Õppelaenu teabeleht

Pank

AS LHV Pank
Telefon 6 800 400
Tartu mnt 2, Tallinn 10145
lhv@lhv.ee
www.lhv.ee

Laenu põhikirjeldus

Laenu liik: Riigi tagatud õppelaen

Laenu summa ja vääring: 2023/2024. aastal on õppelaenu maksimaalmäär 1500 eurot laenusaaja kohta, kelle õpingute kestus õppekava järgi on 6-8 kalendrikuud ning 3000 eurot laenusaaja kohta, kelle õpingute kestus õppekava järgi on 9 kalendrikuud või enam.

Vabariigi Valitsus kehtestab kord aastas õppelaenusumma maksimaalmäära. Pank informeerib laenusaajat igal õppeaastal õppelaenu maksimaalmäära suurusest, taotlemise ja väljastamise korrast ning tähtaegadest meedia vahendusel enne 1. septembrit. Õppelaenu maksimaalmäära ulatuses saab igal haridustasemel õppelaenu nii mitu korda, kui pikk on õpingute nominaalne kestus vastaval haridustasemel. Kui laenusaaja on varasemate õpingute kestel samal haridustasemel saanud riigi tagatud õppelaenu, vähendatakse kordade arvu, mil tal on õigus õppelaenu saada, varasematel kordadel saadud õppelaenu võrra.

Laenulepingu kestus: Laenulepingu kestus on seotud laenusaaja õpingute nominaalse ajaga ja/või tegeliku õppelaenuõiguslikuna õppimise ajaga. Laenusaaja peab laenusumma tagasimaksmist alustama hiljemalt 18 kuud pärast õpingute lõpetamist seoses õppekava täitmisega täies mahus või pärast õppeasutusest muul põhjusel lahkumist, kui ta selle aja jooksul ei ole asunud jätkama õpinguid õppelaenuõiguslikuna.
Laenusaaja kohustub kogu laenusumma koos intressidega tagasi maksma juhul, kui ta lõpetas õppe seoses õppekava täitmisega täies mahus, laenusumma tagasimaksmisele asumisest arvates õppekava kahekordse nominaalkestuse jooksul ning juhul, kui ta lõpetas õpingud muul põhjusel, laenusumma tagasimaksmisele asumisest arvates pooleteisekordse õppeasutuses õpitud aja, kuid mitte lühema kui 6-kuulise perioodi jooksul ja mitte pikema perioodi kui õppekava pooleteisekordse nominaalkestuse jooksul.
Kui laenusaaja on 12 kuu jooksul pärast õppe lõpetamist jätkanud õpinguid õppelaenuõiguslikuna, kohustub ta kogu laenusumma koos intressiga tagasi maksma laenusumma tagasimaksmisele asumisest arvates perioodi jooksul, mis saadakse liites eeltoodut järgides arvestatud perioodid, kuid mitte pikema kui 20-aastase perioodi jooksul.

Kohaldatava intressimäära liik: 6 kuu Euribor+ 1,95% aastas. Intressi arvestamine algab õppelaenu ülekandmise päevast ja lõpeb pangale laenusumma täieliku tagasimaksmise päeval. Intressi arvestamisel lähtub pank tegelikust päevade arvust kalendrikuus ja 360-päevasest aastast.

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on iga intressiperioodi jaoks Euro-tsooni pankade poolt kehtestatud EUR-i baasintressimäär ning tema arvuliseks ekvivalendiks on Euribori muutmise päeval kehtestatud EUR-i deposiitide intressimäär 6-kuulise deposiidi jaoks (avaldatakse Telerate’i või Reuters’i vastaval leheküljel või mõnel muul ametlikul leheküljel). Kehtivad Euribori määrad on kättesaadavad ka panga veebilehel.

Juhul, kui Euro-tsooni pankade poolt laenulepingus kokkulepitud Euribori muutmise päeval kehtestatud EUR-i baasintressimäär 6-kuulise EUR-i deposiitide jaoks on väiksem, kui 0% aastas ehk negatiivne, arvestatakse vastaval Euribori muutmise päeval Euribori määraks 0% aastas.

