Maksete kogumise lepingu tingimused

Kehtivad alates 14.07.2020

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Maksete kogumise leping (edaspidi Leping) reguleerib AS-i LHV Pank (edaspidi Pank) ja Panga kliendi (edaspidi Kaupmees) vahelisi suhteid Teenuse kasutamisel Kaupmehe poolt ning eelnevaga seotud muid asjaolusid.
  2. Käesolevad Lepingu tingimused (edaspidi Tingimused) on Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Kaupmees ei ole kokku leppinud teisiti.
  3. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Kaupmees lisaks Tingimustele Panga üldtingimustest (edaspidi Üldtingimused) ja seal viidatud muudest dokumentidest niivõrd, kui see ei ole vastuolus käesolevate Tingimustega ega Lepingu muude tingimustega.
  4. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. MÕISTED

  1. Tingimustes (s.h Tingimuste lisades) või Lepingus kasutatud kuid defineerimata suure algustähega mõisted omavad tähendust, mis neile on antud Üldtingimustes.
  2. Tingimustes (s.h Tingimuste lisades) ja Lepingus kasutatud suure algustähega mõisted, mis on mujal Tingimustes, Lepingus või Üldtingimustes defineerimata, omavad alljärgnevat tähendust:
   1. Andmeturbe ja tehnilised nõuded on: Töötleja poolt kehtestatud tehnilised tingimused (sh sõnumi- ja failiformaadid), millele peavad vastama Kaupmehe arvutissüsteemid ja nende komponendid, võimaldamaks Lepingu täitmist;
   2. Hinnakiri on Lepinguga seotud Tasude nimekiri, mis on lisatud Lepingule kui Lisa 1;
   3. Kasutajatunnus on Töötleja poolt Kaupmehele antud Kaupmeest identifitseeriv tunnus, mida koos Salasõnaga kasutades on Kaupmehel võimalik saada juurdepääs Tehingutele Töötleja serveris;
   4. Tehingu algatamise teavitus on lähtuvalt Lepingu tingimustest Töötleja poolt Kaupmehele edastatav teavitus Maksja poolt Tehingu eduka algatamise kohta;
   5. Tehingu laekumise teavitus on lähtuvalt Lepingu tingimustest Töötleja poolt Kaupmehele edastatav teavitus Tehingule vastava laekumise kohta Kaupmehe Müügitulu kontole;
   6. Makse algatamise teenus on Panga poolt pakutav teenus maksekäsundi algatamiseks Maksja taotlusel seoses Panga või teise makseteenuse pakkuja juures hoitava Maksekontoga;
   7. Maksekonto on Maksja nimel olev konto, mida kasutatakse Tehingu tegemiseks;
   8. Maksja on füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Makse algatamise teenust, lubades teha Tehingu Maksekontolt;
   9. Müügikoht on Lepingu esilehel või Poolte kokkuleppel muus Lepingule lisatud dokumendis näidatud veebileht või muu keskkond, mille kaudu Kaupmees müüb kaupu või pakub teenuseid ning soovib võimaldada Maksjal nende eest tasuda Tehingu sooritamise kaudu;
   10. Müügitulu konto on Lepingus nimetatud või Poolte kokkuleppel ka muu Kaupmehe arvelduskonto LHV Pangas, millele Pank kannab seoses Tehingute, Teenuse ja Lepinguga Kaupmehele tasutavad summad;
   11. Pooled on Pank ja Kaupmees koos ja Pool on Pank või Kaupmees eraldi;
   12. Salasõna on Töötleja poolt Kaupmehele antud Kaupmeest identifitseeriv salajane numbritest ja tähemärkidest koosnev kombinatsioon, mida koos Kasutajatunnusega kasutades on Kaupmehel võimalik saada juurdepääs Tehingutele Töötleja serveris;
   13. Tagatis on Panga määratud tingimustel ja summas Kaupmehe poolt Teenustasu kontol hoiustatud ja Panga poolt blokeeritud rahalised vahendid, millega tagatakse Kaupmehe Lepingust tulevad kohustusi Panga ees;
   14. Tasu on Hinnakirjas või Üldhinnakirjas sätestatud tasu, hüvitis või trahv, mida Kaupmees maksab Pangale seoses Teenuse kasutamisega või muu Lepingust tuleneva või Lepinguga seotud tegevuse või asjaoluga;
   15. Teenus on Panga poolt Lepingu alusel osutatav teenus, millega Pank teeb vastavalt Lepingu tingimustele Kaupmehele kättesaadavaks Töötlemiskonto, mis:
    1. võimaldab Maksjal Müügikohas kasutada Makse algatamise teenust ning teostada eelnevaga seotud muid tegevusi Müügikohast kaupade või teenuste eest tasumiseks;
    2. võimaldab Kaupmehel saada Tehingu algatamise teavitusi ja Tehingu laekumise teavitusi ning
    3. tagab eelneva toetamiseks ja teenindamiseks vajalike abinõude ja tugiteenuste olemasolu ja osutamise.
   16. Teenustasu konto on Lepingus nimetatud või Poolte kokkuleppel ka muu Kaupmehe arvelduskonto LHV Pangas, millelt Pank võtab maha Kaupmehe poolt seoses Tehingute, Teenuse ja Lepinguga tasumisele kuuluvad summad;
   17. Tehing on Maksja algatatud maksekäsundi kohane rahaliste vahendite edukas ülekandmine Maksekontolt kaupade või teenuste eest tasumiseks Müügikohas;
   18. Tehingu teenustasu (edaspidi Teenustasu) on Kaupmehe poolt Pangale makstav tasu teostatud Tehingute eest;
   19. Tehingute maht on Kaupmehe eelmise kalendrikuu Tehingute kogumaht arvestatuna eurodes ja mida kohaldatakse Teenustasu arvestamiseks jooksval kalendrikuul. Kui Kaupmees ei ole eelnevatel kuudel Tehinguid teinud, siis leitakse Teenustasu määr vastavalt Lepingus prognoositud Tehingute mahule eurodes ühes kalendrikuus.
   20. Töötleja on Panga poolt määratud isik, EveryPay AS (registrikood 12280690), kes koostöös Pangaga teostab Tehingute tehnilist töötlemist ja seotud infovahetust;
   21. Töötlemiskonto on Töötleja poolt Kaupmehele väljastatud sertifitseeritud interneti-põhine infotehnoloogiline rakendusliides, mille abil on võimalik teha Müügikohas Tehinguid;
   22. Üldhinnakiri on Üldtingimustes ettenähtud Panga üldine panga ja seotud teenuste eest võetavate tasude (s.h Tasude) hinnakiri, mis on avaldatud veebilehel www.lhv.ee;
   23. Üldtingimused on Panga üldtingimused sellisel kujul nagu need on kehtivad vastaval hetkel. Üldtingimused on kättesaadavad veebilehel www.lhv.ee.
 3. TEENUS

