Järelmaksu üldtingimused ettevõttele

Juriidiline isik
Kehtivad alates 05.06.2014

Käesolevad järelmaksuga müügilepingu üldtingimused on Ostja ning Müüja vahel sõlmitud järelmaksuga müügilepingu (edaspidi Leping) lahutamatuks osaks. Leping koosneb Lepinguosaliste vahel kokku lepitud eritingimustest (edaspidi Eritingimused), käesolevatest üldtingimustest, maksegraafikust ning muudest lisadest, sealhulgas tulevikus tehtavatest muudatustest ja täiendustest.

 1. LEPINGU ÜLDMÕISTED

  1.1. Kui Lepingu mõttest või sõnastusest ei tulene teisiti, on Lepingus kasutatud mõistetel alljärgnev tähendus:

  1.2. Esimene sissemakse on Ostja poolt Müüjale Eritingimuste ning Maksegraafiku alusel tasutav esimene makse Kauba omandamise eest.

  1.3. Faktoor on isik, kellele Müüja on loovutanud Lepingust tuleneva rahalise nõude Ostja vastu ning kes Müüja eest Lepingust tulenevat nõuet valitseb ning teostab kõiki nõudest tulenevaid õigusi (muu hulgas nõude sissenõudmise õigust).

  1.4. Intress on Ostja poolt Faktoorile Lepingu ja Maksegraafiku alusel makstav tasu Krediidisumma kasutamise eest. Intressi arvestatakse ning see kuulub tasumisele alates Lepingu sõlmimise kuupäevast (kaasa arvatud) kuni Lepingust tuleneva Maksegraafikujärgse viimase Osamakse Maksetähtpäevani (välja arvatud).

  1.5. Kaup on Eritingimustes märgitud ning Lepingu alusel Müüja poolt Ostjale üleantav vallasasi või vallasasjad (koos nende juurde kuuluvate kõigi päraldiste, asjade, ekspluatatsiooniks vajalike seadmete ja lisavarustuse ning tehniliste- ja garantiidokumentidega) või Müüja poolt Ostjale osutatav teenus.

  1.6. Kauba maksumus on Kauba ostuhind koos sellele kooskõlas käibemaksuseadusega lisanduva käibemaksuga.

  1.7. Krediidisumma on Ostjale Kauba omandamiseks võimaldatav krediit (järelmaks), mille Ostja kohustub Krediidisumma tagasimaksetena tagastama/tasuma Lepingus toodud tingimustel koos kõrvalkuludega Müüja asemel Faktoorile.

  1.8. Krediidisumma tagasimaksed on Ostja poolt Faktoorile Maksegraafiku alusel tasutavad maksed Kauba omandamise eest, millele lisanduvad Intress ja muud Lepingus sätestatud tasud.

  1.9. Lepinguosalised on Müüja ja Ostja.

  1.10. Lepingutasu on Ostja poolt igakordselt makstav teenustasu Lepingu ettevalmistamise, sõlmimise ja/või muutmise eest. Lepingu sõlmimise eest tasutav Lepingutasu on fikseeritud Eritingimustes.

  1.11. Maksegraafik on Lepingust tulenevate maksete tasumise graafik.

  1.12. Maksetähtpäev on Maksegraafikus ja/või Lepingu alusel kindlaks määratud kuupäev, hiljemalt milliseks peab Ostja poolt tasumisele kuuluv Lepingust tulenev makse olema laekunud Faktoori kontole.

  1.13. Osamaksed on Ostja poolt Faktoorile Vara omandamise eest tasumisele kuuluvad perioodilised (erineva kokkuleppe puudumisel igakuised) maksed, mis moodustuvad muuhulgas vastava perioodi Krediidisumma tagasimaksest, Intressist ja muudest tasudest, mida Ostja on kohustatud seoses Lepinguga tasuma.

  1.14. Tagatis on Tagatislepinguga Müüja ja/või Faktoori kasuks koormatud vara ja/või Tagatislepinguga alusel Müüjale ja/või Faktoorile antud Kolmanda isiku käendus ja/või garantii.

  1.15. Tagatisleping on Lepingust tulenevate Ostja kohustuste nõuetekohase täitmise tagamiseks Müüja ja/või Faktoori ja Ostja või Müüja ja/või Faktoori ja kolmanda(te) isiku(te) vahel sõlmitud või sõlmitav leping (sh. pandi-, käendus- ja/või garantiileping).

