Sõiduki garantiikindlustuse tingimused

Kehtivad alates 01.04.2021

Käesolevad kindlustustingimused sätestavad kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel sõlmitud sõiduki garantiikindlustuse lepingus märgitud kaitse ulatuse ja tingimused. Kindlustuslepingus reguleerimata küsimustes juhindutakse õigusaktidest.

Kindlustusandja on LHV Kindlustus (edaspidi LHV).

Kindlustusvõtja on kindlustushuvi omav isik, kes on sõlminud LHV-ga kindlustuslepingu ja kellel lasub kindlustusmaksete tasumise kohustus. Kindlustusvõtja on kohustatud tutvustama kindlustuslepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kindlustatud isikule.

Kindlustatud isik on kindlustatud eseme ostja või omanik. Kindlustatud isikuga võrdsustatakse isikud, kes kasutavad sõidukit kindlustatud isiku nõusolekul. Kindlustustatud isik vastutab nende isikute käitumise eest kindlustuslepingust tulenevate kohustuste täitmisel samamoodi nagu enda käitumise eest.

Kindlustuslepingu olulised osad on kindlustuspoliis (edaspidi poliis), sertifikaat ja käesolevad LHV sõiduki garantiikindlustuse tingimused (edaspidi tingimused). Enne kindlustuslepingu sõlmimist peab kindlustusvõtja veenduma poliisil märgitud andmete õigsuses ja kindlustuskaitse ulatuse sobivuses ning tutvuma tingimustega.

Kindlustusandja kontaktandmed

Klienditugi
E–R kl 9–17
699 9111
kindlustus@lhv.ee
lhv.ee

Kahjukäsitlus
E-R kl 9-17
680 1122
kahjud@lhv.ee
lhv.ee

 1. Kindlustatud ese

 2. Kindlustatud ese on kindlustuslepingus (sh. kindlustussertifikaadil) nimetatud sõiduk tootjatehase komplektsuses.

 3. Kindlustuskaitse

 4. Sõidukigarantii - kindlustatud eseme ootamatu ja ettenägematu tehniline rike, mille põhjuseks on tootmisdefekt mis ilmneb eseme tavapärase kasutamise käigus ning mille osas ei kuulu kahju hüvitamisele tootja poolt antud garantii (s.h. laiendatud garantii) või müügigarantii alusel ja/või kui vastav kahju hüvitamine pole välistatud kindlustuslepingu tingimuste punktis 4.

 5. Autoabiteenus - osutatakse esmast abi sõidu- ja pakiautodele registrimassiga kuni 3500 kg ning mootorratastele, kui ootamatu ja ettenägematu sündmuse tagajärjel ei ole sõiduki kasutamine või sõidu jätkamine võimalik. Autoabiteenust osutatakse järgnevatel tingimustel:

  1. autoabiteenus on kättesaadav ööpäev läbi;
  2. autoabiteenuse käigus vaja minevat teisaldusteenust osutatakse lähimasse hoiu- ja/või remondikohta, v.a Eesti piires, kus sõiduk transporditakse kindlustusvõtja nimetatud asukohta;
  3. autoabiteenust osutatakse poliisil märgitud territooriumil;
  4. sõidukis viibinud reisijad (sh sõiduki juht) toimetatakse vajadusel Eesti, Läti ja Leedu piires kas sihtkohta või koju;
  5. autoabiteenust osutatakse üksnes juhul, kui see on tellitud LHV autoabi telefonilt 680 1122;
  6. autoabiteenusele ei rakendata omavastutust;
  7. autoabiteenust ei osutata, kui selle tekkimise vajadus oli ettenähtav (nt korduv sama sisuga autoabiteenuse kasutamine).
 6. Välistused

