Ostukaitsekindlustuse tingimused

LHV Platinum-krediitkaardi ja LHV privaatpanganduse deebetkaardi ostukaitsekindlustuse tingimused
Poliisi number: 119-7186
Kehtivad alates 01.11.2017 
Keeleliste vasturääkivuste või vaidluste korral lähtutakse eestikeelsest sõnastusest.

Käesolevad tingimused reguleerivad LHV Platinum-krediitkaardi ja LHV privaatpanganduse deebetkaardi ostukaitse alast õigussuhet kindlustatute – LHV Platinum-krediitkaardi ja LHV privaatpanganduse deebetkaardi omanike ja kindlustusandja – AIG Europe Limited (Soome filiaali) vahel. Kindlustusvõtjaks on LHV Pank ja poliisiga on kaetud kõik LHV Platinum-krediitkaardi ja LHV privaatpanganduse deebetkaardi kaardiomanikud. Käesolev dokument sätestab kõik grupikindlustuspoliisi 119-7186 tingimused, kõik poliisi olulised elemendid on määratletud käesolevate tingimustega.

 1. Ostukaitsekindlustuse tingimused

  1.1 Mõisted
  Kindlustusandja on AIG Europe Limited (Soome filiaali) (edaspidi nimetatud ka ”AIG”).
  Kindlustusvõtja on LHV Pank (edaspidi nimetatud ka ”LHV”).
  LHV kaart on LHV Platinum-krediitkaart ja LHV privaatpanganduse deebetkaart.
  Kindlustatu on LHV Platinum-krediitkaardi ja LHV privaatpanganduse deebetkaardi omanik (edaspidi nimetatud ka ”kaardiomanik”).
  Omavastutus on iga kindlustusjuhtumi korral hüvitisest mahaarvatav rahasumma.
  Juhuslik kahju on kindlustatud eseme kahjustumine õnnetusjuhtumist tingitud rikkiläinud osade või materjali või konstruktsioonirikete läbi, mille tagajärjel ei ole seda enam võimalik kavandatud eesmärgil kasutada.

  • Murdvargus on kindlustatud eseme ebaseaduslik äravõtmine või selle äravõtmise katse isiku või isikute poolt, kes sisenesid ebaseaduslikult kindlustatu põhilisse elukohta, kasutades selleks jõudu või vägivalda, kusjuures vastavast sissetungimisest on järel sellele viitavad nähtavad märgid.
  • Röövimine on kindlustatud eseme ebaseaduslik äravõtmine isiku või isikute poolt, kes kasutasid selleks vägivalda või on ähvardanud kasutada vägivalda ning tekitasid või on ähvardanud tekitada füüsilist kahju kindlustatule, tema abikaasale, tsiviilpartnerile ja/või alla 21-aastastele lastele.
  • Mootorsõiduk on mis tahes auto, veoauto, mootorratas, sportauto, paat või lennuk.

  1.2 Ostukaitse
  Ostukaitse tagab õiguse hüvitisele kehtiva LHV kaardiga kõikjal maailmas ostetud asjade juhusliku kahju, murdvarguse või röövimise korral eeldusel, et ostu eest on 100% tasutud LHV kaardiga.

  Juhusliku kahju, röövimise või murdvarguse korral kehtib Ostukaitse sada kaheksakümmend (180) päeva alates LHV kaardiga soetatud esemete ostmise päevast, kusjuures ostetud esemete minimaalne ostuhind peab olema 100 eurot ja maksimaalne ostuhind 5 000 eurot.

  1.3 Kaitse ulatus

  LHV kaart
  Minimaalne ostuhind kindlustusjuhtumi kohta100 €
  Maksimaalne ostuhind kindlustusjuhtumi kohta5000 €
  Omavastutus30 €
  Maksimaalne LHV kaardi omaniku hüvitise suurus aastas10 000 €

  1.4 Tingimused
  Hüvitise maksmise eeldused:

  • ostukaitsekindlustus kehtib LHV kaardi omanike suhtes. Kindlustatud eseme eest peab olema täielikult (100%) tasutud LHV kaardiga;
  • kindlustatud ese on ostetud uuena;
  • kindlustatud eseme ostuhind on vähemalt 100 eurot, kuid ei ületa ostetud esemete puhul 5000 eurot.

  Ostukaitse lõpeb kindlustatule kuuluva LHV kaardi kehtivusaja lõppemisel, kui kaarti ei uuendata koheselt nii, et kaardi kehtivus säilib alates esialgse kehtivusaja viimase kuu lõpust. Ostukaitse jääb kehtima ka siis, kui kaardiomanik vahetab oma kaardi välja teise Ostukaitsekindlustusega kindlustatud LHV kaardi vastu.