  1.16. Viivis on rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral Ostja poolt tasumisele kuuluv viivitusintress Faktoori hinnakirjas kokkulepitud määras. Faktoori hinnakiri on kättesaadav Faktoori veebilehel (lhv.ee/et/jarelmaks).

 2. LEPINGU SISU

  2.1. Lepingu alusel müüb Müüja Lepingus sätestatud tingimustel Ostjale Kauba ning Ostja kohustub Kauba eest tasuma Faktoorile Maksegraafikus ettenähtud tingimustel ja tähtaegadel.

  2.2. Leping on käsitletav finantseerimis- ja krediidilepinguna, mille alusel Müüja ja Faktoor finantseerivad Ostjat Krediidisumma ulatuses ning Ostja kohustub Krediidisumma koos sellele lisanduva Intressi ning kõrvalkuludega Lepingus toodud tingimustel Müüja asemel Faktoorile tagastama.

  2.3. Juhul, kui Ostja on täielikult täitnud kõik Lepingust tulenevad kohustused (sh tasunud kõik Osamaksed), siis läheb Kauba omandiõigus Müüjalt üle Ostjale.

  2.4. Lisaks käesolevale Lepingule kohalduvad Kauba müügi tingimustele Müüja täiendavad tingimused selles osas, milles need ei ole käesoleva Lepinguga vastuolus.

  2.5. Ostja kinnitab, et ta on teadlik, et Müüja on Faktoorile loovutanud kõik Lepingust tulenevad nõuded, seal hulgas Ostja vastu tekkinud Osamaksete ja muude Lepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete tasunõuded ning tasunõuete kõrvalnõuded (eelkõige viivise ning tasumise kohustuse rikkumisest tekkivad kahju hüvitamise nõuded). Ostja on teadlik, et Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse tasutuks ainult nende tasumise korral Faktoorile.

 3. KAUBA ÜLEANDMINE

  3.1. Müüja annab Kauba otsese valduse Ostjale üle kohe pärast Esimese Sissemakse ja Lepingutasu tasumist ning muude Eritingimustes ettenähtud eeltingimuste (nt Tagatislepingute sõlmimine) täitmist Müüja asukohas või sidevahendi abil sõlmitud Lepingu korral vastavalt Lepinguosalise vahelisele kokkuleppele kas Müüja või Ostja asukohas.

  3.2. Koos Kaubaga kohustub Müüja Ostjale üle andma ka kõik Kauba juurde kuuluvad dokumendid, Kauba kasutamise eestikeelse juhise ning muud päraldised ning teavitama vajadusel Ostjat Kauba nõuetekohasest kasutamisest. Kui Kaubale antakse garantii, kohustub Müüja Ostjale koos Kaubaga üle andma ka Kauba juurde kuuluvad garantiidokumendid (sealhulgas garantiitingimused).

  3.3. Kauba vastuvõtmisel on Ostja koheselt kohustatud Kaupa kontrollima Kauba vastavuse ning ilmsete puuduste väljaselgitamise eesmärgil ning veenduma Kauba komplektsuses ja sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuses.

  3.4. Kauba vastuvõtmise hetkest läheb Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üle Ostjale ning Ostja vastutab Kauba korrashoiu ja säilimise eest, sealhulgas kannab kõik Kauba korrashoiu, säilimise ja kasutamisega seotud kulud.

  3.5. Kauba hävimine, kaotsiminek või kahjustumine (sealhulgas Ostjast mitteolenevatel põhjustel) ei mõjuta Ostja kohustust tasuda Faktoorile Lepingust tulevaid makseid vastavalt Maksegraafikule.

 4. MAKSED NING INTRESS

  4.1. Kui Eritingimustes ei ole teisiti kokku lepitud, tasub Ostja Lepingu sõlmimise päeval Müüjale Esimese sissemakse ning Lepingutasu Lepingu sõlmimise eest.

  4.2. Osamakseid kohustub Ostja tasuma kogu Lepingu perioodi jooksul Faktoorile vastavalt Maksegraafikule.

  4.3. Ostja tasub Osamakse osana igal Maksetähtpäeval Faktoorile muu hulgas Intressi, mida arvestatakse Krediidisumma tagastamata osalt, mis on fikseeritud iga Intressi arvestamise perioodi alguses ja vastavalt Eritingimustes kokkulepitud Intressimäärale. Intressi arvestamisel lähtutakse kuni esimese Krediidisumma tagasimakse Maksetähtpäevani tegelikust päevade arvust kuus ja 360-päevasest aastast ning seejärel 30-päevasest kuust ja 360-päevasest aastast. Intressi arvestatakse ning see kuulub tasumisele alates Lepingu sõlmimise päevast kuni Maksegraafikujärgse viimase Krediidisumma tagasimakse Maksetähtpäevani (välja arvatud).

