Masinakindlustuse tingimused

Kehtivad alates 01.10.2021

Masinakindlustuse tingimustes on kirjeldatud kindlustuskaitse ulatus, käitumine kindlustusjuhtumi korral ja kahju hüvitamise põhimõtted.

Masinakindlustus pakub kindlustuskaitset juhul, kui masin saab kahjustada, hävineb või kaob ootamatu ja ettenägematu tingimustes kirjeldatud sündmuse tõttu. Sellisteks olukordadeks võivad olla näiteks liiklusõnnetus või muu õnnetus, vandalism, tulekahju, loodusõnnetus, masina vargus ja teiste sündmuste tagajärjel tekkinud kahju.

Kindlustuslepingu osad on kindlustuspoliis (edaspidi poliis) ning käesolevad masinakindlustuse tingimused (edaspidi tingimused). Poliisile on märgitud kindlustatud eseme kindlustussumma (kindlustushüvitise ülempiir) ja omavastutuse summa (summa, mis kindlustusjuhtumi korral jääb kindlustusvõtja kanda). Enne kindlustuslepingu sõlmimist peab kindlustusvõtja veenduma poliisil märgitud andmete õigsuses, kindlustuskaitse ulatuse sobivuses ja tutvuma tingimustega.

Kindlustusandja on AS LHV Kindlustus (edaspidi LHV).

Kindlustusvõtja on poliisil märgitud isik. Kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikud on kindlustatud eseme omanik ja kõik kindlustatud eset seaduslikult valdavad või kasutavad isikud (edaspidi kindlustusvõtja).

Kindlustusandja kontaktandmed

Klienditugi
E–R kl 9–17
699 9111
kindlustus@lhv.ee
lhv.ee

Kahjukäsitlus
ööpäev ringi
680 1122
kahjud@lhv.ee
lhv.ee

 1. Kindlustatud ese

 2. Kindlustatud esemeks on poliisil märgitud liikurmasin, traktor, haagis või haakeseade siht- või eriotstarbeline masinvõi seade (edaspidi masin) tootja poolt kindlaks määratud komplektsuses.

  1. Liikurmasin on rataste või roomikutega, teatud kindla töö tegemiseks ettenähtud mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille valmistajakiirus on vähemalt kuus kilomeetrit tunnis (ekskavaator, kombain, laadur, tõstuk vms). Koos liikurmasinaga on kindlustatud ka vahetatav pukseeritav seadis tootja kindlaks määratud komplektsuses.
  2. Traktor on rataste või roomikutega põllu-, metsa- või muu tööks ettenähtud mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille valmistajakiirus on vähemalt kuus kilomeetrit tunnis (ratastraktor, metsalõike- või metsaväljaveotraktor vms). Koos on kindlustatud ka vahetatav pukseeritav seadis tootja kindlaks määratud komplektsuses.
  3. Vahetatav pukseeritav seadis on koos traktori või liikurmasinaga kasutatav töömehhanism, mille peamine otstarve on täiendada või muuta masina funktsioone ja mis on konstrueeritud masina haakes vedamiseks (nt ratastraktori rippsüsteem, kombaini heeder, metsalõiketraktori lõikepea, laaduri esi- või tagakopp vms). Vahetatav pukseeritav seadis on iseseisvalt mittekasutatav. Kui masinaga töötamiseks kasutatakse mitut erineva tootja vahetatavat seadist, peavad need olema poliisil eraldi märgitud. Kui masinaga töötamiseks kasutatakse mitut vahetatavat seadist, kehtib kindlustuskaitse lahti monteeritud seadise kohta masina hoiukohas.
  4. Haagis või haakeseade on traktori või liikurmasina haakes järel veetav või ees tõugatav, teatud kindla töö tegemiseks ettenähtud ja kohandatud seade, millel on vähemalt üks püsivalt maapinnale toetuv ratas (külvik, ader, äke vms). Haakeseade ei ole iseseisvalt kasutatav.
  5. Siht- või eriotstarbeline masin on ratastel või roomikutel liikuv mootorsõiduk, mis on kohandatud mingi eritöö tegemiseks või sihtotstarbelise tööülesande täitmiseks. Siht- või eriotstarbeline masin võib olla valmistatud veoauto alusel. Koos masinaga on kindlustatud ka kõik sellele püsivalt paigaldatud eritöö tegemiseks või tööülesande täitmiseks vajalikud seadised ja esemed, kui kindlustuslepingus ei ole kokku lepitud teisiti
  6. Seade on mingi eritöö tegemiseks kohandatud või töö tegemist hõlbustav vahend (nt generaator, pinnasetihendaja, laser-mõõtur vms). Seade võib olla paigaldatud haagise või veoauto peale.
 3. Kindlustuskaitse

 4. Kindlustusjuhtum on käesolevates tingimustes sätestatud ootamatu ja ettenägematu sündmus, mille toimumise korral tekib kindlustusandjal kindlustuslepingu täitmise kohustus. Kui kindlustusjuhtumi täpset aega pole võimalik määrata, loetakse selleks aeg, mil kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik oleks pidanud kindlustusjuhtumist teada saama.

  Hüvitatakse kahju, mille põhjuseks on:

  1. tulekahju ja plahvatus. Tulekahju on lahtise tule levik (sh suitsust, tahmast ja kustutamisest põhjustatud kahju). Plahvatus on gaaside või auru paisumisel tekkinud silmapilkselt toimiv jõud või lõhkekeha plahvatus;
  2. torm või tormi tõttu masinale langenud puu või muu ese. Tormi all mõistetakse tuult kiirusega keskmiselt või puhanguti vähemalt 18 meetrit sekundis. Tormi aset leidmine peab olema kas üldteada, tuule kiirust peab olema võimalik tuvastada lähima meteoroloogiajaama mõõtepunkti vaatlusandmete alusel ja/või juhtumi toimumise kohas peavad olema tormile iseloomulikud kahjustused;
  3. masina või selle osa vargus, ärandamine, röövimine või selle katse, kui kindlustusjuhtumi toimumise hetkel oli tagatud masina valve vastavalt lepingus sätestatud tingimustele ja/või ohutusnõuetele;
  4. kolmanda isiku süüline tegevus (vandalism), mis on suunatud masina või selle osa rikkumisele või hävitamisele;
  5. liiklusõnnetus teel, sealhulgas masina vedamisel mootorsõiduki või haagise peal, pukseerimisel teise mootorsõiduki või masina järel, haakes järel vedamisel või ees tõukamisel, samuti kabiini esi-, külg- või tagaklaasi kahjustumine teel olnud kivi või muu eseme mõjul.
   Liiklusõnnetuse all mõistetakse juhtumit, kui vähemalt ühe sõiduki või masina teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel on tekkinud kahju.
   Tee on jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatis või maaomaniku poolt liikluseks ettenähtud muu ala;
  6. kahjustumine peale või maha laadimisel, kui selle eesmärgiks oli masina vedamine mootorsõiduki või haagise peal. Peale- või mahalaadimise all mõistetakse masina viivitamatut tõstmist või omal jõul liikumist haagise või mootorsõiduki peale ja sellelt maha;
  7. otsasõit takistusele või liikumatule esemele;
  8. kokkupõrge liikuva või seisva masina või mis tahes muu mootorsõidukiga.
 5. Lisakaitsed

 6. Kui poliisil on vastav märge, laieneb kindlustuskaitse ka järgmistele olukordadele või teenustele:

  1. ümberminemine või külili vajumine (nt põllul, maastikul, metsas vms kohas);
  2. pinnasesse vajumine või kinni jäämine (nt põllul, maastikul, metsas vms kohas) ja/või masina kahjustumine selle väljatõmbamisel ja teele tõstmisel. Kui pinnasesse vajunud või kinni jäänud masina mootorit, jõuülekannet, veermikku või mis tahes muud osa on ülekoormatud (tootja lubatust suurem koormus, ülemäärane koormus, ülekuumenemine vms) võrreldes masina kasutamise juhistega, siis selline kahju hüvitamisele ei kuulu;
  3. kukkumine kraavi või kaevikusse (nt ehitusplatsil vms kohas) ja/või masina kahjustumine selle üles- või välja tõstmisel;
  4. eseme kukkumine masinale tõstmisel või kaevamisel, masinale langenud puu või muu ese või masina kabiini esi-, külg- või tagaklaasi kahjustumine eseme tõstmisel, kaevamisel või puu langetamisel;
  5. muu ootamatu ja ettenägematu sündmus, mis ei ole käesolevate tingimuste kohaselt välistatud;
  6. traktori ja liikurmasina osa purunemine ja elektrisüsteemi kahjustumine alljärgnevatel tingimustel:
   1. mootori, jõuülekande, veermiku või muu osa purunes mehaanilise jõu või tsentrifugaaljõu mõjul (sh kui see tingib masina teiste eelpool nimetatud osade kahjustumise);
   2. lühis, lühiühendus, lühispinge või lühisvool traktori ja liikurmasina elektrisüsteemi eri pingega osade vahel tekitas elektrisüsteemi või muu osa kahjustumise;
   3. traktorit või liikurmasinat on kasutatud sihtotstarbeliselt ja seda ei ole juhtumi toimumise hetkel ja eelnevalt ülekoormatud;
   4. traktorit või liikurmasinat on õigel ajal ja pädeva isiku poolt tehtud kõik ettenähtud hooldused ning hoolduse tegemine on tõendatud.
   5. kaitse kehtib üksnes traktori või liikurmasina kindlustamise korral (ei kehti haagise või haakeseadme, ja mis tahes muu seadme või masina kindlustamise korral).
  7. asendusmasina rendikulu alusel hüvitatakse kindlustusvõtja renditud asendusmasina rendikulu, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel kahjustatud traktorit ja/või liikurmasinat on võimalik taastada (vastavalt käesolevate tingimuste punktile 10.5.) ja seda ei saa taastamise ajal kasutada, alljärgnevatel tingimustel:
   1. Rendikulu on kohalik keskmine rendihind või sellega võrreldav vähim võimalik kulu sama kasutusotstarbega masina rentimiseks. Hüvitatakse põhjendatud rendikulu lepingu ja/või kuludokumendi (arve vms) alusel kindlustusjuhtumi registreerimise ja kahjustatud masina taastamise vahelisel ajal või kuni hüvitamisotsuse tegemiseni.
   2. Rendikulu kindlustushüvitise suurus ühe kindlustusjuhtumi kohta on piiratud rendikulu summaga maksimaalselt 15 päeva ulatuses, kuid mitte rohkem kui 3 000 eurot.
   3. Asendusmasina rendikuluna ei hüvitata:
    1. asendusmasina veokulu (sh peale- ja mahalaadimine) selle rendileandja asukohast töö tegemise kohta ja tagasi ning muud kasutamisega seotud kulud (kütusekulu jmt);
    2. haagisele või haakeseadmele, siht- või eriotstarbelisele masinale ja mis tahes muu kindlustatud eseme kahjustumise korral;
    3. asendusmasina kahjustumise, hävimise või kaotsimineku tõttu tekkinud kahju sõltumata sündmusest ja põhjusest;
    4. rendikulu masina täieliku hävimise, varguse ja röövimise korral, samuti klaasikahju korral (kui kahjustunud on ainult masina kabiini esi- ja/külgklaas).
 7. Välistused

 8. Ei hüvitata kahjunõudeid, mis on kaudselt või otseselt tingitud järgmistest sündmustest, põhjustest või tagajärgedest:

  1. mootori, jõuülekande, veermiku, seadise, süsteemi (elektri-, rooli-, piduri-, õhutus-, jahutus-, toite-, väljalaske-, hüdraulika- vms süsteemi) või mis tahes muu osa mittevastavus masina tehnoseisundile ja selle varustusele kehtestatud nõuetele ja sellest tingitud kahju, rike, korrast ära olek või tegevuse häire.
   Kui rike, süsteemi korrast ära olek või tegevuse häire tingib kindlustusjuhtumi (nt tulekahju, liiklusõnnetuse vms), kuulub selline kahju hüvitamisele. Hüvitamisele ei kuulu kahju ja kulutused ulatuses, mida kindlustusvõtja oleks pidanud tegema masina või selle osa nõuetele vastavusse viimiseks;
  2. kahju, mille põhjuseks on pragunemine ja purunemine materjali või eseme mehaanilise väsimuse ja loomuliku kulumise tõttu;
  3. kahju, mille põhjuseks on mootoris, surveanumas või muus selletaolises toimunud plahvatus; õli, jahutus- või muu vedeliku jäätumine, ebapiisavus ja leke; puudulik õlitamine või määrdeaine ebapiisavus; ebakvaliteetne või vale kütus, õli ja muu vedelik või selle kasutamine;
  4. kahju, mis on tekkinud tootja ettenähtud ja/või lubatud piirmäära ületamise ja ülekoormuse tagajärjel sõltumata sündmusest või põhjusest;
  5. kahju, mille põhjuseks on masina mittesihtotstarbeline, ebaõige või ebatavalistes tingimustes kasutamine;
  6. kahju, mis tekkis maa all töötavale masinale või selle osale sõltumata sündmusest ja põhjusest (sh masina osa maa alla kinnijäämine ja kulutused osa maapinnale toomiseks või sellest loobumine jms);
  7. masina kahjustumine või hävimine õhu- ja veesõidukil ning ujuvvahendi (parve, pontooni vms) peal. Samuti kahju, mille on põhjustanud ujuvvahendi ümberminek (sh masina uppumine ja veekogu põhja vajumine);
  8. kahju, mis on tekkinud masina vedamiseks või pukseerimiseks sobimatu mootorsõiduki või haagise kasutamise tõttu ja sobimatu kinnitamise tõttu vedamisel mootorsõiduki või haagise peal;
  9. kahju, mille põhjuseks on masina väljumine omaniku või seadusliku valdaja valdusest kelmuse, omastamise või väljapressimise teel; samuti kahju, mis oli masinale tekitatud ajal, mil masin oli õigusvastaselt väljunud omaniku või seadusliku valdaja valdusest ja kui politseid sellest nõuetekohaselt ei teavitatud;
  10. kahju, mis on tekkinud pikaajalise protsessi tõttu nagu korrodeerumine, aineosakeste kogumi ja sette tekkimine, katlakivi moodustumine, kokkupuude keemiliste ühendite ja ainetega, liigniiskus vms;
  11. kriimustused, mõlgid, täkked või muud sellised kahjustused, mis otseselt ei mõjuta masina tavapärast kasutamist;
  12. ainult rehvi või roomiku kahjustumine, kui sellega ei kaasne kindlustusjuhtumit. Kui rehvi või roomiku purunemine tingib kindlustusjuhtumi (nt teelt väljasõidu vm), kuulub selline kahju hüvitamisele;
  13. kahju, mille eest vastutab masina tootja, müüja, paigaldaja, hooldaja, rendile andja või rendile võtja lepingu või seaduse alusel;
  14. kahju, mis ilmneb masina hooldusel, ülevaatusel või renditud masina tagastamisel rendileandjale; samuti korralise hoolduse kulu ning selle käigus väljavahetatava osa maksumus;
  15. tarkvara viga, rike, korrast ära olek või häire. Kui tarkvara viga, rike, korrast ära olek või häire tingib kindlustusjuhtumi (nt liiklusõnnetuse vm), kuulub selline kahju hüvitamisele. Hüvitamisele ei kuulu tarkvara taastamise ja asendamisega seotud kulutused;
  16. kahju ja kulutused, mis tulenevad mis tahes muudatustest või täiendustest masina või selle osa taastamisel, asendamisel või taassoetamisel võrreldes olukorraga, kui kindlustusjuhtumit poleks toimunud;
  17. masina osa kiirendatud kohaletoimetamise kulud selle asendamisel, ületunnitasud (sh masina päästmisel ja taastamisel); materjali, varuosa, tööjõu või muu sellise kallinemine jms;
  18. rahalised nõuded, mis ei ole käsitletavad otsese varalise kahjuna, näiteks kolmanda isiku nõue, saamata jäänud tulu, trahv, intress, viivis jms;
  19. kahju ja kulud, mille otseseks või kaudseks põhjuseks on:
   1. tuumaenergia kasutamine mis tahes eesmärgil või selle väljumine kontrolli alt;
   2. päikesetorm, radioaktiivne kiirgus ja radioaktiivne saastumine või muu analoogne põhjus;
   3. sõda, kodusõda, mis tahes sõjategevus, relvakokkupõrge, invasioon, rahvarahutus, riigipööre, lokaut, streik, erakorraline seisukord, sundvõõrandamine, terrorism või muu analoogne põhjus;
   4. nakkushaiguse puhang, epideemia või pandeemia, samuti nakkushaiguse puhangu, epideemia või pandeemia tõkestamiseks kasutusele võetud meetmed (sh kehtestatud piirangud);
   5. eriolukorra või hädaolukorra väljakuulutamine;
   6. küberintsident;
   7. maavärin.
 9. Kindlustussumma ja kindlustusväärtus

 10. Kindlustusväärtus on masina turuväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal. Turuväärtus on masina keskmine müügihind Eestis või samaväärsete tehniliste näitajate ja vanusega masina soetamise maksumus kindlustusjuhtumi toimumise ajal.

  1. Turuväärtus on masina keskmine müügihind Eestis või samaväärsete tehniliste näitajate ja vanusega masina soetamise maksumus kindlustusjuhtumi toimumise ajal.
  2. Kindlustussumma on maksimaalne väljamaksusumma ühe kindlustusjuhtumi kohta. Kindlustussumma ei vähene väljamakstud kindlustushüvitise võrra.
  3. Kui kindlustussumma ja kindlustusväärtuse suhe on alla 10%, siis alakindlustust ei rakendata.
 11. Omavastutus

 12. Omavastutus on kindlustuslepingus kokkulepitud osa, mida LHV ei hüvita. Omavastutus võib olla nii protsent kahju suurusest kui ka fikseeritud rahasumma alltoodud tingimustel:

  1. juhul kui ühel kindlustusperioodil toimub rohkem kui kaks kindlustusjuhtumit, rakendatakse alates kolmandast kindlustusjuhtumist kahekordset omavastutust;
  2. juhul kui poliisil on märgitud varguse omavastutus protsendina, on omavastutuse suuruseks vastav protsent kahju suurusest, kuid mitte vähem kui poliisil märgitud põhiomavastutus;
  3. erinevate sündmuste tagajärjel tekkinud kahju loetakse eraldi kindlustusjuhtumiteks ja iga kindlustusjuhtumi kohta rakendatakse eraldi omavastutust;
  4. poliisil võib olla mitu omavastutust, mida rakendatakse tingimustest lähtuvalt kas koos või eraldi.
 13. Territoorium

 14. On poliisil märgitud maa-ala, kus masinaga liigutakse (nt liikumisel hoiukohast töö tegemise kohta) või kus masinat kasutatakse töö tegemise eesmärgil (nt põllul, maastikul, ehitusplatsil, karjääris vms). Kui poliisil ei ole märgitud teisiti, kehtib kindlustuskaitse ainult Eestis.

