LHV pikendatud garantii kindlustus

Kehtivad alates 28.02.2021

Pikendatud garantii kindlustustingimustes on kirjeldatud kestvuskauba pikendatud garantii kindlustuskaitse, käitumine kahjujuhtumi korral ja kahju hüvitamise põhimõtted.

Pikendatud garantii kindlustus pakub kindlustuskaitset kindlustatud eseme tootmisdefekti ilmnemisel. Tootmisdefekt on kindlustatud eseme sisemine rike, mis loetakse tootjagarantii tingimuste alusel tootmisdefektiks ja mis ilmneb kindlustusperioodil eseme tavapärase kasutamise tõttu.

Kindlustuslepingu olulised osad on kindlustuspoliis (edaspidi poliis), sertifikaat ja käesolevad LHV pikendatud garantii kindlustustingimused (edaspidi tingimused). Poliisile on märgitud kindlustatud esemete kindlustussumma (kindlustushüvitise ülempiir) ja omavastutuse summa (summa, mis kindlustusjuhtumi korral jääb kindlustusvõtja kanda). Enne kindlustuslepingu sõlmimist peab kindlustusvõtja veenduma poliisil märgitud andmete õigsuses ja kindlustuskaitse ulatuse sobivuses ning tutvuma tingimustega.

Kindlustusandja on LHV Kindlustus (edaspidi LHV).

Kindlustusvõtja on poliisil märgitud isik. Kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikud on kindlustatud isik ning kõik kindlustatud eset seaduslikult valdavad või kasutavad isikud (edaspidi kindlustusvõtja).

Kindlustusandja kontaktandmed

Klienditugi
E–R kl 9–17
699 9111
kindlustus@lhv.ee
lhv.ee

Kahjukäsitlus
E-R kl 9-17
680 1122
kahjud@lhv.ee
lhv.ee

Mõisted

Kahjujuhtum on ootamatu sündmus, mis toob kaasa varalise kahju.
Kindlustusjuhtum on tingimustes sätestatud sündmus, mille toimumise korral peab LHV täitma oma lepingust tuleneva täitmise kohustuse.
Kindlustusperiood on poliisil märgitud ajavahemik, mille jooksul toimunud kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju hüvitatakse.
Kindlustussumma on kindlustatud eseme kindlustusväärtus või suurim rahasumma, mille ulatuses LHV hüvitab kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju. Kindlustussumma ei vähene väljamakstud hüvitise võrra.
Kindlustusväärtus on summa, mis on vajalik samasuguse eseme (sama kauba või omaduste järgi samaväärse kauba) soetamiseks.
Kindlustatud ese on poliisil märgitud vallasasi.
Vallasasjad on kestvuskaup, mis soetatakse uuena poest.

Kindlustatud ese

 1. Kindlustatud esemeks võivad olla mitmesugused vallasasjad, võttes arvesse järgmiseid piiranguid.

  1. Kindlustatud esemega koos ei ole kindlustatud:
   1. kindlustatud eseme kuluosad, detailid ja komponendid, mida vahetatakse seadme hariliku kasutamise käigus, näiteks aku, patarei, laadija, puur, ketas, kett, padrunipea, elektripirn, filter, kassett, lint, trummel, kulumaterjal ja muu seesugune;
   2. kindlustatud esemesse jäetud kolmas ese (näiteks mälupulk);
   3. kindlustatud eseme tarkvara, sealhulgas viirustest või nuhkvarast tekkinud tarkvararikked;
   4. kindlustatud esemesse salvestatud andmed või nende kahjustumine/hävimine;
   5. kindlustatud eseme kasutusvõimaluse puudumisest tekkinud kahju;
   6. muu kahju, mis ei ole otseselt kindlustatud esemele tekkinud.
  2. Kindlustatud ese ei ole:
   1. ese, millel ei ole tootja või müüja pakutud garantiid;
   2. kuluosad, detailid ja komponendid, mida vahetatakse seadme hariliku kasutamise käigus, näiteks aku, patarei, laadija, puur, ketas, kett, padrunipea, elektripirn, filter, kassett, lint, trummel, kulumaterjal ja muu seesugune;
   3. mootorsõiduk, haagis, vee- ja õhusõiduk, nende mootorid, osad ja lisavarustus;
   4. juriidilise isiku soetatud tööriistad.