  4.4. Kui Ostja soovib tellida Faktoorilt Lepingus sätestamata toiminguid (sealhulgas näiteks Lepingus muudatuste tegemist), siis kohustub Ostja tasuma Faktoorile Lepingutasu või muud Faktoori hinnakirjale vastavat tasu või Ostja ja Faktoori kokkuleppel muud teenustasu.

  4.5. Faktoor väljastab Ostjale Lepingust tulenevate maksete tasumiseks arve Ostja Lepingus näidatud e-posti aadressil või Ostja soovil paberil arve Ostja Lepingus näidatud aadressil. Juhul, kui Ostja soovib Faktoorilt Lepingust tulenevate maksete tasumiseks arvet paberil, kohustub Ostja tasuma Faktoorile selle eest igakordset tasu (Paberarve tasu) vastavalt Faktoori hinnakirjas sätestatud määrale. Arve mittekättesaamine ei mõjuta Ostja kohustust tasuda Faktoorile Lepingust tulevaid makseid vastavalt Maksegraafikule.

  4.6. Juhul, kui Ostja ei ole Maksetähtpäevaks tasunud Osamakset või mis tahes muud Lepingu alusel tasumisele kuuluvat summat, on Faktooril õigus nõuda Ostjalt Viivist, mida arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt Eritingimustes sätestatud määras, alates Maksetähtpäevale järgnevast päevast kuni kohustuse kohase täitmiseni. Viivist ei arvestata tasumata Intressilt ja Viiviselt.

  4.7. Kui Ostja poolt tasutud summadest ei piisa kõigi Ostja kohustuste täitmiseks, siis loetakse, et täitmine on toimunud esmalt võla sissenõudmiseks tehtud kulutuste, Viivise, leppetrahvide ja muude tasude ning kahjude katteks, seejärel juba sissenõutavaks muutunud Intressi ning lõpuks Krediidisumma tagasimaksete katteks.

  4.8. Lepingust tulenevate maksete mittetähtaegse tasumise korral on Faktooril õigus nõuda Ostjalt võla sissenõudmiseks tehtavate kulutuste eest hüvitise ehk võlamenetlustasu tasumist vastavalt Faktoori hinnakirjas sätestatud määra(de)le ja/või Faktoori poolt kantud tegelike kulutuste (sissenõudeteenuse osutaja tasud ja/või kohtukulud ja/või kohtutäituri tasud) hüvitamist.

  4.9. Lepingu alusel tasumisele kuuluvad summad, mille tasumise tähtaeg ei ole fikseeritud Maksegraafikus ja/või Lepingus, tuleb tasuda vastavalt Faktoori poolt esitatud arvel toodud maksetähtajale.

  4.10. Kõik Lepingujärgsed maksed (välja arvatud Lepingutasu Lepingu sõlmimise eest ja Esimene sissemakse) kuuluvad tasumisele Eritingimustes fikseeritud Faktoori kontole ning loetakse tasutuks alates vastava summa laekumisest nimetatud Faktoori kontole. Faktoor informeerib Ostjat oma konto andmete muutumisest ning muudest makse teostamiseks vajalikest detailidest.

 5. MUUD LEPINGUOSALISTE NING FAKTOORI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  5.1. Ostja kohustub kasutama Kaupa hoolikalt, säästlikult ja heaperemehelikult ning vastavalt Kauba tehnilises dokumentatsioonis ettenähtud otstarbele ja kooskõlas mis tahes Kauba tootja ja Müüja poolt kehtestatud Kauba tehnilise hooldamise, kasutamise ja ekspluateerimise nõuetega.

  5.2. Ostja kohustub tagama Kauba säilimise kogu Lepingu kehtivuse jooksul kuni kõigi Lepingust tulenevate kohustuste kohase täitmiseni seisundis, milles see oli Kauba Ostjale üleandmise hetkel, arvestades Kauba sihtotstarbelisest kasutamisest tingitud loomulikku ja tavapärast kulumist.

