LHV veebilehe kasutajatingimused

 1. Üldinfo

  1. LHV veebilehe kasutajatingimused (edaspidi Kasutajatingimused) kohalduvad käesolevale internetileheküljele ning selle alamlehekülgedele (edaspidi Veebileht), mis kuuluvad AS-ile LHV Pank (edaspidi LHV)
  2. Veebilehe kasutamisega kinnitab kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult. Kui Kasutajatingimustes sätestatu läheb vastuollu konkreetsete teenuste või toodete tingimustega, kohaldatakse viimaseid.
 2. Veebilehel sisalduv informatsioon

  1. Kuigi LHV on teinud omalt poolt kõik võimaliku, et Veebilehel sisalduv informatsioon (sealhulgas väärtpaberite hindu ja tehingustatistikat puudutav informatsioon) oleks täpne ja täielik, ei garanteeri LHV informatsiooni õigsust ega vastuta sellise informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.
  2. Veebilehel sisalduvad väärtpaberiturgude ülevaated ning kommentaarid, seisukohad ja prognoosid väärtpaberite hindade muutuste ja väärtpaberiturgude üldiste suundumuste kohta kajastavad LHV subjektiivset hinnangut selliste tulevikus saabuvate asjaolude suhtes. LHV-l ei lasu mingit vastutust seoses mainitud ülevaadete, kommentaaride, seisukohtade ja prognoosidega ning nende kasutamisest tulenevate võimalike kahjudega. Veebilehel sisalduvad ülevaated, kommentaarid, seisukohad ja prognoosid ei ole käsitatavad investeerimissoovitustena, kui ei ole otseselt teisiti sätestatud.
  3. Kasutaja kinnitab Veebilehte kasutades, et ei tee oma investeerimisotsuseid ainult selliste ülevaadete, kommentaaride, seisukohtade ja prognooside põhjal.
  4. Veebileht ei ole kasutamiseks mõeldud isikutele, kes on sellise riigi kodanikud, residendid või alalised elanikud, mille seadused keelavad Veebilehe kasutamise. Isikud, kellele on keelatud Veebilehel leiduva info kasutamine või kes ei ole kindlad, et neile see keelatud ei ole, peaksid Veebilehelt lahkuma.
 3. Piirangud USA isikutele

  1. Veebilehel sisalduv materjal ei ole suunatud ega mõeldud Ameerika Ühendriikide kodanikele, residentidele ega teistele isikutele, kes asuvad Ameerika Ühendriikides või kes on “USA isikud” vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta Väärtpaberite seaduse Regulatsioonile S. Käesoleval Veebilehel sisalduv informatsioon ei ole käsitletav pakkumisena osta või müüa väärtpabereid ja osutada teenuseid Ameerika Ühendriikides. Ükski Ameerika Ühendriikide kodanik, resident ega isik, kes asub ajutiselt Ameerika Ühendriikides, ei või osta ühtegi LHV ega LHV Varahaldus poolt osutatavat teenust ega pakutavat toodet ning ei LHV ega LHV Varahaldus ei aktsepteeri ühtegi avaldust ega korraldust teenuse või toote ostmiseks selliselt isikult.
  2. Ilma LHV eelneva kirjaliku loata ei ole lubatud edastada Ameerika Ühendriikide kodanikele, residentidele ega teistele isikutele, kes asuvad Ameerika Ühendriikides või kes on “USA isikud” vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta Väärtpaberite seaduse Regulatsioonile S LHV poolt Veebilehel avaldatud väärtpaberiturgude ülevaateid, kommentaare, seisukohti, prognoose või muud informatsiooni.
  3. Ameerika Ühendriikide kodanikel, residentidel ega teistele isikutel, kes asuvad Ameerika Ühendriikides või kes on “USA isikud” vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta Väärtpaberite seaduse Regulatsioonile S ei ole lubatud kasutada käesolevat Veebilehte.
 4. Vastutuse piirang

  1. Veebilehe sisu on kasutamiseks põhimõttel “nagu on”. LHV ei anna mingeid garantiisid Veebilehe ega sellel leiduva info sisu kohta. LHV ei ole vastutav kahju eest, mis tuleneb Veebilehe kasutamisest isegi juhul, kui LHV oli Veebilehel leiduva vea olemasolust teadlik. Käesolevas punktis nimetatud vastutuse piirang ei kehti, kui Veebilehe kasutamisest tulenev kahju oli tekitatud LHV poolt tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
 5. Autoriõigus

  1. Kogu Veebilehel sisalduv informatsioon, sealhulgas ka Veebilehe kujundus ja tarkvara kuulub LHV-le, kui ei ole teisiti sätestatud, ning seda võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel.
  2. Veebilehel sisalduvate ülevaadete, kommentaaride, seisukohtade, prognooside ja muu informatsiooni reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma LHV eelneva kirjaliku loata on keelatud.
  3. Veebilehe foorumites, jututoas ja kommentaarides võivad Veebilehe kasutajad esitada ainult sellist materjali, mille autoriõigus neil on või mille esitamiseks neil muul alusel õigus on. Kasutaja, kes esitab selliseid materjale, loetakse nõustunuks sellega, et LHV esitatud materjale elektrooniliselt või muul moel säilitab, levitab ning avaldab.
 6. Lingid

  1. Veebilehel olevaid linke kolmandate isikute internetilehekülgedele ei käsitleta LHV heakskiiduna sellistel lehekülgedel pakutavatele teenustele või toodetele. Selliste linkide kasutamine toimub kasutaja enda riisikol ning LHV ei vastuta selliste lehekülgede sisu, kättesaadavuse või kasutamise eest. LHV pole kindlaks teinud sellistel lehekülgedel leiduva info tõesust, täpsust, mõistlikkust, usaldusväärsust ega põhjalikkust.
 7. Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

  1. Veebilehele ja Kasutajatingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik vaidlused, mis tulenevad Veebilehe kasutamisest ja Kasutajatingimustest, on allutatud Eesti Vabariigi kohtutele.