  1. Pank osutab Kaupmehele Teenust Lepingus sätestatud tingimustel. Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on Pangal Teenuse osutamisel vaid Lepingus sätestatud kohustused.
  2. Teenuse osutamisel täidab Pank muuhulgas järgnevaid ülesandeid:
   1. Teenuse osutamiseks vajalike andmete töötlemine ja Teenuse osutamise alustamiseks vajaliku infovahetuse ning suhtluse korraldamine Töötleja ja Kaupmehe vahel;
   2. Tehingute kohaselt Kaupmehe poolt tasumisele kuuluvate Tasude arvestus ja maha võtmine Teenustasu kontolt vastavalt Töötlejalt saadud informatsioonile;
   3. Teenusega seotud Tehingute ja seotud Tasude raporti koostamine ning selle Kaupmehele kättesaadavaks tegemine.
  3. Piiramata mingil viisil punktides 3.1 ja 10 sätestatu kehtivust, ei ole Panga ülesandeks Tehinguga seotud andmeside ja tehnilise integratsiooni korraldamine.
 4. TEENUSE OSUTAMISE TINGIMUSED

  1. Kaupmees on kohustatud esitama Pangale kogu Teenuse osutamiseks vajaliku informatsiooni (s.h vajadusel eraldi iga Müügikoha osas) Panga poolt määratud ulatuses ja vormis ning ajakohastama seda vastavate andmete muutumisel või Panga nõudmisel, sh andma Pangale informatsiooni Müügikohas pakutavate kaupade või teenuste kohta. Kui Kaupmees soovib oluliselt muuta Müügikohas pakutavate teenuste või kaupade koosseisu, on Kaupmees enne vastava muudatuse tegemist kohustatud sellisest muudatustest Panka informeerima vähemalt 5 (viis) tööpäeva ette ning saama Panga poolse kirjaliku heakskiidu soovitava muudatuse tegemiseks.
  2. Müügikoht ja Tehingute tegemiseks vajalikud Kaupmehe poolsed tehnilised lahendused, sidevahendid ja sideühendused peavad vastama Andmeturbe ja tehnilistele nõuetele.
  3. Töötlemiskonto ülesseadmiseks vajaliku rakenduse teeb Kaupmehele kättesaadavaks Töötleja. Kui Kaupmees kasutab Töötlemiskontona muud kui Töötleja poolt pakutavat rakendust, peab selline rakendus vastama Lepingu nõuetele ning olema Pangale ja Töötlejale aktsepteeritav. Selguse huvides on kokku lepitud, et Kaupmehe poolt seoses rakenduse integratsiooni, seadistamise, hoolduse ja toimimise tagamisega seotud tegevuste eest vastutab Kaupmees.
  4. Kaupmees peab pärast Lepingu sõlmimist viima Müügikoha vastavusse kehtivate Andmeturbe ja tehniliste nõuetega ja teavitama seejärel Töötlejat oma valmisolekust alustada vastavas Müügikohas Teenuse kasutamist ning esitama Töötlejale päringu Töötlemiskonto testimiseks Töötleja testkeskkonnas. Töötleja väljastab testkeskkonna Töötlemiskonto parameetrid Kaupmehe Lepingus näidatud e-posti aadressile.
  5. Töötleja väljastab Kaupmehele Töötlemiskonto parameetrid pärast testkeskkonna Töötlemiskonto testimise edukat läbiviimist.
  6. Enne Töötlemiskonto kasutamise alustamist peab Kaupmees saama Pangalt kinnituse, et Müügikoht vastab Lepingus ettenähtud nõuetele.
  7. Pangal on õigus nõuda, et Kaupmees esitaks Müügikohas Tehingute tegemise võimalusele ja Teenuse kasutamisele viitavat informatsiooni, mis identifitseerivad Tehingu tegemiseks aktsepteeritavad makseviisid ja Panga kui Teenuse osutaja ning annavad informatsiooni Tehingute tegemisel rakendatavate turvanõuete kohta. Selline informatsioon (sh selles kasutavad kujundid) ja selle esitamine Müügikohas peavad vastama Panga poolt esitatud nõuetele, mis on kättesaadavad Panga veebilehel www.lhv.ee.
  8. Kaupmees peab Müügikohas kaupade müümisel ja teenuste osutamisel järgima kõiki õigusaktidega, mh internetikaubandusele, kehtestatud nõudeid, sh avaldama Müügikohas kogu nõutava informatsiooni enda, oma tegevuse ning müüdavate kaupade ja osutavate teenuste kohta ning esitama oma kliendile kogu ettenähtud informatsiooni sooritatud ostutehingute kohta. Selliste nõuete rikkumisega või muude Müügikohas kaupade müümise või teenuste osutamisega seotud rikkumistega Pangale, Maksjale või muule isikule tekitatud kahju eest vastutab Kaupmees.