 15. Kindlustusrisk ja seda mõjutavad olulised asjaolud

 16. Kindlustusrisk on oht, millega seoses masin kindlustatakse ja mida mõjutavad alljärgnevad asjaolud:

  1. poliisil ja selle lisades sätestatud, sealhulgas kindlustusriski puudutavaid lisa- ja eritingimuste ning ohutusnõuete täitmine või täitmata jätmine;
  2. kasutusala ja -otstarbe muutumine;
  3. hoiukoha ja selle valvega või valvesignalisatsioonisüsteemiga seotud asjaolude muutumine;
  4. ärandamisvastase signalisatsioonisüsteemi ja immobilaiseri, jälgimisseadme või videovalvesüsteemi ümbervahetamine;
  5. omandi- ja/või rendisuhte muutumine;
  6. komplektsuse muutumine, võtme või registreerimis-dokumendi kaotsiminek jms.
 17. Käitumine kindlustusjuhtumi korral

 18. Kindlustusvõtja peab kindlustusjuhtumi toimumise korral:

  1. võtma viivitamatult tarvitusele abinõud kahju suurenemise ärahoidmiseks ja kahju vähendamiseks;
  2. teatama juhtumist viivitamatult politseile – kui tegemist on varguse, röövimise või kolmandate isikute süülise tegevusega; päästeametile – kui tegemist on tulekahju või lõhkekeha plahvatusega; teistel juhtudel vastavatele pädevatele asutustele või isikutele;
  3. teatama juhtumist kirjalikult kindlustusandjale, tehes seda esimesel võimalusel isiklikult või oma esindaja kaudu, esitades avalduses andmed juhtumi toimumise aja, asjaolude ja põhjuse, samuti kahju eeldatava suuruse, tunnistajate, osapoolte ja süüdlaste kohta, ning täitma edaspidi kindlustusandja juhiseid;
  4. võimaluse korral säilitama juhtumi toimumise koha puutumatuna, kuni kindlustusandja selle üle vaatab;
  5. isik, kelle telefonile on suunatud valvesignalisatsiooni- või videovalvesüsteemi väljund, peab häiresignaali edastamise korral võtma viivitamatult tarvitusele eeltoodud punktides kirjeldatud abinõud;
  6. esitama esimesel võimalusel juhtumi tagajärjel varastatud, kahjustunud või hävinud masina või selle osade nimekirja;
  7. lubama kindlustusandjal kahjukäsitlusega kindlaks teha kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju põhjuse ja suuruse;
  8. esitama masina kindlustusandjale ülevaatamiseks juhtumijärgses seisundis;
  9. mitte asuma kahjustunud või hävinud masinat taastama või utiliseerima ilma kindlustusandja nõusolekuta;
  10. varguse korral koos avaldusega esitama varastatud masina ostu-müügitehingut tõendava dokumendi (lepingu, arve vms) või rendilepingu; varguse korral ka registreerimistunnistuse kõik osad (kui masin on registris registreeritud) ja kõik võtmekomplektid; röövimise korral kõik kindlustusvõtja valdusesse jäänud võtmed ja registreerimisdokumendid;
  11. esitama kindlustusandjale muu teabe (nt videovalvesüsteem ja jälgimisseadme salvestised jms).
 19. Hüvitamise üldpõhimõtted

 20. Kindlustusjuhtumi korral hüvitab LHV masina taastamise või asendamise otsesed ja põhjendatud kulud ning muud kindlustuslepingus sätestatud kulud kas rahalise hüvitisena või taastades masina kindlustusjuhtumi eelsesse seisu või asendades kahjustatud eseme samaväärsega, lähtudes järgnevast:

  1. Hüvitamise viisi otsustab LHV;
  2. kindlustushüvitise määramisel arvestatakse hüvitatavast summast maha omavastutus, sissenõutavaks muutunud tasumata kindlustusmaksed, hüvitisvähendused ja seaduse alusel tagastatavate maksude (nt käibemaksu) osa;
  3. Masina täieliku hävimise või varguse korral on LHV-l õigus vähendada väljamakstavat kindlustushüvitist jooksva kindlustusperioodi lõpuni tasuda tulevate ja hüvitamisotsuse tegemise hetkeks tasumata kindlustusmaksete võrra sõltumata sellest, kas kindlustusmakse tasumise tähtpäev on saabunud ja kellele kindlustushüvitis välja makstakse.
  4. Muude kulude all mõistetakse:
   1. kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks tehtud vajalikke ja põhjendatud kulusid, mida kindlustusvõtja pidas vastavalt asjaoludele vajalikuks kanda;
   2. masina vajalikud ja põhjendatud päästmis- ja transpordikulusid. Päästmiskulu on kulu kahjustunud ja ümberläinud masina ülestõstmiseks, pinnasesse vajunud masina väljatõmbamiseks, teelt väljasõitnud masina teele tõstmiseks, samuti puhastuskulu. Transpordikulu on kulu kahjustunud masina transpordiks lähimasse remonditöökotta ja tagasi. Masina päästmis- ja transpordikulud hüvitatakse kuni 10% ulatuses kindlustussummast, kuid mitte rohkem kui 5 000 eurot.
  5. Kui kahjustada saanud masinat on võimalik taastada ja taastamine on majanduslikult otstarbekas, hüvitatakse põhjendatud taastamis- ja/või asendamiskulud:
   1. kahjustunud osa demonteerimise ja taastamise (tööde ja abimaterjalide maksumus) ja taasmonteerimise kulud;
   2. kahjustunud osa asendamise kulud koos veo- ja montaažikuludega. Asendamiskulude hüvitamisel arvestatakse asendatava osa vanust, tehnilist seisundit, kulumisastet ja komplektsust. Kui vanusele vastava kulumisastmega osa ei ole võimalik taassoetada, hüvitatakse uue osa maksumus (maksimaalselt originaalosa maksumus tootja poolt ettenähtud komplektsuses).
  6. Kui masin on hävinud või kahjustada saanud sellises ulatuses, mil seda pole võimalik taastada või kui taastamine ei ole majanduslikult otstarbekas, samuti varguse ja röövimise korral, hüvitatakse masina turuväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal. Turuväärtuse leidmisel arvestatakse masina ehitusaastat, töötundide arvu, tehnilist seisundit, kulumisastet, komplektsust jms. Kahju hüvitamise ulatuse ja taastamise majandusliku otstarbekuse määratleb kindlustusandja.
  7. Kui masina esmamüügi hetkest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta ja masinal on sellest hetkest alates olnud ainult üks omanik või vastutav kasutaja ning masina esmane müügihind on tõendatud, siis hüvitatakse kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju masina esmase müügihinna ulatuses.
  8. Hüvitatud masina, selle jäänuste või osa omandiõigus läheb üle kindlustusandjale. Kui kindlustusvõtja soovib jätta kindlustusjuhtumi tõttu kahjustunud masina või selle osa enda omandisse või ei anna seda kindlustusandjale üle, siis vähendatakse kindlustushüvitist selle vara kindlustusjuhtumi järgse väärtuse võrra.
  9. Kindlustusjuhtumi toimumisel väljaspool Eestit on kindlustusvõtja kohustatud andma kahjustunud või hävinud masina või selle osa kindlustusandjale üle Eestis. Kahjustunud või hävinud masina, selle jäänuste või osa Eestisse toomise kulusid kindlustusandja ei hüvita.
 21. Ohutusnõuded

