Vaikelaenulepingu üldtingimused

(eraisikule)
Kehtivad alates 11.01.2018

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Käesolevad väikelaenulepingu üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) on Lepingu lahutamatuks osaks. Leping koosneb Lepingupoolte vahel kokku lepitud Eritingimustest, käesolevatest Üldtingimustest, Maksegraafikust ning muudest lisadest, sealhulgas tulevikus tehtavatest Lepingu muudatustest, täiendustest, lisadest. Lepingu Eritingimuste ja Üldtingimuste vastuolu korral kohaldatakse Eritingimusi.

  2. Juhul, kui Laenusaaja on Laenuandjaga ühte kontserni kuuluva AS LHV Pank (registrikood 10539549) klient, kohaldatakse Lepingus reguleerimata küsimustele ka AS LHV Pank üldtingimusi. AS LHV Pank üldtingimused on kättesaadavad AS LHV Pank teenindussaalides ning AS LHV Pank veebilehel www.lhv.ee.

  3. Lepingus sisaldub Laenuandja finantskahjude kindlustus, mis hüvitab Laenusaaja majandusliku olukorra halvenemisest tingitud kahju vastavalt Kindlustustingimustele juhul, kui Lepingu Eritingimustes on selles eraldi kokku lepitud. Laenuandjal on õigus ühepoolselt Kindlustustingimusi muuta, teavitades sellest Laenusaajat vähemalt 2 (kaks) kuud ette.

