LHV Kuldkaardi reisikindlustuse tingimused

Kehtisid 31.03.21 - 31.10.21

Reisikindlustuse tingimustes on kirjeldatud reisikindlustuse kindlustuskaitse, käitumine kahjujuhtumi korral ja kahju hüvitamise põhimõtted.

Reisikindlustuse eesmärk on reisiga seotud võimalike ootamatute sündmuste korral kindlustatud isiku abistamine ja kulude hüvitamine, tagades reisi muretu kulgemise. Reisikindlustus kehtib koduriigist alguse saanud reisidele.

Kindlustus kehtib koos erakliendile väljastatud LHV Kuldkaardiga (edaspidi kaart). Kindlustuskaitse algab kaardi aktiveerimisel ja lõpeb kaardi kehtivuse viimasel päeval. Kindlustus kehtib nendele reisidele, mis algavad kaardi kehtivuse ajal.

Kindlustusandja on LHV Kindlustus (edaspidi LHV).
Kindlustusvõtja on AS LHV Pank (edaspidi ka kindlustusvõtja).
Kindlustatud isik on kuni 79-aastane (kaasa arvatud) kaardiomanik ja temaga koos reisiv kindlustatud isiku kuni 79-aastane (kaasa arvatud) abikaasa või elukaaslane, kindlustatud isiku ja tema abikaasa/elukaaslase kuni 21-aastased (kaasa arvatud) lapsed ja lapselapsed. Kindlustuskaitse ei kehti nimetatud isikutele, kui nad reisivad kaardiomanikust eraldi (kui reisile minnakse ja reisilt naastakse kaardiomanikust erineval ajal ja/või erinevat sõiduvahendit kasutades või ööbitakse erinevates ööbimiskohtades). Kui isikut loetakse kindlustatuks mitme reisikindlustusega hõlmatud LHV pangakaardi alusel, kehtib tema suhtes ainult üks LHV pangakaardiga hõlmatud kindlustuskaitse kindlustatud isiku valikul. Kindlustuskaitseid, sh kindlustussummasid ja hüvitislimiite, ei liideta.
LHV hüvitab sama reisi kõigi kindlustusjuhtumite kohta kokku käesolevates kindlustustingimustes (edaspidi tingimused) märgitud maksimaalse kindlustussumma. Kindlustussummad ja hüvitislimiidid kehtivad iga kindlustatud isiku kohta eraldi.

Kindlustusandja kontaktandmed

Klienditugi
E–R kl 9–17
699 9111
kindlustus@lhv.ee
lhv.ee

Kahjukäsitlus
680 1122
kahjud@lhv.ee
lhv.ee


Kindlustussummade tabel

Tabelis on toodud reisikindlustuse kindlustussummad, hüvitispiir ning omavastutus. Tegemist on maksimaalsete summadega, mida LHV ühe reisi jooksul toimunud kindlustusjuhtumite korral kindlustatud isiku kohta hüvitab. Kui tegelik kahju on väiksem, lähtutakse sellest.

KindlustuskaitseKindlustussumma/hüvitispiirOmavastutus
Reisitõrkekindlustus
Reisitõrke kindlustussumma2000 eurot
sh ürituse piletite hüvitispiir reisi ärajäämisel150 eurot
sh vältimatult vajalike esemete soetamine ühissõiduki hilinemisel200 eurot / 300 eurot4 tundi / 24 tundi
sh lennupileti vahetusel150 eurot
Meditsiiniabikindlustus
Meditsiiniabikindlustuse kindlustussumma500 000 eurot
sh hambaravi hüvitispiir500 eurot
sh meditsiinilise abivahendi hüvitispiir200 eurot
Pagasikindlustus
Pagasikindlustuse kindlustussumma1000 eurot
sh nuti- ja videoseadmete hüvitispiir500 eurot
sh pagasi hilinemise hüvitispiir500 eurotkuni 4 tundi
sh asendusdokumentide hüvitispiir200 eurot
Õnnetusjuhtumikindlustus
Püsiva puude korralkuni 50 000 eurot
Surma korral (üle 16-aastane isik)50 000 eurot
Surma korral (kuni 16-aastane isik)2000 eurot
Vastutuskindlustus
Vastutuskindlustuse kindlustussumma100 000 eurot
sh kindlustatud isiku valduses või kasutuses olevale spordivarustusele, ruumile, korterile või hoonele tekkinud kahju korral2000 eurot
Õigusabikulud
Õigusabikulude kindlustussumma10 000 eurot
Kautsjoni hüvitispiir5000 eurot
Rendiauto omavastutuse kindlustus
Rendiauto omavastutuse kindlustuse kindlustussumma10 000 eurot

Mõisted

Hüvitispiir on maksimaalne summa, mille ulatuses kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju hüvitatakse. Hüvitispiir võib olla määratud kindla sündmuse, riski, vara või eseme suhtes. Kui tingimustes on teatud juhtumite või kulude puhul ette nähtud hüvitispiir, siis maksab LHV hüvitist kuni hüvitispiirini. Hüvitispiir ei lisandu kindlustussummale, vaid see sisaldub vastavas kindlustussummas ja kehtib iga kindlustatud isiku kohta eraldi.
Kahjujuhtum on ootamatu sündmus, mis toob kaasa varalise kahju.
Kindlustuse kehtivusaeg on reisi esimesed 90 päeva. Kui kindlustatud isik ei saa kindlustuse kehtivusaja lõppemise ajaks kindlustusjuhtumi tõttu reisilt tagasi pöörduda, pikeneb kindlustuskaitse automaatselt 48 tunni võrra.
Kindlustuse kehtivuspiirkond on väljaspool koduriiki kogu maailmas. Reisitõrkekindlustus kehtib tingimustes sätestatud juhtudel ka koduriigis.
Kindlustusjuhtum on tingimustes sätestatud sündmus, mille toimumise korral peab LHV täitma oma tingimustest tuleneva täitmise kohustuse.
Kindlustussumma on kindlustatud eseme kindlustusväärtus või suurim rahasumma, mille ulatuses LHV kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju hüvitab. Kindlustussumma ei vähene väljamakstud hüvitise võrra. LHV ei hüvita kõigi sama reisi kindlustusjuhtumite kohta kokku rohkem kui tingimustes märgitud kindlustussumma. Kindlustussumma kehtib iga kindlustatud isiku kohta eraldi.
Koduriik on riik, kus kindlustatud isik alaliselt elab.
Ühissõiduk on sõiduk, laev, rong vms, mis teenindab regulaarliini. Ühissõidukiks loetakse ka reisikorraldaja või majutusteenuse osutaja organiseeritud sõiduvahendit, tšarterlendu või tellitud bussi.
Reis on kaardi kehtivuse ajal kindlustatud isiku ajutine reisimine koduriigist ühte või mitmesse riiki.

 1. Reisitõrkekindlustus

  1. Reisitõrge on:

   • reisi ärajäämine;
   • sõiduvahendi hilinemine või mitteväljumine;
   • reisi katkemine.
  2. Reisi ärajäämine

   1. Kindlustusjuhtumiks on kindlustatud isiku ära jäetud reis või reisilt koduriiki tagasipöördumine 24 tunni jooksul reisi algusest arvates, kui selle põhjuseks on kindlustatud isiku:
    • äkiline haigestumine, raske kehavigastus või surm;
    • lähedase eluohtlik seisund, raske kehavigastus või surm;
    • reisikaaslase, kellega koos kavatseti reisile minna, äkiline haigestumine, raske kehavigastus või surm;
    • koduriigis asuvale varale äkiliselt tekkinud kahju, mille tõttu on kindlustatud isiku kohalolek hädavajalik.
   2. Reisi ärajäämise korral hüvitab LHV kasutamata teenuste kulud, mille eest on tasutud, kuid mida teenuse osutaja ei tagasta, sh:
    • sõidukulud kuni 2000 eurot;
    • majutuskulud kuni 2000 eurot;
    • ürituste piletid kuni 150 eurot;
    • lennupiletite vahetamise kulud kuni 150 euro ulatuses, kui kindlustatud isik vahetab lennupiletid tingimuste punktis 1.2.1 toodud põhjustel.
  3. Sõiduvahendi hilinemine või mitteväljumine

   1. Kindlustusjuhtumiks on kindlustatud isiku sõiduvahendist maha jäämine järgmiste asjaolude tõttu:

    • sõiduplaani muutuse tõttu ühissõiduki, tšarterlennu või tellitud bussi hilinemine või mitteväljumine, kui sõidupilet oli juba ostetud või broneeritud;
    • sõiduvahendi, nt takso, üüriauto või rendiauto liiklusõnnetusse sattumine;
    • sõiduvahendi tehniline rike, sh rehvi purunemine;
    • lennuki hädamaandumine ja laeva- või rongiõnnetus;
    • pagasi hilinemine või kadumine transpordiettevõtte süül;
    • ilmastikutingimused ja looduskatastroof;
    • kuritegu;
    • transporditeenuse osutajast tulenevad põhjused, sh ülebroneerimine;
    • lennu tühistamine.
   2. Sõiduvahendi hilinemise või mitteväljumise korral hüvitab LHV kuni 2000 euro ulatuses järgmised kulud:

    • mõistlikud sõidu- ja majutuskulud reisi jätkamiseks või koduriiki naasmiseks;
    • kasutamata teenuste kulud, mille eest on tasutud, kuid mida teenuse osutaja ei tagasta (sõidu- ja majutuskulud, kontserdipiletid jms);
    • asendusteenuste kulud (nt asendusmajutus, asenduslend jms);
    • lennupiletite vahetamise kulud kuni 150 euro ulatuses, kui kindlustatud isik vahetab lennupiletid mõnel tingimuste punktis 1.3. toodud põhjusel ja asenduslend väljub rohkem kui 48 tundi peale algselt planeeritud lendu;
    • välisriigis ühissõiduki ootamise ajal tekkinud vältimatult vajalike kaupade soetamise kulud (nt söök ja jook) kuni 200 eurot, kui ühissõiduk hilineb rohkem kui neli tundi, ja kuni 300 eurot, kui ühissõiduk hilineb rohkem kui 24 tundi;
    • riiete ja hügieenivahendite kulud, kui kindlustatud isiku pagas on transpordiettevõtte valduses.
  4. Reisi katkemine

   1. Kindlustusjuhtumiks on reisiplaani muutumine või kindlustatud isiku reisilt tagasipöördumine koduriiki järgmistel põhjustel:
    • kindlustatud isiku või tema reisikaaslase eluohtlik seisund, raske kehavigastus või surm;
    • kindlustatud isiku koduriigis viibiva lähedase eluohtlik seisund, raske kehavigastus või surm;
    • koduriigis asuvale kindlustatud isiku varale äkiliselt tekkinud kahju, mille tõttu kindlustatud isiku kohalolek on hädavajalik.
   2. Reisi katkemise korral hüvitab LHV kuni 2000 euro ulatuses järgmised kulud:
    • reisi jätkamiseks tehtud mõistlikud kulud;
    • kindlustatud isiku koduriiki tagasipöördumise mõistlikud sõidu- ja majutuskulud;
    • kasutamata teenuste kulud, mille eest on tasutud, kuid mida teenuse osutaja ei tagasta (sõidu- ja majutuskulud, kontserdipiletid jms).
  5. Reisi katkemine erakorralise seisukorra tõttu

   1. Kindlustusjuhtumiks on kindlustatud isiku evakueerumine koduriiki järgmiste reisi ajal tekkinud sündmuste tõttu:
    • sõda, relvakonflikt, terrorism või massirahutused;
    • looduskatastroof;
    • pandeemia või epideemia.
   2. Erakorralise seisukorra tõttu katkenud reisi korral hüvitab LHV 14 päeva jooksul arvates punktis 1.5.1 nimetatud sündmuse ilmnemisest koduriiki tagasipöördumisega seotud sõidu- ja majutuskulud.
   3. Erakorralise seisukorra tõttu katkenud reisi korral LHV:
    • ei hüvita kasutamata jäänud reisiteenuste kulusid;
    • ei korralda kindlustatud isiku evakueerimist. Evakueerumine peab toimuma vastavalt kohalike võimuorganite või koduriigi välisministeeriumi juhistele;
    • ei hüvita kahju ega kulusid, kui evakueerumise põhjustanud sündmus algas enne, kui kindlustatud isik jõudis punktis 1.5.1 nimetatud sündmuse toimumise ajal kriisipiirkonda;
    • ei hüvita kulusid, kui koduriigi välisministeerium on avalikustanud info piirkonna või riigi vältimiseks ja kindlustatud isik reisis sinna pärast info avalikustamist.
  6. Tegutsemine reisitõrke korral

   1. Reisitõrke korral tuleb reisiga seotud teenuste pakkujaid (sh sõiduteenuse osutaja, majutusteenuse osutaja) sellest viivitamatult teavitada, et taotleda ettemakse tagastamist või tõrkega seotud lisakulude hüvitamist.
   2. Reisitõrkest tuleb LHV-d viivitamatult teavitada ja LHV antud juhiseid järgida.
   3. LHV võib kahjujuhtumi asjaolude kindlakstegemiseks nõuda kindlustatud isikult muu hulgas:
    • dokumente, mis tõendavad kahjujuhtumi tõttu tekkinud kulusid, samuti teenusepakkuja vastust selle kohta, kas ja millises ulatuses teenusepakkuja kulud hüvitab;
    • transpordiettevõtte tõendit sõiduvahendi hilinemise kohta;
    • terviseandmeid kahjujuhtumi väljaselgitamiseks (sh arstitõend ja terviseandmete väljavõte);
    • lisatõendite esitamist, nt tõendit koduriigist lahkumise ja välisriigis viibimise kohta;
    • selgitusi kahjujuhtumi kohta.
  7. Reisitõrkekindlustuse välistused

   1. LHV ei hüvita reisitõrke kahjujuhtumiga seotud kulusid, kui reisitõrke põhjuseks on:

    • tervislik seisund või selle muutused, mis ei ole seotud äkilise haigestumisega, nt ärevushäire, depressioon või muu psüühikahäire;
    • rasedus, rasedusest tingitud komplikatsioonid või sünnitus;
    • selliselt planeeritud reis, milles pole arvestatud ümberistumisteks ja turvakontrolliks ettenähtud vajalikku aega, tavapäraseid ilmastikuolusid, asukohamaa transpordisüsteemi eripärasid, liiklusummikuid jms;
    • puuduvad või puudulikud dokumendid, nt kehtivuse kaotanud pass või puuduv viisa ja/või vaktsineerimistõend;
    • reisikorraldaja või -büroo või reisiteenuse vahendaja või reisiga seotud teenuse pakkuja tegevus või tegevusetus, samuti reisikorraldaja pankrot.
   2. LHV ei hüvita reisitõrke kahjujuhtumiga seotud järgmisi kulusid:

    • reisitõrke tõttu saamata jäänud tulu ja/või kahju, mis on tingitud reisiga seotud võimaluste äralangemisest, nt sõlmimata leping, saamata jäänud kontaktid, kogemused, elamused jms;
    • sõiduvahendi remondi, hoidmise, mahakandmise ega transportimise kulud, sh koduriiki tagasitoomise kulud;
    • kulutused söögile, joogile ja muudele vältimatult vajalikele kaupadele, v.a kui need olid välisriigis ühissõiduki ootamise ajal hädavajalikud ja kui ühissõiduk hilines rohkem kui neli tundi.
  8. Reisitõrke kindlustusjuhtumiga seotud kahju hüvitamise üldpõhimõtted

   1. Reisitõrke kindlustusjuhtumi korral hüvitab LHV tingimustes toodud kindlustatud isiku reisikulud sõltumata sellest, kas kulud kandis kindlustatud isik või kolmas isik. Kui kulutused jaotati reisikaaslaste vahel, hüvitab LHV kindlustatud isiku reisikulud vastavalt tema osale reisikuludest.
 2. Meditsiiniabikindlustus

  1. Meditsiiniabikindlustuse kindlustusjuhtum on välisriigis alguse saanud ja aset leidnud kindlustatud isiku:

   • tervisliku seisundi ootamatu halvenemine, mille esmased sümptomid ilmnevad reisi ajal ja mille ravimiseks vajab kindlustatud isik vältimatult arstiabi;
   • surm reisi ajal.
  2. Meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral hüvitab LHV kuni 500 000 euro ulatuses järgmised kulud (v.a hambaravi ja meditsiinilised abivahendid):

