrahvi kuni 5000 (viie tuhandele) eurole vastavas summas iga Kliendi kohustuse rikkumise eest.
  3. Pangal tekib õigus teenustasule konkreetse Tehingu tegemise päeval ja õigus Lepingu täitmisega seonduvate kulude hüvitamiseks vastavate kulude tekkimisel. Teenustasu ja hüvitise tasumiseks on Pangal õigus ilma Kliendi eraldi korralduseta debiteerida Kontot.
 13. Lepingu lõpetamine

  1. Pooltel on õigus Leping Üldtingimustes ja käesolevas punktis sätestatud alustel ja korras üles öelda.
  2. Lisaks Üldtingimustes sätestatule on Pangal õigus Leping ilma etteteatamiseta erakorraliselt üles öelda, kui:
   1. Kliendi Omavahendite Osakaal on vähenenud allapoole Tingimustes kehtestatud piirmäära;
   2. Klient esitab avalduse Kliendi Balti Väärtpaberikonto sulgemiseks;
   3. on muutunud olulised asjaolud, mis olid Lepingu sõlmimise aluseks, sealhulgas kui Kliendi suhtes on esitatud pankrotihoiatus või algatatud täitemenetlus, saneerimismenetlus, pankrotimenetlus või muu menetlus, mis võib mõjutada Kliendi võimet täita oma Lepingust tulenevaid kohustusi;
   4. Klient ei täida oma kohustusi, mis tulenevad Lepingust ja kohalduvatest õigusaktidest.
  3. Lepingust tulenevad maksekohustused ja punktidest 6.5, 6.6, 7.11 ja 7.12 tulenevad Kliendi kohustused ja/või Panga õigused lõppevad alles pärast Kliendi poolt kõigi oma Lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmist. Peale Lepingust tulenevate Kliendi võlgnevuste täielikku tasumist tagastab Pank Kontol oleva Tagatisvara Kliendile.