  1.5 Hüvitise suurus ja välistused
  Maksimaalne hüvitise suurus on kindlustatu LHV kaardiga soetatud kindlustatud eseme algne ostuhind, mille suhtes kehtivad järgmised piirangud:

  • LHV kaardiga ostetud esemete puhul ei ületa hüvitise suurus 5000 eurot kindlustusjuhtumi kohta;
  • hüvitise suurus ühe LHV kaardi kohta aastas ei ületa punktis 1.3 sätestatud summat;
  • kui kindlustatud ese on paari või tooteseeriasse kuuluv ese, kaetakse vaid nimetatud osale vastav summa;
  • juhusliku kahju korral on põhiliseks katteks alati paranduskulud;
  • kui paranduskulud (sealhulgas transpordikulud) ületavad kindlustatud eseme algset ostuhinda, vahetatakse kindlustatud ese välja sellele mudeli ja tehniliste näitajate poolest vastava esemega, mille väärtus ei ületa eseme algset ostuhinda. AIG-l on alati õigus pakkuda hüvitist algse ostuhinna kujul.

  1.6 Kindlustusjuhtum Kindlustusjuhtumi all peetakse silmas kindlustatud esemele tekitatud juhuslikku kahju, samuti kindlustatud eseme suhtes toime pandud ja käesolevates tingimustes määratletud murdvargust ja röövimist, alltoodud välistustega.
  Ostukaitse ei kata:
  - mootorsõidukist varastatud esemeid;
  - mis tahes mootorsõidukit, selle osi või lisaseadmeid või mis tahes mootorsõiduki kasutamiseks ja hoolduseks vajalikke osi ja varustust;
  - reisitšekke, sularaha, mis tahes liiki pileteid, vabalt kaubeldavaid instrumente;
  - väärismetalle, vääriskive ja juveele, haruldasi või väärtuslikke münte, marke, kunstiesemeid või nendega võrreldavaid esemeid, karusnahast kasukaid;
  - taimi, loomi;
  - teenuseid ja muid äratarvitatavaid asju;
  - renditud või üüritud esemeid;
  - püsivaid koduses majapidamises kasutatavaid esemeid, sealhulgas, kuid mitte ainult vaipkate, põrandamaterjal ja/või kahhelkivid;
  - ehitisi, fikseeritud konstruktsioone või muid konstruktsioone aias, nagu näiteks ujumisbasseinid, kuumaveevannid, mänguväljakud, väikeehitised, kasvuhooned, garaažid, katusealused, piirded ja muud sarnased konstruktsioonid;
  - ostu sooritamise ajal ümberehitatud, remonditud või ümbertöödeldud esemeid;
  - esemeid, mida on muutmise, sealhulgas lõikamise, saagimise ja töötlemise, läbi kahjustatud;
  - kohaletoimetamis- ja käitluskulusid, samuti paigaldamise ja kokkupanemisega seonduvaid kulusid;
  - varale tekitatud kahjusid, välja arvatud kindlustatud esemele endale tekitatud kahjud, tegevuse tulemusest johtuvaid kahjusid;
  - tavapärase kulumise tagajärjel kahjustatud esemeid;
  - kosmeetilise kahjustuste, nagu mõlgid, kriimustused, värvikahjustused või muu pinnakahju, sealhulgas rooste, eemaldamise ja parandamisega seonduvaid kulusid, kui nimetatud kahjustused ei mõjuta kindlustatud eseme funktsioneerimist;
  - edasimüügiks, ametialaseks või kaubanduslikuks kasutamiseks soetatud esemeid;
  - internetist ostetud esemeid, kui nendel olev kahjustus ilmnes enne kaardiomaniku valdusse sattumist;
  - kindlustatute või nende sugulaste tahtlike või ebaseaduslike tegudega põhjustatud kadusid;
  - kolmanda isiku poolt kohaletoimetamise, transportimise või paigaldamise käigus tekitatud kahjusid;
  - mis tahes valitsuse, avaliku võimukandja või tolliametniku käsul konfiskeeritud esemeid, või kodusõja või välismaise sõja või mässude tagajärjel tekkinud kahju;
  - esemeid, mis on avalikkusele ligipääsetavas kohas jäetud valveta;
  - kahjusid, mis on põhjustatud hooletusest, väärkasutusest, tahtlikust kahjustamisest; parasiitide või putukate poolt tekitatud kahjusid; samuti vargusest, taskuvargusest, liivast, tulekahjust, tormist, ilmastikuoludest, purskavast veest, korrosioonist, ebaõigest kasutamisest, patarei lekkimisest põhjustatud kahjusid;
  - ostu sooritamise ajal kasutatud või kahjustatud kaupasid, teisejärgulisi või määrdunud kaupasid;
  - kindlustatud eseme videopea või audiopeade ja DVD või CD läätsede teenindamist, ülevaatust või puhastamist;
  - mis tahes kulusid, mis tulenevad kasutaja poolt väljavahetatavast akust, arvutiviirustest, reostusest, hiireseadmetest või seonduvad nendega, samuti kadusid ja/või kahjusid, mille on otseselt või kaudselt põhjustanud tarkvara, aku, kaitsekorgid või nendega seonduva varustuse kasutamine;
  - mis tahes kujul esinevaid lisaseadmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult akusid, päid, filtreid, lampe, kanderihmasid, kandekotte, kassette jms.