   1. Ravikulud ja retseptiravimid
    Reisi ajal tehtud ja meditsiiniabi kindlustusjuhtumist tingitud retseptiravimite kulud ning ravikulud, kui need on tehtud 60 päeva jooksul kindlustusjuhtumi toimumisest arvates.
   2. Hambaravi
    Ootamatu hambavalu ravikulud välisriigis ja/või reisi ajal toimunud õnnetusjuhtumist (nt kukkumine) tingitud hambaravi esmaabi kulud, sh uuringud ja ravimid, kuni 500 euro ulatuses. LHV ei hüvita plaanilist hambaravi.
   3. Rasedusega seotud arstiabi
    Esimese 35 rasedusnädala jooksul raseduse ootamatust komplikatsioonist tingitud vältimatu arstiabi kulu. Kui rasedus on kestnud enam kui 35 nädalat, ei hüvita LHV raseduse komplikatsioonidest tingitud kulu. LHV ei hüvita sünnitusest, sellega seotud tüsistustest, samuti sünnitusjärgsest ravist või hooldusest tingitud kulu, v.a sünnitus raseduse esimese 35 nädala jooksul.
   4. Meditsiinilised abivahendid
    Meditsiiniabi kindlustusjuhtumi tagajärjel purunenud kindlustatud isiku proteesi, kuuldeaparaadi või prillide parandamise või asendamise kulud kuni 200 eurot kindlustusjuhtumi kohta. Meditsiiniabi kindlustusjuhtumist tingitud kulud välisriigis meditsiinilistele abivahenditele (prillid, kuulmisaparaat, ratastool, kargud vms), kui selle on arst määranud, kuni 200 eurot iga kindlustusjuhtumi kohta (meditsiiniliste abivahendite hüvitispiir).
   5. Matmis- või tuhastamiskulud
    Kindlustatud isiku matmis- või tuhastamiskulud välisriigis ja/või tema surnukeha või tuha koduriiki toomise kulud. Välisriigis matmise või tuhastamise korraldamine või surnukeha või tuha transportimise viis tuleb LHV-ga kokku leppida.
   6. Sõidukulud
    • Kindlustatud isiku sõidukulud meditsiiniabi saamiseks välisriigis.
    • Raskelt haige või vigastatud kindlustatud isiku koduriiki toomise kulud. LHV heaks kiidetud arst otsustab, kas ja millal kindlustatud isiku koduriiki toomine on võimalik ja vajalik, ning määrab selleks transpordivahendi. Kindlustatud isiku transportimise viis tuleb LHV-ga kokku leppida.
    • Täisealise kindlustatud isikuga reisil kaasas oleva alaealise kindlustatud isiku koduriiki saatmise kulu, kui täisealine kindlustatud isik ei saa meditsiiniabikindlustuse kindlustusjuhtumist tingitud haiglaravi tõttu koos alaealise kindlustatud isikuga koduriiki tagasi pöörduda.
   7. Majutuskulud
    Kindlustatud isiku lisanduv sõidu- ja majutuskulu koduriiki tagasipöördumiseks, kui ta ei saa meditsiiniabikindlustuse kindlustusjuhtumi tõttu reisilt plaanipäraselt tagasi pöörduda. LHV hüvitab majutuse lisakulu samas või samasse kvaliteediklassi kuuluvas majutusasutuses. LHV ei hüvita eelnimetatud kulusid aja eest, mil kindlustatud isik oli sedavõrd paranenud, et tema koduriiki pöördumine või tagasitoomine oleks meditsiiniliselt võimalik olnud.
   8. Meditsiinidokumendid
    Meditsiinidokumentide vormistamise, paljundamise ja saatmise kulud, kui see on kahju käsitlemiseks vajalik. LHV ei hüvita sõidu- ja majutuskulu, mis on seotud dokumentide saamisega.
   9. Kindlustatud isiku juurde reisiv pereliige või tema juurde jääv reisikaaslane
    • Haige, vigastatud või surnud kindlustatud isiku juurde jääva ühe reisikaaslase majutuse mõistlik lisakulu välisriigis ja koduriiki tagasipöördumise sõidukulu, kui see on hädavajalik (nt ema jäämine lapse juurde). Kulud hüvitatakse kindlustatud isiku meditsiiniabi kindlustussummast.
    • Ühe kindlustatud isiku pereliikme sõidu-, majutus- ja toidukulud reisimiseks haige või vigastatud kindlustatud isiku juurde ja tagasi, kui tema juurde ei jäänud ühtegi reisikaaslast või kui teda ei saa transportida tema elukohariiki 10 päeva jooksul kindlustusjuhtumist arvates. Kulud hüvitatakse kindlustatud isiku meditsiiniabi kindlustussummast. LHV ei hüvita eelnimetatud kulusid aja eest, mil kindlustatud isik oli sedavõrd paranenud, et tema koduriiki pöördumine või tagasitoomine oleks meditsiiniliselt võimalik olnud.
  3. Tegutsemine meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral

   1. Kui kindlustatud isik vajab kindlustusjuhtumi korral arstiabi, mis ei ole haiglaravi, võib ta otse tegevusloaga raviasutusse pöörduda.
   2. Kui kindlustatud isik vajab kindlustusjuhtumi korral haiglaravi, tuleb LHV-le esimesel võimalusel helistada.
   3. Meditsiiniabi kindlustusjuhtumi puhul korraldab LHV kindlustatud isiku haiglaravi, koduriiki toomise või matmise või tuhastamise välisriigis. LHV hüvitab eeltoodud teenuste kulud ainult siis, kui need on LHV-ga eelnevalt kooskõlastatud.
   4. Hüvitise taotlemiseks tuleb esitada kahjukäsitluseks ja otsuse tegemiseks vajalikud järgmised dokumendid:
    • teade kindlustusjuhtumi toimumise ja asjaolude kohta ning taotlus kindlustushüvitise saamiseks;
    • diagnoosi ja juhtumi kuupäeva sisaldav arstitõend;
    • retseptiravimite, ravi-, majutusteenuse ja transpordiarved;
    • vajadusel lisatõendid kahjujuhtumi asjaolude väljaselgitamiseks (nt tõend välisriigis viibimise aja kohta, ja terviseandmed, nagu arstitõend või terviseandmete väljavõte).
  4. Kõrgendatud riskiga tegevus, sh sport

   1. Meditsiiniabi kehtib ka sporditegevuste ajal, v.a järgmised kõrgendatud riskiga tegevused:
    • mistahes võistlussport, sh võistlusteks valmistumine ja treeninglaagris osalemine, v.a ratta-, suusa- või jooksuvõistlusel (sh maratonil) ning triatlonil osalemine, samuti nende spordialade treeninglaagrites osalemine;
    • lumelauasõit, mäesuusatamine ja slaalom väljaspool talispordikeskuse tähistatud radasid;
    • sukeldumine sügavamale kui 20 m, avamerel purjetamine, veemotosport (jetiga sõitmine, jetiga mistahes vahendi vedamine), kärestikusõit, veesuusatamine ja lohesurf;
    • auto- või motospordialad, ATV-ga sõitmine ning mootorsõidukite treeningutel, katsetustel, rallil, kardisõidul, mootorsaanisõidul ja mootorrattaspordis osalemine;
    • lennuspordialad, nagu deltaplaani, paraplaani, purilennuki ja õhupalliga sõitmine;
    • alad, mis nõuavad spetsiaalse erivarustuse kasutamist, sh alpinism, jää-, kalju-, seina- ja mägironimine;
    • ekspeditsioonid ja matkad, kui tõustakse merepinnast kõrgemale kui 3500 m;
    • iseseisvalt korraldatud retked ja ekspeditsioonid vihmametsa, kõrbesse, tundrasse, arktilisele alale, põlismetsa jms;
    • ekstreemspordialad, sh jalgrattaga downhill-sõit, jalgrattatrikid, sõitmine BMX-trikirattaga, rulatrikid, freeride, koptersuusatamine jms;
    • langevarju- ja benji-hüpped;
    • sportkelgutamine, suusahüpped ja sööstlaskumine;
    • võitluskunst või enesekaitsega seotud alad, nagu karate, judo, poks, kikkpoks ja Tai poks, maadlus vms;
    • kõik muud eelnimetatuga võrreldavad alad ja ekstreemspordialad, mille käigus esineb tavapärasest kõrgem risk ära eksida, haigestuda, surra või kehavigastusi saada.
  5. Füüsiline palgatöö

   1. Meditsiiniabikindlustus kehtib tööl ja teenistuses, v.a järgmised tööd ja ametid:
    • elukutseline sportlane ja kaskadöör;
    • kaevandustööline ja puurtornil töötaja;
    • kalur, laevatööline ja tuuker;
    • lennukimeeskonna liige;
    • politseinik, turvatöötaja, päästetöötaja ja demineerija;
    • kaitseväeteenistuse tegevteenistuja ja piirivalveteenistuja;
    • sõjalisest tegevusest, õppusest ja harjutusest osavõtja ning sõjalisel missioonil osaleja, sh vaatleja või muu töö tegija;
    • mistahes töö, amet või tegevus, mille täitmisel kindlustatud isik kannab või kasutab relva või käitleb lõhkeaineid.
  6. Meditsiiniabikindlustuse välistused

