Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Kehtivad alates 07.07.2016

 1. Mõisted ja üldsätted

  1. Kliendiandmed on igasugune info (sh pangasaladusena käsitletav info), mis on LHV Grupi Eesti ettevõttel Kliendi kohta teada (isikuandmed, kontaktandmed, tehingute andmed jms).
  2. Kliendiandmete töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming (sh Kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine jne).
  3. Kliendisuhe on LHV Grupi Eesti ettevõtte ja Kliendi vaheline õigussuhe, mis tekib, kui Klient kasutab või on kasutanud Teenust või on pöördunud LHV Grupi Eesti ettevõtte poole Teenuse kasutamise eesmärgil.
  4. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud tahet kasutada LHV Grupi Eesti ettevõtte poolt osutatavaid Teenuseid.
  5. Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Klient, LHV Grupi Eesti ettevõte ega sellise ettevõtte töötaja.
  6. LHV Grupi ettevõte on AS LHV Group, AS LHV Pank, AS LHV Varahaldus, AS LHV Finance ja muud juriidilised isikud, milles AS LHV Group omab otseselt või tütarettevõtte kaudu üle 50% vastava juriidilise isiku aktsiatest või osadest või muul viisil valitsevat mõju või kontrolli.
  7. LHV Grupi Eesti ettevõte on LHV Grupi ettevõte, mille asukoht on Eestis. LHV Grupi Eesti ettevõtteks ei loeta LHV Grupi Eesti ettevõtte välisriikides asutatud filiaale.
  8. Teenus on LHV Grupi Eesti ettevõtte poolt Kliendile osutatav teenus, sh LHV finantsportaali kasutamine, pensionifondide valitsemine jms.
  9. Volitatud töötleja on isik, kes töötleb Kliendiandmeid LHV Grupi Eesti ettevõtte nimel. Volitatud töötlejate nimekiri ja nende kontaktandmed on avaldatud veebilehel www.lhv.ee. Volitatud töötlejate või nende andmete muutudes täiendatakse seda nimekirja mõistliku aja vältel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates andmete muutumisest. LHV Grupi Eesti ettevõttel on õigus Klienti teavitada tema isikuandmete Volitatud töötlejast veebilehel avaldamise asemel ka näiteks lepingus, taotluse blanketil või muul õiguspärasel viisil.
  10. Käesolevad Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) kohalduvad ulatuses, milles nad ei lähe vastuollu Teenuste tingimustega.
  11. Astudes Kliendisuhtesse LHV Grupi Eesti ettevõttega või avaldades tahet Kliendisuhtesse astuda, annab Klient vastavale LHV Grupi Eesti ettevõttele nõusoleku oma Kliendiandmete töötlemiseks käesolevates Põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.
 2. Üldpõhimõtted Kliendiandmete töötlemisel

  1. Kliendiandmete töötlemine LHV Grupi Eesti ettevõtetes toimub isikuandmete kaitse seaduses, krediidiasutuste seaduses, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses, muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevate Põhimõtetes sätestatud nõuete kohaselt.
  2. LHV Grupi Eesti ettevõtted rakendavad infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid Kliendiandmete kaitsmise tagamiseks ning Kliendiandmete töötlemise jälgimiseks.
  3. LHV Grupi Eesti ettevõtete töötajad on tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud töö- või muule sarnasele lepingule kohustatud hoidma Kliendiandmeid (sh pangasaladust) konfidentsiaalsena tähtajatult ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest. LHV Grupi Eesti ettevõte lubab ligipääsu Kliendiandmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele. Töötajal on õigus töödelda Kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks.
  4. LHV Grupi Eesti ettevõtted nõuavad üldjuhul isikutelt, kellele Põhimõtete alusel Kliendiandmeid edastatakse või avalikustatakse, LHV Grupi Eesti ettevõtte poolt määratud turva- ja konfidentsiaalsusreeglite täitmist.
  5. LHV Grupi Eesti ettevõte piirdub Kliendiandmete töötlemisel vähimaga, mida on vajalik sõlmitud lepingute täitmiseks, klientide parimaks teenindamiseks ning Põhimõtete punktis 4 toodud eesmärkide saavutamiseks.
 3. Töödeldavate Kliendiandmete koosseis

