Portfellihalduse lepingu tingimused

Kehtivad alates 01.01.2018

 1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Pank osutab Kliendile Kliendi Väärtpaberitest ja rahast (edaspidi ühiselt Vara) koosneva investeerimisportfelli haldamisteenust vastavalt Lepingus ning Lepinguga lahutamatult seotud Kliendi juhistes Pangale Vara haldamiseks (edaspidi Investeerimispiirangud) kokkulepitud tingimustele ja põhimõtetele.

  1.2. Lepingus kasutatakse Panga üldtingimustes (edaspidi Üldtingimused) ja Investeerimisteenuste osutamise tingimustes (edaspidi Tingimused) sätestatud mõisteid.

  1.3. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Üldtingimustest ja Tingimustest, kuivõrd need ei ole vastuolus Lepingu tingimustega.

  1.4. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

 2. VARA HALDAMINE

  2.1. Lepinguga annab Klient Pangale volituse Kliendi Varast koosneva investeerimisportfelli haldamiseks, sealhulgas Vara valdamiseks, käsutamiseks ja kasutamiseks, Lepingus ja Investeerimispiirangutes sätestatud tingimustel ja korras.

  2.2. Pank teeb Vara haldamisel otsuseid omal initsiatiivil Kliendiga täiendavalt konsulteerimata ning teostab Kliendi nimel vajalikud tehingud Kliendilt täiendavalt nõusolekut taotlemata.

  2.3. Vara haldamiseks kannab Klient Vara Lepingu alusel Kliendile avatavale portfellihalduse kontole.

  2.4. Vara hulka kuuluvaid Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud Väärtpabereid hoitakse Kliendi keskregistri kontol või Poolte kokkuleppel vastaval esindajakontol. Kui Lepingu sõlmimisel ei ole Kliendil kontot, avab Pank selle Kliendile.

  2.5. Pank on kohustatud Vara haldamisel tegema kõik mõistlikult võimaliku Vara väärtuse pikaajaliseks suurendamiseks ja kahju ärahoidmiseks. Ühtegi Lepingu, Üldtingimuste ega Tingimuste sätet ei saa tõlgendada Panga lubadusena Vara väärtust suurendada.

  2.6. Vara haldamisel Pank:

  2.6.1. teeb tehinguid Kliendi nimel ja Vara arvel;

  2.6.2. teeb Väärtpaberi ostu-, müügi-, vahetus ja muid tehinguid, sh annab korraldusi fondiosakute või aktsiate ostu- ja tagasivõtutehinguteks, langetab otsuseid seoses korporatiivsete sündmustega, paigutab raha tähtajalisele hoiusele, konverteerib valuutat ja sõlmib muid investeerimisportfelli haldamiseks vajalikke tehingud vastavalt Investeerimispiirangutele;

  2.6.3. lähtub Kliendi parimatest huvidest ja hoolitseb selle eest, et Panga, Kliendi ja Panga teiste klientide vahelised huvide konfliktid oleksid välditud või võimalikult väikesed;

  2.6.4. eeldab, et Kliendilt sobivuse hindamise käigus saadud teave on õige, täpne ja täielik ning hindab esitatavat teavet tervikuna ega käsita Kliendi üksikuid vastuseid eraldiseisva juhisena investeerimisporfelli haldamisel;

  2.6.5. teavitab Klienti, kui Vara väärtus langeb 10 % võrreldes eelmise kuu aruandes kajastatud Vara väärtusega. Iga järgnev teavitus tehakse õigusaktides sätestatud korras;

  2.6.6. tegutseb kooskõlas käesoleva Lepinguga, Investeerimispiirangutega ja õigusaktide (sh asjakohaste Euroopa Liidu ja välisriikide õigusaktide) sätetega ning reguleeritud turgude nõudeid arvestades;

  2.6.7. tegutseb Kliendile lojaalselt, vastavalt oma teadmistele ja võimetele ning üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel ja vajaliku hoolsusega;

  2.6.8. kogub ja säilitab Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud andmeid (sealhulgas informatsiooni Vara hulka kuuluvate Väärtpaberite ja nende emitentide kohta).

  2.7. Lepinguga annab Klient Pangale nõusoleku Kliendi Väärtpaberite hoidmiseks esindajakontol, sealhulgas Halduri esindajakontol, koos teiste klientide ja Panga ning Halduri Väärtpaberitega. Kliendi nõusolekut loetakse nõusolekuks Eesti Vabariigi väärtpaberituru seaduse § 88 lõike 1 tähenduses.

  2.8. Käesolevaga annab Klient Pangale tagasivõtmatult kõik õigused ja volitused, mis on vajalikud Kliendi nimel konto avamiseks Eesti väärtpaberite keskregistris ja lepingute sõlmimiseks ning tehingute ja toimingute tegemiseks, mis on vajalikud Vara haldamiseks Lepingus kokkulepitud tingimustel (kaasa arvatud lepingud ja tehingud Pangaga).