 2. LEPINGU ÜLDMÕISTED

  1. Kui Lepingu mõttest või sõnastusest ei tulene teisti, on Lepingus kasutatud mõistetel alljärgnev tähendus:
  2. Intress on Laenusaaja poolt Laenuandjale maksmisele kuuluv tasu Krediidisumma kasutamise eest. Intressi arvestatakse ning see kuulub tasumisele alates Lepingu sõlmimise kuupäevast (kaasa arvatud) kuni Lepingust tuleneva Maksegraafikujärgse viimase Osamakse Maksetähtpäevani (välja arvatud). Intressi suurus protsentides väljendub Intressimääras.
  3. Intress päevas on Intress ühe päeva kohta, mis kuulub kohaldamisele Laenusaaja Lepingust taganemise korral.
  4. Kindlustustingimused on laenukindlustuse tingimused. Kindlustustingimused on Lepingu lisaks juhul, kui Lepingu eritingimustes on eraldi kokku lepitud kindlustus.
  5. Konto on Lepingu Eritingimustes fikseeritud Laenusaaja konto, kuhu kantakse Laenuandja poolt Väljamakstav summa.
  6. Krediidikulu kogusumma on kõigi Laenusaaja poolt Krediidisumma tagasimaksmiseks ja Krediidisumma kasutamisest tulenevate kulude tasumiseks tehtavate maksete kogusumma, mis koosneb Krediidisummast, Intressist, Lepingutasust, Kuutasust ja muudest tasudest, mida Laenusaaja on kohustatud seoses Lepinguga tasuma ja mis on Laenuandjale Lepingu sõlmimisel teada.
  7. Krediidi kulukuse määr on Krediidisumma kasutamisest tulenev kogukulu Laenusaajale (Intress, Lepingutasu, Kuutasu ja muud tasud, mida Laenusaaja on kohustatud seoses Lepinguga tasuma ning mis on Laenuandjale Lepingu sõlmimisel teada), mis on väljendatud aastase protsendimäärana Krediidisummast ja selle arvutamisel lähtutakse eeldusest, et Leping kehtib kokkulepitud tähtaja jooksul ning et Laenusaaja täidab oma kohustusi Lepingus kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadel. Krediidi kulukuse määra arvutamisel ei võeta arvesse kulusid ja tasusid, mis ei ole Laenuandjale Lepingu sõlmimisel teada ning kulusid, mida Laenusaaja peaks tasuma Lepingu rikkumisel. Krediidi kulukuse määr on esitatud informatiivsel eesmärgil ja põhineb Lepingus sätestatud eeldustel ning see ei mõjuta Lepingujärgseid kohustusi ning tasumisele kuuluvaid summasid. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtutakse Eesti Vabariigi Rahandusministri poolt kinnitatud valemist ja saadud tulemus ümardatakse täpsusega kaks kohta pärast koma.
  8. Krediidivahendaja on isik, kes teatud juhtudel vahendab Laenuandja krediiti ning sõlmib Lepingu Laenuandja nimel.
  9. Kuutasu on Laenusaaja poolt igakuiselt makstav teenustasu Lepingu haldamise eest. Kuutasu suurus on fikseeritud Eritingimustes.
  10. Krediidisumma on Laenuandjalt Laenusaajale Lepingu alusel kasutusse antud rahasumma, mille Laenusaaja kohustub tagasimaksetena tagastama Lepingus toodud tingimustel koos kõrvalkuludega Laenuandjale.
  11. Krediidisumma tagasimaksed on Laenusaaja poolt Laenuandjale Maksegraafiku alusel tasutavad Krediidisumma maksed, millele lisanduvad Intress ja muud Lepingus sätestatud tasud.
  12. Leping on Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud väikelaenuleping.
  13. Lepingupooled või Lepingupool on Laenuandja, Laenusaaja ja Krediidivahendaja koos või eraldi. Krediidivahendaja on Lepingupooleks juhul kui Leping on sõlmitud Krediidivahendaja kaudu.
  14. Lepingutasu on Laenusaaja poolt igakordselt makstav teenustasu Lepingu ettevalmistamise, sõlmimise ja/või muutmise eest. Lepingu sõlmimise eest tasutav Lepingutasu on fikseeritud Eritingimustes.
  15. Maksegraafik on Lepingust tulenevate Osamaksete tasumise graafik.
  16. Maksetähtpäev on Maksegraafikus ja/või Lepingu alusel kindlaks määratud kuupäev, hiljemalt milleks peab Laenusaaja poolt tasumisele kuuluv Lepingust tulenev makse olema laekunud Laenuandja kontole.
  17. Osamaksed on Laenusaaja poolt Laenuandjale Krediidisumma kasutamise eest tasumisele kuuluvad perioodilised (erineva kokkuleppe puudumisel igakuised) maksed, mis moodustuvad muuhulgas vastava perioodi Krediidisumma tagasimaksest, Intressist, Kuutasust ja muudest tasudest, mida Laenusaaja on kohustatud seoses Lepinguga tasuma.
  18. Viivis on rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral Laenusaaja poolt tasumisele kuuluv viivitusintress Eritingimustes kokkulepitud määras.
  19. Pangapäev on kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riiklik püha.
  20. Lepingu lõppemise tähtpäev on Lepingus kokkulepitud tähtpäev, milleks Laenusaaja peab olema tagastanud kogu Laenusaaja kasutuses oleva Krediidisumma ja täitnud kõik Lepingust tulenevad kohustused (sh tasunud kogu Lepingust tuleneva Võlgnevuse).
  21. Võlgnevus on Laenusaaja rahaline kohustus Laenuandja ees, mis võib avalduda tasumata Lepingutasus, tagastamata Krediidisummas, tasumata Intressis, Viivises, leppetrahvis, tasumata Kuutasus ja/või Võlgnevuse sissenõudmisega seotud kuludes.
  22. Väljamakstav summa on Krediidisumma, millest on maha arvestatud Lepingutasu Lepingu sõlmimise eest.
 3. LAENUSAAJA IDENTIFITSEERIMINE JA LAENU VÄLJAMAKSMINE

  1. Laenuandja kohustub Väljamakstava summa kandma Kontole hiljemalt 2 (kahe) pangapäeva jooksul tingimusel, et Lepingu punktis 3.2. sätestatud Krediidisumma väljamaksmise eeltingimus on täidetud. Laenuandja kannab Väljamakstava summa Kontole ilma Laenusaaja täiendava korralduseta.
  2. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaaja vahetu isikusamastuse tuvastamist enne Väljamakstava summa ülekandmist Kontole.
  3. Laenusaaja isikusamasuse tuvastab vahetult Laenuandja või Laenuandja poolt Laenusaaja tuvastamiseks volitatud kolmas isik/Krediidivahendaja vastavalt kas Laenuandja esinduses või Laenuandjat esindava kolmanda isiku/Krediidivahendaja asukohas, mis on Laenusaajale teatavaks tehtud.
 4. LEPINGUTASU MAKSMINE

  1. Krediidisumma väljamaksmisel arvab Laenuandja Lepingutasu Lepingu sõlmimise eest Krediidisummast maha vastavalt Laenusaaja nõusolekule.
  2. Kui Laenusaaja soovib tellida Laenuandjalt Lepingus sätestamata toiminguid (sealhulgas näiteks Lepingus muudatuste tegemist), siis kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale Lepingutasu või muud Laenuandja hinnakirjale vastavat tasu või Laenusaaja ja Laenuandja kokkuleppel muud teenustasu.
 5. INTRESSI ARVESTAMINE JA TASUMINE

