Artiklite avaldamise tingimused LHV veebilehel

 1. AS LHV Pank (edaspidi Pank) võimaldab oma veebilehe kasutajatel avaldada veebilehel investeerimisteemalisi artikleid (edaspidi Artikkel).

 2. Artikkel peab olema investeerimisteemaline, objektiivne, loogiliselt argumenteeritud, soovitavalt päevakajaline, korrektse lauseehitusega ning vastama õigekirjareeglitele. Autor võib lisada Artiklile illustreerivaid pilte ning graafikuid. Artikkel ei tohi sisaldada investeerimisstrateegia soovitust ega kvalifitseeruda investeerimisanalüüsiks väärtpaberituru seaduse mõttes.

 3. Artikli soovitatav pikkus on 2500 − 4000 tähemärki koos tühikutega.

 4. Artikli avaldamiseks tuleb saata Artikkel Panga-poolsele toimetajale. Pangal on õigus enda äranägemisel otsustada, kas Artiklit avaldada või mitte. Muuhulgas võib Pank keelduda Artikli avaldamisest, kui:

  1. Artikkel ei vasta käesolevates tingimustes toodud nõuetele;
  2. Pangal on alust arvata, et Artikli saatja ei ole kirjutanud Artiklit ise;
  3. Artiklis ei ole Panga hinnangul piisavalt viidatud allikmaterjalidele.
 5. Pank ei ole kohustatud põhjendama Artikli avaldamisest keeldumist. Enne Artikli avaldamist on Pangal õigus Artiklit toimetada.

 6. Pank ei avalda Artikleid, mis on teemavälised või mis ei vasta sisult headele tavadele, sealhulgas Artiklid, mis on kirjutatud teise isiku nimel, on solvavad, halvustavad, labased, sisaldavad reklaami, õhutavad vaenu, kutsuvad üles ebaseaduslikule tegevusele vms.

 7. Artikli autor vastutab Artikli sisu eest, see tähendab, et autor peab kontrollima kõiki Artiklis esitatud fakte ning jälgima, et kõik seisukohad, nägemused, kommentaarid, prognoosid vastaksid käesolevate tingimuste ning õigusaktide nõuetele.

 8. Artikkel, samuti kõik pildid, graafikud ja muud illustreerivad materjalid peavad sisaldama viiteid kasutatud materjalidele – Artiklis tuleb võimalusel avaldada refereeritava teose avaldamiskoht, pealkiri, kuupäev ja autor, link refereeritavale artiklile. Nimetatud reeglid kehtivad ka juhul, kui materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehekülgede või muu meediumi vahendusel.

 9. Artikli autor kohustub tagama, et Artikkel ei rikuks kolmandate isikute õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Kui Artikkel rikub kolmandate isikute õigusi, kohustub Artikli autor hüvitama Pangale kõik sellega tekitatud kahjud.

 10. Edastades Pangale avaldamiseks Artikli, annab selle autor ühtlasi Pangale loa Artikli avaldamiseks ja kasutamiseks kooskõlas käesolevate tingimustega.

 11. Artikli avaldamisel on autoril õigus kasutada LHV kasutajanime või soovi korral pärisnime.

 12. Pank ei maksa Artikli avaldamise eest selle autorile tasu.