 2. Kaitsejuhised

  Kindlustatu peab järgima kaitsejuhiseid (nt tootja, importija või müüja poolt antud kasutamise, teenindamise ja paigaldamise juhiseid). Kindlustatu peab tagama, et kindlustatud eset ei kasutata kaitsejuhiste vastaselt ning et tootele ei avaldata ülemäärast survet.

  Kergesti purunevaid kindlustatud esemeid tuleb avalikes transpordivahendites transportida käsipagasina. Kui kindlustatud eset ei ole võimalik käsipagasina transportida, peab see olema kahjustamise vältimiseks nõuetekohaselt pakendatud.

  Kaitsejuhiste järgimata jätmine võib tuua kaasa hüvitise maksmisest keeldumise või hüvitise suuruse vähendamise.

 3. Kindlustatu kohustus kahju ära hoida ja vähendada

  Kindlustusjuhtumi korral või kui vastav kindlustusjuhtum on kohe tekkimas, võtab kindlustatu, niivõrd kui see on võimalik, kasutusele meetmed kahju tekkimise ärahoidmiseks või selle vähendamiseks. Kui kindlustatu on tahtlikult või raske hooletuse tõttu jätnud täitmata eelnimetatud kahju ärahoidmise ja vähendamise kohustuse ning kindlustusandjale tekib selle tagajärjel kahju, siis on kindlustusandjal õigus hüvitise suurust tekkinud kahju võrra vähendada.

 4. Kindlustusjuhtumi põhjustamine või kindlustuskelmus

  AIG vabaneb vastutusest, kui kindlustatu on kindlustusjuhtumi tahtlikult põhjustanud.
  Kui kindlustatu on kindlustusjuhtumi põhjustanud raske hooletuse tõttu, võib makstava hüvitise suurust vähendada ulatuseni, mida saab pidada mõistlikuks vastavalt konkreetsetele asjaoludele. Kui kindlustatu on kelmuse eesmärgil pärast kindlustusjuhtumi esinemist andnud AIG-le ebaõiget või mittetäielikku teavet, kusjuures see teave on kindlustusjuhtumi ja AIG vastutuse seisukohast relevantne, võib AIG makstava hüvitise suurust vähendada või hüvitise maksmisest keelduda, kui seda saab vastavalt asjaoludele pidada mõistlikuks.

 5. Nõude esitamise kord

  Kindlustatu võtab niipea kui võimalik pärast kindlustusjuhtumi esinemist ühendust AIG klienditeenindusega. Kindlustatu peab säilitama ja, AIG vastavasisulise nõude korral, saatma AIG-le ostukviitungi ja muud kahjuteate käsitlemiseks vajalikud dokumendid.

  Kahjuteade peab sisaldama vähemalt järgmisi lisasid:

  • kviitungi originaal või selle koopia, millele on märgitud ostukuupäev ja kindlustatud eseme hind, samuti tootja mark ja mudel, kui kindlustatud esemele ei ole märgitud
   seerianumbrit, ja

  • ostudokumendid või krediitkaardiarve, mis tõendavad, et kindlustatu ostis kindlustatud eseme, makstes kogu hinna LHV kaardiga.

  • juhusliku kahju korral kantud paranduskulude kviitungid või kirjalikus vormis parandustöid teostava kaupluse volitusisiku või volitatud toote müüja poolne paranduskulude suuruse hinnang.

  • murdvarguse või röövimise korral õiguskaitseasutuse õiend, milles kinnitatakse murdvarguse või röövimise toimumist. Kahjuteade koos selle lisadega tuleb esitada alljärgnevale aadressile:

   AIG Europe Limited
   Postkast 7024
   14002 Tallinn, Eesti
   Tel. +372 6 867800
   Faks 372 6 737242

  Kindlustatu on kohustatud talle kui kindlustatule kõige kättesaadavama dokumentatsiooni esitama omal kulul, arvestades samal ajal AIG võimalusi asjas selgituste saamiseks. AIG ei ole kohustatud maksma hüvitise välja enne, kui on saanud kätte kogu vajaliku dokumentatsiooni.