  Kindlustusjuhtum

 2. Kindlustusjuhtum on kindlustatud eseme tootmisdefekt, mis ilmneb kindlustusperioodil eseme tavapärase kasutamise käigus, vastab tootjagarantii juhtumi nõuetele ja ei ole välistatud tingimuste punktis 3. Tootmisdefekt ei ole mistahes kahju, mis on põhjustatud välise teguri tõttu.

  Välistused

 3. LHV ei hüvita kahju, mis on kaudselt või otseselt tingitud järgmistest sündmustest, põhjustest või tagajärgedest.

  1. Enne kindlustuslepingu sõlmimist toimunud kahjujuhtum
   Kahju ja vigastus, mis on tekkinud enne kindlustuslepingu sõlmimist või mille teke oli kindlustuslepingu sõlmimise ajal ilmne.
  2. Pikaajaline protsess
   Kahju, mille on põhjustanud kindlustatud eseme tavapärane järkjärguline kulumine, riknemine, korrosioon, rooste, materjali väsimine või hallitus.
  3. Iluvead, mis ei mõjuta eseme sihtotstarbelist kasutamist
   Rebendid, värvitooni muutus ja muu selline, mis ei mõjuta kindlustatud eseme sihtotstarbelist kasutamist.
  4. Teise lepingu alusel hüvitatav kahju
   Kahju, mis hüvitatakse näiteks (tootja)garantii või mõne muu lepingu alusel.
  5. Hooldustööd
   Hooldustöö või -remondi kulud ja hooldustööde käigus väljavahetatava varuosa kulu, sealhulgas kulu väliste pisivigade kõrvaldamiseks, näiteks plekkide, värvi- ja lõhnamuutuste kõrvaldamine ning väliste kriimustuste eemaldamine.
  6. Eseme mittesihtotstarbeline kasutamine
   Kindlustatud eseme kasutamine põhjusel või viisil, milleks see ei ole ette nähtud, näiteks tootja juhiseid rikkuv kasutamine, töötsükli ületamine, vale või puudulik ühendamine, paigaldamine või puhastamine või hooldus või remont, sealhulgas kolmanda isiku või volitamata ettevõtte tehtud remont ja hooldus.
  7. Ebakvaliteetsete osade kasutamine või remont
   Defektsete, valede või tootja sertifitseerimata varuosade, lisavarustuse või materjali kasutamine, tootja juhiseid rikkuv modifitseerimine, remondiviga.
  8. Eseme ärilisel eesmärgil kasutamine
   Kindlustatud eseme teisele kasutajale tasu eest rentimine või laenutamine.

  Omavastutus

 4. Omavastutus on summa, mis on kindlustusjuhtumi korral kindlustusvõtja kanda. Omavastutus arvestatakse väljamakstavast kindlustushüvitisest maha. Juhul kui kindlustatud ese on kahjustunud või hävinud mitme kindlustusjuhtumi tagajärjel, kohaldatakse omavastutust iga kindlustusjuhtumi kohta eraldi.

  Käitumine kahjujuhtumi korral

 5. Kindlustusvõtja peab kahjujuhtumi toimumise korral:

  1. võtma kasutusele meetmed edasise kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks
  2. teatama juhtunust viivitamata, helistades numbrile 112, kui ta kahtlustab kolmanda isiku tahtlikku tegevust või kui tegu on tulekahju või lõhkekeha plahvatusega, muul juhul vastavatele pädevatele asutustele või isikutele;
  3. teavitama LHV-d kahjujuhtumist viie päeva jooksul pärast kahjujuhtumi toimumist või sellest teada saamist;
  4. järgima LHV antud käitumisjuhiseid;
  5. andma LHV-le vajalikku teavet kahjujuhtumi asjaolude kohta ja võimaliku kahju tekitaja kohta ning võimaldama LHV-le kahjustatud esemele ligipääs;
  6. arvestama, et LHV võib kahjujuhtumi asjaolude kindlakstegemiseks pöörduda volitatud esindajate juurde kindlustatud eseme vea tuvastamise nõudega.