  9. Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, tohib Töötlemiskontot kasutada vaid Müügikohas. Kaupmehel ei ole lubatud võimaldada Töötlemiskonto kasutamist kolmandate isikute (s.h Kaupmehe tütar- või sidusettevõtted) poolt või kasutada Töötlemiskontot Tehingute tegemiseks mujal kui Müügikohas.
  10. Kaupmees on kohustatud täitma Müügikohas Andmeturbe ja tehnilisi nõudeid. Kaupmees on Panga nõudmisel kohustatud esitama Pangale dokumentatsiooni ja muu informatsiooni, mis tõendab, et Kaupmees täidab Andmeturbe ja tehnilisi nõudeid. Kõik Andmeturbe ja tehniliste nõuete täitmisega seonduvad kulud kannab Kaupmees. Pangal on õigus viia läbi Kaupmehe Müügikoha turvalisuse automaatkontrolle, mis ei häiri oluliselt Kaupmehe Müügikoha toimivust ja millest Pank Kaupmehele ette ei teata. Pank teavitab Kaupmeest eelnimetatud kontrolli tulemustest. Andmeturbe ja tehniliste nõuete rikkumisega Pangale, Maksjale või muule isikule tekitatud kahju eest vastutab Kaupmees.
  11. Piiramata punktis 4.10 sätestatu kehtivust, on Kaupmees kohustatud kasutama piisavaid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et oleks välistatud Töötlemiskonto kasutamise võimalus kolmandate isikute poolt ning Kasutajatunnuse või Salasõna sattumine kolmandate isikute kätte. Kaupmees on kohustatud Panka ja Töötlejat viivitamatult teavitama, kui on olemas põhjendatud kahtlus, et need satuvad (või võivad sattuda) kolmandate isikute kätte. Kaupmees on kohustatud Panga või Töötleja nõudmisel viivitamatult muutma oma Kasutajatunnust või Salasõna. Ülal nimetatud kohustuste rikkumisega Pangale, Maksjale või muule isikule tekitatud kahju eest vastutab Kaupmees.
  12. Piiramata punktis 7 sätestatut, Pangal ja Töötlejal on õigus osaliselt või täielikult blokeerida Töötlemiskonto kasutamine, kui Kaupmees sisestab üle 3 (kolme) korra valesti Kasutajatunnuse või Salasõna või kui on olemas põhjendatud kahtlus, et mõni punktis 4.11 nimetud turvaelement on sattunud (või võib sattuda) kolmandate isikute kätte. Sellise blokeeringu vabastamiseks peab Kaupmees võtma ühendust Töötlejaga ning järgima Töötleja poolt esitatud juhiseid ja nõudeid. Pank ega Töötleja ei vastuta Töötlemiskonto blokeerimise tõttu Kaupmehele või Maksjale tekkinud kahju eest.
  13. Pangal ja Töötlejal on õigus osaliselt või täielikult katkestada Töötlemiskonto kasutamine korralisteks hooldustöödeks, uuendusteks ja erakorralisteks katkestusteks, peatades samaks ajaks ka Lepingust tulenevate kohustuste täitmise. Pank teavitab korralistest hooldustöödest Kaupmeest ette ja teostab võimalusel hooldustöid öösiti. Kui asjaolud nõuavad, on Pangas õigus algatada erakorralise katkestuse ette teatamata, et kohaldada vajalikke parandus- ja hooldustöid turvalisuse kaalutlustel või suurema kahju vältimiseks. Pank ega Töötleja ei vastuta Töötlemiskonto kasutamise katkestamise tõttu Kaupmehele või Maksjale tekkinud kahju eest.
  14. Kaupmees on kohustatud täitma Panga või Töötleja poolt seoses Teenuse osutamisega antud korraldusi ja juhiseid ning täitma Töötleja ja Panga poolt kehtestatud nõudeid seoses Töötlemiskonto kasutamise ja Tehingute võimaldamisega.
  15. Lisaks muudele Lepingus sätestatud piirangutele on Kaupmehel keelatud:
   1. kehtestada Tehingu summale miinimum- ja maksimumpiire;
   2. võtta Maksjalt Tehingu tegemisel mis tahes lisatasu, kui lisatasude kehtestamine on keelatud kohalduva seadusandluse kohaselt;
   3. kopeerida või mis tahes muul viisil töödelda Tehingu andmeid muul eesmärgil, kui Lepingu täitmiseks;
   4. muuta Töötlemiskonto seadeid või teha muid Töötlemiskontoga seotud muudatusi ilma Panga ja Töötleja nõusolekuta;
   5. lubada Maksjal Tehinguga täita muid maksekohustusi kui Kaupmehe Müügikohast ostetud teenuste või kaupade hinna tasumine ja
   6. jagada üht teostatud Tehingut mitmeks osaks.
 5. TEHINGUTE TEGEMINE