 22. Kindlustatud eseme kasutamisel tuleb täita alljärgnevaid ohutusnõudeid:

  1. Masinat tohib kasutada ainult selleks volitatud isik, kellel on masinaga töötamise õigus ja ettevalmistus ehk väljaõpe.
  2. Masina kasutaja on kohustatud kinni pidama kõigist ohutusnõuetest, mis tulenevad masina kasutusjuhendist, kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest, juhenditest jms, samuti masina tootja nõuetest ning masina tehnoseisundile ja varustusele esitatavatest nõuetest.
  3. Keelatud on masina kasutamine töö tegemiseks, milleks see pole ettenähtud, samuti töö tegemiseks, mis ei vasta masina tehnoseisundile ja varustusele kehtestatud nõuetele (sh tootja lubatud piirmäärast kõrgema koormusega töötamine, lubatud tõstejõust raskema eseme tõstmine jms).
  4. Masinat tuleb hooldada vastavalt selle kasutusjuhendile ja tootja nõuetele. Kõik ettenähtud hooldused tuleb teha õigel ajal. Ettenähtud hooldust ei tohi jätta tegemata. Masinat võib hooldada (ainult) selleks pädev isik või ettevõtja. Hoolduse tegemine tuleb dokumenteerida. Hoolduse tegemist tõendav dokument tuleb säilitada taasesitamist võimaldavas vormis.
  5. Masina korrasolekut ja tehnoseisundit tuleb regulaarselt kontrollida. Masina osa, detail, vedelik ja aine, mille kasutusiga on lühike ja/või mille kulumisaste on kõrge, tuleb asendada uuega, kui see on:
   1. kulunud, purunenud või kahjustunud;
   2. vajab väljavahetamist vastavalt tootja nõuetele ja ettekirjutusele või masina kasutusjuhendile.
  6. Masin peab olema varustatud kehtivates õigusaktides ettenähtud esmaste tulekustutusvahenditega. Esmased tulekustutusvahendid peavad vastama kehtivates õigusaktides toodud nõuetele ja olema alati töökorras. Esmaste tulekustutus-vahendite korrasolekut tuleb regulaarselt kontrollida.
  7. Masina hoolduse tegemisel ja remontimisel peavad ruumis (nt garaažis), kus eelnimetatut tehakse, olema esmased tulekustutusvahendid. Esmaste tulekustutusvahendite valimisel, paigutamisel, tähistamisel ja korras hoidmisel tuleb kinni pidada kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest, juhenditest jms.
  8. Kui masina mootoriruumi on paigaldatud tulekustutussüsteem, peab see olema alati töökorras ja hooldatud.
  9. Kui masinaga ühest paigast teise liikudes või selle vedamisel ja pukseerimisel on vaja osaleda liikluses teel, tuleb kinni pidada kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest, juhenditest jms.
  10. Masinat tuleb hoida selle kasutusvälisel ajal kas suletud ja lukustatud avadega ning valvesignalisatsioonisüsteemiga ehitises või valvatud maa-alal.
  11. Valve all mõistetakse alljärgnevaid tingimusi, mida tuleb rakendada vastavalt kindlustuslepingus märgitule kas koos või eraldi:
  12. füüsiline valve (valvur) masina hoiukohaks olevas ehitises või maa-alal ööpäev läbi või töövälisel ajal;
  13. valvesignalisatsioonisüsteem masina hoiukohaks oleva ehitise ruumides või perimeetersignalisatsioonisüsteem masina hoiukohaks oleva maa-ala tarastusel. Signalisatsioonsüsteem peab olema paigaldatud selliselt, et masin paikneks süsteemi andurite tööpiirkonnas. Signalisatsioonisüsteemil peab olema väljund kas turvafirma või pidevalt valvatava koha valvepulti või vähemalt kahe (2) isiku telefonile;
  14. videovalvesüsteem masina hoiukohaks olevas ehitises või hoiukohaks oleval maa-alal. Videovalvesüsteem on juhtseadmest, kaamera(te)st, anduri(te)st ja muudest seadistest koosnev terviklik süsteem, mis peab võimaldama masina ja selle ümber toimuva jälgimist, reageerima liikumisele ja salvestama teabe. Süsteem peab olema paigaldatud selliselt, et masin paikneks süsteemi andurite ja kaamerate tööpiirkonnas. Kui süsteem rakendub ka liikumise korral, siis peab süsteemil olema väljund kas turvafirma või pidevalt valvatava koha valve-pulti või vähemalt kahe (2) isiku telefonile;
  15. masinale paigaldatud ärandamisvastane signalisatsioonisüsteem. Signalisatsioonisüsteem on juhtseadmest, lüliti(te)st, anduri(te)st, sireenist, pultidest, akust ja muudest seadistest koosnev terviklik süsteem, mis peab reageerima masina ukse, akna, mootoriruumi luugi või mis tahes muu ava avamisele. Süsteemi rakendumine peab tuvastatav (sireeni heli ja tulede vilkumisega). Süsteemi aku peab olema autonoomne ja võimaldama häire edastamist ka akujuhtme läbilõikamisel;
  16. masinale paigaldatud ja selle mootori käivitamist takistavat seadis ehk immobilaiser. Immobilaiser on seadistest koosnev terviklik süsteem, mis peab tagama mootori mittekäivitamise elektriahela katkestamise ja/või kütuse etteandmise takistamise teel;
  17. masinale paigaldatud ja selle asukohta tuvastav jälgimissüsteem. Jälgimissüsteem on juhtseadmest, saatjast ja muudest seadistest koosnev terviklik süsteem, mis võimaldab satelliit- või muul tehnoloogia abil tuvastada masina asukohta. Jälgimissüsteem peab olema alati töökorras.
  18. Masinat kasutama lubatud isik või valdaja peab iga kord masina juurest lahkudes:
   1. sulgema ja lukustama kõik selle uksed, aknad jm avad ning luugid;
   2. võtma kaasa masina registreerimisdokumendid ja kõik võtmed (sh mehaanilised ja/või elektroonilised võtmed, juhtpuldid jms);
   3. hoidma masina registreerimisdokumente ja võtmed turvaliselt ning kolmandale isikule kättesaamatul viisil ja kohas;
   4. aktiveerima masinale paigaldatud ärandamisvastase signalisatsioonisüsteemi (kui vastav süsteem on kindlustuslepingus märgitud ja nõutav). Signalisatsioonisüsteem peab olema alati töökorras;
   5. aktiveerima masinale paigaldatud immobilaiseri. Immobilaiser peab olema alati töökorras (kui immobilaiser on kindlustuslepingus märgitud ja nõutav);
   6. aktiveerima masinale paigaldatud jälgimissüsteemi või kontrollima, et see on aktiveeritud (kui vastav süsteem on kindlustuslepingus märgitud ja nõutav).
  19. Masinat kasutama lubatud isik või valdaja peab iga kord masina hoiukohaks olevast ehitisest lahkumisel:
   1. sulgema ja lukustama kõik selle sisse- ja väljapääsud (uksed, aknad, luugid jms);
   2. lülitama hoone valvesignalisatsioonisüsteemi ja/või rajatise perimeetersignalisatsioonisüsteemi valve-seisundisse (kui vastav süsteem on poliisil märgitud ja nõutav). Jälgima, et süsteemi anduri(te) tööpiirkonda ja tundlikkust ei ole mingil viisil piiratud ega vähendatud. Signalisatsioonisüsteem peab olema alati töökorras;
   3. aktiveerima videovalvesüsteemi või kontrollima, et see oleks aktiveeritud (kui vastav süsteem on kindlustuslepingus märgitud ja nõutav). Jälgima, et süsteemi anduri ja kaamerate tööpiirkonda ja tundlikkust ei ole mingil viisil piiratud ega vähendatud. Samuti jälgima, et süsteemi aku või patareid on piisavalt laetud ja teabe salvestamine on tagatud. Videovalvesüsteem peab olema alati töökorras;
   4. hoidma ehitisse paigaldatud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ööpäev läbi sisselülitatuna (kui vastav süsteem on õigusaktidega nõutav). Tulekahjusignalisatsioonisüsteem peab olema alati töökorras.
  20. Puhkamiseks ja einestamiseks ettenähtud tööpäevasisesel vaheajal peab olema tagatud masina järelevalve mõistlikul viisil, et mitte jätta masinat pikaks ajaks järelevalveta. Kui masinat kasutama lubatud isik või valdaja lahkub vaheajal masina juurest, siis peab isik juhinduma õhutusnõuete punktist 11.18.
  21. Masina valvega seotud ja punktis 12.12. märgitud täiendavad juhised kehtestatakse kindlustuslepingus. Kindlustusandjal on õigus kohaldada masina suhtes ka muid ohutusnõudeid.
 23. Kindlustusvõtja kohustused

 24. Kindlustusvõtja on kohustatud:

  1. tasuma kokkulepitud summas ja korras kindlustusmakseid;
  2. teavitama LHV-d kindlustusjuhtumist viie päeva jooksul pärast kindlustusjuhtumi toimumist või sellest teada saamist;
  3. esitama LHV-le täieliku ja õige teabe kindlustusriski hindamiseks ning teatama kindlustuslepingu sõlmimisel kõigist talle teada olevatest olulistest asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada otsust sõlmida kokkulepitud tingimustel kindlustusleping, sh teatama kindlustatud eseme (masina) õige kasutusala;
  4. teavitama LHV-d esimesel võimalusel, kui LHV-le esitatud andmed osutuvad valeks või puudulikuks;
  5. selgitama kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi isikule, kelle valdusse või kasutusse ta masina annab;
  6. teavitama LHV d enne kindlustuslepingu sõlmimist või kindlustuslepingu kehtivuse ajal, kui kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik on kantud või kantakse isikute nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse rahvusvahelist finantssanktsiooni;
  7. võimaldama LHV esindajal tutvuda masina seisundi ja dokumentidega;
  8. paigaldama ja vajadusel kinnitama veose selliselt, et tavapärase liiklemise (sh äkkpidurdus, järsk ümberpõige) käigus ei pääseks veos lahti ega liikuma;
  9. teavitama esimesel võimalusel LHV-d kindlustusriski võimalikust suurenemisest;
  10. tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks, vältima kindlustusriski võimalikku suurenemist ning mitte laskma kindlustusriski suurendada isikutel, kes masinat kasutavad;
  11. võimaldama LHV-l uurida kindlustusjuhtumi asjaolusid, et tuvastada kahju suurus ja kahju eest vastutavad isikud ning vajaduse korral kaasata eksperte kindlustusjuhtumi asjaolude kindlakstegemiseks;
  12. täitma LHV antud võimalikke lisajuhiseid kindlustusriski vähendamiseks;
  13. tagastama varastatud või röövitud masina tagasisaamise järel, pärast seda kui LHV on selle eest kindlustushüvitise välja maksnud, LHV-le tagasi saadud masina eest makstud kindlustushüvitise või andma tagasi saadud masina LHV le üle.
 25. LHV kohustused