  Ohutusnõuded

 6. LHV-l on õigus hüvitamisest keelduda või kindlustushüvitist vähendada, kui kindlustusvõtja on:

  1. jätnud täitmata õigusaktidest või kasutusjuhenditest tulenevad ohutus- ja kasutusnõuded;
  2. jätnud tegemata tootja nõutud hoolduse või sellega oluliselt hilinenud;
  3. hoidnud eset kasutusjuhendile mittesobivates tingimustes.

  Hüvitamise üldpõhimõtted

 7. Kindlustusjuhtumi korral hüvitab LHV kindlustatud esemete taastamise või asendamise otsesed ja põhjendatud kulud ning muud kindlustusstingimustes sätestatud kulud, millest arvestatakse maha kindlustuslepingus määratud omavastutuse osa. LHV hüvitamise üldpõhimõtted on järgmised.

  1. Otsuse kahju hüvitamise kohta teeb LHV kümne tööpäeva jooksul alates sellest, kui on saanud kogu vajaliku info kahjujuhtumi ja kahju suuruse kohta. Kui LHV-st mitteolenevatel põhjustel ei ole LHV-l võimalik kindlaks teha kogu kahju suurust, siis hüvitab LHV esmalt selle osa kahjust, mille ulatuses on kahju suurus selge. LHV võib kahju hüvitamise otsuse tegemise tähtaega mõjuval põhjusel pikendada.
  2. Kindlustusjuhtumi toimumise järel kindlustuslepingus määratud kindlustussumma ei vähene.
  3. LHV määrab kahju hüvitamise viisi, milleks võib olla kahjustunud eseme remont või asendus samaväärse esemega, ja valib ka remondiettevõtte või koha, kust asendamisel samaväärne ese hangitakse. Vastava lahenduse korraldab ja tellib LHV.
  4. LHV ei ole kohustatud aktsepteerima kindlustatud eseme parandamist või asendamist mujal kui LHV valitud kohas ega maksma hüvitist suuremas summas, kui eseme parandamine või asendamine LHV valitud pakkujate juures maksaks.
  5. LHV hüvitab kindlustatud eseme parandamise kulu vahetult kindlustatud eseme parandanud remondiettevõttele ja asenduskulu müüjale.
  6. Kui kindlustatud eseme parandamine ei ole majanduslikult otstarbekas või muul põhjusel võimalik, asendab LHV kindlustatud eseme samaväärsega.
  7. Kui kahju käsitlemisel selgub, et tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga, siis jäävad kaasnevad kulud kindlustusvõtja kanda.
  8. LHV-l ei ole kohustust hüvitada kindlustatud eseme säilinud osa väärtust. Kui LHV hüvitab kindlustatud eseme asendamise kulud, on LHV-l õigus asendatud eseme omandiõigusele.
  9. Kui kindlustusvõtja soovib jätta hävinud eseme enda omandisse, siis vähendatakse kindlustushüvitist selle vara kindlustusjuhtumijärgse väärtuse võrra.
  10. LHV ei pea hüvitama käibemaksu osa ulatuses, milles kindlustusvõtjal on õigus see tagasi saada või tasaarvestada.

