Teave viie peamise täitmiskoha raporti ja täitmisel saavutatud kvaliteedi kohta

 1. Andmed
  Viie peamise täitmiskoha raport baseerub 2017 andmetel. Kuna LHV-le ei olnud kogu aasta kohta vajalikud andmed maaklerite või täitmiskohtade osas veel kättesaadavad, ei ole välja toodud passiivsete ja aktiivsete korralduste osakaalu.

  Tehingute mahu arvestamisel on välisvaluutas tehtud tehingud konverteeritud eurodesse. Täitmiskohtade tehingute arvestamisel on arvesse võetud ainult LHV klientide poolt tehtud tehingud. LHV enda poolt tehtud tehinguid (näiteks turutegemist) ei ole arvestatud. Välismaaklerite juures tehtud tehingute puhul LHV ei erista korralduste täitmisel tavakliente ja asjatundlike kliente.

 2. Selgitused

  2.1 selgitus suhtelise tähtsuse kohta, mille LHV omistas täitmise kvaliteedi hindamisel sellistele täitmisteguritele nagu hind, kulud, kiirus, täitmise tõenäosus või mis tahes muu kaalutlus, sealhulgas kvalitatiivsed tegurid;

  Korralduste täitmisel on esmajoones lähtutud finantsinstrumendi hinna ja täitmisega seotud kulude summast. Kauplemiskoha valikul eelistati korralduse edastamist vastavalt vastaspoolte hindamise tulemuste põhjal paika pandud esmasele maaklerile vastaval turul. Juhul kui esmasele maaklerile ei õnnestunud tehnilistel põhjustel orderit saata, või maakler ei võimalda vastava instrumendiga kaubelda, suunati order teisesele maaklerile.

  2.2 mis tahes märkimisväärsete seoste, huvide konfliktide ja ühisomandi kirjeldus kõigi täitmiskohtade puhul, kus korraldusi täideti;

  Ühtegi märkimisväärset seost, huvide konflikti ega ühisomandit ühegi täitmiskoha ega maakleri juures ei esinenud.

  2.3 tehtud või saadud maksete ja hinnavähenduste, allahindluste või mitterahaliste hüvedega seoses täitmiskohtadega sõlmitud mis tahes kokkulepete kirjeldus;

  LHV on sõlminud turutegemise programmis osalemise lepingud Nasdaq Tallinn AS-i, Nasdaq Riga A/S-i ja AB Nasdaq Vilniusega. Programmi tingimuste täitmisel saab LHV Pank allahindluse hinnakirjajärgsest tehingutasust (0.035% asemel 0.02% tehingumahust). Muid kokkuleppeid täitmiskohtade ega maakleritega pole sõlmitud.

  2.4 selliste tegurite selgitus, mis tingisid LHV täitmispõhimõtetes loetletud täitmiskohtade muutmise (sellise muudatuse tegemise korral);

  2017. aastal ei ole toimunud muudatusi täitmiskohtade osas.

  2.5 selgitus, kuivõrd korralduse täitmine sõltub kliendi liigitamisest, juhul kui LHV kohtleb kliendikategooriaid erinevalt ja kui see võib mõjutada korralduste täitmise kokkuleppeid;

  Üldjuhul võetakse (kõigi LHV poolt vahendatavate finantsinstrumentide lõikes) korralduste täitmist mõjutatavaid asjaolusid arvesse alljärgnevas tähtsuse järjekorras:
  1. turuhind,
  2. korralduse suurus,
  3. täitmise kiirus,
  4. tehingu kulud,
  5. täitmise tõenäosus,
  6. muud faktorid.

  Tavaklientide puhul määratakse parim võimalik tulemus kindlaks lähtuvalt kogumaksumusest. Kogumaksumus on finantsinstrumendi hinna ja täitmisega seotud kulude summa, mis hõlmab kõiki kulusid, mida klient on kandnud ja mis on korralduse täitmisega otseselt seotud, näiteks kauplemiskoha tasud, kliiringu- ja arveldustasud ja mis tahes muud tasud, mis makstakse korralduse täitmisel osalevatele kolmandatele isikutele. Asjatundlike klientide puhul määratakse parim võimalik tulemus kindlaks lähtuvalt korralduse mahust ja täitmise kiirusest.

  2.6 selgitus, kas tavaklientide korralduste täitmisel eelistati muid kriteeriume kui hind ja kulu ning kuivõrd olulised olid sellised muud kriteeriumid kliendi üldkasu seisukohast parima võimaliku tulemuse saavutamisel;

  Tavaklientide korralduste täitmisel ei ole eelistatud muid kriteeriumeid kui hind ja kulu. Välja arvatud juhul kui see on eelnevalt kliendiga kokku lepitud.

  2.7 vajaduse korral selgitus, kuidas LHV on kasutanud kauplemiskoondteabe pakkuja teavet. LHV ei ole kasutanud kauplemiskoondteabe pakkuja teavet.