  1. LHV Grupi Eesti ettevõte töötleb kõiki Kliendiandmeid, mis ta on Kliendi kohta Kliendisuhte käigus teada saanud. Peamised Kliendiandmete liigid, mida töödeldakse, on järgmised:
   1. Kliendi isiklikud andmed (sh nimi, isikukood, sünniaeg, sünnikoht, isikut tõendava dokumendi andmed, residentsus ja kodakondsus, suhtluskeel jne), samuti Kliendi tegevusala kohta käivad andmed (sh haridus, õppeasutus, amet, töökoht jne);
   2. Kliendi kontaktandmed (sh aadress, telefoninumber, faksinumber, e‑posti aadress jne);
   3. andmed Kliendi tehingute ja sõlmitud lepingute kohta (sh tehtud tehingud, sõlmitud ja/või lõppenud lepingud, esitatud taotlused, avaldused, saadud ja makstud intressid ning teenustasud, lepingu rikkumised jne);
   4. Kliendi finantsandmed (sh sissetulek, vara, kohustused, varasem maksekäitumine, seotud isikud jne);
   5. andmed Kliendi vara päritolu kohta (sh andmed tööandja, tehingupartnerite, äritegevuse, tegelike kasusaajate kohta jne);
   6. andmed Kliendi asjatundlikkuse ja finantsturul tegutsemise eelneva kogemuse kohta (sh kliendi investeerimisalased teadmised ja kogemused);
   7. andmed Kliendi usaldusväärsuse kohta (nt andmed maksekäitumise kohta, LHV Grupi ettevõtetele või Kolmandale isikule tekitatud kahju kohta, rahapesuga, terrorismi rahastamisega või organiseeritud kuritegevusega seotuse kohta);
   8. seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (nt uurimisorganite, notarite, maksuhalduri, kohtu järelepärimistest, kohtutäiturite nõuetest tulenevad andmed jne);
   9. andmed Kliendi harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed Teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate Teenuste, Kliendi kaebustega seotud andmed jne);
   10. andmed Kliendi segmendi kohta (nt vanuseline kuuluvus jne);
   11. tarbijamängudes ja kampaaniates osalemisega seotud andmed (nt andmed investeerimismängudes ja muudes tarbijamängudes võidetud auhindade, kampaaniates kogutud punktide jms kohta);
   12. andmed Kliendi poolt külastatavate Veebilehe osade kohta.
 4. Kliendiandmete töötlemise eesmärgid

  1. LHV Grupi Eesti ettevõttel on õigus töödelda Kliendisuhte loomiseks, Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks ning õigusaktides sätestatud hoolsuskohustuste täitmiseks kõiki Kliendiandmeid, mis ta on saanud Kliendi kohta Kliendi enda käest või avalikest andmebaasidest (sh internetis avaldatud andmed), samuti Kolmandatelt isikutelt, kui selline Kliendiandmete edastamine on seaduslik.
  2. LHV Grupi Eesti ettevõttel on õigus töödelda ning sealhulgas vahetada Kliendiandmeid nii Eesti kui ka välisriikide krediidi- ja finantseerimisasutustega ning finantsteenuse vahendajatega (rahvusvahelised kaardiorganisatsioonid, arveldussüsteemid jms), et hinnata ja maandada oma riske ning rakendada vastutustundliku laenamise põhimõtet.
  3. Lisaks töötlevad LHV Grupi Eesti ettevõtted Kliendiandmeid õigusaktides lubatud ulatuses selleks, et:
   1. otsustada, kas ja mis tingimustel osutada Kliendile Teenust (sellisel juhul võib Kliendiandmete töötlemine toimuda juba enne Teenuse osutamist või lepingu sõlmimist);
   2. identifitseerida Klient Kliendisuhte loomisel;
   3. täita Kliendi ja LHV Grupi Eesti ettevõtte vahel sõlmitud lepingut või tagada lepingu täitmist ning realiseerida oma õigusi, mis tulenevad Kliendiga sõlmitud lepingust või seotud lepingust, samuti kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule või LHV Grupi Eesti ettevõtet esindavale isikule);
   4. hinnata Kliendi krediidivõimelisust (nt laenulepingu sõlmimiseks, vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamiseks) või usaldusväärsust (nt laenuotsuse tegemiseks teiste krediidiasutustega varasema maksekäitumise kohta andmete vahetamiseks);
   5. kvalifitseerida Klienti investeerimisteenuste osutamiseks ning hinnata Kliendi asjatundlikkust LHV Grupi Eesti ettevõtete poolt osutatavate Teenustega seoses ning Kliendile sobivate LHV Grupi Eesti ettevõtete poolt osutatavate Teenuste pakkumiseks;
   6. tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist ning täita nii rahvusvahelistest kui ka riigisisestest õigusaktidest (sh maksualase teabevahetuse seadusest) ning Eesti Vabariigi poolt sõlmitud ning ratifitseeritud rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid kohustusi (sh andmete kogumine, teabevahetus ja andmete edastamine uurimisasutustele, notaritele, maksuhalduritele);
   7. vähendada või hoida ära riske (nt et hinnata või kontrollida LHV Grupi ettevõtete krediidiportfelli ja tagatisvarasid või teha LHV Grupi ettevõtete tegevust osaliselt või tervikuna hõlmavaid auditeid, stressteste või analüüse) ning hoida ära LHV Grupi ettevõtetele kahju tekkimine;
   8. teostada kliendigruppide, toodete ja teenuste turuosade ning muude finantsnäitajate statistilisi uuringuid ja analüüse ning aruandlust ja riskide juhtimist;
   9. arendada olemasolevaid Teenuseid ning töötada välja uusi Teenuseid, sh määrata teenustasude suurusi, samuti kontrollida, arendada või hooldada LHV Grupi ettevõtete IT-süsteeme ja -programme;
   10. kontrollida ja vajaduse korral parandada või täiendada Kliendi poolt esitatud Kliendiandmeid;
   11. saata Kliendile LHV Grupi ettevõtete ja ka hoolikalt valitud Kolmandast Isikust koostööpartnerite toodete ja teenuste reklaame ja pakkumisi;
   12. korraldada tarbijamänge või kampaaniaid;
   13. paremini mõista Kliendi ootusi (nt tarbijaharjumuste uuringud, turu-uuringud, kliendiküsitlused jne).
 5. Kliendiandmete edastamine kolmandatele isikutele