 7. LHV ei hüvita järgmiste asjaolude- või esemetega seotud nõudeid:

  1. kahju, mis on välistatud tootjatehase garantii tingimustes;
  2. kindlustuspoliisil kokkulepitud läbisõit on ületatud;
  3. kui kahju kuulub hüvitamisele mistahes muu kindlustuslepingu alusel;
  4. korralised hooldused, seadistamised, reguleerimised, määrimised, õlide- ning vedelike lisamised ja puhastamised;
  5. hooldustarvikud ja/või kiiresti kuluvad osad: pidurite ja siduri hõõrdkatted, puksid, veorihmad, pingutid, kaitsmed, hõõglambid/pirnid, süüteküünlad, klaasipuhastite harjad, filtrid, akud (sh kõrgepingeaku), rehvid, kinnitusvahendid ja fiksaatorid;
  6. kui puuduvad tootja poolt ettenähtud korralised hooldused garantii kehtivuse perioodil või ei teostata neid õigeaegselt (vastavalt tehase poolt lubatud tolerantsile – maksimaalsel võib olla kuni 1 kuu ja /või 1500 km);
  7. ülekoormusest, ebaõigest hooldamisest ja remondist; kui on muudetud sõiduki konstruktsiooni või elektriskeemi (s.h. tuunimine); hooletust kasutamisest, valest ekspluateerimisest või õnnetusjuhtumitest tulenevad vead ja kahjud;
  8. kahju, mis on tekkinud osalemisel võistlustel või treeningutel;
  9. kahju, mis on seotud õhk- või hüdro-pneumaatilise vedrustusega ja/või amortisaatori(te)ga ning nende juhtsüsteemi(de)ga juhul, kui läbisõit on üle 50 000 km;
  10. kahju, mis on tekkinud rattalaagris juhul, kui läbisõit on üle 50 000 km;
  11. kahju, mis on tekkinud sõidukile, mida kasutatakse takso, kuller, alarm-, operatiiv-, lühirendi sõidukina;
  12. häired või vigastused, mis tulenevad sellest, et ei ole kasutatud sõiduki tootja originaalvaruosi või samaväärse kvaliteediga varuosi või on kasutatud sõiduki ekspluatatsiooniks mitteettenähtud kütust või määrdeaineid;
  13. rikked ja häired, mis ilmnevad sõitmisel ekstreemsetes tingimustes;
  14. väga nõrk ja madal hääl või vibratsioon, mis ei halvenda sõiduki kvaliteeti ja töötamist;
  15. vähesel määral õli lekkimine tihenditest kui sellega ei kaasne õlitaseme olulist ning kriitilist alanemist;
  16. kere, värvkate, kroomitud osade, klaasid ning väliste- ja sisemiste viimistlusdetailide vigastused;
  17. kivide, killustiku, teesoola jms poolt põhjustatud välised vigastused ja korrosioon, sööbimine, külmumine;
  18. kahju tuleneb asjaolust või sündmusest, millest kindlustusvõtja ja/või kindlustatud isik oli teadlik või pidi olema teadlik enne kindlustuslepingu sõlmimist;
  19. kahju, mille eest on vastutav tootja või müüja;
  20. kolmandate isikute või volitamata ettevõtete teostatud remondist, hooldusest, paigaldamisest, demonteerimisest ja transpordist;
  21. kahju, mis on tingitud pikaajalistest kahjuliku toimega teguritest: kulumine, hallitus, hallitusseen, reovesi, kõdunemine, korrosioon, vee- või aurukondensatsiooni kogunemine, niiskus, tolm, suits, tahm, müra, valgus;
  22. kindlustatud eseme kasutamise võimaluse puudumisest, sh toote remondiperioodil asendustoote kasutamisega seonduvatest kulutustest või ebamugavustest;
  23. LHV-l puudub hüvitamiskohustus kui kindlustuslepingu sõlminud isik või kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isik on rahvusvahelise finantssanktsiooni subjekt;
  24. sõjategevus, terrorism, rahvarahutus, ülestõus, massiline korratus, streik, riigipööre, erakorraline seisukord, sundvõõrandamine, konfiskeerimine, tuumaenergia kasutamine mistahes eesmärgil või selle kontrolli alt väljumine, radioaktiivne kiirgus ja saastumine, keemilise, bioloogilise, biokeemilise või elektromagnetilise relva kasutamine, maavärin, üleujutus.
 8. LHV vabanemine kindlustuslepingu täitmise kohustustest

 9. LHV vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui:

  1. kindlustusvõtja või kindlustatud isik on tahtlikult või raske hooletuse tõttu rikkunud vähemalt üht kindlustuslepingus sätestatud kohustust ja selle rikkumisel on mõju kahju tekkimisele või suurusele või kahju ulatuse kindlakstegemisele;
  2. kindlustusvõtja või kindlustatud isik on esitanud kahju asjaolude või kahju ulatuse kohta teadlikult valeandmeid;
  3. kindlustusjuhtum on toimunud kindlustusvõtja, kindlustatud isiku või temaga võrdsustatud isiku tahtluse või raske hooletuse tõttu;
  4. kindlustusvõtja või kindlustatud isik loobub oma õigusest kahju tekitanud isiku vastu või kui LHV regressiõiguse realiseerimine osutub kindlustusvõtja või kindlustatud isiku süül võimatuks (nõude esitamise tähtaja ületamine, vajalike dokumentide esitamata jätmine) või kui kindlustusjuhtumi toimumise asjaolud ei ole tuvastatavad või neid ei ole kindlustusvõtja poolt tuvastamist võimaldaval viisil fikseeritud;
  5. kahju on hüvitanud kolmas isik.
 10. Kindlustusperiood ja kindlustusterritoorium

 11. Kindlustusperiood on kindlustuslepingus ja kindlustussertifikaadil märgitud sõiduki garantiikindlustuse kehtivusaeg.

 12. Kindlustuskaitse kehtib ainult kindlustusperioodi kehtivusajal toimunud kindlustusjuhtumite osas.

 13. Kindlustuskaitse lõpeb:

  1. Kindlustussertifikaadil märgitud kindlustuskaitse kehtivuse lõppkuupäeval;
  2. kokkulepitud läbisõidu ületamisel;
  3. kui kindlustatud ese asendatakse kindlustusjuhtumi järgselt või tootja poolt garantiiperioodil;
  4. muudes olukordades, mis seaduse kohaselt annavad aluse kindlustuslepingu lõppemiseks/lõpetamiseks.
 14. Kindlustusterritoorium on märgitud kindlustuspoliisil ja LHV-l on hüvitamise kohustus üksnes poliisil märgitud kindlustusterritooriumil toimunud juhtumite korral. Kui kindlustuslepingus ei ole kindlustusterritooriumi märgitud, on kindlustuskohaks Euroopa geograafiline osa.

 15. Omavastutus

 16. Omavastutus on kindlustuslepingus kokkulepitud rahasumma, mis jääb iga üksiksjuhtumi korral kindlustusvõtja/kindlustatud isiku kanda.

 17. Kindlustussumma

 18. Kindlustussumma on kindlustatud sõiduki taas-soetamisväärtus (turuhind Eestis vahetult enne kindlustusjuhtumit).

 19. Kindlustusvõtja ja kindlustatud isiku õigused ja kohustused

 20. Kindlustusvõtja ja kindlustatud isik on kohustatud:

  1. käitama sõidukit vastavalt tootjatehase, sätestatud juhistele ja/või piirangutele.
  2. selgitama kindlustuslepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kõikidele kindlustusvõtjaga/kindlustatud isikuga võrdsustatud isikutele, samuti isikutele, kes töötavad kindlustusvõtja/kindlustatud isiku alluvuses ja keda kindlustusvõtja/kindlustatud isik oma majandustegevuses kasutavad;
  3. teavitama esimesel võimalusel kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest.
 21. Kindlustusjuhtumi korral on kindlustusvõtja kohustatud:

  1. pöörduma koheselt sõiduki tootjatehase poolt tunnustatud margiesinduse poole;
  2. teatama LHV-le kindlustusjuhtumist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui seitsme tööpäeva jooksul pärast kindlustusjuhtumist teadasaamist. Kui kindlustusjuhtumi täpset aega pole võimalik määrata, loetakse selleks aeg, mil kindlustusvõtja oleks pidanud kindlustusjuhtumist teada saama.
  3. esitama vigastatud sõiduki või selle jäänused LHV-le ülevaatamiseks kindlustusjuhtumi järgses seisundis. Kindlustusvõtja ei tohi ilma eelneva LHV nõusolekuta, asuda sõidukit taastama või utiliseerima;
  4. abistama LHV-d kahjukäsitluseks vajalike asjaolude väljaselgitamisel ja asjakohaste tõendite kogumisel, sh väljastama vajadusel LHV-le volikirja;
  5. esitama LHV-le kogu tema käes oleva teabe, mis on vajalik LHV kohustuste kindlaksmääramiseks, sh kõik dokumendid kahju tekkepõhjuste ja kahju suuruse kohta, samuti volitama LHV-d hankima vajalikku teavet ja dokumente;
  6. teavitama LHV-d esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kahju hüvitamist kolmanda isiku poolt või LHV-le esitatud kahjunõudest loobumisest.
 22. Kindlustusvõtjal ja kindlustatud isikul on õigus:

  1. nõuda LHV-lt käesolevate tingimuste selgitamist.
 23. LHV õigused ja kohustused

 24. LHV-l on õigus:

  1. vajadusel kaasata kahjukäsitlusse kolmandaid isikuid.
 25. LHV on kohustatud:

  1. tutvustama kindlustusvõtjale enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustuslepinguga seotud dokumente ja hoidma saladuses talle lepinguga seoses teatavaks saanud andmeid;
  2. alustama pärast kindlustusvõtja või kindlustatud isiku kahjuteate saamist viivitamatult kindlustusjuhtumi käsitlemist ja tegema kindlaks hüvitatava kahju suuruse;
  3. registreerima kahjuteate ning tutvustama kindlustusvõtjale või kindlustatud isikule kahju lahendamise põhimõtteid;
  4. tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates kõigi nõutavate dokumentide saamisest ning kahju suuruse ja tekkimise asjaolude kindlaks tegemisest.
 26. Kindlustushüvitis, hüvitamise viisid ja kord

 27. LHV-l on õigus otsustada, kas vara hüvitamise viisiks on taastamine või samaväärsega asendamine ja valida vastava teenuse osutaja alljärgnevatel tingimustel:

  1. Kindlustusjuhtumi korral ei maksa LHV kunagi rahalist hüvitist vaid hüvitamise viisiks on kindlustatud eseme taastamine (LHV poolt valitud teenuse osutaja kaudu) või asendamine .
  2. Kindlustushüvitise suurus ühe kindlustusjuhtumi kohta on piiratud kindlustussummaga.
  3. Kui vara asendatakse, tuleb kahjustatud sõiduki omandiõigus üle anda LHV-le (s.o. sõiduki hävimisel ja olukorras, kus hüvitamisvormiks on vara asendamine, on hüvitamise eelduseks kahjustatud sõiduki LHV-le üleandmine).
  4. Kindlustusvõtja/kindlustatud isik on kohustatud kindlustushüvitise LHV-le tagastama esimesel võimalusel juhul, kui pärast kahju hüvitamist on ilmnenud hüvitamist välistavad asjaolud või kui kahju on hüvitanud kolmas isik.
  5. Pärast kindlustusjuhtumi hüvitamist läheb kindlustusvõtja ja kindlustatud isiku nõudeõigus kahju tekkimise eest vastutava isiku vastu LHV-le üle väljamakstud hüvitise ulatuses. Kindlustusvõtja ja kindlustatud isik on kohustatud LHV nõudel loovutama omandiõiguse või nõudeõiguse kirjaliku kokkuleppena.
 28. Kliendikaebuste menetlemine ja erimeelsuste lahendamine

 29. Kindlustuslepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada kokkuleppe teel ning kokkuleppe mittesaavutamisel on osapooltel õigus pöörduda kohtusse:

  1. Kui kindlustusvõtja/kindlustatud isik ei ole rahul LHV tegevusega, on tal õigus esitada LHV-le kaebus. Kaebusena registreeritakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kliendi rahulolematuse väljendus. LHV teavitab klienti esimesel võimalusel kaebusele vastamise tähtajast.
  2. Kindlustusvõtja võib vaidluste lahendamiseks pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu juures asuva kindlustuslepitusorgani poole lähtuvalt selle organi menetlusekorrast
 30. Teadete vorm

 31. LHV-l on õigus esitada kindlustusriski vähendamise eesmärgil lisanõudeid. Lisanõuded muutuvad kindlustuslepingu osaks, v.a kui kindlustusvõtja ei esita kindlustuslepingust taganemise avaldust kümne tööpäeva jooksul pärast vastavate nõuete kättesaamist.

 32. Kindlustusperioodi jooksul on LHV-l õigus kindlustatud ese üle vaadata ning suurenenud kindlustusriski korral nõuda kindlustusvõtjalt lisaturvameetmete rakendamist ja/või suurendada kindlustusmakset.

 33. Andmete töötlemine ja kaitse

 34. LHV on õigustatud töötlema kindlustuslepinguga seotud isikuandmeid LHV kliendiandmete töötlemise põhimõtete alusel ja avaldama kindlustuslepinguga seotud teavet kolmandale isikule, kelle õigus infot saada tuleneb LHV kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.

 35. LHV-l on õigus säilitada kindlustuslepingu täitmisega seoses side- või muu vahendi abil saadud salvestisi ja vajaduse korral kasutada neid kindlustusvõtja esitatud tahteavalduste tõendamiseks.

 36. Vastuolud

 37. Kui kindlustuslepingu dokumentides leidub vastuolusid, lähtutakse tõlgendamisel järgmiste dokumentide tähtsuse järjekorrast, kus eelnev dokument on järgneva ees ülimuslik: eritingimused - kindlustuspoliis ja kindlustussertifikaat - sõiduki garantiikindlustuse tingimused. Vaidluste korral lähtutakse alati eestikeelsetest garantiikindlustuse tingimustest.