  5.3. Ostjal ei ole õigust Lepingu kehtivuse ajal Kaupa võõrandada ega mis tahes muul viisil käsutada, sh pantida või koormata mis tahes muude kolmandate isikute õigustega.

  5.4. Ostjal ei ole ilma Faktoori eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust üle anda oma Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Kolmandatele isikutele ning Lepingu kohaselt tasumisele kuuluvaid nõudeid tasaarvestada.

  5.5. Müüja kohustub täitma kõiki Kaupa puudutavaid garantiist, Lepingust ja seadusest tulenevaid kohustusi vastavalt Kauba garantiidokumentatsiooni nõuetele ning Lepingule (sealhulgas neid kohustusi, mis tõusetuvad seoses Kauba Lepingutingimustele mittevastavusega) ja Ostjal on õigus Müüjalt vastava kohustuse täitmist nõuda. Kui Müüja rikub Lepingut, eelkõige kui Kaup ei vasta Lepingu tingimustele, võib Ostja Lepingust või seadusest tulenevad nõuded esitada üksnes Müüja vastu. Ostja on kohustatud Müüjat Kauba lepingutingimustele mittevastavusest teavitama mõistliku aja jooksul pärast seda kui Ostja sai mittevastavusest teada ning teavitamisel mittevastavust piisavalt täpselt kirjeldama. Müüjapoolne Kaupa puudutavate kohustuste mittetäitmine või mittekohane täitmine ei mõjuta Ostja kohustust tasuda Faktoorile Lepingust tulevaid makseid vastavalt Maksegraafikule.

  5.6. Faktooril on õigus Lepingust tulenevaid nõudeid Ostja vastu edasi loovutada. Faktoor kohustub teavitama Ostjat nõude loovutamisest vastavalt õigusaktidega kehtestatud normidele.

  5.7. Faktooril on õigus ühepoolselt hinnakirja muuta, teavitades sellest Ostjat vähemalt 1 (üks) kuu ette. Käesolevas punktis toodud etteteatamistähtaega ei kohaldata juhul, kui muudatuse on tinginud hinnakirjas toodud teenuste hinna alandamine, muude Lepingu tingimuste Ostjale soodsamaks muutumine või uute teenuste lisandumine hinnakirja.

 6. OSTJA KINNITUSED JA INFORMEERIMISKOHUSTUS

  6.1. Lepingu allkirjastamisega annab Ostja alljärgnevad kinnitused:
  6.1.1. ta on õigus- ja teovõimeline isik ning tal on kõik õigused ja volitused käesoleva Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;
  6.1.2. puuduvad mis tahes piiranguid, mis on või võivad olla takistuseks Lepingu sõlmimisel või olla aluseks Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks või tühistamiseks;
  6.1.3. Lepingu sõlmimine ei riku mis tahes lepingut, dokumenti, õigusakti, haldusakti, kohtulahendit või ametiasutuse ettekirjutust, mis on Ostjale siduv;
  6.1.4. tema suhtes ei ole algatatud mis tahes saneemis-, likvideerimis, pankroti- või täitemenetlusi ning talle ei ole teada asjaolusid, mis võiksid kaasa tuua selliste menetluste algatamise tulevikus;
  6.1.5. Ostja tagab Lepingu alusel endale võetud kohustuste täitmist kogu talle kuuluva ja tulevikus tekkiva varaga;
  6.1.6. Ostja poolt esitatud informatsioon (sh Ostjat puudutav finantsinformatsioon), aruanded, arvestused ja muud materjalid ning dokumendid on täielikud ja tõesed;
  6.1.7. Kaup on Ostja poolt välja valitud;
  6.1.8. teda on teavitatud ja ta on täielikult aru saanud Müüja ja Faktoori poolt Kauba omandamise finantseerimisega ja Krediidisumma kasutamisega kaasnevatest ohtudest, Krediidisumma vastab tema laenuhuvile ja tema finantsolukorrale;
  6.1.9. ta on teadlik, et Müüja on loovutanud kõik oma Lepingust tulenevad nõuded Faktoorile ning kohustub Lepingust tulenevad maksekohustused täitma Faktoorile Lepingus ning Maksegraafikus sätestatud korras ja tähtpäevadel;
  6.1.10. ta on teadlik, et hoolimata nõuete loovutamisest Faktoorile, vastutab Kauba vastavuse eest Müüja ning kõik Kauba puudusi puudutavad teated tuleb esitada Müüjale ning Faktoor ei vastuta ei puuduste ega teadete edastamise eest.