  1. Laenusaaja kohustub Laenuandjale tasuma Intressi Osamakse osana igal Maksetähtpäeval. Intressi arvestatakse Krediidisumma tagastamata osalt, mis on fikseeritud iga Intressi arvestamise perioodi alguses vastavalt Eritingimustes kokkulepitud Intressimäärale.
  2. Intressi arvestamisel lähtutakse kuni esimese Krediidisumma tagasimakse Maksetähtpäevani tegelikust päevade arvust kuus ja 360-päevasest aastast ning seejärel 30-päevasest kuust ja 360-päevasest aastast.
  3. Intressi arvestatakse ning see kuulub tasumisele alates Lepingu sõlmimise päevast kuni Maksegraafikujärgse viimase Krediidisumma tagasimakse Maksetähtpäevani (välja arvatud).
 6. TASUMISE KORD

  1. Laenusaaja kohustub tasuma Osamakseid Laenuandjale vastavalt Maksegraafikule. Laenusaajal on õigus nõuda Laenuandjalt mis tahes ajal kogu Lepingu kehtivuse jooksul tasuta Maksegraafiku esitamist.
  2. Laenuandja väljastab Laenusaajale Lepingust tulenevate maksete kohta lisainfona arve Laenusaaja valikul kas Lepingus näidatud e-posti või tavaposti aadressile. Juhul, kui Laenusaaja soovib Laenuandjalt Lepingust tulenevate maksete tasumiseks arvet paberil, kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale selle eest igakordset tasu (Paberarve tasu) vastavalt Laenuandja hinnakirjas sätestatud määrale. Arve mittekättesaamine ei mõjuta Laenusaaja kohustust tasuda Laenuandjale Lepingust tulenevaid makseid.
  3. Kui Laenusaaja poolt tasutud summadest ei piisa kõigi Laenusaaja kohustuste täitmiseks, siis loetakse, et täitmine on toimunud esmalt võla sissenõudmiseks tehtud kulutuste, seejärel Krediidisumma tagasimaksete, kolmandaks juba sissenõutavaks muutunud Intressi ning lõpuks Viivise, leppetrahvide ja muude tasude ning kahjude katteks.
  4. Kui Laenusaajal on sõlmitud Laenuandjaga samal kuupäeval teisi lepinguid ning lepingute Maksetähtpäev langeb samale kuupäevale, siis Laenuandjal on õigus lugeda täidetuks eelisjärjekorras vähem tagatud Laenusaaja kohustused.
  5. Lepingu alusel tasumisele kuuluvad summad, mille tasumise tähtaeg ei ole fikseeritud Maksegraafikus ja/või Lepingus, tuleb tasuda vastavalt Laenuandja poolt esitatud arvel toodud maksetähtajale.
  6. Lepingust tulenevate maksekohustuste täitmiseks kohustub Laenusaaja talle kuuluva Eestis tegutsevas krediidiasutuses avatud konto osas sõlmima Laenuandja kasuks e-arve püsimakse teenuse lepingu ning tagama, et sellel kontol on Lepingu kohaselt tasumisele kuuluvate summade debiteerimiseks piisavalt vabu rahalisi vahendeid (eurodes). Vastav krediidiasutus debiteerib Laenusaaja kontot Laenuandja kasuks vastavalt Laenuandja poolt Lepingu alusel esitatavatele e-arvetele, mis põhinevad Maksegraafikul ning Maksegraafikus kajastamata igakordsetel muudel lepingu kohaselt tasumisele kuuluvatel summadel ning tagama e-arve püsimakse teenuse lepingu kehtivuse kogu Lepingu kehtivuse jooksul. E-arve püsimakse teenuse leping peab olema sõlmitud sellistel tingimustel, mis tagavad tasumisele kuuluvate summade laekumise Laenuandja kontole Maksetähtpäevaks.
  7. Kõik Lepingujärgsed maksed kuuluvad tasumisele Eritingimustes fikseeritud Laenuandja kontole ning loetakse tasutuks alates vastava summa laekumisest nimetatud Laenuandja kontole. Laenuandja informeerib Laenusaajat oma konto andmete muutumisest ning muudest makse teostamiseks vajalikest detailidest.
 7. VIIVIS, TRAHVID JA MAKSETEGA HILINEMISEGA KAASNEVAD KULUD