  AIG maksab kindlustusjuhtumi korral hüvitise välja või teavitab kindlustatut hüvitise maksmise keeldumisest, tehes seda viivitamatult, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul alates sellest, kui AIG on saanud kätte kõik AIG vastutuse väljaselgitamiseks vajalikud dokumendid ja kogu teabe. Kui hüvitise suurus on vaidlustatud, maksab AIG igal juhul hüvitise vaidlustamata osa välja eelpoolnimetatud aja jooksul. Hüvitis makstakse välja eurodes sõltumata sellest, kas kindlustatud ese on ostetud väljaspool Eestit või mitte. Hüvitis makstakse välja pangaülekandega või kantakse LHV panga krediidiarvele vastavalt AIG otsusele. Hüvitise väljamaksmisega viivitamise korral maksab AIG viivist vastavalt võlaõigusseadusele.

 6. AIG otsuse vaidlustamine

  Kõik käesolevatest tingimustest tulenevad vaidlused, sealhulgas AIG otsused hüvitise maksmise kohta, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kindlustatule soovitatakse pöörduda AIG poole ja taotleda hüvitist puudutava otsuse ülevaataamist. Kui käesolevatest tingimustest tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus kindlustatu elukohajärgses Eesti Vabariigi kohtus. Kindlustatul on õigus esitada hagi kohtusse hüvitist puudutava otsuse vaidlustamiseks ühe (1) aasta jooksul alates sellest, kui kindlustatut teavitati kirjalikult AIG otsusest ja selle vaidlustamise tähtajast.
  Käesolevatele kindlustustingimustele ja kindlustustingimustest tulenevatele kohustustele kohaldatakse Eesti õigust. AIG Europe Limited Soome filiaali tegevuse üle teostab järelevalvet:

  Finanssivalvonta
  PL 103, 00101 Helsingi
  Tel: 0800 0 5099
  Faks: 010 831 5328
  www.finanssivalvonta.fi

  AIG Europe Limited tegevuse üle järelevalve teostajaks on:
  Suurbritannia Finantsteenuste Amet (UK Financial Services Authority)
  25 The North Colonnade, Canary Wharf
  London E14 5HS Suurbritannia
  Telefon: (+44) 20 7066 1000
  www.fsa.gov.uk

 7. Nõude aegumine

  Kõik kindlustusega seonduvad nõuded AIG vastu esitatakse kolme (3) aasta jooksul alates kalendriaasta, mil nõue muutub sissenõutavaks, lõpust. Kindlustusjuhtumiga seonduva teate esitamine peatab aegumistähtaja kulgemise kuni AIG poolt nõude osas tehtud otsuse kättesaamiseni kindlustatu poolt. Sel juhul aegub nõue siiski kümne (10) aasta möödumisel kalendriaasta, mil nõue muutub sissenõutavaks, lõpust.

 8. AIG tagasinõudeõigus

  Kindlustatu õigus nõuda kolmandalt isikult seoses kadude ja kahjude vastu sõlmitud kindlustusega hüvitist, mille AIG on kindlustatule välja maksnud, läheb üle AIG-le, kui kolmas isik põhjustas kindlustusjuhtumi tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui kolmas isik on seadusest tulenevalt ning sõltumata hooletusest kohustatud hüvitist maksma.

  Kindlustatu abistab AIG vastavasisulise taotluse korral AIG-d tagasinõudeõiguse teostamisel, nt esitades ja allkirjastades vajalikke dokumente.

  AIG tagasinõudeõigus kindlustusvõtja, kindlustatud isikute või kindlustatute sarnaste isikute suhtes määratakse kindlaks vastavalt võlaõigusseadusele.

 9. Mitmekordne kindlustus

  Kui kindlustatul on rohkem kui üks kindlustuspoliis, mis tagab sama kindlustuskaitse, ei ole kindlustatul õigust kahju suurust ületavale hüvitisele. Mitmekordse kindlustuse olukorras määratakse kindlustusandjate omavaheline vastutus kindlaks vastavalt võlaõigusseadusele.

 10. Grupikindlustuslepingu lõpetamine

  Kui grupikindlustusleping lõpetatakse kindlustusandja või kindlustusvõtja algatusel, teavitab kindlustusvõtja kindlustatuid kindlustuspoliisi lõppemisest antud asjaolusid arvestades sobival viisil. Mis puutub kindlustatutesse, siis lõpeb nende kindlustuskaitse üks kuu pärast seda, kui kindlustusvõtja on neid kindlustuse lõppemisest teavitanud.