E-arve püsimakse lepingu tingimused

Kehtivad alates 14.04.2017

 1. LEPINGUS KASUTATAVAD MÕISTED

  1. E-arve püsimakse (edaspidi Püsimakse) on Kliendi Maksejuhis Pangale määratud regulaarsusega püsimaksete tegemiseks Kontolt e-arve püsimakse lepingus (edaspidi Leping) sätestatud tingimustel ja korras.
  2. Teenusetunnus. Teenusepõhine identifikaator Müüja süsteemis (kliendikood, kliendinumber, viitenumber, vms). Teenuse tunnus on vajalik e-arve püsimakse teenuse lepingu sõlmimisel tasumisele kuuluva maksekorralduse ülempiiri seadmiseks sama müüja erinevate teenuste või kaupade eest esitatavate arvete tasumisel.
  3. Maksepäev. Panga poolt etteantud valikute hulgast Kliendi määratud päev, millal Pank teostab e-arve alusel makse.
  4. Maksetähtaeg. E-arvel näidatud arve tasumise päev.
  5. Müüja. E-arve väljastaja, e-arve aluseks oleva teenuse- või müügilepingu pool. Pangal on õigus väljastada Müüjale püsimakse või selle täitmisega seotud andmeid.
  6. Operaator. Isik, kes edastab e-arveid Müüjalt Panka. Operaatoriteks võivad olla nii pangad kui ka kolmandad teenusepakkujad. Pangal on õigus Operaatorile väljastada püsimakse või selle täitmisega seotud andmeid.
  7. Püsimakse Limiit. Kliendi poolt Lepingu sõlmimisel kindlaks määratud kalendrikuu põhine maksimaalne summa konkreetse Teenusetunnusega e-arve tasumiseks. Konkreetse maksimaalse summa määratlemiseks peab Püsimakse Limiit olema kindla summana. Kui Klient jätab Püsimakse Limiidi Lepingu sõlmimisel "määratlemata“ staatusesse, on Püsimakse Limiit lõpmatu.
 2. ÜLDSÄTTED

  1. Püsimakse on seotud ühe konkreetse Kliendi kontoga (edaspidi Konto), millelt Pank võib püsimakseid täita.
  2. Lepingu tingimused (edaspidi Tingimused) on Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti.
  3. Tingimustes kasutatakse lisaks Tingimustes avatud mõistetele ka Panga Üldtingimustes ja makseteenuse lepingu tingimustes avatud mõisteid.
  4. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Tingimustele ka Panga Üldtingimustest ja makseteenuse lepingu tingimustest, sealhulgas neis tingimustes viidatud muudest dokumentidest, kui see ei ole vastuolus Tingimuste ja Lepinguga. Klient on Üldtingimustega tutvunud ning on teadlik sealt tulenevatest Kliendi kohustustest ja Panga õigustest.
  5. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 3. PÜSIMAKSE TINGIMUSED

  1. Lepingu sõlmimise eelselt peavad olema täidetud järgmised tingimused:
   1. Müüja on teinud kokkuleppe Operaatoriga ning Operaator edastab vastavalt Operaatori ja Müüja vahelisele lepingule Müüja poolt väljastatud Teenusetunnusega e-arveid Panka;
   2. Klient on teinud avalduse Müüjale, Operaatorile või Pangale, saamaks vastava valitud Teenusetunnusega e-arvet Panka;
   3. Operaatori (või Müüja) ja Panga vahel on sõlmitud kahepoolne leping, mille alusel edastatakse Müüja poolt väljastatud Teenusetunnusega e-arve Panka.
  2. Lepingu sõlmimisega annab Klient Pangale korralduse tasuda Kliendi nimel Lepingu kehtivuse ajal Müüja saadetud Teenusetunnusega e-arve summa Kliendi poolt määratud Maksepäeval arvestades Püsimakse Limiiti ja teisi Lepingus toodud tingimusi. Lepingu sõlmimisega loetakse Lepingu alusel tehtavad Püsimaksed võlaõigusseaduse tähenduses autoriseerituks.
  3. Klient määrab Lepingus Maksepäeva järgmiselt:
   1. Kui Klient valib Maksepäevaks e-arve saabumise päeva, siis tasub Pank saabunud e-arve esimesel võimalusel pärast e-arve laekumist.
   2. Kui Klient valib Maksepäevaks Maksetähtpäeva, siis tasub Pank saabunud e-arve Maksetähtpäeval.
   3. Kui Klient valib Maksepäevaks mõne muu kuupäeva Müüja poolt ette antud vahemikust, siis tasub Pank saabunud e-arve Kliendi poolt valitud kuupäeval.
  4. Klient võib Lepingus määrata kalendrikuupõhise Püsimakse Limiidi, mis defineerib maksimaalse summa, mille ulatuses Pangal on õigus e-arveid tasuda.
  5. Püsimakse eest maksab Klient Pangale teenustasu vastavalt Panga hinnakirjale.
  6. Kliendil on õigus e-arvega tutvuda vähemalt kaheteistkümne (12) kuu jooksul alates e-arve saabumisest Panka.
 4. MAKSETE TEGEMINE