   1. Koduriigis tehtud kulud
    LHV ei hüvita koduriigis tehtud kulu isegi juhul, kui selle põhjustas välisriigis toimunud kindlustusjuhtum.
   2. Enne reisi algust alanud haiguse või vigastusega seotud kulud
    LHV ei hüvita ravikulu, mille põhjuseks on enne reisi alanud haigus või enne reisi tekkinud vigastus. Seda välistust ei kasutata kroonilise haiguse eluohtlikul ägenemisel antava esmaabi puhul.
   3. Plaanilise ravi kulud
    LHV ei hüvita plaanilise ravi kulu, sh plaanilised kosmeetilised operatsioonid.
   4. Rasedus ja sünnitus
    LHV ei hüvita raseduse, sünnituse, abordi ja nendega seotud komplikatsioonidest, samuti sünnitusjärgsest ravist või hooldusest tingitud kulud, v.a esimese 35 rasedusnädala jooksul raseduse ootamatust komplikatsioonist tingitud vältimatu arstiabi kulud välisriigis. Välistus kehtib nii ema kui ka lapsega seotud kuludele.
   5. Teiste isikute sõidukulud
    • LHV ei hüvita kindlustatud isikut saatva reisikaaslase ja/või pereliikme sõidu- ja majutuskulu ulatuses, mida ta oleks pidanud tegema ka juhul, kui kindlustusjuhtumit ei oleks toimunud.
    • LHV ei hüvita kindlustatud isiku matusel või tuhastamistseremoonial osalevate isikute reisikulu (sõit, ööbimine jms) ega peiede kulu.
   6. Välistused kindlustatud isiku koduriiki tagasipöördumisel
    • LHV ei hüvita koduriiki pöördumise kulu, kui kindlustatud isik pöördus ise reisilt tagasi seda LHV-ga kooskõlastamata või eiras koduriiki pöördumisel LHV või arsti juhiseid.
    • Kui LHV heaks kiidetud arst peab koduriiki toomist võimalikuks, kuid haige või vigastatud kindlustatud isik sellest keeldub, ei hüvita LHV mistahes edasisi kulusid.
    • Kui LHV heaks kiidetud arst ei pea koduriiki toomist meditsiiniliselt põhjendatuks, ei hüvita LHV koduriiki toomise kulu.
  7. Muud välistused

   1. LHV ei hüvita kulu:
    • mis ei ole vältimatu;
    • arsti ettekirjutuseta protseduuridele ja teenustele;
    • retseptita ostetud ravimitele;
    • taastusravile;
    • mittemeditsiinilistele või alternatiivmeditsiini ravimeetoditele;
    • ravile, mida osutas ravimisõiguseta isik;
    • tätoveerimisele, tätoveeringu eemaldamisele või selle tüsistustele;
    • psüühika- ja käitumishäire, sh depressiooni diagnoosimisele ja ravile;
    • suguhaiguste, HI-viiruse ja AIDS-i diagnoosimisele ja ravile;
    • vaktsineerimisele, v.a vaktsineerimine meditsiiniabi kindlustusjuhtumi raviks.
 3. Pagasikindlustus

  1. Kindlustatud pagasiks on kindlustatud isikuga reisil kaasas olevad isiklikud esemed.

   1. Pagasikindlustuse kindlustusjuhtumiks on kindlustuse kehtivuse ajal kindlustuspiirkonnas kindlustatud pagasiga toimunud järgmised sündmused.

    • Ootamatu ja ettenägematu sündmuse tagajärjel pagasi kahjustumine, hävimine, vargus või rööv
     Pagasi kahjustumise, hävimise, varguse või röövi korral on kindlustussummaks 1000 eurot.
    • Pagasi kadumine transpordiettevõtte süül
     Pagasi kadumise korral on kindlustussummaks 1000 eurot.
    • Pagasi hilinemine rohkem kui neli tundi transpordiettevõtte süül
     Kui pagas hilineb välisriigis transpordiettevõtte tõttu rohkem kui neli tundi, hüvitab LHV hilinenud pagasis olnud reisi ajal kasutamiseks ostetud või renditud esmatarbekaupade ja reisi eesmärgist tulenevate oluliste esemete soetamiseks tehtud kulud kuni 500 euro ulatuses.
    • Koos pagasiga kadunud või hävinenud isikut tõendav dokument, viisa või vaktsineerimistõend
     Pagasikindlustuse kindlustusjuhtumi tõttu kadunud või hävinenud isikut tõendava dokumendi, viisa või vaktsineerimistõendi asendusdokumendi saamiseks hüvitab LHV kuni 200 eurot.
   2. Pagasina ei ole kindlustatud:

    • piletid, raha, väärtpaberid ja pangakaardid;
    • õrnad esemed, nt klaasist, savist või portselanist esemed;
    • prillid, päikeseprillid ja kontaktläätsed;
    • tööriistad ja töövahendid;
    • purjelaud ja purjelaua puri;
    • reisi ajal üüritud, renditud või laenatud esemed;
    • toiduained ja joogid;
    • müügiks pakutav kaup ja selle näidised;
    • käsikirjad, joonised, fotod, reklaam- ja koolitusmaterjalid ning muud taolised dokumendid;
    • tarkvara ja andmebaasid;
    • mootorsõidukid, haagised, veesõidukid, õhusõidukid, nende varuosad ja lisavarustus;
    • taimed, sh seemned, sibulad ja risoomid;
    • loomad, linnud, putukad, kahepaiksed ja roomajad;
    • esemed, mille omandamine või koduriiki toomine on ebaseaduslik.
   3. Pagasikahju hüvitamise üldpõhimõtted

    1. LHV hüvitab nuti-, foto- ja videoseadmed ning nende tarvikute turuväärusest kuni 50%, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot.
    2. Vara kahjustumise korral hüvitab LHV selle remondikulud. Kui vara on hävinud või kahjustunud selliselt, et seda ei ole võimalik remontida, hüvitab LHV samaväärse eseme taassoetamise kulud.
    3. Kui pagas on varastatud, röövitud või transpordiettevõtte süül kadunud, hüvitab LHV eseme koduriigi turuväärtuse kohaselt.
    4. Kui eseme turuväärtust ei ole võimalik määrata, on hüvitise määramise aluseks eseme ostuhind. Ostuhinnast lahutatakse eseme väärtuse vähenemine ajas, määraga 10–30% ostuhinnast aastas.
    5. Kui LHV on pagasi hüvitanud ja pagas leitakse üles, peab kindlustatud isik pagasi leidmisest LHV-le esimesel võimalusel teatama.
    6. LHV ei korralda eseme parandamist, asenduseseme soetamist ega kindlustatud isikule üleandmist.
   4. Tegutsemine pagasikahju korral

    1. Pagasikahju tekkimisel tuleb esmalt pöörduda selle eest vastutava transpordiettevõtte, hotelli vms poole ja esitada avaldus kahju hüvitamiseks.
    2. Pagasi hilinemisel tuleb esitada tõend pagasi hilinemise kohta ja vältimatult vajalike esemete ostmise või üürimise arved.
    3. Kui pagasikahju tekkis transpordi-, majutusettevõtte või muu hoiuteenuse osutaja tõttu, tuleb LHV-le esitada selle ettevõtte tõend pagasikahju põhjuse kohta.
    4. Pagasi vargusest või röövist tuleb politseid viivitamatult teavitada. LHV-le tuleb esitada politseitõend juhtumi asjaolude kohta.
    5. LHV-l on õigus nõuda lisatõendite esitamist, nt esemete parandamise arved, fotod, lisaselgitused jms.
   5. Ohutusnõuded pagasi hoidmisel

    1. Pagasit tuleb hoida järelevalve all või lukustatud ruumis.
    2. Sõidukisse jäetud esemed tuleb paigutada või katta nii, et need ei oleks nähtavad. Sõiduki juurest lahkumisel tuleb sulgeda kõik aknad ja katuseluuk, lukustada uksed ja sisse lülitada turvaseadmed. Esemed, mis asusid sõiduki lahtises või tendiga kastis, lukustamata katuseboksis, mootorratta pagasikastis või pagasikotis, hüvitamisele ei kuulu.
    3. Jalgratas tuleb järelevalveta jätmise ajaks lukuga kindla aluse külge kinnitada.
    4. Järgnevalt on loetletud esemed, mida tuleb transportida käsipagasis ning mida ei tohi anda lennuki, laeva, bussi või rongi pagasiruumi ega jätta valveta sõidukisse, vaid mis peavad olema kindlustatud isiku katkematu ja vahetu järelevalve all või majutusettevõtte seifis või valvatavas hoiuruumis:
     • elektroonilised seadmed, sh fotoaparaadid, telefonid, nutiseadmed, sülearvutid, tahvelarvutid jms;
     • tulirelvad (tulirelvi tohib transportida vastavalt vedaja eeskirjadele);
     • muusikariistad (muusikariistu tohib transportida väljaspool käsipagasit vastavalt vedaja eeskirjadele);
     • väärisesemed, kellad, kunsti- ja antiikesemed;
     • kollektsioonid;
     • isikut tõendav dokument, viisa ja vaktsineerimistõend.
    5. Kindlustatud isik peab täitma kõiki õigusakte, juhendeid, transpordiettevõtte juhiseid, ettekirjutusi jms, mis sisaldavad juhiseid ohutuse tagamiseks, kahju ennetamiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks.
   6. Pagasikindlustuse välistused