  1. Laenuandja hoiatab Laenusaajat, et Lepingust tulenevate maksete tasumata jätmisel võivad olla Laenusaajale tõsised tagajärjed (sh kohustus tasuda Viivist, Lepingu ennetähtaegne lõpetamine, millega kaasneb kohustus hüvitada korraga kogu tagastamata Krediidisumma) ning see võib raskendada Laenusaajal edaspidi krediidi saamist.
  2. Juhul, kui Laenusaaja jätab Maksetähtpäevaks tasumata või tasub mittetäielikult Osamakse või mis tahes muud Lepingu alusel tasumisele kuuluva summa, on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt Viivist, mida arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt Eritingimustes sätestatud määras, alates Maksetähtpäevale järgnevast päevast kuni kohustuse kohase täitmiseni. Viivist ei arvestata tasumata Intressilt ja Viiviselt.
  3. Lepingust tulenevate maksete mittetähtaegse tasumise korral on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt võla sissenõudmiseks tehtavate kulutuste eest hüvitise ehk võlamenetlustasu tasumist vastavalt Laenuandja hinnakirjas sätestatud määra(de)le ja/või Laenuandja poolt kantud tegelike kulutuste (sissenõudeteenuse osutaja tasud ja/või kohtukulud ja/või kohtutäituri tasud) hüvitamist.
  4. Laenuandjal on õigus Lepingust tuleneva muu kui maksekohustuse rikkumise eest nõuda Laenusaajalt iga vastava rikkumise eest leppetrahvi summas kuni 5% (viis protsenti) Laenuandjale tagastamata Krediidisumma jäägilt vastava Lepingurikkumise ajahetkel, kui vastavat rikkumist ei ole heastatud selleks Laenuandja poolt antud mõistliku tähtaja jooksul.
  5. Leppetrahvi maksmine ei vabasta Laenusaajat rikutud kohustuse või muu lepingulise kohustuse täitmisest ega võta Laenuandjalt õigust Leping sama või muu rikkumise eest Lepingus sätestatud alusel või seaduses sätestatud muul alusel ennetähtaegselt üles öelda.
 8. LAENUSAAJA TÄIENDAVAD KINNITUSED JA KOHUSTUSED

  1. Lepingu allkirjastamisega annab Laenusaaja täiendavad kinnitused:
   1. tema suhtes ei ole algatatud mis tahes pankroti- või täitemenetlusi ning talle ei ole teada asjaolusid, mis võiksid kaasa tuua selliste menetluste algatamise tulevikus;
   2. Laenusaaja tagab Lepingu alusel endale võetud kohustuste täitmise kogu talle kuuluva ja tulevikus tekkiva varaga;
   3. Krediidisumma vastab tema laenuhuvile, -vajadusele ja finantsolukorrale;
   4. ta kohustub Lepingust tulenevad maksekohustused täitma Laenuandjale Lepingus ning Maksegraafikus sätestatud korras ja tähtpäevadel.
  2. Laenuandja nõudmisel on Laenusaaja kohustatud Lepingu kehtivusajal esitama Laenuandjale viivitamatult Laenusaaja maksevõimet iseloomustavad dokumendid ja informatsiooni (nt palgatõend, pangakonto väljavõte jms).
  3. Laenusaaja kohustub informeerima 5 (viie) kalendripäeva jooksul Laenuandjat, kui
   1. muutub Laenusaaja elukoht/kontaktaadress (sealhulgas e-posti aadress), sidevahendite numbrid või Laenusaaja Lepingus fikseeritud pangarekvisiidid;
   2. kohtusse esitatakse avaldus tema enda või kolmanda(te) isiku(te) poolt Laenusaaja pankroti väljakuulutamiseks, Laenusaaja kohustuste ümberkujundamiseks või sarnase menetluse läbiviimiseks (sh algatatud täite- või kohtumenetlus, pankrotiavalduse menetlemisel on nimetatud ajutine haldur);
   3. on vähenenud Laenusaaja regulaarsed sissetulekud;
   4. leiavad aset muud olulised sündmused, mis võivad takistada või muuta võimatuks Lepingust tulenevate Laenusaaja kohustuste nõuetekohase täitmise;
  4. Laenusaajal ei ole ilma Laenuandja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust üle anda oma Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ning Lepingu kohaselt tasumisele kuuluvaid nõudeid tasaarvestada.
 9. LEPINGU JÕUSTUMINE