  1. Pank teeb Püsimakse e-arvel näidatud summas Müüja poolt määratud rekvisiitidega Müüja poolt soovitud kontole.
  2. Püsimakse teostamiseks vajalike rahaliste vahendite olemasolu ja Püsimakse Limiidi piisavuse eest vastutab Klient.
  3. Kui Maksepäeval ei ole Kontol Püsimakse tegemiseks või Panga teenustasude tasumiseks piisavalt rahalisi vahendeid või kui Limiit või Püsimakse Limiit on ületatud või ületataks (sh osaliselt) Püsimaksega, jätab Pank Püsimakse täitmata. Pank ei konverteeri teisi Kontol olevaid valuutasid ega kontrolli vahendite olemasolu Kliendi teistel kontodel.
   1. Kui Püsimakset ei õnnestu Maksepäeval sooritada, kontrollib Pank Kontot kuni Maksetähtpäevani ning juhul, kui Kontole on laekunud piisavad rahalised vahendid Püsimakse tegemiseks ja Panga teenustasu tasumiseks, täidab Pank Püsimakse.
   2. Pärast Maksetähtaja möödumist Pank Kontolt rahaliste vahendite olemasolu ei kontrolli ning Klient peab makse sooritama käsitsi, välja arvatud kui Klient on määranud Maksepäevaks Maksetähtpäevast hilisema tasumise päeva, sellisel juhul kontrollib Pank Kontol rahaliste vahendite olemasolu Maksepäevani.
  4. Müüja võib Panka edastada ka mitu sama Teenusetunnusega earvet ühe kalendrikuu jooksul. Sellisel juhul täidab Pank kõik vastava Teenusetunnusega Püsimaksed, eeldusel et Kontol olevatest rahalistest vahenditest jätkub kõikide Püsimaksete täitmiseks ning e-arvete kogusumma ei ületa Kliendi seatud Püsimakse Limiiti.
  5. Kui Konto kohta on mitu sama Maksepäevaga Püsimakset, kuid Kontol olevatest rahalistest vahenditest ei jätku kõikide Püsimaksete täitmiseks, otsustab nende täitmise järjekorra Pank.
  6. Pangal on õigus Püsimakse(te) tegemine peatada perioodil, kui Kliendi Konto on blokeeritud või arestitud.
 5. VASTUTUS

  1. Pank vastutab Püsimaksete õigeaegse ja täieliku teostamise eest vastavalt Lepingu tingimustele. Pank ei vastuta Püsimakse teostamata jätmise eest juhul, kui teostamata jätmine või osaline teostamine oli tingitud piisavate rahaliste vahendite puudumisest Kontol või Kliendi poolt määratud piirangutest Lepingus.
  2. Pank täidab Püsimakse ainult juhul, kui Müüja on Pangale edastanud vastava Teenusetunnusega e-arve. Pank ei vastuta Kliendi lepinguliste kohustuste täitmata jätmise eest juhul, kui Müüja ei ole tehnilistel või muudel põhjustel edastanud Pangale õigeaegselt Teenusetunnusega e-arvet.
  3. Pank ei vastuta e-arvel märgitud Püsimaksete aluseks olevate andmete (sh Teenusetunnuse) õigsuse eest.
 6. LEPINGU JÕUSTUMINE, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

  1. Leping jõustub selle Poolte poolt allakirjutamise hetkel ning on sõlmitud tähtaega määramata.
  2. Kliendil on õigus muuta Püsimakse alusel tehtavate maksete andmeid esitades Pangale vastava korralduse.
  3. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Tingimusi, kui ta teatab muudatustest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Kliendil on nimetatud 2 (kahe) kuu jooksul õigus Leping koheselt ja tasuta üles öelda. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
  4. Kliendil on õigus igal ajal Leping üles öelda.
  5. Pangal on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette.
  6. Pangal on õigus juriidilisest isikust Kliendiga sõlmitud Leping korraliselt üles öelda järgides Üldtingimustes korralise ülesütlemise kohta sätestatud etteteatamistähtaega.