 26. LHV on kohustatud:

  1. tutvustama kindlustusvõtjale enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustuslepinguga seotud dokumente ja hoidma saladuses LHV-le kindlustuslepinguga seoses teatavaks saanud andmeid;
  2. väljastama kindlustusvõtjale asenduspoliisi, samuti ärakirjad kindlustusvõtja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud tahteavaldustest, ning andmed ja koopiad dokumentidest, mis mõjutavad kindlustusvõtja kindlustuslepingust tulenevaid õigusi või kohustusi, kui selline tegevus ei ole vastuolus õigusaktidega;
  3. tutvuma kindlustusvõtja esitatud kahjunõude ja selle dokumentidega;
  4. vaatama kahjustatud masina üle või korraldama selle ülevaatuse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul alates kahjuteate saamisest;
  5. tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse kümne tööpäeva jooksul alates kindlustusjuhtumi asjaolude ja selle ulatuse selgitamiseks vajamineva teabe saamisest, kusjuures kindlustatud masina varguse, ärandamise või röövi korral on LHV-l õigus otsuse tegemist edasi lükata kuni juhtumi kohta algatatud kriminaalasja lõpetamise või peatamise otsuse kättesaamiseni või kuni süüdlasele süüdistuse esitamiseni;
  6. teavitama pärast kahjuteate saamist kindlustusvõtjat, millised dokumendid kahju põhjuse ja suuruse kindlakstegemiseks LHV-le esitama peab;
  7. hüvitama kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju või maksma kokkulepitud rahasumma või kindlustushüvitise ühekorraga või osadena või täitma kindlustuslepingut muul kokkulepitud viisil. LHV peab maksma kindlustushüvitise välja mõistliku aja jooksul pärast kahjukäsitlustoimingute lõpetamist ja hüvitamisotsuse tegemist. Juhul kui LHV viivitab rahalise kohustuse täitmisega, siis on ta kohustatud tasuma viivist võlaõigusseaduses sätestatud määras;
  8. keelduma kindlustushüvitise väljamaksmisest, kui makse saaja suhtes kohaldatakse vastavat piiravat rahvusvahelist finantssanktsiooni, mis on kehtestatud ÜRO resolutsioonide alusel või Euroopa Liidu või Eesti Vabariigi vastavate õigusaktidega.
 27. LHV õigused

 28. LHV-l on õigus esitada kindlustusriski vähendamise eesmärgil lisanõudeid. Lisanõuded muutuvad kindlustuslepingu osaks, v.a kui kindlustusvõtja ei esita kindlustuslepingust taganemise avaldust kümne tööpäeva jooksul pärast vastavate nõuete kättesaamist.

 29. Kindlustusperioodi jooksul on LHV-l õigus masin üle vaadata ning suurenenud kindlustusriski korral nõuda kindlustusvõtjalt lisaturvameetmete rakendamist ja/või suurendada kindlustusmakset.

 30. LHV-l on õigus nõuda kindlustusriski suurenemise korral kindlustusvõtjalt sisse tegeliku kindlustusriski alusel tasuda tuleva ja poliisil märgitud kindlustusmakse vahe.

 31. Juhul kui kindlustusleping sõlmitakse pikemaks perioodiks kui üks aasta, on LHV-l õigus tingimusi ja/või kindlustusmakset muuta, kuid mitte kindlustuslepingu esimese aastase kindlustusperioodi osas.

 32. LHV-l on õigus keelduda kindlustushüvitise väljamaksmisest juhul, kui makse saaja suhtes kohaldatakse vastavat rahvusvahelist finantssanktsiooni, mille on kehtestanud Office of Foreign Assets Control (OFAC) Ameerika Ühendriikide vastavate õigusaktidega või HM Treasury Ühendkuningriigi vastavate õigusaktidega.

 33. Kindlustuslepingu täitmisest vabanemine

 34. LHV-l on õigus hüvitamisest keelduda või kindlustushüvitist vähendada, kui:

  1. kindlustusvõtja on esitanud LHV-le tahtlikult valeandmeid, eksitavat informatsiooni või jätnud esitamata olulise teabe, mis puudutab kindlustuslepingu või kindlustusjuhtumi olulisi asjaolusid;
  2. kindlustusvõtja on tahtlikult või raske hooletuse tõttu rikkunud vähemalt üht kindlustuslepingus kokkulepitud kohustust ja sellel on mõju kahju tekkimisele, suurusele või kahju ulatuse kindlakstegemisele;
  3. kindlustusvõtja on rikkunud oluliste riskiasjaolude muutumisest teatamise kohustust;
  4. masinat juhtinud isik lahkus kindlustusjuhtumi toimumiskohalt, jättes selle vastavalt tingimuste punktis 9.2 toodule korrektselt vormistamata;
  5. kindlustusvõtja on põhjustanud kahju tahtlikult;
  6. kindlustusvõtja aitas masinaga kaasa kuriteo toime¬panemisele või selle katsele;
  7. kindlustusvõtja ei ole tasunud kindlustusmakset ettenähtud tähtajaks ega täiendavaks tähtajaks ja kindlustusjuhtum toimub peale täiendava tähtaja möödumist, välja arvatud juhul, kui makse jäeti tasumata kindlustusvõtjast mittetuleneva asjaolu tõttu;
  8. tegemist on sündmusega, mille tagajärjel tekkinud kahju vastavalt tingimustele ei hüvitata.
 35. Hüvitise tagastamine