    1. LHV ei hüvita kahju, mis tekkis:
     • esemete kokkupuutel pagasis olevate vedelikega;
     • pagasi valveta jätmisest, kaotamisest või maha unustamisest;
     • klaasist, portselanist, keraamilisest vms haprast materjalist eseme purunemise tõttu, sh kahju, mis tekkis seetõttu teistele esemetele.
 4. Õnnetusjuhtumikindlustus

  1. Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtum on reisi ajal välisriigis kindlustuse kehtivuspiirkonnas kindlustatud isikuga toimunud õnnetus, mille tagajärjel:
   • kindlustatud isik sureb kuni kolme aasta jooksul õnnetusjuhtumi toimumisest arvates;
   • kindlustatud isikul kujuneb püsiv puue ühe aasta jooksul õnnetusjuhtumi toimumisest arvates.
   1. Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussumma on:

    • püsiva puude korral kuni 50 000 eurot;
    • surma korral (üle 16-aastane isik) 50 000 eurot;
    • surma korral (kuni 16-aastane isik) 2000 eurot.
   2. Surmajuhtumihüvitis
    Surmajuhtumihüvitise suuruseks on õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussumma. Surmajuhtumihüvitis makstakse kindlustatud isiku pärijatele. Kui kindlustatud isik sureb hiljem kui kolme aasta jooksul õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtumist arvates, siis surmajuhtumihüvitist ei maksta. Surmajuhtumihüvitist vähendatakse sama kindlustusjuhtumi tõttu varem makstud püsiva puude hüvitise võrra.

   3. Püsiva puude hüvitis
    LHV maksab kindlustatud isikule püsiva puude hüvitist, kui tema tervislik seisund on kindlustusjuhtumi tõttu püsivalt halvenenud. Püsiva puude olemasolu ja aste tuvastatakse meditsiiniliste dokumentide põhjal. Püsiva puude hüvitist makstakse protsendina õnnetusjuhtumi kindlustussummast, lähtudes kindlustatud isiku seisundist kindlustusjuhtumi toimumisest ühe aasta möödudes.

    • Püsiva puude hüvitis on 25% õnnetusjuhtumi kindlustussummast, kui ühe aasta möödudes alates kindlustusjuhtumi toimumisest ei vaja kindlustatud isik enamasti kõrvalist abi, kuid tema üldine võimekus on vähenenud: mälu halvenemine, kõne- ja suhtlemisraskused, liigutuste täpsuse vähenemine, tasakaaluhäired, kiiresti väsimine jm igapäevatoiminguid raskendavad või takistavad seisundid.
    • Püsiva puude hüvitis on 50% õnnetusjuhtumi kindlustussummast, kui ühe aasta möödudes alates kindlustusjuhtumi toimumisest on kindlustatud isik võimeline tegema vaid kergeid ja lühiajalisi toiminguid, tema võimekus on tunduvalt vähenenud ning sellest tulenevalt sõltub ta osa igapäevatoimingute (nt söömine, pesemine, riietamine, liikumine kodus või väljaspool kodu jms) tegemisel olulisel määral teise isiku abist.
    • Püsiva puude hüvitis on 100% õnnetusjuhtumi kindlustussummast, kui ühe aasta möödudes alates kindlustusjuhtumi toimumisest on kindlustatud isikul kõikide igapäevatoimingute (nt söömine, riietamine, ruumis liikumine, pesemine jms) tegemisel teise isiku abi vältimatult vaja.
   4. Kindlustusjuhtumist põhjustatud püsiva puude olemasolu ja aste tingimuste tähenduses määratakse hiljemalt ühe aasta jooksul kindlustusjuhtumi toimumisest arvates, võttes aluseks kindlustatud isiku tervisliku seisundi sellel hetkel.

   5. Püsiva puude määramisel võrreldakse kindlustatud isiku tervislikku seisundit samaealise terve isiku tervisliku seisundiga, võttes arvesse vaid puude raskust ja iseloomu, mitte aga kindlustatud isiku individuaalseid omadusi, nagu eluviisi, ametit ega harrastusi. Puude määramisel ei arvestata töövõimekaotust ega sissetuleku vähenemist. Arstliku ekspertiisi otsusega määratud püsiva puude raskusaste ei ole LHV-le püsiva puude määramisel siduv.

   6. LHV ei maksa püsiva puude hüvitist:

    • kindlustatud isiku hammaste või hambaproteeside vigastuste korral;
    • kui püsiv puue ilmneb hiljem kui aasta pärast kindlustusjuhtumi toimumist;
    • kui kindlustatud isik sureb kindlustusjuhtumi tagajärjel ühe aasta jooksul kindlustusjuhtumi toimumise päevast arvates. Sel juhul maksab LHV surmajuhtumihüvitist.
   7. Õnnetusjuhtumikindlustuse välistused

    1. LHV ei hüvita kahju, kui surma või püsiva puude põhjustas või seda süvendas:
     • kindlustatud isiku haigus (kindlustusjuhtumiks ei ole surm või püsiva puude tekkimine haiguse tagajärjel);
     • mistahes meditsiiniline protseduur, sh operatsioon (välistus ei kehti, kui meditsiinilise protseduuri põhjuseks on tingimuste kehtivuse ajal välisriigis toimunud õnnetusjuhtum);
     • puugi või putuka piste või hammustus;
     • raseduse katkemine, sünnitus või raseduse katkemisest või sünnitusest tingitud tüsistused;
     • õnnetusjuhtum, mis toimus ajal, kui kindlustatud isik viibis kinnipidamisasutuses vahistatuna, arestialusena või kinnipeetavana;
     • kõrgendatud riskiga tegevus, mis on välistatud punktides 2.14. ja 2.15.
 5. Vastutuskindlustus

  1. Vastutuskindlustus hõlmab eseme- või isikukahju, mille kindlustatud isik on kindlustuse kehtivuse ajal välisriigis kolmandale isikule õigusvastaselt tekitanud ja mille kindlustatud isik peab hüvitama seetõttu, et on kahju tekitamises süüdi või vastutab selle tekitamise eest õigusaktide alusel. LHV maksab hüvitist kahjujuhtumi korral, mille kohta on kindlustatud isikule esitatud kirjalik kahju hüvitamise nõue. Vastutuskindlustuse kindlustussummaks on 100 000 eurot kindlustusjuhtumi kohta.
   1. Kolmanda isiku nõuded, mis on seotud kindlustatud isiku valduses või kasutuses olevale kannatanule kuuluva spordivarustuse, ruumi, korteri või hoone kahjuga, on kindlustatud kuni 5000 euro ulatuses.

   2. LHV hüvitab kindlustusjuhtumi tõttu kolmandale isikule tekkinud otsese varalise kahju ja kindlustusjuhtumist tingitud kindlustatud isiku õigusabikulud, mis on vajalikud talle esitatud otsese varalise kahju nõude lahendamiseks.

   3. Tegutsemine vastutuskindlustuse kindlustusjuhtumi korral

    1. Kui kindlustatud isikule esitatakse kahju hüvitamise nõue või ilmnevad asjaolud, mis võivad olla nõude aluseks, nt kahju tekitamine, tuleb kohe pöörduda LHV poole ja toimida vastavalt LHV-lt saadud juhistele.
    2. Õigusabikulud tuleb LHV-ga eelnevalt kooskõlastada.
    3. Kui LHV on seisukohal, et vaidlus on otstarbekas lahendada kokkuleppega, peab kindlustatud isik LHV ettepanekule vastama viie päeva jooksul, v.a kui LHV ei ole määranud pikemat tähtaega.
    4. Kui kindlustatud isik jätab LHV ettepanekule tähtajaks vastamata või kokkuleppe sõlmimata, ei hüvita LHV ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulusid ega kahju suurenemist, mis tekib pärast LHV ettepanekule vastamise või kokkuleppe sõlmimise tähtaja möödumist.
   4. Vastutuskindlustuse välistused

