Privaatpanganduse lepingu tingimused

Kehtivad alates 30.04.2014

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Privaatpanganduse lepingu (edaspidi Leping) alusel osutab Pank Kliendile Panga poolt pakutavaid pangateenuseid (edaspidi Teenus) Privaatpanganduse osakonna vahendusel vastavalt Lepingus kokkulepitud tingimustele ja põhimõtetele.

  2. Lepingus kasutatakse Panga üldtingimustes (edaspidi Üldtingimused) ja Investeerimisteenuste osutamise tingimustes (edaspidi Tingimused) sätestatud mõisteid.

  3. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Üldtingimustest ja muudest asjakohastest Teenusetingimustest niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus Lepingu tingimustega.

  4. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

 2. LEPINGU ALUSEL KLIENDILE OSUTATAVAD TEENUSED

  1. Panga poolt määratud privaatpanganduse osakonna töötaja (edaspidi Kliendihaldur) nõustab Klienti Teenuste osas.

  2. Kliendihaldur korraldab läbirääkimisi Teenuste osutamiseks vajalike lepingute sõlmimiseks Panga osakondade ja/või Grupi ettevõtete vahel arvestades Kliendi soove ja taotlusi.

  3. Kliendihaldur korraldab Teenuste osutamiseks vajalike lepingute allkirjastamise Kliendi ja Panga esindajate poolt.

  4. Kliendihaldur täidab Kliendi poolt telefoni, faksi või e-posti teel antud korraldused (edaspidi Korraldus) Teenustega seotud tehingute (edaspidi Tehingud) tegemiseks Lepingus kokkulepitud korras ja tingimustel arvestades vastavates Teenusetingimustes sätestatut.

 3. VOLITUSED TEHINGUTE TEGEMISEKS JA LEPINGUTE SÕLMIMISEKS

  1. Lepinguga annab Klient Pangale õiguse ja volituse Kliendi poolt Kliendihaldurile antud Korralduse alusel Tehingute (kaasa arvatud Tehingud Pangaga) tegemiseks ja Tehingute tegemisega seotud korralduste, orderite või muude dokumentide allkirjastamiseks Kliendi nimel.

  2. Lepinguga annab Klient Pangale volituse Kliendi poolt Kliendihaldurile antud Korralduse alusel Teenuse osutamiseks vajalike lepingute ja/või nende muutmise kokkulepete allkirjastamiseks Kliendi nimel (välja arvatud lepingud ja/või nende muutmise kokkulepped, millele Eesti Vabariigi õigusaktidega ja/või Panga sisemiste reeglitega on kehtestanud Kliendi poolne isiklik allkirjastamine).

  3. Pangal on õigus Kliendi poolt Kliendihaldurile antud Korralduse alusel teha Kliendi nimel Tehinguid Kliendi kõikidel olemasolevatel ja tulevikus avatavatel Kontodel (sealhulgas Kliendi EVK kontodel).

  4. Lepingu sõlmimisega kiidab Klient heaks (sealhulgas autoriseerib võlaõigusseaduse tähenduses) kõik Panga poolt Lepingu alusel vastavalt Kliendi Korraldustele tehtud Tehingud.

 4. KORRALDUSTE EDASTAMINE JA TÄITMINE

  1. Pank võtab Kliendi Korraldusi vastu Pangapäevadel alates kella 9.00st kuni kella 17.00ni. Nimetatud ajast erineval ajal edastatud Korralduse võtab Pank vastu üksnes juhul, kui Pooled on selles igakordselt kokku leppinud. Rahvus- ja/või riigipühale eelneval Pangapäeval on Pangal õigus ühepoolselt käesolevas punktis kokkulepitud Kliendi Korralduste vastuvõtmise aega muuta.

  2. Pank saab vastu võtta Korralduse Tehingu tegemiseks juhul, kui Klient on Pangaga sõlminud vastava Teenuse osutamiseks vajaliku lepingu.

  3. Pangal on kohustus täita üksnes neid Korraldusi, mis on antud Kliendi või Kliendi esindaja poolt ning mis on edastatud Lepingus toodud Korralduste edastamise telefoninumbri(te)l ja/või mis on Kliendi poolt kinnitatud Lepingu punktis 4.5. toodud viisil.