  1. Kaupmees peab Tehinguid võimaldama vastavalt Lepingule kooskõlas Andmeturbe ja tehniliste nõuetega ja Panga ning Töötleja poolt määratud nõuete ja tingimustega.
  2. Kaupmehel on keelatud Tehingut võimaldada, kui seda soovib teha muu isik kui Maksja või kui Kaupmehel tekib (või mõistliku hoolsuse ülesnäitamisel peaks tekkima) kahtlusi Maksja isikusamasuse või plaanitava Tehingu ehtsuse osas. Samuti on Kaupmehel keelatud Tehingut läbi viia, kui Kaupmehel on (või võttes arvesse varasemaid kogemusi ja temale teatavaks saanud informatsiooni peaks olema,) alust arvata, et Tehingu abil soovitakse toime panna pettust või muud ebaseaduslikku tegevust. Käesolevas punktis nimetatud asjaoludest peab Kaupmees Panka ja Töötlejat viivitamatult teavitama.
  3. Tehingu võimaldamiseks peab Kaupmees Maksja poolt Müügikohast soovitava kauba või teenuse ostutehingusumma edastama Töötlemiskonto abil Maksjale Tehingu tegemiseks. Tehing loetakse edukalt läbiviiduks, kui Tehingu tegemise tulemusena laekub Kaupmehe poolt edastatud summa Kaupmehe Müügitulu kontole. Kui mistahes tehniline viga ei võimaldanud Tehingut edukalt läbi viia, peab Kaupmees Tehingu võimaldamisest keelduma. Kui Kaupmees aktsepteerib kaupade ja teenuste eest tasumist ilma edukalt läbi viidud Tehinguta, pole Pangal ega Töötlejal sellise tegevuse osas Kaupmehe, Maksja või kolmandate isikute ees mistahes kohustusi. Tehingu tegemisega seotud nõuete rikkumisega Pangale, Maksjale või muule isikule tekitatud kahju eest vastutab Kaupmees.
  4. Tehingu staatused on Kaupmehele Kasutajatunnuse ja Salasõna abil kättesaadavad Töötleja serveris Töötleja poolt määratud tingimustel ja tähtaja jooksul. Kaupmees on kohustatud säilitama ja Panga või Töötleja nõudmisel esitama viie (5) tööpäeva jooksul arvates vastava nõude esitamisest kontrollimiseks Tehingutega seotud andmeside raportid ja muud andmed 2 (kahe) aasta jooksul pärast vastavate Tehingute tegemist.
 6. ANDMETE TÖÖTLEMINE