    1. Tahtlik tegevus ja/või joobeseisund
     LHV ei hüvita nõudeid, mis tulenevad kindlustatud isiku poolt tahtlikult ja/või joobeseisundis toime pandud tegudest.
    2. Kohustuslik vastutuskindlustus (nt liikluskindlustus)
     LHV ei hüvita kohustusliku vastutuskindlustusega hüvitatavat kahju.
    3. Kindlustatud isiku valduses või kasutuses olevad esemed
     LHV ei hüvita kindlustatud isiku valduses või kasutuses oleva eseme hävimise, kahjustumise või kaotsimineku kahju, nt rendiauto kahjustamine (v.a punktis 5.1.1 nimetatud juhud).
    4. Saamata jäänud tulu
     LHV ei hüvita saamata jäänud tulu, v.a kannatanu sissetuleku vähenemine või äralangemine kannatanule tervisekahjustuse tekitamise või surma põhjustamise korral.
    5. Isikud, kelle kahju ei hüvitata
     LHV ei hüvita kahju, mis tekkis kindlustatud isikule endale, tema reisikaaslasele või pereliikmele.
    6. Sanktsioonid
     LHV ei hüvita kindlustatud isikule määratud trahve ega muid karistusi.
    7. Nakkushaigused ja seksuaalsel teel levivad haigused
     LHV ei hüvita kahju, mis on tingitud nakkushaiguste ja/või seksuaalsel teel levivate haiguste levitamisest.
    8. Loomataudi haigustekitajad ja taimekahjustajad
     LHV ei hüvita kahju, mis on tingitud loomataudi haigustekitajast või ohtlikust taimekahjustajast.
    9. Kindlustusega hõlmamata tegevused
     LHV ei hüvita kahju, mis on seotud kindlustatud isiku:
     • majandus- ja kutsetegevusega;
     • töö- ja teenistusülesannete täitmisega ning juriidilise isiku juhtimisorgani liikmeks olemisega;
     • tasulise teenuse osutamisega;
     • spordivõistluse ja elukutselise sporditegevusega;
     • mistahes sõiduki valdamise ja kasutamisega;
     • hoone omamise ja valdamisega;
     • relva kasutamisega.
 6. Õigusabikulud

  1. Õigusabikulude kindlustuse kindlustusjuhtumi hüvitispiiriks on kuni 10 000 eurot. Kindlustusjuhtumiks on reisi ajal väljaspool koduriiki kindlustatud isiku tahtmatult toime pandud õigusvastane tegu, mille tõttu:
   • pädev ametiasutus algatas kriminaal- või väärteomenetluse või esitas kindlustatud isikule seaduse alusel kautsjoni tasumise otsuse või
   • kolmas isik esitas kindlustatud isikule seaduse alusel eraõigusliku nõude.
   1. Õigusabikulude kindlustuse kindlustusjuhtumi korral hüvitab LHV kautsjoni kuni 5000 euro ulatuses vastavalt kohtu- või muu pädeva ametiasutuse otsusele ning mõistlikud ja/või vajalikud õigusabikulud, arvestades juhtumi asjaolusid, õigusliku vaidluse keerukust, nõude suurust ning õigusteenuse tavalist hinda õigusteenuse osutamise riigis.
   2. Kautsjoni tagastamise korral on kindlustatud isik kohustatud kautsjoni LHV-le tagasi maksma 10 päeva jooksul kautsjoni tagastamisest arvates. Kindlustatud isik peab kautsjoni tagastamisest LHV-d viivitamatult teavitama.
   3. Õigusabi vajaduse tekkimisel tuleb sellest viivitamatult LHV-le teatada ja toimida vastavalt LHV antud juhistele.
   4. Välisriigis tehtud telefonikõned
    1. LHV hüvitab välisriigist LHV-le või LHV kahjukäsitluspartnerile, transpordiettevõttele, reisibüroole, majutusasutusele või muule reisiteenust osutavale ettevõttele kindlustusjuhtumi tõttu tehtud telefonikõned.
    2. Telefonikõnede kindlustussumma on 200 eurot kõigi sama reisi telefonikõnede kohta kokku.
 7. Rendiauto omavastutuse kindlustus

  1. Kindlustusjuhtum on välisriigis renditud sõiduki, mille rendilepingus on kindlustatud isik sõiduki juhiks märgitud, vargus, rööv, hävimine või kahjustumine, mille tõttu kindlustatud isik peab üürile- või rendileandjale maksma rendiauto kindlustuslepingujärgse omavastutuse. Kindlustus kehtib juhul, kui rendiautol on kaskokindlustus ja kindlustatud isik on rendilepingust tulenevalt kohustatud hüvitama rendileandjale kaskokindlustuse omavastutuse.
   1. Rendiauto omavastutuse kindlustuse kindlustussumma on rendiauto kindlustuslepingus ette nähtud omavastutuse ulatuses tegelikult nõutav summa, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot. Hüvitise saamiseks peab kindlustatud isik esitama LHV-le üüri- või rendilepingu koos kindlustuslepingu ja kahjunõudega.

   2. Tegutsemine rendiauto vastuvõtmisel, üleandmisel ja rendiautoga toimunud kindlustusjuhtumi korral

    1. Kindlustatud isik peab võimalike kahjustuste avastamiseks sõiduki vastuvõtmisel ja üleandmisel rendiauto üle vaatama ning mistahes nähtavad puudused ja kahjustused koos sõiduki üürile- või rendileandjaga dokumenteerima. Samuti tuleb koos sõiduki üürile- või rendileandjaga dokumenteerida kindlustusjuhtum.
   3. Ohutusnõuded

    1. Rendiautost lahkudes peab juht sulgema aknad, katuseluugi, lukustama uksed, kaasa võtma kõik võtmed, puldid ja dokumendid ning rakendama vargusevastaseid seadmeid.
    2. Võtmeid, pulte ja dokumente tuleb hoida kohas ja viisil, mille puhul röövimata või hoonesse sisse murdmata ei saa neid ära võtta. Seda nõuet ei kohaldata, kui rendiauto varastati remonditöökojast, kuhu LHV selle remondiks suunas.
    3. Rendiautost lahkudes ei tohi jätta võtmeid, pulte ja dokumente rendiautosse või haagisesse.
    4. Pärast rendiauto kahjustumist võib seda kasutada siis, kui on kontrollitud ja veendutud, et see on kasutamiseks nõutavas tehnilises seisundis, nt õli või kütus ei leki, rehvid on terved ning rool ja pidurid töötavad.
    5. Rendiautot tohib juhtida ainult vastavat rendiauto kasutamise riigis kehtivat juhtimisõigust ja juhiluba omades.
    6. Rendiauto peab olema õigusaktidega nõutud tehnilises seisundis, nt aastaajale vastavate rehvidega ja nendele lubatud kulumisastmega ning korras pidurite ja tuledega.
    7. Rendiautot tuleb kasutada tootja lubatud eesmärgil ja ulatuses.
   4. Rendiauto omavastutuse kindlustuse välistused

    1. Muu lepingu alusel hüvitatav kahju
     LHV ei hüvita kahju, mis on hüvitatav kohustusliku liikluskindlustuse või muu kindlustuse alusel.
    2. Sõiduki juhtimine isiku poolt, kes ei olnud rendilepingusse juhina märgitud
     LHV ei hüvita kahju, kui sõidukit kasutati vastuolus rendilepingu tingimustega, sh juhul, kui sõidukit juhtis isik, kellel ei olnud rendilepingu kohaselt selleks õigust.
    3. Osalemine võistlusel ja võidusõidul
     LHV ei hüvita kahju, mis tekkis rendiauto kasutamisel võistlusel või võidusõidul või selleks harjutamisel, sõltumata sellest, kas see oli õiguspäraselt korraldatud.
    4. Seotud isikud
     LHV ei hüvita kahju, kui rendiauto tahtliku kahjustamise, varguse, röövi või nende tegude katse pani toime järgmine isik:
     • kindlustatud isik ja/või tema reisikaaslane;
     • rendiauto seaduslik valdaja, tema esindaja, töötaja või tema eestkostel olev isik;
     • kindlustatud isiku või rendiauto seadusliku valdaja vanem, laps, lapselaps, abikaasa, elukaaslane, minia või väimees;
     • isik, kes elab koos kindlustatud isikuga või rendiauto seadusliku valdajaga ühises majapidamises.
    5. Joobeseisund
     Joobeseisundi määramisel lähtub LHV kindlustusjuhtumi toimumise asukohariigi seadustega lubatud piirmääradest.
     • LHV ei hüvita kahju, kui rendiauto juht oli liiklusõnnetuse toimumise ajal joobeseisundis.
     • LHV ei hüvita kahju, kui juht tarvitab joovet tekitavat ainet pärast liiklusõnnetuse toimumist, kuid enne joobeseisundi kontrollimist politsei või meditsiiniasutuse poolt, või keeldub joobe tuvastamisest.
    6. Lahkumine sündmuskohalt
     LHV ei hüvita kahju, kui rendiauto juht lahkub seadust rikkudes pärast õnnetusjuhtumit sündmuskohalt.
    7. Rendiauto kasutamine väljaspool teed
     • LHV ei hüvita liiklemiseks suletud territooriumil (nt lennuväli, kaevandus, tee-ehituse ala jms) tekkinud kahju.
     • LHV ei hüvita kahju, mis tekkis veekogul väljaspool ametlikult avatud jääteed.
     • LHV ei hüvita kahju, mis tekkis liiklemiseks mitte ette nähtud alal, kui kahju on seotud ala omadustega, nt soos mülkasse vajumine, maastikul kännule otsasõit jms.
    8. Sõitmine sügavas vees
     LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustas vee tungimine rendiautosse, selle mootorisse või seadmetesse seetõttu, et sõidukiga sõideti sügavas vees, nt tee üleujutuse korral.
    9. Ebaseaduslik või vale kütus
     LHV ei hüvita rendiauto mootorile ebaseadusliku või vale kütuse kasutamise tõttu tekkinud kahju.
    10. Tavapärane kulumine, amortisatsioon ja roostetamine
     LHV ei hüvita kahju, mis on tingitud rendiauto tavapärasest kulumisest, amortisatsioonist või roostetamisest.
 8. Üldised välistused

  1. Üldisi välistusi rakendatakse kõigi kindlustusjuhtumite korral.