 3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  3.1. Pangal on õigus hoida Vara Haldurite juures ja/või volitada Haldureid omakorda hoidma Vara teiste Haldurite juures. Pank on Haldurite valikul kohustatud üles näitama professionaalset hoolsust. Pank ei vastuta Halduri tegevusest või tegevusetusest tulenevate kahjude eest, välja arvatud juhul, kui see on tingitud Panga tahtlikust tegevusest.

  3.2. Kui Kliendil on Panga ees täitmata kohustusi, on Pangal õigus rahuldada oma nõuded Kliendi vastu Vara arvel, teostada tasaarvestust ja pandiõigust ning keelduda oma kohustuste täitmisest.

  3.3. Teave Vara väärtuse ja kooseisu kohta on saadaval Internetipangas. Pank esitab teabe kord kuus Üldtingimustes sätestatud viisil Vara väärtuse, koosseisu ja muude asjaolude kohta.

  3.4. Kliendil on õigus anda Pangale Lepingu punktis 7.1. kokkulepitud viisil korraldus Vara käsutamiseks (sealhulgas erinevalt Investeerimispiirangutes kokkulepitust). Pank ei vastuta selliste Kliendi korralduste täitmise tulemusena Investeerimispiirangutest kõrvalekaldumise eest.

  3.5. Kliendil on õigus anda Pangale Lepingu punktis 7.1. kokkulepitud viisil korraldus kanda Vara või osa Varast tagasi Kontole või Kliendi soovil muule Kliendi poolt nimetatud kontole. Pank täidab nimetatud korralduse 7 (seitsme) Pangapäeva jooksul korralduse kättesaamisest arvates.

  3.5.1. Kui Pank on vastavalt Kliendi poolt Investeerimispiirangutes antud juhistele investeerinud Vara vähelikviidsetesse Väärtpaberitesse, lepivad Klient ja Pank Vara tagasikandmise tähtajas või ajagraafikus eraldi kokku, lähtudes vähelikviidse investeeringu olemusest ja tingimustest.

  3.5.2. Pangal on õigus Vara hulka kuuluvate Väärtpaberite asemel kanda Kontole või Kliendi soovil muule Kliendi poolt nimetatud kontole raha väärtuses, mis vastab Väärtpaberite turuväärtusele Kliendilt vastava korralduse saamise päeval.

  3.6. Kui Lepingu punktis 3.5. toodud korralduse alusel kannab Pank 20% või rohkem Varast tagasi Kontole või Kliendi soovil muule Kliendi poolt nimetatud kontole, on Pangal õigus kõrvale kalduda Investeerimispiirangutes sätestatust. Pank ei vastuta selliste Kliendi korralduste täitmise tulemusena Investeerimispiirangutest kõrvalekaldumise eest.

  3.6.1. Klient kohustub Pangaga kokku leppima uued Investeerimispiirangud 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates Pangalt vastavasisulise ettepaneku saamisest.

  3.7. Kui punktis 3.5. toodud korralduse alusel kannab Pank kogu Vara tagasi Kontole või Kliendi soovil muule Kliendi poolt nimetatud kontole, loetakse nimetatud korraldust ühtlasi Kliendi Lepingu lõpetamise teateks Lepingu punkti 6.1. mõistes, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.

  3.8. Klient kohustub Panka viivitamatult teavitama piirangutest, mis tema jaoks on kehtestatud ja/või kehtestatakse põhjusel, et ta on ja/või temast Lepingu kehtivuse ajal saab mõne väärtpaberibörsil kaubeldava Väärtpaberi emitendi insaider (eelkõige juhul, kui tegemist on vastava emitendi Väärtpaberi kauplemisega tema jaoks keelatud perioodil). Pank ei vastuta Kliendi poolse teavitamise kohustuse täitmata jätmise tulemusena Kliendile väärtpaberibörsi reglemendi ja/või Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide rikkumisest tuleneva kahju eest.

 4. TASU

  4.1. Klient tasub Pangale Vara valitsemise eest igakuist haldustasu Panga Veebilehel portfellihalduse Hinnakirjas toodud määras. Haldustasule lisandub käibemaks seadusega kehtestatud määras. Haldustasu arvestatakse Vara kuu keskmiselt turuväärtuselt. Vara hulka kuuluvate Väärtpaberite turuväärtuse puudumisel võetakse arvestamise aluseks Väärtpaberite nominaalväärtus.

  4.2. Portfellihalduse raames tehtud tehingutelt arvestab Pank tehingutasusid vastavalt Panga Veebilehel Investeerimiskonto Hinnakirjas avaldatud tehingutasudele.

  4.3. Kõik Vara haldamisega otseselt seotud kulud, sealhulgas, kuid mitte ainult, pangaülekandekulud, teenus- ja registritasud ning muud kulud kannab Klient.