  1. Töötleja kontrollib tehtud Tehingute vastavust kehtivate nõuetega ning edastab Tehingu andmed Maksja kontot haldavale makseteenuse pakkujale ja Pangale. Kaupmees on kohustatud Töötleja või Panga nõudmisel andma seoses tehtud Tehingutega selgitusi või esitama Tehingutega seotud informatsiooni viie (5) tööpäeva jooksul arvates vastava nõude esitamisest. Kui Kaupmees ei vasta nõudele selleks antud tähtaja jooksul või ei esita piisavalt tõendeid nõuetele vastavuse tõendamiseks, on Pangal õigus lugeda Tehing tühiseks.
  2. Pank võib viivitada Tehingu summa üle kandmisega Müügitulu kontole kuni 30 (kolmkümmend) päeva juhul, kui Kaupmees ei ole andnud piisavalt selgitusi või esitanud Tehingute seotud informatsiooni Tehingu nõuetele vastavuse tõendamiseks, teavitades sellest Kaupmeest vajaduse korral kirjalikult. Kui Pank on juba kinnitamisel oleva Tehingu vahendid Kaupmehele üle kandnud, on Pangal õigus kuni 30 (kolmkümmend) päeva kinni hoida järgmiste Tehingute ülekandeid summas, mis vastavad kinnitamisel oleva Tehingu summale. Töötleja ei töötle Tehinguid, mille osas olemasolev informatsioon ei vasta kehtivatele nõuetele ning esitab vastava informatsiooni Pangale. Selliste Tehingutega seonduvad küsimused lahendavad Pank ja Kaupmees eraldi.
  3. Tehinguid töödeldakse Töötleja poolt välja töötatud ja Töötleja poolt võimaldatud ulatuses Kaupmehe soovi korral kohandatud maksepettuste ennetamise tarkvaraga. Eelnimetatud tarkvara ei välista maksepettusi ega seonduvaid tasusid või trahve ning tarkvara kasutamine ei välista Kaupmehe vastutust maksepettuse esinemise olukorras.
  4. Töötlejal on õigus (kuid mitte kohustus) muuta maksepettuste ennetamise tarkvara seadistusi (mh Kaupmehe poolt tehtud valikuid, kui Töötleja hinnangul võivad Kaupmehe valitud seadistused põhjustada liiga kõrge maksepettuste riski).
  5. Töötlejal on õigus muuta ja täiendada maksepettuste ennetamise tarkvara (mh seda, milliseid andmeid tarkvara maksepettuse tõenäosuse tuvastamiseks töötleb).
 7. TEENUSTE OSUTAMISE PIIRAMINE

