Püsikorralduse lepingu tingimused

Kehtivad alates 01.06.2010

 1. Lepingus kasutatavad mõisted

  1. Püsikorraldus on Kliendi Maksejuhis Pangale regulaarseks maksete tegemiseks Kliendi Kontolt.
 2. Üldsätted

  1. Püsikorralduste tegemine toimub püsikorralduse lepingus (edaspidi Leping) sätestatud tingimustel ja korras.
  2. Käesolevad püsikorralduse lepingu tingimused (edaspidi Tingimused) on Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti.
  3. Tingimustes kasutatakse lisaks Tingimustes avatud mõistetele ka Panga Üldtingimustes ja makseteenuse lepingu tingimustes avatud mõisteid.
  4. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Tingimustele ka Panga Üldtingimustest ja makseteenuse lepingu tingimustest, sealhulgas neis tingimustes viidatud muudest dokumentidest, kui see ei ole vastuolus Tingimuste ja Lepinguga. Klient on Üldtingimustega tutvunud ning on teadlik sealt tulenevatest Kliendi kohustustest ja Panga õigustest.
  5. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 3. Maksete tegemine

  1. Lepingu sõlmimisega annab Klient Pangale korralduse Lepingu kehtivuse ajal teha makse saajale makseid Kliendi poolt määratud kuupäevadel (edaspidi Maksepäev). Lepingu sõlmimisega loetakse püsikorralduse alusel tehtavad maksed võlaõigusseaduse tähenduses autoriseerituks.
  2. Kliendi õigus nõuda maksete tegemist ning Panga kohustus teha makseid tekib Maksepäevadel.
  3. Püsikorralduse alusel tehtavate maksete eest maksab Klient Pangale teenustasu vastavalt Panga hinnakirjale.
  4. Klient on kohustatud tagama, et Kontol oleks Maksepäeval makse tegemiseks ja Panga teenustasude tasumiseks piisavad rahalised vahendid.
  5. Kui Maksepäeval ei ole Kontol makse tegemiseks piisavalt rahalisi vahendeid, jätab Pank püsikorralduse täitmata. Lisaks on Pangal õigus jätta püsikorraldus täitmata juhul, kui Kontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid Panga teenustasude tasumiseks. Pank ei konverteeri teisi Kontol olevaid valuutasid makse tegemiseks ega tee makset Kliendi teistelt Pangas avatud Kontodelt.
  6. Vaatamata punktis 3.5. sätestatule on Pangal õigus 3 (kolme) päeva jooksul Maksepäeva möödumisest kontrollida Kontot ning juhul, kui Kontole on laekunud piisavad rahalised vahendid makse tegemiseks ja Panga teenustasude tasumiseks, täita püsikorraldus.
  7. Kui Kliendi Konto kohta on mitu sama Maksepäevaga püsikorraldust, kuid Kontol olevatest rahalistest vahenditest ei jätku kõikide püsikorralduste täitmiseks, otsustab nende täitmise järjekorra Pank.
  8. Kui püsikorralduse kehtivuse ajal muutuvad makse saaja pangarekvisiidid, on Pangal õigus neid andmeid muuta Klienti teavitamata.
  9. Püsikorralduse alusel maksete tegemine peatub ajaks, kui Kliendi Konto on blokeeritud või arestitud.
 4. Vastutus

  1. Pank vastutab püsikorralduse alusel tehtavate maksete õigeaegse ja täieliku teostamise eest. Pank ei vastuta maksete teostamata jätmise või osalise teostamise eest juhul, kui teostamata jätmine või osaline teostamine oli tingitud piisavate rahaliste vahendite puudumisest Kontol.
  2. Klient vastutab püsikorralduses märgitud maksete aluseks olevate andmete õigsuse eest.
 5. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine

  1. Leping jõustub selle Poolte poolt allakirjutamise hetkel ning on sõlmitud tähtaega määramata.
  2. Kliendil on õigus muuta püsikorralduse alusel tehtavate maksete andmeid esitades Pangale vastava korralduse.
  3. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Tingimusi, kui ta teatab muudatustest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Kliendil on nimetatud 2 (kahe) kuu jooksul õigus Leping koheselt ja tasuta üles öelda. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
  4. Kliendil on õigus igal ajal Leping üles öelda.
  5. Pangal on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette.
  6. Pangal on õigus juriidilisest isikust Kliendiga sõlmitud Leping korraliselt üles öelda järgides Üldtingimustes korralise ülesütlemise kohta sätestatud etteteatamistähtaega.
  7. Lisaks Üldtingimustest, makseteenuse lepingu tingimustest või õigusaktidest tulenevatele muudele alustele on Pangal õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda, kui:
   1. makse saadetakse tagasi rekvisiitide ebaõigsuse või makse saaja konto puudumise või sulgemise tõttu;
   2. rahaliste vahendite puudumise või ebapiisavuse tõttu Kontol või Konto blokeerimise või aresti tõttu on kolmel järjestikusel Maksepäeval jäänud maksed tegemata või Pangal teenustasu saamata.