 36. Kindlustusvõtja ja/või soodustatud isik on kohustatud kindlustushüvitise LHV-le tagastama esimesel võimalusel, kui:

  1. pärast kahju hüvitamist on ilmnenud hüvitamist välistavad asjaolud või kui kahju on hüvitanud kolmas isik;
  2. kindlustusvõtja või soodustatud isik saab varastatud või röövitud masina oma valdusesse tagasi. LHV d tuleb sellest viivitamatult teavitada, ning juhul kui LHV on juba hüvitanud masina väärtuse, tuleb LHV le tagastada makstud kindlustushüvitis või anda tagasi saadud masina valdus ja omandiõigus LHV-le üle.
 37. Kindlustuslepingu lõppemine

 38. Kindlustusleping lõpeb:

  1. kindlustusperioodi lõppemisel;
  2. kindlustuslepingu ülesütlemisel;
  3. kindlustuslepingust taganemisel;
  4. kindlustusvõtja ja LHV kokkuleppel;
  5. muudel õigusaktides ettenähtud alustel.
 39. Kindlustuslepingu ülesütlemine

 40. LHV-l on õigus kindlustusleping üles öelda, järgides õigusaktides ettenähtud ülesütlemise tähtaegu, kui:

  1. kindlustusvõtja ei ole täitnud kindlustuslepingut, sh ei ole tasunud kindlustusmakset tähtajaks ega täiendavaks tähtajaks;
  2. kindlustusvõtja on esitanud LHV-le kindlustuslepingu ja/või kindlustusjuhtumi asjaolude kohta tahtlikult valeandmeid;
  3. toimunud on kindlustusjuhtum ja LHV on teinud otsuse kahju hüvitamise või sellest keeldumise kohta;
  4. kindlustusrisk on suurenenud (sh juhul, kui kindlustusrisk on suurenenud kindlustusvõtjast sõltumata ja kindlustusvõtja ei nõustu kindlustuslepingut muutma tagasiulatuvalt alates kindlustusriski suurenemisest);
  5. kindlustatud ese on võõrandatud;
  6. ilmnevad muud õigusaktides sätestatud kindlustuslepingu ülesütlemise alused.
 41. Pooltel on õigus tähtajatu kindlustusleping korraliselt üles öelda jooksva kindlustusperioodi lõpuks, teatades sellest ette vähemalt 30 päeva.

 42. Kindlustuslepingust taganemine

 43. LHV-l on õigus kindlustuslepingust taganeda juhul, kui kindlustusvõtja ei ole kindlustuslepingut sõlmides teatanud LHV-le kindlustusriski mõjutavatest olulistest asjaoludest ja/või on esitanud teadlikult valeandmeid (sh tahtlikult vältinud olulise asjaolu teatamist). LHV võib kindlustuslepingust taganeda ühe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai teada või pidi teada saama kindlustusvõtja teatamiskohustuse täitmata jätmisest.

 44. Kui kindlustusvõtja ei ole tasunud esimest kindlustusmakset 14 päeva jooksul pärast kindlustuslepingu sõlmimist, võib LHV kuni makse tasumiseni kindlustuslepingust taganeda. Kui tasutud kindlustusmakse (sh osamakse) on väiksem poliisil märgitud tasuda tulevast summast, siis loetakse, et kindlustusmakse ei ole tasutud. Eeldatakse, et LHV on kindlustuslepingust taganenud, kui ta ei esita kindlustusmakse sissenõudmiseks hagi kolme kuu jooksul makse sissenõutavaks muutumisest arvates.

 45. Kui kindlustusleping on sõlmitud sidevahendi abil, on kindlustusvõtjal õigus kindlustuslepingust taganeda 14 päeva jooksul kindlustuslepingu sõlmimisest arvates. Taganemise kohta tuleb kindlustusvõtjal esitada LHV-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus. Taganemisel tagastab LHV tasutud kindlustusmakse. Juhul kui LHV on andnud kindlustusvõtjale kohese kindlustuskaitse, siis kindlustusvõtjal taganemisõigust ei ole.

 46. Kui kindlustusleping on sõlmitud kauemaks kui üheks aastaks, on kindlustusvõtjal õigus kindlustuslepingust taganeda 14 päeva jooksul kindlustuslepingu sõlmimisest arvates. Taganemise kohta tuleb kindlustusvõtjal esitada LHV-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus. Taganemisel tagastab LHV tasutud kindlustusmakse. Juhul kui LHV on andnud kindlustusvõtjale kohese kindlustuskaitse, siis kindlustusvõtjal taganemisõigust ei ole.

 47. Kui kindlustusleping on üles öeldud või sellest on taganetud, siis ei ole alates kindlustuslepingu lõppemisest kindlustuslepingu pooltel enam lepingust tulenevaid kohustusi. Poolte õigused ja kohustused, sh kindlustusvõtja kohustus tasuda LHV-le kindlustusmakseid, kehtivad kuni kindlustuslepingu lõppemiseni.

 48. Teadete edastamine

 49. Kõik kindlustuslepingu täitmiseks vajalikud teated esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 50. Isikuandmete töötlemine

 51. LHV on õigustatud töötlema kindlustuslepinguga seotud isikuandmeid LHV kliendiandmete töötlemise põhimõtete alusel ja avaldama kindlustuslepinguga seotud teavet kolmandale isikule, kelle õigus infot saada tuleneb LHV kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.

 52. LHV-l on õigus säilitada kindlustuslepingu täitmisega seoses side- või muu vahendi abil saadud salvestisi ning vajaduse korral kasutada neid kindlustusvõtja esitatud tahteavalduste tõendamiseks.

 53. Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumine

 54. Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumistähtaega hakatakse arvestama selle kalendriaasta lõpust, mil nõue muutub sissenõutavaks.

 55. Vastuolud kindlustuslepingu dokumentides

 56. Kui kindlustuslepingu dokumentides on vastuolusid, lähtutakse tõlgendamisel eeldusest, et poliisil märgitud kindlustuslepingu eritingimused on üldtingimuste ees ülimuslikud.

 57. Kui tingimused on tõlgitud võõrkeelde, juhindutakse vaidluse korral nende tõlgendamisel alati eestikeelsetest tingimustest.