  1. Pangal on õigus, sellest Kaupmeest teavitades, peatada osaliselt või täielikult Teenuse osutamine, kui:
   1. Kaupmees rikub Lepingu tingimusi;
   2. ilmnevad punktis 4.12 ja 4.13 sätestatud asjaolud või
   3. kui on olemas põhjendatud kahtlus, et Teenuse osutamise peatamine on vajalik Tehingutega sooritatavate pettuste või muu ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks või turvalisuse kaalutlustel;
   4. esineb muid Üldtingimustest, kohaldatavatest õigusaktidest või Poolte vahelistest kokkulepetest tulenevaid aluseid.
  2. Kaupmees on kohustatud Panga nõudel andma selgitusi punktis 7.1 nimetatud õiguse kasutamise aluseks olevate asjaolude suhtes ja Panga nõudmisel vajalikus ulatuses muutma Tehingute läbiviimiseks kasutatavaid protseduure ja muid seotud tegevusi.
  3. Kui Pank kasutab punktis 7 nimetatud õigust, loetakse vastavas osas peatatuks ka Panga kohustus täita oma Lepingust tulenevaid kohustusi.
  4. Kui Teenuse osutamine on punkti 7.1 alusel peatatud ning Kaupmees kõrvaldab vastava piirangu aluseks oleva asjaolu või Pangal on olnud võimalik muul viisil kindlaks teha, et nimetatud asjaolud on ära langenud, on Pangal õigus (kuid mitte kohustus) piirangute kohaldamise lõpetada. Pank informeerib Kaupmeest piirangute kohaldamise lõpetamisest.
  5. Punktis 7.1 nimetatud õiguse kasutamine ei piira ega välista punktis 9 sätestatud õiguste kasutamist Panga poolt.
 8. TASUD JA SEOTUD TEAVE

  1. Kaupmees maksab Pangale Lepingus ja Üldhinnakirjas sätestatud Tasusid Lepingus määratud juhul, ulatuses ja määras.
   1. Iga Tehingu pealt arvestatakse Teenustasu vastavalt Lepingule.
   2. Teenustasud kuuluvad tasumisele samaaegselt Teenuse osutamisega.
  2. Muud Tasud kuuluvad maksmisele, kui Hinnakirjas või Üldhinnakirjas pole ettenähtud teisiti, vastava Tasu aluseks oleva sündmuse toimumise või asjaolu ilmnemise päeval.
  3. Kui Pooled lepivad kokku Hinnakirja muutmises, siis hakkab muudetud Hinnakiri kehtima Hinnakirjal märgitud jõustumise kuupäeval kell 00.00. Pangal on õigus Hinnakirja ka ühepoolselt muuta teatades sellest Kaupmehele vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette, millisel juhul hakkab muudetud Hinnakiri kehtima sellise tähtaja möödumisel.
  4. Pank võtab sisse nõutavaks muutunud Tasud Teenustasu kontolt maha nende sisse nõutavaks muutumise päeval.
  5. Kui Lepingus pole ettenähtud teisiti, kannab iga Pool oma Lepingu täitmisega seotud kulud ise.
  6. Selguse huvides on kokku lepitud, et Kaupmehe poolt seoses Teenuse kasutamisega kantud andmesidekulud ning mistahes tehnilise integratsiooni, hoolduse ja toimimisega seotud kulud kannab Kaupmees ise.
  7. Kui Kaupmees taotleb Pangalt nõustamise või muud abistavat teenust, mille tasuta osutamine pole Lepingust ette nähtud, tasub Kaupmees sellise teenuse eest vastavalt Panga poolt esitatud arvele.
  8. Teave Teenustasude kohta on kättesaadav Panga internetipangas Kaupmehe kontol.
 9. LEPINGU TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

