Tähtajalise hoiuse lepingu tingimused

Kehtivad alates 11.05.2009

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Tähtajalise hoiuse leping (edaspidi Leping) on AS LHV Pank (edaspidi Pank) ja Pangas arvelduskontot omava kliendi (edaspidi Klient) vaheline leping, mille kohaselt Klient hoiustab Pangas kokkulepitud rahasumma (edaspidi Hoiusumma) Lepingus määratud tähtajaks (edaspidi Hoiuperiood).
  2. Käesolevad tähtajalise hoiuse lepingu tingimused (edaspidi Tingimused) on Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti. Pangal on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta Panga üldtingimustes (edaspidi Üldtingimused) sätestatud alustel ja korras.
  3. Tähtajalise hoiuse tingimused Pangas (sh hoiustatavad valuutad, minimaalsed hoiusummad, hoiuperioodide intressimäärad valuutade lõikes, Lepingu haldamisega seotud teenustasud jms) kehtestab ja muudab Pank. Klient saab nende andmete kohta infot Panga veebilehelt ja Panga teenindussaalist.
  4. Lepingu sõlmimisel fikseeritakse Lepingus Hoiusumma hoiustamise tingimused (sh Hoiusumma, intressimäär ja Hoiuperioodi algus ja lõpp).
  5. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Tingimustele Üldtingimustest niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus käesolevate Tingimustega ega Lepingu muude tingimustega. Klient on Üldtingimustega tutvunud ning on teadlik sealt tulenevatest Kliendi kohustustest ja Panga õigustest.
  6. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  1. Hoiusummale ei saa teha täiendavaid sissemakseid ega sellelt väljamakseid. Kliendil ei ole õigust Hoiusummat Hoiuperioodi jooksul käsutada.
  2. Pank kohustub arvestama ja maksma Hoiusummalt intressi ning tagastama Hoiusumma Lepingus sätestatud tingimustel.
  3. Intressi arvestamisel hoiusummalt lähtub pank 360 päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja intressimäärast. Pank arvestab hoiusummalt intressi alates Hoiuperioodi esimesest päevast kuni Hoiuperioodi viimase päevani (välja arvatud).
  4. Klient maksab Lepingu haldamisega seotud teenuste eest teenustasu vastavalt Panga hinnakirjale.
  5. Hoiuperioodi viimasel päeval kannab Pank Hoiusumma ja sellelt arvestatud intressi Pangas asuvale Kliendi kontole, kui Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti.
 3. LEPINGU PIKENDAMINE

  1. Pank ja Klient võivad Lepingu kehtivuse jooksul kokku leppida Lepingu automaatses pikenemises. Lepingu automaatse pikenemise korral loetakse Hoiusumma alates Hoiuperioodi lõppemisest hoiustatuks uueks Hoiuperioodiks. Uue Hoiuperioodi esimeseks päevaks loetakse eelmise Hoiuperioodi viimast päeva.
  2. Lepingu pikenemisel kohaldatakse Lepingule uue Hoiuperioodi esimesel päeval Pangas kehtivaid tingimusi ja hoiuse intressimääraks saab uue Hoiuperioodi esimesel päeval Hoiusumma valuutas uuele Hoiuperioodile vastavaks tähtajaks Panga poolt kehtestatud intressimäär.
  3. Eelneva Hoiuperioodi eest arvestatud intressi kannab Pank Lepingu kohaselt Kliendi määratud kontole või lisab Hoiusummale.
  4. Nii Pangal kui ka Kliendil on õigus Tingimuste punktis 3.1 viidatud kokkuleppest taganeda enne uue Hoiuperioodi esimest päeva, teatades sellest teisele poolele vähemalt 3 päeva ette, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
  5. Kui uue Hoiuperioodi esimesel päeval Lepingule kohaldatavad tingimused ei võimalda Lepingu pikenemist, loetakse Tingimuste punktis 3 viidatud kokkulepe lõppenuks.
 4. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPPEMINE

  1. Leping jõustub selle allkirjastamise hetkel ning on sõlmitud fikseeritud tähtajaks.
  2. Leping lõpeb Hoiuperioodi viimasel päeval, välja arvatud kui:
   1. Leping pikeneb vastavalt Tingimuste punktile 3;
   2. Leping lõpetatakse ennetähtaegselt vastavalt Tingimustes sätestatule.
  3. Pangal on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda seadusest tulenevatel või Üldtingimustes toodud alustel.
  4. Kliendil ei ole õigust Lepingut ennetähtaegselt üles öelda, välja arvatud kui Lepingule kohaldatavate õigusaktide imperatiivsetest normidest (st normidest, millest ei saa Panga kasuks kõrvale kalduda) tuleneb teisiti.
  5. Kliendil on õigus teha Pangale ettepanek Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks kokkuleppel. Pangal ei ole kohustust sellise Kliendi ettepanekuga nõustuda ega lõpetada lepingut kokkuleppel ennetähtaegselt. Käesolevas punktis viidatud Panga nõustumus peab olema antud kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  6. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral Pank intressi ei maksa.
  7. Pangal on õigus nõuda Kliendilt Lepingu ennetähtaegse lõpetamisega Pangale tekitatud kulu hüvitamist. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise kulu on ennetähtaegse lõpetamise päeva ja algselt kokkulepitud hoiustamise lõpptähtpäeva vahelise perioodi refinantseerimisest tulenev Panga täiendav intressikulu võrreldes intressiga, mida Pank oleks Hoiuperioodi järelejäänud osa eest Kliendile pidanud maksma, kui Lepingut ei oleks ennetähtaegselt lõpetatud. Täiendava intressikulu arvutamise aluseks võetakse pankadevahelisel rahaturul vastava valuuta suhtes vastavaks perioodiks noteeritava intressimäära ja algselt kokkulepitud intressimäära vahe.
  8. Pangal on õigus Lepingu ennetähtaegse lõpetamisega tekkinud kulu tasaarvestada
   1. Lepingu lõppemisel Kliendile makstavate summadega; või
   2. Kliendi muude nõuetega Panga vastu.
  9. Kliendi soovil esitab Pank talle Tingimuste punktis 4.7 viidatud kulude arvestuse.