  Kindlustusvõtja kohustused

 8. Kindlustusvõtja on kohustatud:

  1. selgitama kindlustuslepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kõikidele kindlustusvõtjaga võrdustatud isikutele, kes kindlustatud eset kasutavad;
  2. tasuma kokkulepitud summas ja korras kindlustusmakseid;
  3. teavitama LHV-d kahjujuhtumist viie päeva jooksul pärast kahjujuhtumi toimumist või sellest teada saamist;
  4. esitama LHV-le täieliku ja õige teabe kindlustusriski hindamiseks ning teatama kindlustuslepingu sõlmimisel kõigist talle teada olevatest olulistest asjadest, mis mõjutavad või võivad mõjutada otsust sõlmida kokkulepitud tingimustel kindlustusleping;
  5. teavitama LHV-d esimesel võimalusel, kui LHV-le esitatud andmed osutuvad valeks või puudulikuks;
  6. teavitama LHV-d viivitamatult kindlustusriski suurenemisest (näiteks juhul, kui tekivad muudatused võrreldes kindlustuslepingus märgituga) või kindlustatud eseme võõrandamisest;
  7. tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks, vältima kindlustusriski võimalikku suurenemist ning mitte laskma kindlustusriski suurendada isikutel, kes kindlustatud vara kasutavad;
  8. tagastama talle väljamakstud hüvitise LHV-le, kui pärast kahju hüvitamist LHV poolt ilmnevad hüvitamist välistavad asjaolud või kui kahju hüvitab kolmas isik;
  9. võimaldama LHV-l uurida kindlustusjuhtumi asjaolusid, et tuvastada kahju suurus ja kahju eest vastutavad isikud ning vajadusel kaasata eksperte kindlustusjuhtumi asjaolude kindlakstegemiseks.

  LHV kohustused

 9. LHV on kohustatud:

  1. tutvustama kindlustusvõtjale enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustuslepinguga seotud dokumente ja hoidma saladuses LHV-le lepinguga seoses teatavaks saanud andmeid;
  2. väljastama kindlustusvõtjale asenduspoliisi, samuti ärakirjad kindlustusvõtja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud tahteavaldustest, ning andmed ja koopiad dokumentidest, mis mõjutavad kindlustusvõtja kindlustuslepingust tulenevaid õigusi või kohustusi, kui selline tegevus ei ole vastuolus õigusaktidega;
  3. alustama pärast kahjuteate saamist viivitamatult kindlustusjuhtumi käsitlemist ja tegema kindlaks hüvitatava kahju suuruse;
  4. teavitama pärast kahjuteate saamist kindlustusvõtjat, millised dokumendid kahju põhjuse ja suuruse kindlakstegemiseks LHV-le esitama peab;
  5. tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutavate dokumentide saamist ning kahju suuruse ja tekkimise asjaolude kindlakstegemist;
  6. hüvitama kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju või maksma kokkulepitud rahasumma või kindlustushüvitise ühekorraga või osadena või täitma kindlustuslepingut muul kokkulepitud viisil. LHV peab maksma kindlustushüvitise välja mõistliku aja jooksul pärast kahjukäsitlustoimingute lõpetamist ja hüvitamisotsuse tegemist. Juhul kui LHV viivitab rahalise kohustuse täitmisega, siis on ta kohustatud tasuma viivist võlaõigusseaduses sätestatud määras;
  7. hüvitama kahju hüvitamise kohustuse tekkimisel muuhulgas kindlustusvõtja poolt kahju kindlakstegemise ja selle suuruse määramisega seoses kantud vajalikud kulud. LHV ei pea kindlustusvõtjale hüvitama eksperdi või nõuandja palkamise kulusid juhul, kui kindlustusvõtja ei olnud lepingu järgi eksperdi või nõuandja palkamiseks kohustatud;
  8. keelduma kindlustushüvitise väljamaksmisest, kui makse saaja suhtes kohaldatakse vastavat piiravat rahvusvahelist finantssanktsiooni, mis on kehtestatud vastavalt ÜRO resolutsioonide alusel või Euroopa Liidu või Eesti Vabariigi vastavate õigusaktidega.