Nõutav tagatis: Laenulepingust tulenevate laenusaaja kohustuste täitmise tagab vähemalt ühe Eesti kodaniku või Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel viibiva isiku käendus või hüpoteek Eestis asuvale kinnisvarale. Pangal on õigus nõuda lisatagatise seadmist, kui see on nõutav Eesti Vabariigi seadustega või valitsuse poolt kehtestatud õigusaktidega. Kui tagatise väärtus on vähenenud (sh on toimunud laenusaaja käendaja majandusliku olukorra halvenemine) või käendaja on surnud, peab laenusaaja kohe pärast vastava asjaolu aset leidmist, seadma panga kasuks täiendava tagatise.

Pank peab andma laenutaotlejale viivitamatult ja tasuta teavet andmekogus tehtud päringu tulemustest, kui päringu tulemusena otsustatakse laenutaotlejale laenu mitte anda. Andmekogudest saadud teavet ei edastata, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või on vastuolus avaliku korra või julgeolekueesmärkidega.

Intressimäär ja muud kulud

Krediidi kulukuse esialgne määr väljendab laenusaajale esimese õppelaenu kasutamisest tulenevate kulude (intress, lepingutasu) koormust aastas ja see avaldatakse protsendimäärana esimesest õppelaenust eeldusel, et laenusaaja võtab esimese õppelaenu kasutusse viivitamata ja täies mahus ning see tagastatakse graafikujärgselt. Krediidi kulukuse esialgse määra hulka ei arvestata tagatiseks antava kinnisvara kindlustamiskulusid ega tagatise seadmise kulusid (notaritasu ja riigilõiv).

Krediidi kulukuse esialgne määr on 5,129% järgmistel näidistingimustel: laenusumma on 3000 eurot, 6 kuu Euribor+ 1,95% aastas (kokku 5%), lepingutasu 0 eurot. laenuperiood 112 kuud, millest esimesed 40 kuud viibitakse põhiosa maksepuhkusel. Tagasimaksete summa on 3 676,86 €, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena.

Käesolev krediidi kulukuse määr arvutatakse eeldatavate intressimäärade (Euribori määra) alusel.

Kuna õppelaen on fikseerimata intressimääraga laen, võib tegelik krediidi kulukuse määr käesolevast krediidi kulukuse määrast erineda, kui laenu intressimäär muutub.

Järgmised kulud ei ole pangale teada, mistõttu ei ole neid krediidi kulukuse määra arvutamisel arvesse võetud: Tagatise seadmisega seotud notaritasud ja riigilõivud ning tagatiseks oleva vara kindlustamisega seotud kulud.

Tagasimaksed ja graafik

Tagasimaksete sagedus: Tagasimaksed toimuvad üks kord kuus laenulepingus kokkulepitud maksepäeval.

Laenusumma tagastamine ja intressi maksmine pangale toimub igakuiste annuiteetmaksetena panga koostatud graafikus kindlaks määratud kuupäevadel ja summades. Annuiteetmaksega graafiku puhul on iga kuu pangale tasumisele kuuluv makse (laensumma tagasimakse ja intressimakse kokku) alates laenusumma tagastamisele asumise tähtpäevast kuni laenusumma tagastamise lõpptähtpäevani võrdne (v.a graafiku järgne viimane makse, mis erineb teistest maksetest ümardamise tõttu). Pank koostab esialgse graafiku õppelaenulepingu sõlmimisel ja edastab selle laenusaajale e-posti ja internetipanga teel. Kui laenusaaja jätab õpingud pooleli ehk lõpetab õpingud muul põhjusel kui õppekava täitmine, siis koostatakse talle 45 päeva jooksul panga teavitamisest uus maksegraafik.

Laenusaaja peab laenusumma tagasimaksmist alustama hiljemalt 18 kuud pärast õpingute lõpetamist seoses õppekava täitmisega täies mahus või pärast õppeasutusest muul põhjusel lahkumist, kui ta selle aja jooksul ei ole asunud jätkama õpinguid õppelaenuõiguslikuna.