   • LHV ei hüvita kahju, kui tegemist pole kindlustusjuhtumiga.
   • LHV ei hüvita kahju, kui kahju põhjustanud sündmus oli ettenähtav.
   • LHV ei hüvita kahju või kulu, mis ei vasta hüvitatava kahju või kulu tunnustele.
   • LHV ei hüvita kulu, mida kindlustatud isik oleks pidanud tegema kindlustusjuhtumist sõltumata.
   1. Ettenähtav sündmus
    LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustas asjaolu, mis oli enne reisi algust kindlustatud isikule teada või ettenähtav.
   2. Moraalne kahju
    LHV ei hüvita moraalset ehk mittevaralist kahju.
   3. Koduriigis toimunud juhtum
    LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustanud sündmus toimus koduriigis. Seda välistust ei kohaldata tingimustes ettenähtud juhtudel reisitõrkekindlustuses.
   4. Kindlustatud isiku tegevus
    LHV ei hüvita kahju, kui:
    • kindlustatud isik põhjustas kindlustusjuhtumi tahtlikult või raske hooletuse tõttu;
    • kindlustatud isik põhjustas kindlustusjuhtumi, juhtides sõidukit, mille juhtimiseks tal ei olnud juhtimisõigust;
    • kahju põhjustas või sellele aitas kaasa tahtliku kuriteo tunnustega teo toimepanemine kindlustatud isiku poolt;
    • kindlustusvõtja või kindlustatud isik esitas LHV-le ebaõigeid andmeid.
   5. Joobeseisund
    LHV ei hüvita kahju, kui kindlustusjuhtumi või kahju põhjustas või selle tekkimisele aitas kaasa kindlustatud isiku joobeseisund (sh alkoholi- ja narkojoove) või selle jääknähud.
   6. Kindlustatud isiku otsimine
    LHV ei hüvita kindlustatud isiku otsimise kulu.
   7. Teise isiku hüvitatav kahju
    • LHV ei hüvita kahju, mida makstakse koduriigi või välisriigi liikluskindlustuse seaduse alusel.
    • LHV ei hüvita kahju, kui haigekassa, teine kindlustusandja, transpordiettevõte, reisiteenuse osutaja või muu isik on kulud juba hüvitanud või teinud otsuse kulude hüvitamise kohta.
   8. Streik ja töökatkestus (töösulg)
    LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustas streik või töökatkestus (töösulg), millest kindlustatud isik oli enne reisi algust teadlik.
   9. Pankrot ja maksejõuetus
    LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustas reisiga seotud teenuse osutaja pankrot või maksejõuetus.
   10. Loodusõnnetus
    LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustas maavärin, maalihe, laviin, üleujutus, metsatulekahju, orkaan, keeristorm, vulkaanipurse või tsunami, v.a reisitõrkehüvitis reisi poolelijäämisel evakueerumise tõttu. Samuti ei kasutata eeltoodud välistust meditsiiniabikindlustuses, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul loodusõnnetuse algusest arvates ja kindlustatud isik oli reisil juba enne loodusõnnetuse toimumist.
   11. Pandeemia, epideemia ja nakkustõrjemeetmed
    LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustas pandeemia, epideemia või riigi rakendatud nakkustõrjemeede, v.a reisitõrkehüvitis reisi poolelijäämisel evakueerumise tõttu. Välistus ei kehti meditsiiniabikindlustuse korral, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul pandeemia või epideemia puhkemisest või nakkustõrjemeetmete rakendamisest arvates ja kindlustatud isik oli reisil juba enne eelnimetatud sündmust.
   12. Sõda, relvakonflikt, ülestõus ja massiline korratus
    LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustas sõda või relvakonflikt, ülestõus, revolutsioon või massiline korratus, v.a reisitõrkehüvitis reisi poolelijäämisel evakueerumise tõttu. Kui kindlustatud isik ei osalenud ise eelnimetatud tegevuses ja saabus vastavasse piirkonda enne ohuolukorra algust, kehtib meditsiiniabikindlustus ohuolukorra algusest arvates lisaks veel 14 päeva. Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni julgeolekunõukogu alaliste liikmete vahelise sõja puhul kasutatakse sõjavälistust sõja puhkemisest arvates, 14-päevast kindlustuskaitset ei ole.
   13. Terrorism
    Terrorismiks loetakse mistahes tegu, sh vägivalla kasutamist:
    • mille on toime pannud üks isik või isikute grupp, kes tegutseb iseseisvalt või mõne organisatsiooniga seoses, ja
    • sellel teol on poliitiline, usuline või ideoloogiline eesmärk, sh valitsuse mõjutamine või avalikkuses hirmu tekitamine poliitilisel, usulisel või ideoloogilisel eesmärgil.
     LHV ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorism, v.a reisi poolelijäämisel evakueerumise tõttu ja vältimatud meditsiiniabikulud terrorismiakti vahetu tagajärje tõttu.
   14. Muud välistused
    LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustas:
    • tuumarelv, tuumaenergia või radioaktiivsus;
    • politsei, piirivalve, tollitöötaja või muu avalikku võimu teostava ametiisiku tegevus;
    • vara arestimine, kinnipidamine, konfiskeerimine või sundvõõrandamine.
 9. Käitumine kahjujuhtumi korral

  1. Kindlustatud isik peab kahjujuhtumi toimumise korral:
   1. võtma kasutusele meetmed edasise kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks;
   2. teatama juhtunust viivitamata, helistades numbrile 112, kui ta kahtlustab kolmanda isiku tahtlikku tegevust või kui tegu on tulekahju või lõhkekeha plahvatusega, muul juhul vastavatele pädevatele asutustele või isikutele;
   3. teavitama LHV-d kahjujuhtumist esimesel võimalusel pärast kahjujuhtumi toimumist või sellest teada saamist;
   4. järgima LHV antud käitumisjuhiseid;
   5. andma LHV-le vajalikku teavet kahjujuhtumi asjaolude kohta ja võimaliku kahju tekitaja kohta ning võimaldama LHV le kahjustatud esemele ligipääs;
   6. arvestama, et LHV võib kahjujuhtumi asjaolude kindlakstegemiseks nõuda kindlustatud isikult muu hulgas:
    1. dokumente, mis tõendavad kahjujuhtumi tõttu tekkinud kulusid;
    2. politsei väljastatud tõendit varguse, vandalismi ja sissetungimise korral;
    3. selgitusi kahjujuhtumi kohta.
 10. Hüvitamise üldpõhimõtted

  1. Kindlustusjuhtumi korral hüvitab LHV kindlustatud esemete taastamise või asendamise otsesed ja põhjendatud kulud ja muud tingimustes sätestatud kulud. LHV hüvitamise üldpõhimõtted on järgmised.
   1. Otsuse kahju hüvitamise kohta teeb LHV kümne tööpäeva jooksul alates sellest, kui on saanud kogu vajaliku info kahjujuhtumi ja kahju suuruse kohta. Kui LHV-st mitteolenevatel põhjustel ei ole LHV-l võimalik kindlaks teha kogu kahju suurust, siis hüvitab LHV esmalt selle osa kahjust, mille ulatuses on kahju suurus selge. LHV võib kahju hüvitamise otsuse tegemise tähtaega mõjuval põhjusel pikendada.
   2. Hüvitise saamise õigus on kindlustatud isikul või talle teenust osutanud ettevõttel, nt reisibürool, meditsiiniasutusel vms.
   3. Kindlustusjuhtumi toimumise järel tingimustes määratud kindlustussumma ei vähene.
   4. LHV määrab kahju hüvitamise viisi, milleks võib olla kahjustunud eseme remont, asendus samaväärse esemega või rahaline hüvitis, ja võib valida ka remondiettevõtte või koha, kust asendamisel samaväärne ese hangitakse. Vastava lahenduse võib korraldada ja tellida LHV.
   5. LHV-l ei ole kohustust hüvitada kindlustatud eseme säilinud osa väärtust. Kui LHV hüvitab kindlustatud eseme asendamise kulud, on LHV-l õigus asendatud eseme omandiõigusele.
   6. Kui kindlustatud isik soovib jätta hävinud eseme enda omandisse, siis vähendatakse kindlustushüvitist selle vara kindlustusjuhtumijärgse väärtuse võrra.
   7. Muud tingimustes märgitud kulud hüvitab LHV vastava kulu suurust tõendava dokumendi alusel mõistlikus ja põhjendatud ulatuses.
 11. Kindlustatud isiku kohustused