  1. LHV Grupi Eesti ettevõttel on õigus Kliendiandmeid edastada:

   1. teistele LHV Grupi ettevõtetele, kes võivad Kliendiandmeid töödelda käesolevate Põhimõtete punktis 3 toodud ulatuses punktis 4 toodud eesmärkidel;
   2. Teenuste osutamise ja Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt käendajad, kaaslaenusaajad, garantiiandjad, tagatisvara omanikud, rahvusvahelised kaardiorganisatsioonid, maksevahendajad, kindlustusandjad ja -vahendajad, notarid, tõlke-, side-, IT- ja postiteenuse osutajad jne);
   3. andmekogude pidajatele (sh AS-ile Krediidiinfo või mis tahes muule isikule, kes peab maksehäireregistrit), kellele LHV Grupi Eesti ettevõte edastab infot õigusaktide või sõlmitud lepingu alusel vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamise eesmärgil, samuti selleks, et teha Kolmandatele isikutele võimalikuks Kliendi maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamine.
   4. teistele nii Eesti kui ka välisriikide krediidi- ja finantseerimisasutustele ning finantsteenuse vahendajatele nende järelepärimise alusel Kliendile tema poolt soovitud teenuse osutamiseks või Kliendi või temaga seotud isiku usaldusväärsuse ja riski hindamiseks;
  2. ülemaailmsele pankadevahelisele finantsinfo ühingule SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, www.swift.com);

   1. LHV Grupi Eesti ettevõtte konsultantidele või muudele teenuse osutajatele (nt audiitorid), kui Kliendiandmed on neile vajalikud, et osutada LHV Grupi Eesti ettevõttele kvaliteetset teenust ning tingimusel, et sellised isikud täidavad LHV Grupi Eesti ettevõtte poolt ette nähtud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi nõudeid Kliendiandmete konfidentsiaalsena hoidmise ja kaitse kohta;
   2. Teenuse osutajatele, kellele LHV Grupi Eesti ettevõte on õigusaktis sätestatud tingimustel andnud edasi osaliselt või tervikuna oma tegevuse ning tingimusel, et sellised isikud täidavad LHV Grupi Eesti ettevõtte poolt ette nähtud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi nõudeid Kliendiandmete konfidentsiaalsena hoidmise ja kaitse kohta;
   3. Volitatud töötlejatele;
   4. Nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;
   5. Muudele Kolmandatele isikutele, kui Klient on rikkunud lepingut (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).
  3. LHV Grupi Eesti ettevõte on kohustatud avaldama ja edastama Kliendiandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, notarile, pankrotihaldurile, Maksu- ja Tolliametile, rahapesu andmebüroole, Finantsinspektsioonile).

  4. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisel (nt kaarditehingute, välismaksete, väärtpaberitehingute tegemisel) võib LHV Grupi Eesti ettevõte kasutada Kolmandaid isikuid (nt korrespondentpangad, rahvusvahelised kaardiorganisatsioonid, arveldussüsteemid, välised haldurid) ja teha neile kättesaadavaks ka Kliendiandmeid. Need isikud võivad Kliendiandmeid töödelda vastavalt oma asukohariigi õigusele.