  Kindlustuslepingu täitmisest vabanemine

 10. LHV-l on õigus hüvitamisest keelduda või kindlustushüvitist vähendada, kui:

  1. kindlustusvõtja on põhjustanud kahju tahtlikult ja/või joobeseisundis;
  2. kindlustusvõtja on esitanud LHV-le tahtlikult valeandmeid või eksitavat teavet või jätnud esitamata olulise teabe, mis puudutab kindlustuslepingu või kahjujuhtumi olulisi asjaolusid;
  3. tegu on sündmusega, mille tagajärjel tekkinud kahju ei hüvitata tingimuste alusel;
  4. kahju on tekkinud esemele, mis ei ole tingimuste alusel kindlustatud;
  5. kindlustusvõtja ei ole tasunud kindlustusmakset ettenähtud tähtajaks ega täiendavaks tähtajaks ja kindlustusjuhtum toimub peale täiendava tähtaja möödumist, välja arvatud juhul, kui makse jäeti tasumata kindlustusvõtjast mittetuleneva asjaolu tõttu;
  6. kindlustusvõtja ei ole järginud mõnda tingimuste punktis 6 sätestatud ohutusnõuet või punktis 8 sätestatud kohustust ja sellel on põhjuslik seoses kahju tekkimisega.
 11. LHV-l on õigus keelduda kindlustushüvitise väljamaksmisest juhul, kui makse saaja suhtes kohaldatakse vastavat rahvusvahelist finantssanktsiooni, mille on kehtestanud Office of Foreign Assets Control (OFAC) Ameerika Ühendriikide vastavate õigusaktidega või HM Treasury Ühendkuningriigi vastavate õigusaktidega.

  Kindlustuslepingu lõppemine, ülesütlemine ja lepingust taganemine

 12. Kindlustusleping lõpeb:

  1. kindlustusperioodi lõppemisel;
  2. kindlustuslepingu ülesütlemisel;
  3. kindlustuslepingust taganemisel;
  4. hävinenud kindlustatud eseme asendamisel;
  5. kindlustusvõtja ja LHV kokkuleppel;
  6. muudel õigusaktides ettenähtud alustel.
 13. LHV-l on õigus kindlustusleping üles öelda, järgides õigusaktides ettenähtud ülesütlemise tähtaegu, juhul kui:

  1. kindlustusvõtja ei ole täitnud kindlustuslepingut, sealhulgas ei ole tasunud kindlustusmakset tähtajaks ega täiendavaks tähtajaks;
  2. kindlustusvõtja on esitanud LHV-le kindlustuslepingu ja/või kindlustusjuhtumi asjaolude kohta tahtlikult valeandmeid;
  3. toimunud on kindlustusjuhtum ja LHV on teinud otsuse kahju hüvitamise või sellest keeldumise kohta;
  4. kindlustusrisk on suurenenud (sealhulgas juhul, kui kindlustusrisk on suurenenud kindlustusvõtjast sõltumata ja kindlustusvõtja ei nõustu kindlustuslepingut muutma tagasiulatuvalt alates kindlustusriski suurenemisest);
  5. kindlustatud ese on võõrandatud;
  6. ilmnevad muud õigusaktides sätestatud kindlustuslepingu ülesütlemise alused.
 14. LHV-l on õigus kindlustuslepingust taganeda juhul, kui kindlustusvõtja ei ole kindlustuslepingut sõlmides teatanud LHV-le kindlustusriski mõjutavatest olulistest asjaoludest ja/või on esitanud teadlikult valeandmeid (sealhulgas tahtlikult vältinud olulise asjaolu teatamist). LHV võib kindlustuslepingust taganeda ühe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai teada või pidi teada saama kindlustusvõtja teatamiskohustuse täitmata jätmisest.

 15. Kui kindlustusleping on sõlmitud sidevahendi abil, on kindlustusvõtjal õigus kindlustuslepingust taganeda 14 päeva jooksul kindlustuslepingu sõlmimisest arvates. Taganemise kohta tuleb kindlustusvõtjal esitada LHV-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus. Taganemisel tagastab LHV tasutud kindlustusmakse. Juhul kui LHV on andnud kindlustusvõtjale kohese kindlustuskaitse, siis kindlustusvõtjal taganemisõigust ei ole.