Kui laenusaaja arvelduskonto(de)l ei ole maksetähtpäevadel piisavalt raha vastava makse valuutas, on pangal õigus summad maha arvata ka teistes valuutades, konverteerides summa laenusaaja kulul vastavalt konverteerimise ajal pangas kehtivatele valuuta ülekandekurssidele. Juhul kui laenusaaja arvelduskonto(de)l on erinevaid valuutasid, määrab valuutade konverteerimise järjekorra pank.

Maksepuhkust on võimalik saada seaduses sätestatud alustel seoses lapse sünniga, ajateenistusega või õppimisega residentuuris.

Enne tähtaega tagasimaksmine

Laenusaajal on võimalik laen täielikult või osaliselt enne tähtaega tagasi maksta.

Enne tähtaega tagasimaksmise tasu: puudub

Laenuvõtja muud õigused

Laenusaajal on õigus 14 päeva jooksul alates laenulepingu sõlmimise päevast laenulepingust taganeda.
Selleks tuleb viidatud tähtaja jooksul edastada pangale kirjalik taganemisavaldus laenulepingus toodud panga e-posti aadressil. Laenulepingust taganemisel tuleb viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse tegemisest tagastada pangale kogu laenusaaja poolt kasutusse võetud laenusumma ning tasuda alates laenusumma kasutusse võtmisest kuni laenusumma tagastamiseni arvestatud intress, vastasel juhul loetakse, et laenusaaja ei ole laenulepingust taganenud.

Kaebused

Kaebuse korral võtke palun ühendust helistades telefonile 6 800 400 või edastades kaebuse aadressile info@lhv.ee. Kaebuse vorm on leitav alljärgneval lingil: Kaebuse esitamine AS LHV Pank vastu.

Maksimaalne kaebuse menetlemise aeg on 15 päeva. Kui antud tähtaja jooksul ei ole võimalik kaebust selle keerukuse tõttu või muudel mõjuvatel põhjustel lahendada, teavitab pank laenusaajat menetluse pikenemise põhjustest ning täiendavast vastamise tähtajast laenusaaja poolt antud kontaktandmetel.

Kui pank ei lahenda kaebust sisemenetluse korras laenusaajat rahuldaval viisil, võite võtta ühendust ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga (Endla 10A, Tallinn 10122, https://www.ttja.ee/ või võite küsida FIN-NET võrgustikust (http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm) andmeid vastava asutuse kohta oma riigis (juhul, kui Te ei ela Eestis).

Laenuga seonduvate kohustuste täitmata jätmine: laenuvõtjale kaasnevad tagajärjed

Maksete tegemata jätmine: Maksetega hilinemisel kaasneb panga õigus nõuda laenusaajalt viivist 12,5% aastas ja laenusaajale võlateavituskirja saatmise teenustasu (teenustasu hinnakirjast). Viivise määr võib muutuda vastavalt võlaõigusseadusele igal aastal 01. jaanuaril ja 01. juulil. Maksete tasumata jätmisel võivad lisanduda võla sissenõudekulud (sissenõudeteenuse osutaja tasud ja/või kohtukulud ja/või kohtutäituri tasud).

Maksete tegemata jätmise korral võidakse laenusaajaga sõlmitud laenuleping üles öelda.

Laenusaaja peab panka kirjalikult teavitama 5 pangapäeva jooksul, arvates iga järgmise asjaolu ilmnemisest:

 • õppeasutusest lahkumisest (kui laenusaaja õpib välisõppeasutuses, siis ka õppeasutuse lõpetamisest);
 • tagatise väärtuse vähenemisest;
 • käendaja majandusliku olukorra halvenemisest või surmast;
 • laenusaaja ja käendaja tegeliku elukoha või isikuandmete muutumisest;
 • laenusaaja kohtule esitatud avaldusest võlgade ümberkujundamiseks.