  5. Klient on teadlik ja nõustub, et:

   1. LHV Grupi Eesti ettevõttel on Kliendiandmete maksehäireregistrisse edastamise õigus, kui Kliendil on LHV Grupi ettevõtte ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus ning Klient on rahalise kohustuse täitmisega viivitanud rohkem kui 45 päeva. Maksehäireregistris avalikustatakse teave Kliendi maksehäire kohta ning registripidajale edastatud Kliendiandmeid saavad töödelda kõik isikud, kes on sellise registri liikmed või kellel on muul alusel sellisele registrile ligipääs. AS Krediidiinfo poolt peetavas maksehäireregistris töödeldavate Kliendiandmetega ning andmete töötlemise tingimuste, edastamise aluste ja ulatusega saab Klient tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee. Muudes andmekogudes, millesse LHV Grupi Eesti ettevõte edastab teavet Kliendi maksehäire kohta, andmete töötlemise tingimuste, edastamise aluste ja ulatusega saab Klient tutvuda aadressil www.lhv.ee;
   2. Avalike andmekogude pidajatele (nt rahvastikuregistri pidaja) edastab LHV Grupi Eesti ettevõte Kliendiandmeid päringuna, et kontrollida Kliendiandmete vastavust andmekogus olemasolevatele andmetele, tagada Kliendiandmete õigsus ja asjakohasus või saada Kliendi kohta vajalikku lisainfot;
   3. SWIFT-i andmetöötlemiskeskused asuvad Euroopa Liidu liikmesriigis ja Ameerika Ühendriikides, millest tulenevalt säilitatakse pangatehingu andmeid, sh tehingu algataja ja saaja isikuandmeid, sõltumata ülekande tegemise kohast nii SWIFT-ile kuuluvas töötlemiskeskuses Euroopa Liidu liikmesriigis kui ka Ameerika Ühendriikides;
   4. pangatehingu täitmisel võib tehinguga seotud pank, maksevahendaja või SWIFT olla kohustatud avaldama tehingu andmeid ja sellega seotud Kliendi isikuandmeid vastava asukohariigi pädevale riigiasutusele asukohariigi õigusaktides ettenähtud juhtudel;
   5. kui rahvusvahelise pangatehingu täitmisele on kaasatud ebapiisava andmekaitse tasemega riigis asuv finantsasutus, nt korrespondentpank või muu maksevahendaja, ei taga LHV Grupi Eesti ettevõte, et Kliendiandmete töötlemisel nimetatud riikides paiknevate finantsasutuste poolt on andmete töötlejal samasugused kohustused nagu LHV Grupi Eesti ettevõttel ning Kliendile tagatud samasugused õigused nagu andmete töötlemisel Euroopa Liidu liikmesriigis või muus piisava andmekaitse tasemega riigis.
   6. LHV Grupi Eesti ettevõte võib teha talle teenuse osutamiseks, tema krediidivõimelisuse või usaldusväärsuse hindamiseks automaatse otsuse Kliendiandmete (sh tema poolt taotluses esitatud ja muudes asjakohastes andmekogudes olevate andmete) põhjal ning tal on tehtava otsuse kohta võimalik esitada vastuväide oma õigustatud huvi kaitseks vastavalt LHV Grupi Eesti ettevõtete veebilehel avaldatud kliendikaebuse lahendamise korrale.
 6. Kliendiandmete töötlemine otseturunduses

  1. Kliendil on igal ajal õigus teatada LHV Grupi Eesti ettevõttele oma soovist mitte saada edasisi personaalseid pakkumisi ja reklaami. Info, kuidas edasistest Kliendile saadetavatest personaalsetest pakkumistest ja reklaamist keelduda, on olemas pakkumise või reklaami juures ja/või internetipangas. Kui Klient soovib teatada LHV Grupi Eesti ettevõttele soovist mitte saada edasisi personaalseid pakkumisi enne ühegi pakkumise või reklaami saamist, tuleb vastavasisuline sooviavaldus esitada Kliendile Teenust osutavale LHV Grupi Eesti ettevõttele, kasutades selleks punktis 9.4 täpsustatud kontaktandmeid.
  2. Personaalseteks pakkumisteks ja reklaamiks ei loeta LHV Grupi ettevõtete poolt pakutavate teenuste üldist ja tutvustavat infot, samuti infot, mis on seotud sõlmitud lepingu täitmisega (nt pangakaardi tähtaja lõppemise info, tekkinud võlgnevuse info jne). Sellise info saamisest ei saa Klient üldjuhul keelduda.
 7. Kliendiandmete salvestamine