  1. Leping on sõlmitud määramata tähtajaks.
  2. Poolel on igal ajal õigus Leping lõpetada, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette.
  3. Kui Kaupmees lõpetab Lepingu enne 6 (kuue) kuu möödumist Lepingu sõlmimisest, on ta Panga nõudmisel kohustatud maksma Pangale Lepingu varajase lõpetamise Tasu Üldhinnakirjas määratud suuruses. Lepingu lõpetamise tasu ei kohaldata kui Kaupmees lõpetab Lepingu punkti 9.4 alusel.
  4. Kaupmees ei pea järgima etteteatamistähtaega juhul, kui Pank on muutnud Hinnakirja või Üldhinnakirja, suurendades Tasude määrasid või kehtestanud täiendavaid Tasusid või kui Pank muudab Tingimusi vastavalt punktile 12 ja Kaupmees muudatustega ei nõustu.
  5. Pank ei pea järgima punktis 9.2 nimetatud etteteatamise tähtaega juhul, kui:
   1. lõpetamise alus tuleneb õigusaktidest või Üldtingimustest;
   2. Kaupmees on rikkunud Andmeturbe ja tehnilisi nõudeid või jätnud täitmata Panga või Töötleja poolt Tehingu läbiviimisel antud juhised;
   3. Kaupmehel ei ole Tagatise jaoks piisavalt rahalisi vahendeid Teenustasu kontol;
   4. Kaupmees on andnud Lepingu sõlmimisel või täitmisel Pangale valeinformatsiooni;
   5. Teenust on kasutatud pettuste läbiviimiseks;
   6. Kaupmees muudab oluliselt müüdavate kaupade sortimenti või osutavate teenuste koosseisu ning Pank ei soovi pakkuda Teenust selliste kaupade või teenuste eest tasumise võimaldamiseks;
   7. Pangal on põhjendatult alust arvata, et Tehinguid ei ole tehtud kooskõlas kehtivate reeglitega või on Tehinguid kasutatud ebaseaduslikuks tegevuseks;
   8. 1 (ühe) kuu jooksul pole tehtud ühtegi Tehingut;
   9. ilmnevad või aset leiab sündmus, mis Panga põhjendatud arvamusel võib takistada Panga õiguste realiseerimist Kaupmehe suhtes või tuua kaasa Lepingust tulenevate tegevuste ja kohustuste mittetäitmise Kaupmehe poolt;
   10. Kaupmees on korduvalt jätnud täitmata sisse nõutavaks muutunud rahalisi kohustusi Panga ees; või
   11. Kaupmees on rikkunud oluliselt muid Lepingu tingimusi.
  6. Lepingu lõppemine ei mõjuta Poolte kohustusi, mis on tekkinud Lepingu kehtivuse ajal.
 10. VASTUTUS

  1. Pooled vastutavad oma kohustuste täitmise eest õigusaktidega sätestatud ulatuses, arvestades Üldtingimustes ja Lepingus sätestatud erisusi.
  2. Pank ei vastuta Kaupmehe arvutisüsteemide või muude Kaupmehe poolt kasutatavate või tema kontrolli all olevate süsteemide ja seadmete, sidesüsteemide või kolmanda osapoole (s.h Töötleja) kasutatavate süsteemide riketest või mittepiisavast toimimisest põhjustatud kahju eest.
  3. Vastutus Lepingus ettenähtud kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest on piiratud Poolele tekkinud otsese kahjuga, v.a kui rikkumine oli tahtlik või põhjustatud raskest hooletusest. Ühelgi juhul ei vastuta Pank Kaupmehe saamata jäänud tulu või tekkinud mainekahju eest.
  4. Kaupmehe Tehinguga seotud nõuete esitamise aeg on piiratud 6 (kuue) kuuga arvates vastava Tehingu toimumisest, pärast millise tähtaja möödumist ei saa Kaupmees enam Pangale vastavaid nõudeid esitada.
  5. Kui Töötleja või muu kolmas isik trahvib Panka või esitab muul viisil Panga vastu nõude kooskõlas kehtivate õigusaktide, reeglite ja lepingutega ning selline trahv või nõue on põhjustatud või seotud Lepingu rikkumisega Kaupmehe poolt, siis Kaupmees hüvitab Pangale kõik sellised trahvid ja nõuded vastavalt Panga poolt esitatud nõudele.
 11. TAGATIS

