Annetamise võimaluse kasutamise tingimused

Kehtivad alates 05.02.2021

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Annetamise võimaluse kasutamise tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad AS-i LHV Pank (edaspidi Pank) ja Panga kliendi (edaspidi Klient) vahelisi suhteid Heategevusorganisatsioonidele Annetuste tegemisel Panga poolt Kliendile väljastatud elektroonilise maksevahendi ehk Kaardi abil.
  2. Tingimused on Annetamise võimaluse kasutamisega seotud Kaardi lepingu tingimuste lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse vastavale Kaardi lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Klient ei ole eraldi kokku leppinud teisiti.
  3. Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Annetamise võimaluse kasutamisega seotud Kaardi lepingu tingimustele veel Panga Üldtingimustest ja makseteenuse lepingu tingimustest, sealhulgas neis tingimustes viidatud muudest dokumentidest. Klient on kõigi eelnimetatud tingimustega tutvunud ning on teadlik ja nõustub neist tulenevate Poolte õiguste ja kohustustega.
  4. Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. MÕISTED

  1. Tingimustes kasutatakse lisaks Panga Üldtingimustes, makseteenuse lepingu tingimustes, Annetamise võimaluse kasutamisega seotud Kaardi lepingu tingimustes ja neis tingimustes viidatud muudes dokumentides avatud mõistetele järgmisi mõisteid alljärgnevas tähenduses:
   1. Annetus on Kliendi poolt valitud ja Kaardimakse abil teostatud vabatahtlik sihtotstarbeline rahaline kingitus Kaardimaksetelt laekuva summa näol, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist, aitamaks Heategevusorganisatsioonil koguda vahendeid viimase poolt esitletud tegevuste ja eesmärkide heaks;
   2. Heategevusorganisatsioon on Panga strateegilistele eesmärkidele vastavalt Panga poolt Kliendile ja/või Kaardi kasutajale Annetuste tegemiseks välja pakutud usaldusväärne mittetulundusühendus (nt mittetulundusühing, sihtasutus), mis oma esitletud tegevuste ja eesmärkidega aitab edendada Eesti elu;
   3. Annetamise võimalus on Heategevusorganisatsioonile Annetuse tegemine Kaardimakse abil.
   4. Kaardimakse on Kaardi abil Kaardiga seotud Kliendi Kontol olevate rahaliste vahendite kasutamine kaupade ja/või teenuste eest tasumiseks poodides, rakendustes ja interneti keskkonnas (sh lähiväljaside (Near Field Communication) seadme ja/või nutiseadme abil toestatud maksed, püsi- ja automaatmaksed), välja arvatud Kaardi abil sularaha sisse- ja väljamaksed. Kaardimakse on Toiming Annetamise võimaluse kasutamisega seotud Kaardi lepingu mõistes ja sellele kohaldatakse lisaks vastavas Kaardi lepingus Toimingu kohta sätestatut niivõrd, kuivõrd Pank ja Klient ei ole eraldi kokku leppinud teisiti.
 3. ANNETUSTE TEGEMINE

  1. Annetamise võimalust on õigustatud kasutama Klient ja/või Kaardi kasutaja, kes on kooskõlas Tingimustega vastava Annetamise võimaluse Panga teenindussaalides või elektroonilises teeninduskanalis (nt Internetipangas) aktiveerinud, kusjuures Annetamise võimaluse aktiveerimine ja kasutamine toimub iga üksiku Annetamise võimaluse kasutamiseks valitud Kaardi põhiselt (mitte vastava Kaardi lepingu põhiselt, s.t. juhul kui ühe Kaardi lepinguga on seotud mitu Kaarti, saab Annetamise võimaluse aktiveerimise otsustada iga Kaardi osas eraldiseisvalt).
  2. Annetamise võimaluse aktiveerimisel teeb Klient ja/või Kaardi kasutaja valiku igalt vastava Kaardiga tehtud Kaardimakselt arvestatava Annetuse summa (valides eelfikseeritud Annetuse summade vahel, kusjuures vastav summa valik rakendub iga Kaardimakse osas) ning Heategevusorganisatsiooni, kellele Klient ja/või Kaardi kasutaja soovib Annetusi teha, osas.
  3. Klient ja/või Kaardi kasutaja saab igal hetkel Panga teenindussaalides või elektroonilises teeninduskanalis (nt Internetipangas) ühepoolselt muuta Kaardiga tehtud Kaardimakselt arvestatavat Annetuse summat ja Heategevusorganisatsiooni, kellele Kaardi kasutaja soovib Annetusi teha. Iga muudatus jõustub vastava muudatuse tegemisele järgnevast päevast.
  4. Kliendi ja/või Kaardi kasutaja poolt valitud Annetuse summad arvestatakse iga vastava Kaardiga tehtud Kaardimakse pealt ning debiteeritakse Kaardiga seotud Kliendi Kontolt järgmisel päeval eelmisel päeval kogunenud Annetuse kogusummana, vastava makse selgituses kuvatakse valitud Heategevusorganisatsiooni nimi.
  5. Annetuse summasid Kaardiga seotud Kliendi kontol enne debiteerimist ei broneerita.
  6. Juhul, kui eelmise päeva Annetuste kogusumma debiteerimise hetkel ei ole Kaardiga seotud Kontol piisavalt rahalisi vahendeid, Pank Kontot eelmise päeva Annetuste osas ei debiteeri ja Annetuste arvestus algab järgmise päeva seisuga otsast peale.
  7. Klient ja/või Kaardi kasutaja annab Annetamise võimaluse aktiveerimisel Pangale kõik volitused ja õigused kanda Kliendi nimel ja arvel Annetustena debiteeritud summad esmalt Panga vahekontole, millelt Pank need Kliendi ja/või Kaardi kasutaja poolt valitud Heategevusorganisatsiooni(de)le kannab vastavalt Panga ja Heategevusorganisatsiooni vahel sõlmitud koostöölepingule või Kliendi ja/või Kaardi kasutajaga Tingimuste punkti 5.3 kohaselt kokkulepitule.
  8. Kliendil ja/või Kaardi kasutajal on õigus saada teavet enda Annetuste seisu kohta Panga teenindussaalides või muul kokkulepitud viisil (nt Internetipanga kaudu).
 4. PRIVAATSUS, TEAVE, PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

