LHV Trader kampaania tingimused

 1. Kampaania korraldaja on AS LHV Pank (edaspidi LHV), Tartu mnt 2, Tallinn, registrikood 10539549.
 2. Kampaania kestab 29. jaanuarist kuni 29. märtsini 2018 (kaasa arvatud).
 3. Kampaania eesmärk on tunnustada olemasolevat klienti, kelle soovituse või muu sarnase kaasabi tulemusel sõlmib uus klient
  kauplemisplatvormi LHV Trader (edaspidi LHV Trader) kasutamise lepingu. Kampaaniaga toetab LHV ka LHV Trader
  kasutamise lepingu sõlminud uusi kliente.
 4. Kampaanias osalevad
  1. kõik olemasolevad füüsilisest ja juriidilisest isikust kliendid, kellel on enne kampaania algust sõlmitud LHV Traderi kasutamise leping;
  2. kõik uued kliendid, kellel ei ole enne kampaania algust sõlmitud LHV Traderi kasutamise lepingut ja kes on kampaania ajal täitnud kõik alljärgnevad tingimused:
   • sõlminud LHV Traderi kasutamise lepingu;
   • kandnud LHV Traderiga seotud erikontole miinimumsumma (5000 $ või samas väärtuses eurosid);
   • teinud LHV Traderi kaudu vähemalt 1 (ühe) väärtpaberitehingu.
 5. Kui olemasolev klient teavitab LHV-d uuest kliendist, hüvitab (edaspidi hüvitis) LHV olemasolevale kliendile LHV Traderi kasutamise käigus makstud teenustasud ja muud tehingutega kaasnevad kulud 100 (saja) euro väärtuses iga uue kliendi kohta.
 6. Hüvitise taotlemiseks saadab olemasolev klient LHV e-posti aadressile maaklerid@lhv.ee kirja, milles teatab üheselt mõistetavalt uue kliendi ees- ja perekonna- või ärinime.
 7. Õigus kampaaniaga seotud hüvitisele tekib olemasoleval kliendil pärast seda, kui uus klient on täitnud kõik punktis 4.2 nimetatud kriteeriumid.
 8. Kui punktis 4.2 nimetatud kriteeriumidele vastavast uuest kliendist on LHV-d teavitanud mitu olemasolevat klienti, saab nende seast hüvitist üksnes see, kes teavitas LHV-d esimesena.
 9. Kampaania ajal on väljamakstav hüvitise kogusumma olemasolevale kliendile maksimaalselt 300 (kolmsada) eurot.
 10. Kui uus klient vastab punktis 4.2 nimetatud kriteeriumidele, hüvitab LHV ka temale LHV Traderi kasutamise käigus makstud teenustasud ja muud tehingutega kaasnevad kulud 100 (saja) euro väärtuses.
 11. Hüvitise kannab LHV kulude tegemise kuule järgneva kuu alguses kliendi erikontole, mis on seotud LHV Traderiga.
 12. Kui klient ei ole kasutanud hüvitise summat ära hiljemalt 30. juuniks 2018 (kaasa arvatud) või lõppeb LHV Traderi kasutamise leping enne seda kuupäeva, kaotab klient väljamaksmata hüvitise summa. Väljamaksmata hüvitist ei saa kanda LHV Traderiga seotud erikontolt välja (mh võtta välja sularahas).
 13. LHV-l on õigus lõpetada kampaania või muuta selle tingimusi enne kampaania lõppu, teavitades sellest oma kodulehe vahendusel.
 14. Kampaania kohta saab lisainfo telefonil 6 800 400 ja e-posti aadressil maaklerid@lhv.ee