 16. Kui kindlustusvõtja ei ole tasunud esimest kindlustusmakset 14 päeva jooksul pärast kindlustuslepingu sõlmimist, võib LHV kuni makse tasumiseni kindlustuslepingust taganeda. Kui tasutud kindlustusmakse (sealhulgas osamakse) on väiksem poliisil märgitud tasumisele kuuluvast summast, siis loetakse, et kindlustusmakse ei ole tasutud. Eeldatakse, et LHV on kindlustuslepingust taganenud, kui ta ei esita kindlustusmakse sissenõudmiseks hagi kolme kuu jooksul makse sissenõutavaks muutumisest arvates.

 17. Kui kindlustusleping on sõlmitud enam kui üheks aastaks, on kindlustusvõtjal õigus kindlustuslepingust taganeda 14 päeva jooksul kindlustuslepingu sõlmimisest arvates. Taganemise kohta tuleb kindlustusvõtjal esitada LHV-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus. Taganemisel tagastab LHV tasutud kindlustusmakse. Juhul kui LHV on andnud kindlustusvõtjale kohese kindlustuskaitse, siis kindlustusvõtjal taganemisõigust ei ole.

 18. Kui kindlustusleping on üles öeldud või sellest on taganetud, siis ei ole alates kindlustuslepingu lõppemisest kindlustuslepingu pooltel enam lepingust tulenevaid kohustusi. Poolte õigused ja kohustused, sealhulgas kindlustusvõtja kohustus tasuda LHV-le kindlustusmakseid, kehtivad kuni kindlustuslepingu lõppemiseni.

 19. Kui kindlustatud ese on kindlustusjuhtumi tagajärjel hävinud või kindlustushüvitis on kogu kindlustussumma ulatuses kindlustusperioodi jooksul välja makstud, on LHV-l õigus kindlustusmaksele jooksva kindlustusperioodi eest.

  Alakindlustus, ülekindlustus ja mitmekordne kindlustus

 20. Kui poliisil märgitud kindlustussumma on väiksem kui kindlustusväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal, vastutab LHV kahju eest võrdeliselt kindlustussumma suhtega kindlustusväärtusesse kindlustusjuhtumi toimumise ajal (alakindlustus).

 21. Kui poliisil märgitud kindlustussumma ületab oluliselt kindlustusväärtust, hüvitab LHV tegeliku kahjusumma (ülekindlustus).

 22. Kui kindlustusvõtja kindlustab sama kindlustusriski mitme kindlustusandja juures ja kindlustusandjate makstavate kindlustushüvitiste kogusumma ületab kahju suuruse või kindlustussummad kokku ületavad kindlustusväärtuse, vastutavad kindlustusandjad solidaarselt (mitmekordne kindlustus).

 23. Kui kindlustussumma poliisil on võrdne kindlustusväärtusega kindlustusjuhtumi toimumise hetkel, ei ole tegemist ala- ega ülekindlustusega.

  Teadete edastamine

 24. Kõik kindlustuslepingu täitmiseks vajalikud teated esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  Isikuandmete töötlemine

 25. LHV on õigustatud töötlema kindlustuslepinguga seotud isikuandmeid LHV kliendiandmete töötlemise põhimõtete alusel ja avaldama kindlustuslepinguga seotud teavet kolmandale isikule, kelle õigus infot saada tuleneb LHV kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.

 26. LHV-l on õigus säilitada kindlustuslepingu täitmisega seoses side- või muu vahendi abil saadud salvestisi ja vajaduse korral kasutada neid kindlustusvõtja esitatud tahteavalduste tõendamiseks.

  Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumine

 27. Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumistähtaega hakatakse arvestama selle kalendriaasta lõpust, mil nõue muutub sissenõutavaks.

  Vastuolud kindlustuslepingu dokumentides

 28. Kui kindlustuslepingu dokumentides on vastuolusid, lähtutakse tõlgendamisel eeldusest, et poliisil märgitud kindlustuslepingu eritingimused on üldtingimuste ees ülimuslikud.

 29. Kui tingimused on tõlgitud võõrkeelde, juhindutakse vaidluse korral nende tõlgendamisel alati eestikeelsetest tingimustest.