  1. Kindlustatud isik on kohustatud:
   1. teavitama LHV-d kahjujuhtumist esimesel võimalusel pärast kahjujuhtumi toimumist või sellest teada saamist;
   2. tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks, vältima kindlustusriski võimalikku suurenemist ning mitte laskma kindlustusriski suurendada isikutel, kes kindlustatud vara kasutavad;
   3. tagastama varastatud või röövitud eseme tagasisaamise järel, pärast seda kui LHV on selle eest kindlustushüvitise välja maksnud, LHV-le tagasi saadud eseme eest makstud kindlustushüvitise või andma tagasi saadud eseme LHV le üle;
   4. tagastama talle väljamakstud kindlustushüvitise LHV-le, kui pärast kahju hüvitamist LHV poolt ilmnevad hüvitamist välistavad asjaolud või kui kahju hüvitab kolmas isik;
   5. võimaldama LHV-l uurida kindlustusjuhtumi asjaolusid, et tuvastada kahju suurus ja kahju eest vastutavad isikud ning vajaduse korral kaasata eksperte kindlustusjuhtumi asjaolude kindlakstegemiseks;
   6. kahjujuhtumi korral tuleb LHV-le anda õiget ja täielikku teavet kahjujuhtumi asjaolude, kahju suuruse ja võimalike vastutavate isikute kohta;
   7. kahjujuhtumi korral tuleb LHV-le esitada dokumente, kirjalikke seletusi ja vastata LHV küsimustele. Kui LHV-le esitati koopiad, on LHV-l õigus nõuda originaaldokumente;
   8. LHV-l on õigus saada kahjujuhtumiga seotud dokumente ja informatsiooni kolmandatelt isikutelt.
 12. LHV kohustused

  1. LHV on kohustatud:
   1. alustama pärast kahjuteate saamist viivitamatult kindlustusjuhtumi käsitlemist ja tegema kindlaks hüvitatava kahju suuruse;
   2. teavitama pärast kahjuteate saamist kindlustatud isikut, millised dokumendid kahju põhjuse ja suuruse kindlakstegemiseks LHV-le esitama peab;
   3. tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutavate dokumentide saamist ning kahju suuruse ja tekkimise asjaolude kindlakstegemist;
   4. hüvitama kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju või maksma kokkulepitud rahasumma või kindlustushüvitise ühekorraga või osadena või täitma tingimusi muul kokkulepitud viisil. LHV peab maksma kindlustushüvitise välja mõistliku aja jooksul pärast kahjukäsitlustoimingute lõpetamist ja hüvitamisotsuse tegemist. Juhul kui LHV viivitab rahalise kohustuse täitmisega, siis on ta kohustatud tasuma viivist võlaõigusseaduses sätestatud määras;
   5. hüvitama kahju hüvitamise kohustuse tekkimisel muu hulgas kindlustatud isiku poolt kahju kindlakstegemise ja selle suuruse määramisega seoses kantud vajalikud kulud. LHV ei pea kindlustatud isikule hüvitama eksperdi või nõuandja palkamise kulusid juhul, kui kindlustatud isik ei olnud tingimuste järgi eksperdi või nõuandja palkamiseks kohustatud;
   6. keelduma kindlustushüvitise väljamaksmisest, kui makse saaja suhtes kohaldatakse vastavat piiravat rahvusvahelist finantssanktsiooni, mis on kehtestatud vastavalt ÜRO resolutsioonide alusel või Euroopa Liidu või Eesti Vabariigi vastavate õigusaktidega.
 13. Hüvitamisest keeldumine või selle vähendamine

  1. LHV-l on õigus hüvitamisest keelduda või kindlustushüvitist vähendada, kui:

   1. kindlustatud isik on esitanud LHV-le tahtlikult valeandmeid või eksitavat teavet või jätnud esitamata olulise teabe, mis puudutab kahjujuhtumi olulisi asjaolusid;
   2. tegu on sündmusega, mille tagajärjel tekkinud kahju ei hüvitata tingimuste alusel;
   3. kahju on tekkinud esemetele, mis ei ole tingimuste alusel kindlustatud;
   4. kindlustatud isik ei ole järginud mõnda tingimustes sätestatud ohutusnõuet või kohustust ja sellel on põhjuslik seos kahju tekkega.
  2. LHV-l on õigus keelduda kindlustushüvitise väljamaksmisest juhul, kui makse saaja suhtes kohaldatakse vastavat rahvusvahelist finantssanktsiooni, mille on kehtestanud Office of Foreign Assets Control (OFAC) Ameerika Ühendriikide vastavate õigusaktidega või HM Treasury Ühendkuningriigi vastavate õigusaktidega.

 14. Kindlustuskaitse lõppemine

  1. Kindlustuskaitse lõpeb kaardi kehtivuse lõppemisel (v.a kui kaart suletakse või blokeeritakse selle kadumise, varguse või röövi tõttu) või LHV ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud kindlustuslepingu lõppemisel.
  2. Kaardi kehtivuse lõppemisel jätkub kindlustuskaitse juhul, kui kindlustatud isik tellib LHV-lt uue kaardi, mis kaitseb samadel tingimustel. Kui kaardi kehtivus lõpeb reisi ajal, kehtib kindlustuskaitse kuni reisi 90. päeva lõpuni.
  3. Kindlustusvõtja teavitab LHV-ga sõlmitud kindlustuslepingu lõppemisest kindlustatud isikut 60 päeva enne kindlustuslepingu lõppu.
 15. Alakindlustus, ülekindlustus ja mitmekordne kindlustus

  1. Kui poliisil märgitud kindlustussumma on väiksem kui kindlustusväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal, vastutab LHV kahju eest võrdeliselt kindlustussumma suhtega kindlustusväärtusesse kindlustusjuhtumi toimumise ajal (alakindlustus).
  2. Kui poliisil märgitud kindlustussumma ületab oluliselt kindlustusväärtust, hüvitab LHV tegeliku kahjusumma (ülekindlustus).
  3. Kui kindlustatud isik kindlustab sama kindlustusriski mitme kindlustusandja juures ja kindlustusandjate makstavate kindlustushüvitiste kogusumma ületab kahju suuruse või kindlustussummad kokku ületavad kindlustusväärtuse, vastutavad kindlustusandjad solidaarselt (mitmekordne kindlustus).
 16. Teadete edastamine

  1. Kõik tingimuste täitmiseks vajalikud teated esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 17. Isikuandmete töötlemine

  1. LHV on õigustatud töötlema tingimustega seotud isikuandmeid LHV kliendiandmete töötlemise põhimõtete alusel ja avaldama tingimustega seotud teavet kolmandale isikule, kelle õigus infot saada tuleneb LHV kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.
  2. LHV-l on õigus säilitada tingimuste täitmisega seoses side- või muu vahendi abil saadud salvestisi ning vajaduse korral kasutada neid kindlustatud isiku esitatud tahteavalduste tõendamiseks.
 18. Järelevalve ja kaebuste lahendamine

  1. LHV tegevuse üle teeb järelevalvet Finantsinspektsioon, Sakala 4, 15030 Tallinn. Kindlustatud isikul on õigus esitada LHV peale kaebus Finantsinspektsioonile (telefon 668 0500, e-post info@fi.ee, veebileht www.fi.ee). Viimane ei lahenda LHV ja kindlustatud isiku vahelisi lepingulisi vaidlusi.
  2. Kõik vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel tingimuste ja Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.
  3. Vaidluste lahendamise kohtuvälised organid on Eesti Kindlustusseltside Liidu lepitusorgan, Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn (telefon 667 1800, e-post lepitus@eksl.ee) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Endla 10a, 10122 Tallinn (telefon 667 2000, e-post info@ttja.ee).
  4. Kui kokkulepet ei saavutata, on pooltel õigus pöörduda maakohtusse.
 19. Tingimustele kohalduv õigus ja tingimustest tulenevate nõuete aegumine

  1. Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.
  2. Tingimustest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumistähtaega hakatakse arvestama selle kalendriaasta lõpust, mil nõue muutub sissenõutavaks.
 20. Vastuolud tingimuste dokumentides

  1. Kui tingimused on tõlgitud võõrkeelde, juhindutakse vaidluse korral nende tõlgendamisel alati eestikeelsetest tingimustest.