  1. Leping jõustub Väljamakstava summa väljamaksmisega vastavalt Lepingu punktides 3.1. ja 3.2. sätestatud tingimustel ja korras tagasiulatuvalt alates Lepingu sõlmimisest.
 10. LEPINGU MUUTMINE

  1. Kõik Lepingus tehtavad muudatused, täiendused ja parandused vormistatakse kirjalikult. Lepingu muudatused ja/või täiendused ja/või parandused jõustuvad Lepingupoolte poolt allakirjutamise hetkest, kui ei lepita kokku teisiti.
  2. Laenuandjal on õigus muuta Lepingut ja/või Üldtingimusi ühepoolselt, kui muutuvad tarbijakrediiti või muid Lepingust ja/või Üldtingimustest tulenevaid suhteid reguleerivad õigusnormid ning Lepingu ja/või Üldtingimuste muutmine on põhjendatud õigusnormidega kooskõlla viimisega, kusjuures vastavatest muudatustest teavitab Laenuandja Laenusaajat eelnevalt. Uute tingimustega mittenõustumisel on Laenusaajal õigus Leping kohe lõpetada.
  3. Laenuandjal on õigus ühepoolselt hinnakirja muuta, teavitades sellest Laenusaajat vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Käesolevas punktis toodud etteteatamistähtaega ei kohaldata juhul, kui muudatuse on tinginud hinnakirjas toodud teenuste hinna alandamine, muude Lepingu tingimuste Laenusaajale soodsamaks muutumine või uute teenuste lisandumine hinnakirja.
 11. LEPINGU LÕPPEMINE JA ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

  1. Leping lõpeb Lepingu tähtaja möödumisel juhul, kui Lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud.
  2. Laenusaajal on õigus Lepingust põhjust avaldamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest taganeda, edastades viidatud tähtaja jooksul Laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse Lepingus toodud posti või e-posti aadressile.
  3. Kui Laenusaaja kasutab Lepingust taganemise õigust, peab ta viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast taganemisavalduse esitamist tagastama Laenuandjale Krediidisumma ja maksma Krediidisummalt arvestatud Intressi perioodi eest, alates Krediidisumma kasutusse võtmisest kuni Krediidisumma tasumiseni. Kui Laenusaaja ei tagasta Krediidisummat koos eelnimetatud Intressidega märgitud tähtaja jooksul, loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud. Ühe päeva Intressi eeldatav suurus on kirjas Eritingimustes.
  4. Laenuandjal on õigus Leping ennetähtaegselt ilma etteteatamiseta üles öelda, teatades sellest Laenusaajale kirjalikus vormis, kui:
   1. Laenusaaja on esitanud Lepingu sõlmimise taotluses või muudes Laenuandjale esitatud dokumentides väärinformatsiooni või jätnud edastamata talle teada oleva tema tegevust või õiguslikku staatust puudutava informatsiooni, mis oluliselt mõjutab Lepingust tulenevate kohustuste täitmist;
   2. Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt 3 (kolme) üksteisele järgneva Osamakse tasumisega ning ei ole rikkumist kõrvaldanud ka Laenuandja poolt antud 14 (neljateistkümne) päevase täiendava tähtaja jooksul;
   3. esinevad Lepingu punktides 8.3.2, 8.3.3. või 8.3.4. nimetatud asjaolud ning Laenuandja hinnangul võib see mõjutada Lepingu nõuetekohast täitmist;
   4. Laenusaaja rikub mis tahes muud Laenuandja või temaga ühte kontserni kuuluva äriühinguga sõlmitud lepingut ning ei ole rikkumist kõrvaldanud ka Laenuandja poolt antud 14 (neljateistkümne) päevase täiendava tähtaja jooksul.
  5. Laenusaaja poolt Lepingu ülesütlemise või Lepingu ennetähtaegse lõppemise korral Lepingu kehtivusaja jooksul tasutud Osamaksed või muud Lepingu alusel tasutud summad Laenusaajale tagastamisele või muul viisil hüvitamisele ei kuulu.
  6. Laenusaaja võib Lepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt, esitades Laenuandjale vastavasisulise avalduse ning tasudes Laenuandjale tagastamata Krediidisumma või osa sellest ennetähtaegselt. Kui Laenusaaja ei ole Laenuandjale eelnimetatud tahteavaldust esitanud, siis loetakse Laenusaaja poolt ennetähtaegselt tasutud summad ettemaksuks.
 12. KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