  1. LHV Grupi Eesti ettevõtetel on õigus salvestada kõik sidevahendi (nt telefon, e‑post, chat, internetipank) teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mida Klient on teinud, ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks ja/või taasesitamiseks ning muudel Põhimõtete punktis 5 toodud eesmärkidel.
  2. LHV Grupi Eesti ettevõtete ja Kliendi vara kaitsmise, samuti LHV Grupi Eesti ettevõtete töötajate ja Klientide füüsilise turvalisuse tagamise eesmärgil võivad LHV Grupi Eesti ettevõtted jälgimisseadmete abil jälgida nende kasutuses olevaid ruume ja nende lähiümbrust (sh ka isikuid) ning võivad jälgimise tulemused digitaalselt salvestada.
  3. Jälgimisseadmete salvestisi võidakse kasutada LHV Grupi ettevõtte õiguste kaitsmisel ja kohustuste täitmisel ning Kliendi poolt tehtud toimingute ja/või õigusvastaste tegude ja/või LHV Grupi ettevõttele tekitatud kahju tõendamisel. Selliseid salvestisi on LHV Grupi Eesti ettevõte kohustatud avaldama õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses eelkõige kriminaalasjades kohtueelsele uurimisasutusele, kohtule ja muudele pädevatele asutustele.
 8. Kliendiandmete muutmine ja nende töötlemise lõpetamine

  1. Klient on kohustatud viivitamatult teavitama LHV Grupi Eesti ettevõtet kõigist muudatustest, võrreldes lepingutes või muudes LHV Grupi Eesti ettevõttele esitatud dokumentides fikseeritud Kliendiandmetega. LHV Grupi Eesti ettevõttel on õigus nõuda dokumenti, mis tõendab muudatust Kliendiandmetes (nt nime muutmise dokumenti) ja Kliendil on kohustus see esitada.
  2. LHV Grupi Eesti ettevõte kontrollib regulaarselt (nt internetipanga vahendusel, kliendikohtumisel), kas Klientide andmed on täielikud ja korrektsed.
  3. Kliendil on õigus tutvuda oma Kliendiandmetega LHV Grupi Eesti ettevõtte teenindussaalides või internetipanga vahendusel. Kliendil on kohustus LHV Grupi Eesti ettevõtet teavitada, kui ta leiab, et tema LHV Grupi Eesti ettevõtte poolt kogutud Kliendiandmed on ebatäpsed.
  4. Juhul kui Klient leiab, et tema Kliendiandmete töötlemine ei ole õigusaktide, temaga sõlmitud lepingu või Põhimõtete kohaselt lubatud, on tal õigus nõuda oma Kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud Kliendiandmete kustutamist.
  5. LHV Grupi Eesti ettevõte töötleb Kliendiandmeid nii kaua, kui on vajalik Kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 9. Kliendi õiguste kaitse

  1. Kui Klient leiab, et Kliendiandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega õigusi rikkunud LHV Grupi Eesti ettevõtte poole.
  2. Kliendil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.
  3. Kui tuvastatakse, et Kliendiandmete töötlemisel on rikutud Kliendi õigusi, on Kliendil õigus nõuda temale rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.
  4. Klient võib Kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumate selgituste saamiseks või kaebuste esitamiseks kontakteeruda järgmiste isikutega:
   1. pensionifondide ja investeerimisfondide puhul AS-iga LHV Varahaldus, registrikood 10572453, aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, e‑post info@lhv.ee, telefon 6 800 400.
   2. järelmaksuteenuste puhul AS-iga LHV Finance, registrikood 12417231, aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, e‑post info@lhv.ee, telefon 6 800 400.
   3. pangateenuste ja kõikide muude küsimuste puhul AS-iga LHV Pank, registrikood 10539549, aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, e‑post info@lhv.ee, telefon 6 800 400.
 10. Põhimõtete muutmine ja kohaldamine

  1. LHV Grupi Eesti ettevõtetel on õigus Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
  2. LHV Grupi Eesti ettevõtted teavitavad Põhimõtete muutmisest Klienti veebilehel www.lhv.ee ja/või Kliendiga kokku lepitud sidevahendi kaudu vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist ette, välja arvatud juhul, kui Põhimõtteid muudetakse üksnes tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest.
  3. Põhimõtteid kohaldatakse kõikide Klientide Kliendiandmete töötlemisel, samuti Kliendisuhetele, mis on tekkinud enne Põhimõtete jõustumist.