Informatsioon, mis on oluline enne väikelaenulepingu sõlmimist

Siit leiad informatsiooni selle kohta, millised on sinu õigused ja kohustused, kui otsustad sõlmida väikelaenulepingu ja sinu arvelduskontole kantakse krediidisumma. Pane tähele, et kirjeldatud tingimused ei ole siduvad. Kui sõlmid väikelaenulepingu, kehtivad konkreetses lepingus kokkulepitud tingimused.

 1. Enne väikelaenulepingu sõlmimist peaksid:

  (i) endale selgeks tegema võetava kohustusega seotud riskid – mõtle veel korra läbi, kas väikelaen on sinu vajaduste ja võimalustega sobiv krediiditoode;
  (ii) loe kindlasti läbi lepingu tingimused sh. väikelaenulepingu eritingimused, väikelaenulepingu üldtingimused ja tutvu teabelehega;
  (iii) tutvu muude tingimuste ja dokumentidega, millele on sõlmitava lepingu tingimustes viidatud, nt LHV Panga üldtingimused, Kliendiandmete töötlemise põhimõtted;
  (iv) hinda muu hulgas ka seda, kas suudad väikelaenulepingu alusel väljastatud krediidisumma tagasi maksta, kui sinu sissetulekud peaksid vähenema või kohustused suurenema. Vajaduse korral pöördu selgituste, nõu või lisainfo saamiseks LHV Finance või muu vastava valdkonna spetsialisti poole.

 2. Lepingu sõlmimine, Lepingutasu maksmine ja Krediidisumma väljamaksmine

  Kui oled otsustanud võtta väikelaenu, siis tuleb sul allkirjastada leping. Lepingu eritingimustes on ära toodud olulisemad tingimused milleks on näiteks krediidisumma, intressimäär, lepingutasu, lepingu lõppemise tähtpäev jms. Lepingu lahutamatuks osaks on üldtingimused ja maksegraafik ning ka tulevikus tehtavad lepingu muudatused, täiendused ning lisad.

  Kui leping on sõlmitud, siis kantakse Krediidisumma, millest on maha arvutatud lepingu sõlmimise tasu, sinu isiklikule arvelduskontole 2 pangapäeva jooksul peale seda kui sinu isikusamasus on vahetult tuvastatud (v.a. juhul kui LHV Finance ei otsusta teisiti).

 3. Lepingust taganemine

  Sul on õigus lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. Taganemiseks pead edastama enne viidatud tähtaja möödumist AS-ile LHV Finance kirjaliku taganemisavalduse lepingus toodud posti või e-posti aadressile.

  Taganemisõiguse kasutamine tähendab, et pead viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul arvates taganemise teate AS-ile LHV Finance esitamisest, tagastama kogu krediidisumma ja tasuma raha tagastamise päevani kogunenud intressi. Vastasel juhul loetakse, et sa ei ole Lepingust taganenud.

 4. Intressi arvestamine ja tasumine

  Intress on tasu, mida maksad AS-ile LHV Finance krediidisumma kasutamise eest. Intressi arvestame krediidisumma tagastamata osalt. Arvestame Intressi alates väikelaenulepingu sõlmimisest. Kuni esimese maksetähtpäevani lähtume tegelikust päevade arvust kuus ja 360-päevasest aastast ning seejärel 30-päevasest kuust ja 360-päevasest aastast.

  Väikelaenulepingusse märgitud intressimäär on fikseeritud ning sõltub konkreetse väikelaenulepingu tingimustest, valitud toote hinnakirjapaketist ja sinu maksevõimest, varasemast maksekäitumisest.

  Intressi tasumine toimub igakuiselt alates Lepingu sõlmimise päevast kuni maksegraafikujärgse viimase krediidisumma tagasimakse maksetähtpäevani (välja arvatud).

 5. Krediidisumma tagastamine

  Krediidisumma koos sellele lisanduva intressiga kohustud tagastama osamaksetena vastavalt maksegraafikule. Selleks palume sul sõlmida sinule kuuluvas Eestis tegutsevas krediidiasutuses avatud konto osas AS-i LHV Finance kasuks e-arve püsimakse teenuse leping. Kohustad tagama, et nimetatud kontol on kogu lepingu kehtivuse jooksul piisavalt vabu rahalisi vahendeid (eurodes) selleks, et oleks võimalik debiteerida väikelaenulepingu kohaselt tasumisele kuuluvad summad.

  Kui sinu poolt tasutud summadest ei piisa kõigi sinu kohustuste täitmiseks, siis loeme, et esmalt on tasutud võla sissenõudmiseks tehtud kulutused, seejärel krediidisumma tagasimakse, kolmandaks juba sissenõutavaks muutunud intressid ning lõpuks viivised, leppetrahvid ja muud tasud ning kahjud. Juhul kui oled sõlminud AS-iga LHV Finance samal kuupäeval teisi lepinguid ning lepingute maksetähtpäev langeb samale päevale, siis AS-il LHV Finance on õigus lugeda täidetuks eelisjärjekorras sinu vähem tagatud kohustused.

  Ennetähtaegne väikelaenulepingu lõpetamine Väikelaenuleping sõlmitakse tähtajaga kuni 5 aastat. Ennetähtaegse väikelaenulepingu lõpetamisega ei kaasne sulle lisakulutusi. Kui soovid väikelaenulepingut lõpetada ennetähtaegselt, pead kõigepealt esitama AS-ile LHV Finance vastavasisulise avalduse ning seejärel tagasi maksma kogu krediidisumma, samuti sellelt arvestatud intressi kuni krediidisumma tasumiseni ning ka kõik muud väikelaenulepingust tulenevad tasud (nt viivised, trahvid, maksetega hilinemisega kaasnevad kulud jne) nende olemasolu korral.