  4. Kliendil on õigus Korraldus anda ka faksi või e-posti teel.

  5. Enne Kliendi faksi või e-posti teel või suuliselt antud Korralduse täitmist ja/või Korralduses sisalduvate andmete täiendavaks kontrollimiseks on Pangal õigus kinnitada Korralduse sisu ja andmed üle helistades Kliendile tagasi Lepingus toodud Kliendi Korralduste kinnitamise telefoninumbril. Pank täidab Korralduse siis, kui Klient kinnitab Korralduse andmed pärast nende telefoni teel ettelugemist Kliendihalduri poolt. Klient on nõus, et Lepingus toodud Kliendi Korralduste kinnitamise telefoninumbrilt igakordselt vastu võtnud isikul on õigus Korraldus kinnitada või kinnitamata jätta.

  6. Pangal on õigus Korralduse vastu võtmisel küsida Kliendi ja/või tema esindaja isiku tuvastamiseks Lepingus kokkulepitud andmeid. Juhul kui, Pangale ei esitata küsitud andmeid ja/või Kliendihalduril on kahtlus Kliendi isiku suhtes, on Pangal õigus jätta Korraldus täitmata.

  7. Enne Väärtpaberitega (välja arvatud väärtpaberituru seaduse tähenduses vähem keerukate väärtpaberitega) seotud Tehingu Korralduse vastu võtmist hindab Pank vastava Tehingu sobivust ja asjakohasust Kliendile. Selleks kohustub Klient allkirjastama investeerimisprofiili.

   1. Investeerimisprofiili allkirjastamata jätmisel või investeerimisprofiili küsimustiku täitmisel ebakorrektsete andmete esitamisel ei saa Pank hinnata tehingu sobivust ja asjakohasust Kliendile, mistõttu võivad Kliendi huvid saada kahjustatud.
   2. Investeerimisprofiili on võimalik täita Internetipangas või Panga teenindussaalides.
  8. Pangal on õigus salvestada kõik telefoni teel antud Korraldused ja muu suhtlus (sh telefonivestlused) ning kasutada vastavaid salvestisi Kliendi antud Korralduste või vajaduse korral muude toimingute tõendamiseks (sh õiguskaitsemenetlustes) ning Lepingu poolte vaheliste vaidluste lahendamisel.

  9. Pank täidab Korralduse, kui Tehingu teostamise päeval on selle Tehingu tegemiseks Konto(de)l piisavalt vabu rahalisi vahendeid ja/või väärtpabereid. Klient kohustub tagama, et Konto(de)l oleks Korralduse täitmiseks vajalikud vahendid.

  10. Pangal on õigus keelduda Korralduse täitmisest, kui Pangal on põhjendatud kahtlus Korralduse andja isikus, volitustes või tahtes ja/või kui Korraldus on tehniliste edastamisvigade tõttu või muudel põhjustel osalisest loetamatu või eksitav ja/või kui Pangal ei õnnestu Kliendilt Lepingu punktis 4.5. toodud kinnitust saada ja/või kui Kontol ei ole Korralduse täitmiseks vajalikke vahendeid ja/või kui Korraldus on edastatud Lepingu punktis 4.1. nimetatud ajast erineval ajal. Pank ei vastuta niisuguste Korralduste alusel teostatud või teostamata Tehingute või muude toimingute eest, Samuti ei vastuta Pank niisuguste Korralduste täitmata jätmisest tulenevate võimalike kahjude eest.

  11. Klient kohustub tagama, et tema poolt antud Korraldus(ed) oleksid kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega, Eesti Panga normatiividega, väärtpaberibörside ning väärtpaberiregistrite aktidega, Lepinguga, Üldtingimuste ja vastavate Teenusetingimustega ning muude asjakohaste nõuete, tavade ja praktikaga.

  12. Pank ei vastuta Kliendi Korralduste alusel teostatud Tehingute sisu, majandusliku tulemuse ega Tehingute tagajärjel Kliendil tekkivate võimalike maksukohustuse eest.

  13. Pank edastab Kliendile Kliendi soovil ühe eksemplari Tehingutega seotud dokumentidest.

  14. Klient on kohustatud kontrollima iga kuu vähemalt ühel korral oma Kontode väljavõtete alusel teostatud Tehingute õigsust. Juhul, kui Kliendil on pretensioone teostatud Tehingute suhtes, kohustub Klient esitama vastavad pretensioonid Pangale koheselt, kuid mitte hiljem, kui 2 (kahe) kuu möödudes Tehingu teostamisest, kui asjakohastest Teenusetingimustest või Imperatiivsetest Normidest ei tulene teisiti.

 5. TASU

  1. Kõigi Teenuse lepingute sõlmimisega ja/või muutmisega ja/või Tehingutega tegemisega ja/või Korralduste andmisega seotud tasud ja kulud tasub Klient vastavalt Panga Hinnakirjale.