  4.4. Pangal on õigus Lepingus nimetatud tasud ja kulud kinni pidada Vara arvel. Juhul, kui Vara hulgas ei ole Lepingus nimetatud tasude ja/või kulude kinni pidamiseks piisavalt rahalisi vahendeid, on Pangal õigus enda äranägemise järgi müüa Vara hulka kuuluvaid Väärtpabereid eelpool nimetatud tasude tasumiseks vajalikus summas. Haldustasu niisugusel kinni pidamisel arvestatakse kõigepealt Vara turuväärtus ning seejärel müüakse vajalikus koguses Vara hulka kuuluvaid Väärtpabereid.

  4.5. Kui Leping lõpetatakse haldustasu tasumise päevast erineval päeval, arvestatakse ja tasutakse haldustasu Lepingu lõpetamise päeva seisuga.

  4.6. Kui Klient annab Lepingu punktis 3.5. toodud korralduse, on Pangal õigus enne sellise korralduse täitmist arvestada ning Vara arvel kinni pidada seni kogunenud haldustasu.

 5. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUTMINE

  5.1. Leping jõustub alla kirjutamise hetkest ning on sõlmitud tähtajatult.

  5.2. Lepingut võib muuta ja täiendada Lepingu poolte kirjalikul kokkuleppel või Üldtingimustes sätestatud korras, sh juhul, kui muutuvad Lepingust tulenevaid suhteid reguleerivad õigusnormid ning Lepingu ühepoolne muutmine Panga poolt on põhjendatud selle õigusnormidega kooskõlla viimisega.

  5.3. Lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad Lepingu poolte poolt allakirjutamise hetkest, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.

  5.4. Kui Lepingu punktis 3.5. toodud korralduse alusel kannab Pank 20% või rohkem Varast tagasi Kontole või Kliendi soovil muule Kliendi poolt nimetatud kontole ja sellest tulenevalt on Pank kõrvale kaldunud Investeerimispiirangutes kokkulepitust või kui üks Pool soovib kokkulepitud Investeerimispiiranguid muuta (eelkõige juhul, kui Investeerimispiirangute viimasest kokkuleppimisest on möödunud 1 (üks) aasta), on ühel Poolel õigus edastada teisele Poolele Lepingu punktis 7.1. kokkulepitud viisil ettepanek uute Investeerimispiirangute kokku leppimiseks. Kui teine Pool aktsepteerib ettepanekus toodud uued Investeerimispiirangute tingimused ja edastab ettepaneku teinud Lepingu Poolele punktis 7.1. kokkulepitud viisil nõusoleku Investeerimispiirangute muutmiseks, loetakse Investeerimispiirangud muudetuks ettepanekus toodud tingimustel.

 6. LEPINGU LÕPETAMINE

  6.1. Pooltel on õigus Leping igal ajal lõpetada edastades teisele Poolele Lepingu punktis 7.1. toodud vormis vastava teate vähemalt 7 (seitse) Pangapäeva enne soovitud Lepingu lõpetamise kuupäeva.

  6.2. Lepingu lõpetamisest olenemata jäävad jõusse Poolte õigused ja kohustused Lepingu alusel sõlmitud, kuid lõpetamata tehingute suhtes, kuni need lahendatakse. Kui tehing on Pangale siduv kolmanda osapoole suhtes, on Pangal õigus oma äranägemise järgi astuda vajalikke samme võimalike kahjude vältimiseks või vähendamiseks.

 7. TEADETE EDASTAMINE

  7.1. Kõik Lepingu alusel teisele Lepingu poolele edastatavad teated ja korraldused peavad olema kirjalikus vormis või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (s.o e-posti või faksi teel edastatud) või edastatud Internetipanga vahendusel. Lepingus toodud juhtudel peab teade olema kirjalikus vormis.

  7.2. Kirjalikus vormis edastatud teade loetakse Poole poolt kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga Poole poolt Lepingus näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. Kui Pool on Lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma aadressi või faksi numbrit või e-posti aadressi ning ei ole sellest teist Poolt informeerinud, loetakse teade Poole poolt kättesaaduks, kui see on edastatud Lepingus märgitud aadressile. Kõik teated, mis edastatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peavad olema kirjalikus vormis.

 8. MUUD TINGIMUSED

  8.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada ning mille saabumist nad Lepingu sõlmimisel ei näinud ega võinud ette näha (Vääramatu jõud). Pool, kelle tegevus Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele ning Vääramatu jõu asjaolude äralangemisel Lepingut täitma asuma.

  8.2. Pooled kohustuvad ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta mitte avalikustama Lepingu sisu ja selle täitmisel saadud informatsiooni ning võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks eelnimetatud informatsiooni sattumist kolmandate isikute kätte. Eelnimetatud informatsiooni on lubatud siiski esitada Pangaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele äriühingutele ja isikutele, kelle õigus informatsiooni saada tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 9. LÕPPSÄTTED

  9.1. Kõik Lepingu alusel Poolte vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt Panga asukohajärgses kohtus.

  9.2. Klient kinnitab Lepingule alla kirjutamisega, et ta on piisava tähelepanelikkusega tutvunud Lepingu tingimustega, mõistab Lepinguga kaasnevaid riske ja tal on kõik õigused ning volitused Lepingu sõlmimiseks.

  9.3. Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, üks kummalegi Poolele.