Laenulepingu muutmine: Laenulepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ning kui pooled ei lepi kokku teisiti, jõustuvad need poolte poolt allakirjutamise hetkest. Õppelaenude väljamaksmisel ei sõlmita poolte vahel igakordselt laenulepingu lisa, vaid laenusaaja volitab panka pidama arvestust laenusaaja kasutusse antud õppelaenude üle. Pangal on õigus muuta laenulepingu tingimusi ühepoolselt, kui muutuvad õppelaenu või tarbijakrediiti reguleerivad õigusnormid või muudetakse Eesti Vabariigi ja panga vahel sõlmitud õppelaenu andmise korraldamise lepingut ning laenulepingu muutmine on põhjendatud õigusnormide või Eesti Vabariigi ja panga vahel sõlmitud õppelaenu andmise korraldamise lepinguga kooskõlla viimisega. Laenulepingu tingimuste muutmisest informeerib pank laenusaajat eelnevalt. Uute tingimustega mittenõustumisel on laenusaajal õigus laenuleping kohe lõpetada.

Laenulepingu ülesütlemine: Pangal on õigus keelduda õppelaenu andmisest laenusaaja kasutusse ja/või öelda laenuleping üles, nõudes laenusaaja kasutusse antud õppelaenude kohest tagasimaksmist koos intressiga, kui:

 • ilmneb pangale esitatud andmete ebaõigsus või dokumentide võltsitus;
 • tagatiste väärtus ei ole piisav ning laenusaaja ei ole esitanud pangale täiendavaid dokumente või seadnud panga kasuks lisatagatist, kui see on nõutav Eesti Vabariigi seadustega või valitsuse poolt kehtestatud õigusaktidega;
 • laenusaaja jääb täielikult või osaliselt viivitusse 3 üksteisele järgneva laenusumma tagasimaksega ning pank on andnud talle 2-nädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks. Koos lisatähtajaga saab laenusaaja pangalt avalduse, milles on kirjas, et pank ütleb laenulepingu üles, kui laenusaaja ei ole täiendava tähtaja jooksul võlgnevust tasunud;
 • laenusaaja rikub laenulepingu muid tingimusi;
 • laenusaaja ei täida kohaselt teistest pangaga ja/või panga konsolideerimisgruppi kuuluva(te) tütarettevõtja(te)ga sõlmitud lepingutest tulenevaid varalisi kohustusi. Laenusaaja peab ülaltoodud juhtudel kõik maksed tasuma 20 pangapäeva jooksul pärast vastavasisulise ülesütlemisteatise saamist pangalt. Kui kogu maksmisele kuuluv summa ei ole tähtajaks arvelduskontol, alustab pank viivise arvestamist. Kui pank laenulepingu üles ütleb, võivad lisanduda kohtu- ja/või täitemenetlusega seotud kulud, mille peab tasuma laenusaaja.
 • laenusaaja suhtes on algatatud täite- või kohtumenetlus (sh tema vastu on esitatud pankrotihoiatus või kohtusse tema enda või kolmanda(te) isiku(te) poolt on esitatud avaldus tema pankroti väljakuulutamiseks).
  Kui laenusaaja ei tasu intressi, ei hakka laenusummat tagasi maksma või ei pea kinni tagasimaksmiseks kehtestatud maksegraafiku tähtaegadest, esitab pank nõude käendaja(te)le või pantija(te)le või asub realiseerima tagatiseks olevat kinnisvara. Kui käendaja(d) või pantija ei täida laenulepingust tulenevaid kohustusi, tekib pangal õigus nõuda riigilt laenusaaja või tema käendaja või pantija kohustuse täitmist. Kui riik on täitnud laenusaaja kohustuse panga ees, tekib riigil nõudeõigus laenusaaja ja tema käendaja(te) või pantija suhtes.

Muude laenulepingust tulenevate kohustuste rikkumine: Laenulepingust tulenevate kohustuste rikkumisega kaasneb panga õigus nõuda laenusaajalt leppetrahvi tasumist summas kuni 65 eurot.

Lisateave

Laenulepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Teave ja lepingutingimused esitatakse eesti keeles. Laenusaaja nõusolekul suhtleb pank laenusaajaga laenulepingu kehtivusaja jooksul eesti, vene või inglise keeles.

Laenusaajal on õigus enne laenulepingu sõlmimist saada laenulepingu projekt.

Järelevalveasutus

Selle panga järele valvab Finantsinspektsioon (www.fi.ee).