  Kui sa pole avaldust esitanud, siis loetakse sinu poolt ennetähtaegselt tasutud summad ettemaksuks.

 6. Väikelaenulepinguga seotud muud kulud

  Väikelaenulepingu sõlmimisel/muutmisel tuleb sul tasuda lepingutasu. Väikelaenulepingu sõlmimisel makstava lepingutasu arvame maha sulle väljamakstavast Krediidisummast.

  Kõikide AS-i LHV Finance tasude ja muude kulude kohta saad informatsiooni aadressil www.lhv.ee.

 7. Lepingu muutmine

  Väikelaenulepingut saad muuta kokkuleppel AS-iga LHV Finance kirjalikus vormis ning eeldusel, et muudatuse hetkel on täidetud vastutustundliku laenamise põhimõtted. Väikelaenulepingu muudatustega kaasnevad sulle lisakulud (nt väikelaenulepingu muutmise tasu).

  AS-il LHV Finance on õigus väikelaenulepingut ühepoolselt muuta, teatades sulle sellest vähemalt kaks kuud ette. Muudetud tingimustega saad tutvuda LHV Panga veebilehel, kliendikontoris, internetipangas või muul AS-i LHV Finance määratud viisil.

  Sul on õigus lepingu muutmisega mitte nõustuda ja väikelaenuleping AS-i LHV Finance määratud tähtaja jooksul üles öelda. Kui sa selle aja jooksul väikelaenulepingut üles ei ütle, loetakse, et nõustud LHV Finance poolt tehtud muudatustega.

 8. Lepingu rikkumise võimalikud tagajärjed

  Kui oled sõlminud väikelaenulepingu ja oled selles kokku lepitud tingimusi mingil põhjusel rikkunud, võib juhtuda, et pead kandma täiendavaid kulusid:
  (i) viivis ja/või trahv;
  (ii) võla menetlemise kulud (nt võlateavituskirja saatmise tasu jms);
  (iii) väikelaenulepingu ülesütlemisega seotud kulud;
  (iv) muud väikelaenulepingu ja sellega seotud lepingute täitmisega seotud kulud (nt inkasso, kohtu-, täite- või pankrotimenetlusega seotud kulud).

  LHV Panga hinnakirjaga saad tutvuda lhv.ee/et/tingimused-ja-hinnakiri

  Kui jätad osamakse või mistahes muu väikelaenulepingu alusel tasumisele kuuluva summa tasumata või tasud seda osaliselt, on AS-il LHV Finance õigus alates järgmisest päevast hakata puudujäävalt summalt (va intressilt ja viiviselt) arvestama viivist väikelaenulepingus sätestatud määras. Viivise arvestamine lõpeb päeval, kui tasutud on kõik tasumisele kuuluvad summad.

  Ühtlasi on AS-il LHV Finance on õigus nõuda leppetrahvi summas kuni 5%, kui oled rikkunud mistahes muud väikelaenulepingus sätestatud kohustust (mitte maksekohustust).

 9. Lepingu ülesütlemine

  Teatud juhtudel on AS-il LHV Finance õigus väikelaenuleping erakorraliselt ja ilma etteteatamata üles öelda ning nõuda kogu krediidisumma tagasimaksmist, tasumata intressi, lepingutasu, viiviste ja teiste väikelaenulepingust tulenevate kohustuste täitmist. LHV Finance võib sinu väikelaenulepingu erakorraliselt ja ilma etteteatamata muuhulgas üles öelda, kui:
  (i) sa oled väikelaenu taotlemisel esitanud valeandmeid või jätnud esitamata sulle teadaolevad väikelaenulepingu täitmist mõjutavad andmed;
  (ii) oled täielikult või osaliselt jätnud tasumata vähemalt 3 (kolm) üksteisele järgnevat osamakset ega tasu võlga ka kahe nädala jooksul pärast AS-ilt LHV Finance vastava võlanõude saamist;
  (iii) sa ei täida muid väikelaenulepingust või AS-iga LHV Finance samasse kontserni kuuluvate äriühingutega sõlmitud teistest lepingutest tulenevaid kohustusi.

  Väikelaenulepingu lõppemisel tuleb sul tagasi maksta kogu kasutatud krediidisumma ja tasuda sellelt arvestatud intress. Lisaks on AS-il LHV Finance õigus nõuda tasumata viiviste ja trahvide tasumist ning teiste väikelaenulepingust tulenevate kohustuste täitmist.

 10. Kuidas vältida võlgade tekkimist?

  Eelpool esitatud informatsioon ja selgitused on sinu jaoks olulised, kui kaalud väikelaenu taotlemist ja väikelaenulepingu sõlmimist. Krediidisumma väljamaksmisest tekib kohustus, mille omamisega on alati olemas oht võlgade tekkimiseks. Seega, palume sul eeltoodut põhjalikult kaaluda ja juhul, kui sul tekib raskusi oma kohustuste täitmisega või sul tekib muid antud teemaga seotud lisaküsimusi, võta kindlasti AS-iga LHV Finance ühendust.

 11. Vaidluste lahendamine

  Kõik vaidlused lahendatakse võimalusel korral kokkuleppel. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada, siis lahendab vaidluse kohus.

  Sul on õigus oma õiguste kaitseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti poole.

  Kui sul tekkis küsimusi või vajad täiendavat informatsiooni, helista palun AS-i LHV Finance klienditoe telefonil 6 802 700 või kirjuta aadressil finance@lhv.ee