  1. Laenuandjal ja/või Krediidivahendajal on õigus anda informatsiooni Laenusaaja, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta (sealhulgas Lepingu mittekohase täitmise kohta) järgmistele isikutele:
   1. Laenuandja ja Krediidivahendaja ning nendega samasse kontserni kuuluvate äriühingute töötajatele ning teenuseosutajatele, sh äriühingu(te)le või isiku(te)le, kes osutavad Laenuandjale isikusamasuse tuvastamise ja võlgade sissenõudmise (inkasso) teenust;
   2. Laenuandja ja Krediidivahendaja nõustajatele või audiitoritele;
   3. maksehäirete registrite pidajatele;
   4. Laenuandja kreeditoridele, kes on Lepingu finantseerimiseks andnud finantsvahendeid;
   5. isikutele, kellele Laenuandja soovib või planeerib üle anda või loovutada Lepingust tulenevaid õigusi, kohustusi või nõudeid;
   6. Laenuandjale ja/või Krediidivahendajale monitooringu- ning muude sarnaste teenuste pakkujatele;
   7. Kindlustustingimustes viidatud kindlustusandjale juhul, kui kindlustus on Lepingu eritingimustes eraldi kokku lepitud;
   8. isikutele, kelle õigus informatsiooni saada tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  2. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale ja/või Krediidiandjale oma nõusoleku teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks Lepingu täitmise eesmärgil vastavalt Lepingu tingimustele ja Laenuandja „Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele“, mis on kättesaadavad Laenuandja veebilehel www.lhv.ee.
  3. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale ja/või Krediidivahendajale oma nõusoleku Laenusaaja poolt esitatud andmete (nimi ja kontaktandmed) kasutamiseks turunduslikul eesmärgil, eelkõige Laenusaajale Laenuandja pakutavate toodete või teenuste osas pakkumiste ja muu turundusinfo saatmiseks ehk otseturustuseks sidevahendi (sealhulgas e-posti aadressi) vahendusel. Laenusaajal on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta, esitades vastavalt Laenuandjale kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tahteavalduse.
 13. TEADETE EDASTAMINE

  1. Kõik Lepingu alusel teisele Lepingupoolele edastatavad teated peavad olema kirjalikus vormis või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Lepingus toodud juhtudel peab teade olema kirjalikus vormis.
  2. Kirjalikus vormis edastatud teade loetakse Lepingupoole poolt kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga Lepingupoole poolt Lepingus näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. Lepingupoole poolt digitaalselt allkirjastatud ja Lepingupoole poolt Lepingus näidatud e-posti aadressil saadetud teade loetakse Lepingupoole poolt kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval.
  3. Juhul, kui Lepingupool on Lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma aadressi/e-posti aadressi ning ei ole sellest teist Lepingupoolt informeerinud, loetakse teade Lepinguosalise ja/või Laenuandja poolt kätte saaduks, kui see on edastatud Lepingus märgitud aadressile. Kõik teated, mis edastatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, taganemisest ja/või ülesütlemisest, peavad olema kirjalikus vormis (v.a kohustuse täitmise meeldetuletused, mis võivad olla edastatud ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis).
 14. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  1. Lepingule (sealhulgas selle sõlmimisele, täitmisele ja sellest tekkivatele vaidlustele) kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
  2. Kõik Lepingu alusel Laenusaaja ja/või Laenuandja vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.
  3. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtute poolt. Lepingupooled on kokku leppinud, et esimese astme kohtuks vaidluste lahendamisel on Harju Maakohus. Käesolevas punktis sätestatud kohtualluvuse kokkulepe kohaldub ulatuses ning tingimusel, et see ei ole konkreetse vaidluse puhul seaduse imperatiivsete sätetega keelatud.
  4. Laenusaaja kinnitab, et ta on nõus Lepingust tulenevatele suhetele Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisega ning vaidlusküsimuste lahendamisega Harju Maakohtus (sealhulgas ka juhul, kui Laenusaaja elab või asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki või viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada).
  5. Laenusaajal on õigus oma õiguste kaitseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti poole (Pronksi 12, 10117 Tallinn).