Stardikonto lepingu tingimused

Kehtivad alates 15.12.2010

 1. Üldsätted

  1. Stardikonto leping (edaspidi Leping) on AS LHV Pank (edaspidi Pank) ja asutamisel oleva äriühingu (edaspidi Klient) vaheline leping, mille alusel Pank kohustub avama Kliendile konto, mille käsutamise õigus tekib Kliendil pärast Kliendi äriregistrisse kandmist (edaspidi Stardikonto).
  2. Käesolevad stardikonto lepingu tingimused (edaspidi Tingimused) on Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti.
  3. Tingimustes kasutatakse lisaks Tingimustes avatud mõistetele ka Panga Üldtingimustes avatud mõisteid.
  4. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Tingimustele ka Panga Üldtingimustest ja kehtivatest õigusaktidest. Klient on Üldtingimustega tutvunud ning on teadlik sealt tulenevatest Kliendi kohustustest ja Panga õigustest.
  5. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. Stardikonto kasutamine

  1. Kliendil on õigus Stardikontol hoida eurosid ja Panga poolt noteeritavat valuutat. Klient ja Pank võivad Lepingus täpsustada, millist valuutat Stardikontol võib hoida. Klient ja Pank lepivad kokku, milline valuuta on Konto põhivaluuta (edaspidi Põhivaluuta). Klient ja Pank võivad kokkuleppel Põhivaluutat muuta.
  2. Sissemakseid Stardikontole saab teha vaid ülekandega konto kaudu, mis on avatud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis tegutsevas krediidiasutuses või lepinguriigis avatud välisriigi krediidiasutuse filiaalis. Sularaha sissemakseid Stardikontole teha ei saa.
  3. Kui Kontole laekub summa muus valuutas kui Tingimuste punkti 2.1 kohaselt määratud valuutas, siis konverteerib Pank vastava laekumise selle laekumise päeval Panga määratud vahetuskursi alusel Põhivaluutaks. Pank ei ole kohustatud Klienti konverteerimisest teavitama. Teave Panga poolt noteeritavate vahetuskursside kohta on kättesaadav Panga teenindussaalides ja Veebilehel.
  4. Kui Kliendi asutamisleping või asutamisotsus võimaldab mitterahalise sissemakse esemena kasutada väärtpaberid, võib Stardikontole Panga eelneval nõusolekul kanda Kliendi asutamislepingus või asutamisotsuses nimetatud väärtpabereid, kui vastavaid väärtpabereid on Panga kaudu võimalik hoida. Pank hoiab väärtpabereid vastavalt Panga investeerimisteenuste osutamise tingimustes sätestatule. Pank võib omal äranägemisel keelduda teatud liiki ja/või teatud emitentide ja/või teatud väärtpaberibörsidel kaubeldavate väärtpaberite hoidmiseks vastu võtmisest.
  5. Pank väljastab Kliendile Kliendi soovil äriregistri pidaja jaoks teatise Stardikontole kantud vahendite kohta.
  6. Stardikontole kantud vahendeid saab Klient kasutada ja käsutada pärast Stardikonto ümbervormistamist Kontoks Tingimuste punktis 3 toodud tingimustel ja korras.
  7. Kui Lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, maksab Pank Kliendile Stardikontol oleva raha eest intressi vastavalt Panga poolt Kontole kehtestatud intressimäärale.
  8. Pangal on õigus Stardikonto blokeerida või arestida õigusaktides ja/või Üldtingimustes sätestatud juhtudel ja korras.
 3. Stardikonto ümbervormistamine kontoks

  1. Kliendil on kohustus Stardikonto ümber vormistada Kontoks 1 (ühe) aasta jooksul arvates Lepingu sõlmimisest.
  2. Stardikonto ümbervormistamiseks Kontoks peab Klient:
   1. esitama Pangale äriregistri väljatrüki Kliendi äriregistrisse kandmise kohta; ja
   2. sõlmima Pangaga makseteenuse lepingu; ja
   3. kui Stardikontole on kantud Tingimuste punktis 2.4 nimetatud väärtpabereid, sõlmima Pangaga investeerimisteenuste lepingu.
  3. Kui Klienti äriregistrisse ei kanta, siis Klient Stardikontot Kontoks ümber vormistada ei saa ja Stardikonto käsutamine toimub üksnes kohtumääruse alusel ning selles määratud korras.
 4. Lepingu jõustumine ja lõppemine

  1. Leping jõustub selle sõlmimisest ning lõpeb Kliendi ja Panga vahel makseteenuse lepingu ja investeerimisteenuste lepingu (kui Stardikontole on kantud Tingimuste punktis 2.4 nimetatud väärtpabereid) sõlmimisega, mille alusel vormistatakse Stardikonto ümber Kontoks.
  2. Pangal õigus Leping ühepoolselt ja ilma etteteatamata lõpetada, kui Lepingu sõlmimisest arvates 1 (ühe) aasta jooksul ei ole Stardikontole tehtud sissemakseid.
  3. Tingimuste punktis 3.3 sätestatud juhul lõpetab Pank Lepingu pärast kohtumäärusega määratud väljamaksete tegemist. Enne Stardikonto sulgemist kannab Pank Stardikontole kõik Panga poolt maksmisele kuuluvad intressid ning peab Stardikontolt kinni kõik saadaolevad teenustasud ja muud Kliendi võlgnevused Pangale.