  6.2. Ostja kohustub informeerima 5 (viie) kalendripäeva jooksul Faktoori, kui
  6.2.1. muutub Ostja kontaktaadress (sealhulgas e-posti aadress), sidevahendite numbrid või Lepingus fikseeritud Ostja pangarekvisiidid;
  6.2.2. kohtusse esitatakse avaldus Ostja pankroti väljakuulutamiseks, Ostja kohustuste ümberkujundamiseks või sarnase menetluse läbiviimiseks;
  6.2.3. Ostja pädev organ võtab vastu otsuse Ostja likvideerimise kohta või esitatakse kohtusse avaldus Ostja pankroti väljakuulutamiseks, Ostja suhtes saneerimismenetluse algatamiseks või Ostja kohustuste ümberkujundamiseks või sarnase menetluse läbiviimiseks;
  6.2.4. leiavad aset muud olulised sündmused, mis võivad takistada või muuta võimatuks Lepingust tulenevate Ostja kohustuste nõuetekohase täitmise või mis võivad kaasa tuua Tagatise väärtuse vähenemise;
  6.2.5. Müüja rikub Lepingut või Kaup läheb kaotsi, saab kahjustatud või hävineb osalisest või täielikult.

  6.3. Faktoori nõudmisel on Ostja kohustatud Lepingu kehtivusajal esitama Faktoorile viivitamatult Ostja maksevõimet iseloomustava finantsinformatsiooni (nt bilansi, kasumiauande jms).

 7. VASTUTUS JA LEPPETRAHV

  7.1. Ostja vastutab täielikult ja tingimusteta Kauba säilimise ja korrasoleku eest alates Kauba vastuvõtmise hetkest kuni Lepingu lõppemise või lõpetamiseni. Kauba väljaminek Ostja valdusest, hävimine, kaotsiminek, kahjustumine või muu samalaadne juhtum ei vabasta Ostjat vastutusest ja Lepingujärgsete kohustuste täitmisest.

  7.2. Faktooril on õigus Lepingust tuleneva muu kui maksekohustuse rikkumise eest nõuda Ostjalt iga vastava rikkumise eest leppetrahvi summas kuni 5% (viis protsenti) Faktoorile tagastamata Krediidisumma jäägilt vastava Lepingurikkumise ajahetkel, kui vastavat rikkumist ei ole heastatud selleks Faktoori poolt antud mõistliku tähtaja jooksul.

  7.3. Leppetrahvi maksmine ei vabasta Ostjat rikutud kohustuse või muu lepingulise kohustuse täitmisest ega võta Faktoorilt õigust Leping sama või muu rikkumise eest Lepingus sätestatud alusel või seaduses sätestatud muul alusel ennetähtaegselt üles öelda.

 8. LEPINGU MUUTMINE, LÕPPEMINE JA ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

  8.1. Kõik Lepingus tehtavad muudatused, täiendused ja parandused vormistatakse kirjalikult. Faktooril (Müüja esindajana) ja Ostjal on õigus ilma Müüjaga kooskõlastamata sõlmida kokkuleppeid Lepingu muudatuste osas, mis on seotud Faktoorile loovutatud Lepingust tuleneva nõudeõiguse täitmisega.

  8.2. Leping lõpeb Lepingu tähtaja möödumisel juhul, kui Lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud. Lepingu tähtaja lõppemisel läheb Kauba omandiõigus üle Ostjale. Kauba omandiõigus ei lähe üle, kui Ostjal on Faktoori ees mis tahes võlgnevus.

  8.3. Müüjapoolse Lepingu rikkumise korral võib Ostja kasutada õigusaktides (eelkõige võlaõigusseaduses) sätestatud õiguskaitsevahendeid. Müüjapoolse rikkumise tõttu ei või Ostja endapoolse kohustuse täitmisest Faktoorile keelduda, välja arvatud õigusaktides imperatiivselt sätestatud juhul. Juhul, kui Ostjal on õigusaktidest tulenev õigus öelda üles kestvatele/korduvale sooritustele suunatud teenuse osutamise leping, peab Ostja jätkama talle juba enne ülesütlemist osutatud teenuste eest tasumist, kuid ei pea tasuma pärast ülesütlemist Müüja poolt veel teostamata teenuste eest ning võib Faktoorilt Müüja esindajana taotleda Lepingu ja Maksegraafiku alusel tasumisele kuuluvate viimaste Krediidisumma tagasimaksete ärajätmist summas, mis vastab osutamata teenuste väärtusele, millest on maha arvatud Müüja poolt teenuse osutamiseks juba kantud kulud.

