Pangalingi lepingu tingimused

Kehtivad alates 16.01.2015

 1. LEPINGUS KASUTATAVAD MÕISTED

  1. Pank − on AS LHV Pank.

  2. Kaupmees − on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), kellega Pank on sõlminud käesoleva Lepingu.

  3. Pool(ed) − on Pank või Kaupmees.

  4. Internetipank − on Panga elektrooniline teenuse edastamise kanal, mis võimaldab Kliendil kasutada Panga poolt määratud teenuseid interneti vahendusel, võttes ühenduse Panga serveriga Panga poolt määratud aadressil.

  5. Internetilehekülg − on Kaupmehele kuuluv ja Internetis olev virtuaalne keskkond:

   1. teenuste kasutamiseks;
   2. teenuste pakkumiseks;
   3. kaupade pakkumiseks.
  6. Klient − on isik, kes on sõlminud Pangaga lepingu Internetipanga kasutamiseks ja kes soovib kasutada või tarbida Kaupmehe teenuseid.

  7. Tehing − Kliendi poolt Kaupmehe vahendusel Internetipanga kaudu antav eestisisene maksekorraldus Kaupmehe Internetileheküljelt ostetud kaupade või teenuste eest tasumiseks ehk makseteenus või Kaupmehe kaudu Internetipanga vahendusel Kliendi identifitseerimine ehk identifitseerimisteenus.

  8. Pangalink − Panga poolt Kaupmehele ja Kliendile pakutav teenus Kliendi poolt Internetileheküljelt ostetud kaupade/teenuste eest maksmiseks läbi Internetipanga või Kliendi identifitseerimiseks.

  9. Identifitseerimine − on Panga poolt Internetipanga tingimustes ettenähtud korras Kliendi isikusamasuse tuvastamine.

  10. Seanss − dialoogi organiseerimiseks, sünkroniseerimiseks ja halduseks vajalik toimingute jada, mille kaudu Klient saab kasutada Internetipanga või Kaupmehe teenuseid või osta Kaupmehe teenuseid või kaupa.

  11. Tehingutasu − on tasu, mida Kaupmees kohustub vastavalt Panga hinnakirjale teostatud Tehingute eest igakuuliselt Pangale tasuma.

  12. Hooldustasu − on tasu, mida Kaupmees kohustub vastavalt Panga hinnakirjale Pangale igakuuliselt tasuma Lepinguga osutatava teenuse eest.

  13. Leping − Kaupmehe ja Panga vahel sõlmitud käesolev leping.

  14. Digitaalne allkiri − vastavalt kas Kaupmehe või Panga identifitseerimiseks mõeldud kontrollkood, mis on arvutatud Tehingu andmetest ja ühe Poole Salajasest võtmest.

  15. Salajane võti − unikaalne sümbolite jada, mille abil vastav Pool koostab Digitaalse allkirja ja identifitseerib oma isiku.

  16. Avalik võti − unikaalne sümbolite jada, mis võimaldab Poolel kontrollida teise Poole Digitaalset allkirja ja veenduda selles, et Digitaalse allkirjaga kaitstud andmeid ei ole muudetud ja korralduse edastaja on teine Pool.

  17. Link − Kaupmehe Internetileheküljel asuv tekstiline või graafiline objekt, mille kaudu saab Kaupmees edastada Kliendi korralduse Panga Internetipanka.

  18. Logo − on graafiline objekt Internetileheküljel.

 2. LEPINGU EESMÄRK

  1. Leping reguleerib Panga ja Kaupmehe vahelisi suhteid seoses Tehingute teostamise ja muude sellega seotud asjaoludega.
 3. KLIENDI TEENDINDAMINE

  1. Pank annab Kaupmehele õiguse Panga poolt määratud ja Lisas 1 nimetatud tingimustel Kliendi teenindamiseks Internetipanga vahendusel.
  2. Pangal on õigus võimaldada Kliendil Internetipanga kaudu ühenduse võtmise Kaupmehe infosüsteemiga.
  3. Pank vastutab üksnes Lisas 1 sätestatud tingimustele vastavate ja Internetipanga kaudu teostatud Tehingute täitmise eest.
  4. Kliendile pakutava Pangalingi toimimise ja sisu, samuti kaupade või teenuste kvaliteedi ja transpordi eest vastutab eksklusiivselt Kaupmees. Kaupmees on kohustatud lahendama kõik Kliendi pretensioonid, mis on seotud Internetilehekülje ja kaupade või teenustega.
  5. Kaupmees on kohustatud Internetilehekülje aadressi muutumisest Pangale kirjalikult ette teatama vähemalt 15 pangapäeva, mis on Pangale minimaalselt vajalik aeg Pangalingi ümberseadistamiseks ja sellega seonduvateks tehnilisteks töödeks.
  6. Pank on kohustatud Internetipanga aadressi muutumisest Kaupmehele vähemalt 15 pangapäeva ette teatama.
  7. Kaupmehe Internetileheküljel peab olema Panga nõuetele vastav Link, mis suunab Kliendi Panga poolt määratud internetileheküljele, kus Kliendil on võimalus teostada Tehinguid. Antud Linki tähistab Panga poolt ette antud Logo.
 4. TEHINGUTE TEOSTAMINE

  1. Kaupmees edastab Kliendi Tehingu korralduse Internetipanka, kus Kliendil on võimalus Tehing teostada.
  2. Kui korraldus Tehingu teostamiseks vastab Lisas 1 sätestatud tingimustele, võtab Pank Kliendi korralduse täitmiseks.
  3. Kui korraldus Tehingu teostamiseks ei sisalda Kaupmehe Digitaalset allkirja või Kliendi kontol ei ole nõutud summat Tehingu teostamiseks, väljastab Pank Kliendile veateate.
  4. Kaupmehel ei ole õigust ilma Panga nõusolekuta kehtestada Klientidele piiranguid Tehingute teostamisel.
  5. Pank saadab Kliendi Tehingu korralduse täitmiseks võtmise kohta kinnituse Kaupmehele Tehingu korralduses toodud internetiaadressil.
  6. Kui Klient ei teosta tehingut, saadab Pank Kaupmehele Tehingu korralduses toodud internetiaadressil vastuse Tehingu täitmiseks võtmata jätmise kohta.
 5. TURVANÕUDED JA TEHNILISED NÕUDED

  1. Kõik Pangalingi tehingute teostamisega seotud Pooltevahelised korraldused ja kinnitused peavad vastama Lisas 1 toodule, samuti ka Poolte vahel kokku lepitud tehnilistele tingimustele ja sisaldama vastava Poole Digitaalset allkirja.
  2. Tehingu korralduse või kinnituse saanud Pool on kohustatud kontrollima teise Poole Digitaalse allkirja õigsust. Digitaalse allkirja õigsuse kontrollimine toimub Lepingu Lisas 1 Poolte vahel kokkulepitud korras Avaliku võtmega.
  3. Pooled on kohustatud enda identifitseerimiseks (st enda Digitaalse allkirja õigsuse kontrollimiseks) andma Lepingu sõlmimisel teisele Poolele üle oma Avaliku võtme.
   1. Kaupmees edastab Pangale Avaliku võtme enne Lepingu allkirjastamist;
   2. Pank edastab Kaupmehele Avaliku võtme hiljemalt Lepinguga osutatava teenuse aktiveerimisel;
  4. Pooled on kohustatud neile kuuluvat Salajast võtit kolmandate isikute ees saladuses hoidma ja vastutavad antud kohustuse täitmata jätmisest tingitud kõikvõimalike tagajärgede eest.
  5. Kui Poole Salajane võti on saanud või võib olla saanud teatavaks kolmandale isikule, on Pool kohustatud sellest teist Poolt koheselt informeerima ja lõpetama kuni Poolte vastava kokkuleppeni Kliendi Tehingute edastamise ja aktsepteerimise.
  6. Pooled on kohustatud tagama ööpäevaringselt vastava Poole infosüsteemi ja Poolte vahelise sidekanali turvalise häireteta töötamise ja võimaldama Klientidel ööpäevaringselt Internetilehekülje kasutamist.
  7. Kaupmees on kohustatud tagama, et Kaupmehe infosüsteem töötab ainult Lepingus toodud eesmärkide täitmiseks ning ei kahjusta Panga infosüsteemi ega muul viisil Panka.
  8. Kaupmees on kohustatud kooskõlastama IT-hooldustöö Pangaga mõistliku etteteatamisajaga, saates vastava teate aadressil info@lhv.ee, kui Lepingu täitmisel kasutatava Kaupmehe tehnilise lahenduse või süsteemi hooldustöö takistab või võib takistada Lepingu täitmist.
  9. Pooled kohustuvad esimesel võimalusel teisele Poolele teatama kõigist asjaoludest, mis kahjustasid või võivad kahjustada Poolte infosüsteeme või Lepingu täitmist, samuti asjaoludest, mis võivad olla vajalikud Poolte tehniliste lahenduste ja süsteemide turvaliseks töötamiseks, hoolduseks või rikke kõrvaldamiseks.
  10. Pooled on kohustatud kooskõlastama teise Poolega mõistliku etteteatamisajaga Poole infosüsteemi muudatused, mis mõjutavad või võivad mõjutada Lepingu täitmist.
 6. ARVELDUSED JA TASUD

  1. Panga poolt täitmiseks võetud Tehingu summa kantakse Kaupmehe Kontole Pangas kehtiva arvelduste korra kohaselt.
  2. Kaupmees tasub Pangale Lepinguga osutatava teenuse eest kuupõhiselt Hooldustasu alates Lepingu sõlmimise kuule järgnevast kalendrikuust vastavalt Panga hinnakirjale. Jooksva kuu eest Kaupmehe poolt tasutud Kuutasu ei kuulu Lepingu lõppemisel Panga poolt Kaupmehele tagastamisele.
  3. Kaupmees tasub Pangale eelmisel kalendrikuul teostatud Tehingute eest Tehingutasu vastavalt Panga hinnakirjale üks kord kuus.
  4. Pank debiteerib igakuiselt kuu kümnendal päeval Lepingus esilehel Kaupmehe fikseeritud kontolt Hooldustasu ja Lepingu Lisas 1 nimetatud kontolt Tehingutasu summa. Kui Kaupmehe konto(de)l ei ole nimetatud päeval Hooldustasu ja Tehingutasu maksmiseks vajalikke summasid, on Pangal õigus rahaliste vahendite laekumisel Kaupmehe kontot (kontosid) Pangas debiteerida kuni võlgnevuse kustutamiseni.
  5. Kaupmees on Pangalingi kasutamise eest kohustatud Pangale tasuma Pangalingiga liitumise tasu vastavalt Panga hinnakirjale. Pangal on õigus debiteerida Kaupmehe kontot liitumistasu ulatuses peale Lepingu allkirjastamist Poolte poolt.
  6. Kaupmees ei tohi Tehingute tegemise eest lisada teenuste hinnale eraldi tasu.
 7. INFORMATSIOON

  1. Kaupmehel on õigus nimetada Panka ja Internetipanka oma reklaamides tingimusel, et on selle eelnevalt kirjalikult kooskõlastanud Pangaga.
 8. PANGA NÕUETELE VASTAV LINK VÕI LOGO

  1. Pank esitab Kaupmehele Panga nõuetele vastava Lingi või Logo koos viitega vastavale internetileheküljele. Logod asuvad Panga koduleheküljel aadressil www.lhv.ee.
  2. Pangal on õigus Lingile või Logole kehtestatud nõudeid muuta, teatades muudatustest Kaupmehele e-maili teel vähemalt 15 (viisteist) pangapäeva ette.
 9. KONFIDENTSIAALSUS

  1. Pooled kohustuvad tähtajatult kolmandatele isikutele mitte avalikustama Lepingu alusel saadud konfidentsiaalset informatsiooni.
  2. Konfidentsiaalse informatsiooni all mõistavad Pooled kõiki Tehingutest tulenevaid andmeid, Lepinguga seotud turvanõudeid, tehnilisi andmeid ning igasugust muud infot, kogemusi, oskusteavet, ärisaladusi, mis on Poolte tegevusega seotud.
  3. Kaupmees on kohustatud Lepingu lõppemisel Panga nõudmisel hävitama konfidentsiaalsed andmed, mis on talle seoses Lepingu sõlmimisega ja Pangalingi teenuse kasutamisega teatavaks saanud.
 10. ÕIGUSTE ÜLEANDMATUS

  1. Kaupmees ei tohi loovutada ega muul viisil üle anda oma õigusi, mis tulenevad Lepingust.
  2. Kaupmehel ei ole õigust ilma Panga kirjaliku nõusolekuta muuta Kaupmehe ja Panga vahel Lisas 1 kokku lepitud Pangalingile viitavat Kaupmehe serveri aadressi.
 11. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

  1. Leping jõustub selle Poolte poolt allakirjutamise hetkel ning on sõlmitud tähtaega määramata.
  2. Muudatused Lepingu esilehel ja Lepingu Lisas 1 tehakse Poolte kokkuleppe alusel kirjalikult.
  3. Pangal on õigus ühepoolselt muuta Panga hinnakirja, Pangalingi kasutamise lepingu tingimusi, mis on tüüptingimused, Lepingu järgset töökorraldust ning Tehingute tegemise ja edastamise nõudeid. Vastavatest muudatustest teatab Pank Kaupmehele e-maili teel 1 (üks) kuu ette.
  4. Kui Kaupmees ei nõustu muudetud tingimustega, on tal õigus Leping viivitamata üles öelda. Juhul, kui Kaupmees ei ole 1 (ühe) kuu jooksul Lepingut üles öelnud, on Pangal õigus lugeda Kaupmees muudetud tingimustega nõustunuks (vaikimisega nõusolekuks) ja rakendada Kliendi suhtes muudetud tingimusi alates muudatuste jõustumisest.
  5. Pangal on õigus koheselt Tehingute teostamine peatada, kui Tehingute teostamine ei vasta Panga poolt kehtestatud nõuetele.
  6. Mõlemal Lepingu Poolel on õigus Leping üles öelda, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult 1 (üks) kuu ette.
  7. Pangal on õigus lõpetada Leping etteteatamistähtajata, kui Kaupmees ei ole tasunud Pangalingiga liitumise tasu 15 pangapäeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest või Kaupmehel on võlgnevus vähemalt 6 (kuue) kuu teenustasude osas.
  8. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist teostatud Tehingutest tulenevate rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.
 12. MUUD TINGIMUSED

  1. Lepingus reguleerimata küsimustes kohaldatakse Panga üldtingimusi ja Panga makseteenuse lepingu tingimusi. Vastuolude esinemise korral Panga üldtingimuste, Panga makseteenuse lepingu tingimuste ja Lepingus sätestatud tingimuste vahel kohaldatakse Lepingu sätteid.

Lisa 1 - Pangalingi tehniline spetsifikatsioon