  1. Pangal on igal ajal õigus nõuda, et Kaupmees tagaks Tagatise seadmiseks vajalikud rahalised vahendid Panga poolt nõutud tähtajaks ja tingimustel.
  2. Kui Pank nõuab Tagatist Lepingu lõpetamisel ja Kaupmees Panga nõudmist ei täida, on Pangal õigus seada selline Tagatis ilma Kaupmehe nõusolekuta ning selline Tagatis loetakse seatuks vastavalt Lepingule.
  3. Lepingu lõpetamisel kummagi Poole poolt loetakse jõustunuks Poolte vaheline kokkulepe, mille kohaselt nõustub Kaupmees Tagatise seadmisega oma Lepingust tulevate kohustuste täitmise tagamiseks summas, mis on võrdne 10% (kümne protsendiga) Kaupmehe ühe kalendrikuu keskmisest Tehingute summast viimase kuue kalendrikuu jooksul. Pangal on õigus Tagatise summa ulatuses piirata Kaupmehe poolt oma Pangas hoitavate rahaliste vahendite käsutamist ja mitte täita Tagatise kehtivuse jooksul Kaupmehe korraldusi selliste vahendite käsutamiseks. Pangal on õigus Tagatise arvel rahuldada oma Lepingust tulenevad nõuded Kaupmehe vastu.
  4. Tagatiseks võetud rahaliste vahendite vabastamine toimub igakordse Tagatise puhul eraldi ja vastavalt Panga poolt seatud tähtajale ja tingimustele.
 12. LEPINGU MUUTMINE

  1. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Tingimusi, kui ta teatab muudatustest Kaupmehele vähemalt 2 (kaks) kuud ette, saates Kaupmehele vastavasisulise meili (kui see on võimalik) ning avaldades teate muudatuste kohta Panga pangakontori(te)s ja veebilehel www.lhv.ee.
  2. Kaupmehel on nimetatud 2 (kahe) kuu jooksul õigus Leping üles öelda vastavalt punktile 9. Kui Kaupmees ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud ning muudetud Tingimused hakkavad tema suhtes kehtima tähtaja möödumisele järgnevast päevast.
 13. KONFIDENTSIAALSUS

  1. Pooled käsitlevad seoses Lepingu sõlmimise ja täitmisega teise Poole kohta teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsena. Nimetatud informatsiooni avaldamine on lubatud õigusaktidega ja Üldtingimustega ettenähtud juhtudel ja ulatuses. Konfidentsiaalsuskohustus ei kehti informatsiooni avaldamisel Töötlejale või isikule, kes Panga ülesandel täidab Lepingus ettenähtud Panga kohustusi ja ülesandeid.
  2. Kaupmees on kohustatud hoidma salajasena kõiki temale seoses Tehingute läbiviimisega teatavaks saanud andmeid Tehingute ja Maksjate kohta ning rakendama piisavaid meetmeid selliste andmete turvaliseks hoidmiseks.
  3. Kaupmehel on keelatud punktis 13.2 nimetatud andmeid kasutada mis tahes muul eesmärgil kui Tehingute tegemiseks ja Teenuse kasutamiseks.
  4. Pangal on õigus piiranguteta avaldada informatsiooni Lepingu täitmise kohta Kaupmehe poolt juhul, kui Kaupmees ei ole täitnud oma Lepingust tulenevaid kohustusi.
 14. LÕPPSÄTTED

  1. Pangal on õigus võtta kõik Kaupmehe poolt Lepingu alusel või Lepinguga seoses tasumisele kuuluvad summad Kaupmehe kontodelt (s.h Müügitulu kontolt ja Teenustasu kontolt) Pangas või pidada need kinni Panga poolt Kaupmehel tasumisele kuuluvatest summadest ilma igasuguse täiendava korralduseta Kaupmehe poolt.
  2. Lepingu täitmisel võtab Pank tasumisele kuuluvad summad esmajärjekorras Teenustasu kontolt. Kui Teenustasu kontol puuduvad Kaupmehe Lepingust tulevate kohustuste täitmiseks vajalikud vahendid, võib Pank võtta vastava summa ükskõik milliselt Kaupmehe kontolt, konverteerides vajaduse korral valuutat vastavalt Pangas hetkel kehtivale vahetuskursile.
  3. Kui Kaupmees viivitab Lepingu alusel tasumisele kuuluva summa tasumisega on ta Panga nõudmisel kohustatud tasuma viivist võlgnetavalt summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest sama määraga, mis on vastavalt hetkel LHV Panga klientidele üldiselt kohaldatava viivise määr konto miinussaldo korral ja mis on avaldatud Üldhinnakirjas.
  4. Kaupmees võib oma Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandale isikule üle anda ja õigusi koormata kolmanda isiku kasuks vaid Panga eelneval kirjalikul nõusolekul. Pank võib oma Lepingust tulenevaid kohustusi üle anda oma tütar- ja sidusettevõtetele ilma Kaupmehe nõusolekuta.
  5. Leping jõustub selle allkirjastamisel mõlema Poole poolt.