  8.4. Faktooril (Müüja esindajana) on õigus Leping ennetähtaegselt ilma etteteatamiseta üles öelda, kui:
  8.4.1. Ostja on esitanud Lepingu sõlmimise taotluses või muudes Müüjale ja/või Faktoorile esitatud dokumentides väärinformatsiooni või jätnud edastamata talle teada oleva tema tegevust või õiguslikku staatust puudutava informatsiooni, mis oluliselt mõjutab Lepingust tulenevate kohustuste täitmist;
  8.4.2. Ostja jätab tähtaegselt tasumata Esimese sissemakse või Lepingutasu;
  8.4.3. Ostja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt 1 (ühe) Osamakse või mis tahes muu Lepingust tuleneva makse tasumisega ning ei ole rikkumist kõrvaldanud ka Faktoori poolt antud 14 (neljateistkümne) päevase täiendava tähtaja jooksul;
  8.4.4. Ostja rikub mis tahes muud Faktoori või temaga ühte kontserni kuuluva äriühinguga sõlmitud lepingut (sh Tagatislepingut) ning ei ole rikkumist kõrvaldanud ka Faktoori poolt antud 14 (neljateistkümne) päevase täiendava tähtaja jooksul;
  8.4.5. Lepingust tulenevaid Ostja kohustusi taganud käendaja või garant kujundatakse ümber, lõpetatakse tema tegevus või kuulutatakse välja tema pankrot või kinnitatakse saneerimiskava tingimustel, millega kujundatakse ümber Müüjale ja/või Faktoorile antud käendus või garantii, ning Ostja ei suuda 14 kalendripäeva jooksul anda Müüjale ja/või Faktoorile viimaseid rahuldavaid lisatagatisi.

  8.5. Juhul, kui Faktoor ütleb Lepingu punkti 8.4. alusel Lepingu üles, on Müüjal õigus üles öelda ka Lepinguga seotud kestvatele/korduvale sooritustele suunatud teenusleping.

  8.6. Lepingu ülesütlemise või Lepingu ennetähtaegse lõppemise korral Lepingu kehtivusaja jooksul Ostja poolt tasutud Osamaksed või muud Lepingu alusel tasutud summad Ostjale tagastamisele või muul viisil hüvitamisele ei kuulu.

  8.7. Ostjal on kokkuleppel Faktooriga õigus Lepingust tulenevad kohustused ennetähtaegselt ja täielikult täita, esitades Faktoorile vastavasisulise avalduse ning tasudes Faktoorile kogu tagastamata Krediidisumma ennetähtaegselt. Kui Ostja ei ole Faktoorile eelnimetatud tahteavaldust esitanud, siis loetakse Ostja poolt ennetähtaegselt tasutud summad ettemaksuks. Lepingust tulenevate kohustuste ennetähtaegse täitmise korral on Faktooril õigus Ostjalt nõuda ennetähtaegse tasumise hüvitist vastavalt Faktoori hinnakirjas sätestatud määra(de)le ja/või arvutamise alustele.

 9. KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS JA ANDMETE TÖÖTLEMINE

  9.1. Müüjal ja/või Faktooril on õigus anda informatsiooni Ostja, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta (sealhulgas Lepingu mittekohase täitmise kohta) järgmistele isikutele:
  9.1.1. Müüja ja/või Faktoori ning nendega samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele, nende töötajatele ning teenuseosutajatele, sh äriühingu(te)le või isiku(te)le, kes osutavad Müüjale ja/või Faktoorile võlgade sissenõudmise (inkasso) teenust;
  9.1.2. Müüja ja/või Faktoori nõustajatele või audiitoritele Creditinfo Eesti Aktsiaseltsile ja maksehäirete registri igakordsele pidajale;
  9.1.3. Faktoori kreeditoridele, kes on Lepingu finantseerimiseks andnud finantsvahendeid;
  9.1.4. Lepingu tagajatele (Tagatislepingu pooltele);
  9.1.5. isikutele, kellele Müüja ja/või Faktoor soovib või planeerib üle anda või loovutada Lepingust tulenevaid õigusi, kohustusi või nõudeid;
  9.1.6. Müüjale ja/või Faktoorile monitooringu- ning muude sarnaste teenuste pakkujatele;
  9.1.7. isikutele, kelle õigus informatsiooni saada tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

  9.2. Ostja annab Lepingu sõlmimisega Müüjale ja Faktoorile oma nõusoleku teda puudutavate andmete töötlemiseks Lepingu täitmise eesmärgil vastavalt Lepingu tingimustele ja Faktoori „Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele“, mis on kättesaadavad Faktoori veebilehel (lhv.ee/et/jarelmaks).