  1. Klient on teadlik ja nõustub, et Annetamise võimaluse aktiveerimisel töötleb Pank tema isikuandmeid kooskõlas Panga poolt kehtestatud Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetega. Klient on teadlik ja nõustub, et tema isikuandmete töötlemine hõlmab muuhulgas isikuandmete edastamist Kliendi ja/või Kaardi kasutaja poolt Tingimuste punkti 3.2 või Panga poolt Tingimuste punkti 5.3 kohaselt valitud Heategevusorganisatsioonile. Edastatavate andmete koosseis, eesmärk ning õiguslik alus on välja toodud Kliendiandmete töötlemise põhimõtetes. Heategevusorganisatsioon, kellele andmeid edastatakse, töötleb Kliendi isikuandmeid eraldiseisva vastutava töötlejana kooskõlas enda veebilehel avaldatud privaatsustingimustega.
  2. Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud Heategevusorganisatsioonidele Annetusi tehes saab Kaardi kasutaja Annetuse summa oma maksustavast tulust maha arvata, kusjuures vastavad andmed edastab Maksu- ja Tolliametile Heategevusorganisatsioon.
  3. Pank ei vastuta mistahes osas Heategevusorganisatsiooni poolt esitletud tegevuste ja eesmärkide täitmise, viimase poolt Annetuste sihtotstarbelise kasutamise, seotud deklaratsioonide Maksu- ja Tolliametile esitamise ega Heategevusorganisatsiooni valdusesse antud Kliendiandmete privaatsuse ja turvalisuse eest.
  4. Kaardimaksete ja vastavate Annetuste kogumistega seotud pretensioonide ja vastutuse osas kohaldatakse Annetamise võimaluse kasutamisega seotud Kaardi lepingu tingimusi.
 5. TINGIMUSTE JÕUSTUMINE, MUUTMINE JA ANNETAMISE VÕIMALUSE KASUTAMISE LÕPETAMINE

  1. Klient ja/või Kaardi kasutaja nõustub Tingimustega ehk Tingimused jõustuvad Kliendi ja/või Kaardi kasutaja suhtes Annetamise võimaluse aktiveerimisel ning kehtivad tähtajatult.
  2. Pangal on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta (sh lõpetada või alustada koostööd Heategevusorganisatsiooniga) või mitte võimaldada Kliendil ja/või Kaardi kasutajal Annetamise võimaluse kasutamist teavitades sellest Klienti ja/või Kaardi kasutajat vastavalt Panga Üldtingimustes, makseteenuse lepingu tingimustes, Annetamise võimaluse kasutamisega seotud Kaardi lepingu tingimustes ja Imperatiivsetes Normides sätestatule.
  3. Juhul, kui Pank lõpetab koostöö Heategevusorganisatsiooniga, kellele Klient ja/või Kaardi kasutaja on seni Annetusi teinud, võtab Pank vastava Kliendi ja/või Kaardi kasutajaga ühendust, et leppida kokku järgmisele Heategevusorganisatsioonile edasiste Annetuste tegemises, selleks hetkeks Kliendi kontolt debiteeritud, kuid Heategevusorganisatsioonile veel üle kandmata Annetuste saaja võimalikus muutmises või Annetamise võimaluse kasutamise lõpetamises. Juhul, kui Pangal ei õnnestu vastava Kliendi ja/või Kaardi kasutajaga ühendust saada, loetakse, et Klient ja/või Kaardi Kasutaja ei ole uut valikut Heategevusorganisatsiooni, kellele Annetusi teha, osas teinud ja Annetamise võimaluse kasutamine lõpeb Tingimuste punkti 5.5 kohaselt ning Kliendi kontolt debiteeritud, kuid Heategevusorganisatsioonile veel üle kandmata Annetused on Pangal sellisel juhul õigus üle kanda Panga poolt omal äranägemisel valitud Heategevusorganisatsioonile.
  4. Kliendil ja/või Kaardi kasutajal on õigus ühepoolselt ja Panka ette teavitamata lõpetada Annetamise võimaluse kasutamine kinnitades vastava muudatuse Panga teenindussaalides või elektroonilises teeninduskanalis (nt Internetipangas).
  5. Annetamise võimaluse kasutamine lõpeb automaatselt Annetamise võimaluse lõpetamise kinnitamisel Panga teenindussaalides või elektroonilises teeninduskanalis (nt Internetipangas) ja/või Panga ning Kliendi vahel sõlmitud Annetamise võimaluse kasutamisega seotud Kaardi lepingu lõppemisel ja/või Panga ning Kliendi vahel sõlmitud makseteenuse lepingu lõppemisel ja/või Panga ning Kliendi ja/või Kaardi kasutaja poolt valitud Heategevusorganisatsiooni vahel sõlmitud koostöölepingu lõppemisel, kui Klient ja/või Kaardi Kasutaja ei tee uut valikut Heategevusorganisatsiooni, kellele Annetusi teha, osas.
  6. Annetamise võimaluse kasutamise lõpetamine ei mõjuta enne Annetamise võimaluse kasutamise lõpetamist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.