  2. Pangal on õigus Lepingus nimetatud tasud ja kulud kinni pidada Kliendi Konto(de)lt. Klient kohustub tagama Tehingute tegemiseks ja tasude maksmiseks vajalike summade olemasolu Konto(de)l Tehingu teostamise päeval.

  3. Juhul, kui Konto(de)l ei ole Lepingus nimetatud tasude ja/või kulude kinni pidamiseks piisavalt rahalisi vahendeid, on Pangal õigus enda äranägemise järgi müüa Konto(de)l olevaid Väärtpabereid Lepingus nimetatud tasude ja/või kulude tasumiseks vajalikus summas.

 6. TEADETE EDASTAMINE

  1. Kõik Lepingu alusel teisele Lepingu poolele edastatavad teated (välja arvatud Korraldused, mis edastatakse vastavalt Lepingu punktile 4) peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (s.o e-posti või faksi teel edastatud) või edastatud Internetipanga vahendusel või Lepingus toodud juhtudel kirjalikus vormis.

  2. Kirjalikus vormis edastatud teade loetakse Lepingu poole poolt kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga Lepingu poole poolt Lepingus näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. Kui Lepingu pool on Lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma aadressi või faksi numbrit või e-posti aadressi ning ei ole sellest teist Lepingu poolt informeerinud, loetakse teade Poole poolt kättesaaduks, kui see on edastatud Lepingus märgitud aadressile. Kõik teated, mis edastatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peavad olema kirjalikus vormis.

 7. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUTMINE

  1. Leping jõustub alla kirjutamise hetkest ning on sõlmitud tähtajatult.

  2. Lepingut võib muuta ja täiendada Lepingu poolte kirjalikul kokkuleppel, välja arvatud juhul, kui muutuvad Lepingust tulenevaid suhteid reguleerivad õigusaktid ning Lepingu ühepoolne muutmine Panga poolt on põhjendatud selle õigusaktidega kooskõlla viimisega. 7.3 Lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad Lepingu poolte poolt allakirjutamise hetkest, kui pooled ei lepi kokku teisiti. 7.4 Korralduste edastamise telefoninumbri muutumisel teatab Pank Kliendile Lepingu punktis 6 toodud viisil uue Korralduste edastamise telefoninumbri.

 8. LEPINGU LÕPETAMINE

  1. Lepingu pooltel on õigus Leping igal ajal lõpetada edastades teisele poolele kirjalikus vormis vastava teate vähemalt 3 (kolm) Pangapäeva enne soovitud Lepingu lõpetamise kuupäeva.

  2. Panga suhtes lõpevad Kliendi poolt Lepinguga Pangale antud volitused Kliendilt Lepingu punktis 9.1. toodud teate saamise päeval.

  3. Pangal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda Üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.

  4. Lepingu lõpetamisest olenemata jäävad jõusse Lepingu poolte õigused ja kohustused Lepingu alusel sõlmitud, kuid lõpetamata tehingute suhtes, kuni need lahendatakse.

  5. Lepingu lõpetamine ei lõpeta Teenuste osutamiseks sõlmitud lepinguid.

 9. MUUD TINGIMUSED

  1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Lepingu pooled ei saanud mõjutada ning mille saabumist nad Lepingu sõlmimisel ei näinud ega võinud ette näha (Vääramatu jõud). Lepingu pool, kelle tegevus Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele poolele ning Vääramatu jõu asjaolude äralangemisel Lepingut täitma asuma.

  2. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega põhjustatud kahju eest vastutavad Lepingu pooled Lepinguga ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega ettenähtud alustel.

   1. Pank on vastutav kahjude osas, mida ta on Kliendile põhjustanud tahtlikult või raske hooletuse läbi. Pank ei vastuta Kliendi saamata jäänud tulude eest.
  3. Lepingu pooled kohustuvad ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta mitte avalikustama Lepingu sisu ja selle täitmisel saadud informatsiooni ning võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks eelnimetatud informatsiooni sattumist kolmandate isikute kätte. Eelnimetatud informatsiooni on lubatud siiski esitada Pangaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele äriühingutele ja isikutele, kelle õigus informatsiooni saada tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 10. LÕPPSÄTTED

  1. Kõik Lepingu alusel Lepingu poolte vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt Panga asukohajärgses kohtus.

  2. Klient kinnitab Lepingule alla kirjutamisega, et ta on piisava tähelepanelikkusega tutvunud Lepingu tingimustega, mõistab Lepinguga kaasnevaid riske ja tal on kõik õigused ning volitused Lepingu sõlmimiseks.

  3. Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, üks kummalegi poolele.