  9.3. Ostja annab Lepingu sõlmimisega Müüjale ja Faktoorile oma nõusoleku Ostja poolt esitatud andmete (sh esindaja nimi ja kontaktandmed) kasutamiseks turunduslikul eesmärgil, eelkõige Ostjale Müüja ning Faktoori pakutavate toodete või teenuste osas pakkumiste ja muu turundusinfo saatmiseks ehk otseturustuseks sidevahendi (sealhulgas e-posti aadressi) vahendusel. Ostjal on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta, esitades vastavalt kas Müüjale või Faktoorile kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tahteavalduse.

 10. TEADETE EDASTAMINE

  10.1. Kõik Lepingu alusel teisele Lepinguosalisele ja/või Faktoorile edastatavad teated peavad olema kirjalikus vormis või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (s.o. e-posti või faksi teel edastatud). Lepingus toodud juhtudel peab teade olema kirjalikus vormis.

  10.2. Kirjalikus vormis edastatud teade loetakse Lepinguosalise ja/või Faktoori poolt kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga Lepinguosalise ja/või Faktoori poolt Lepingus näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. Lepinguosalise ja/või Faktoori poolt digitaalselt allkirjastatud ja Lepinguosalise ja/või Faktoori poolt Lepingus näidatud e-posti aadressil saadetud teade loetakse Lepinguosalise ja/või Faktoori poolt kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval.

  10.3. Juhul, kui Lepinguosaline ja/või Faktoor on Lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma kontaktaadressi või sidevahendite (sh faksi) numbreid või e-posti aadressi ning ei ole sellest teist Lepinguosalist ja/või Faktoori informeerinud, loetakse teade Lepinguosalise ja/või Faktoori poolt kättesaaduks, kui see on edastatud Lepingus märgitud aadressile. Kõik teated, mis edastatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, taganemisest ja/või ülesütlemisest, peavad olema kirjalikus vormis (v.a kohustuse täitmise meeldetuletused, mis võivad olla edastatud ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis).

 11. LEPINGUDOKUMENDID

  11.1. Lepingu lahutamatuteks osadeks on Eritingimused, Lepingu üldtingimused, Maksegraafik(ud), ning muud Lepingu täiendused, muudatused ning lisad.

  11.2. Lepingu üldtingimused kehtivad ulatuses, milles need ei ole vastuolus Eritingimustega. Eritingimuste ja üldtingimuste vastuolu korral kohaldatakse Eritingimustes kokkulepitud tingimusi.

  11.3. Lepingupooled ja Faktoor on kokku leppinud, et juhul, kui Ostja on Faktooriga ühte kontserni kuuluva AS LHV Pank (registrikood 10539549) klient, kohaldatakse Lepingus reguleerimata küsimustele ka AS LHV Pank üldtingimusi. AS LHV Pank üldtingimused on kättesaadavad AS LHV Pank teenindussaalides ning AS LHV Pank veebilehel (www.lhv.ee).

 12. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  12.1. Lepingule (sealhulgas selle sõlmimisele, täitmisele ja sellest tekkivatele vaidlustele) kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

  12.2. Kõik Lepingu alusel Ostja ja/või Müüja ja/või Faktoori vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.

  12.3. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtute poolt. Lepinguosalised on kokku leppinud, et esimese astme kohtuks vaidluste lahendamisel on Harju Maakohus. Käesolevas punktis sätestatud kohtualluvuse kokkulepe kohaldub ulatuses ning tingimusel, et see ei ole konkreetse vaidluse puhul seaduse imperatiivsete sätetega keelatud.

  12.4. Ostja kinnitab, et ta on nõus Lepingust tulenevatele suhetele Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisega ning vaidlusküsimuste lahendamisega Harju Maakohtus (sealhulgas ka juhul, kui Ostja elab või asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki või viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada).