Makseteenuse lepingu tingimused

Kehtivad alates 28.06.2018

 1. Üldsätted

  1. Tingimused on Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti.
  2. Lepingu alusel kohustub Pank avama Kliendile Konto, hoidma Kontol Kliendi raha ja tegema Maksetehinguid Lepingus kokkulepitud tingimustel.
  3. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Tingimustele Üldtingimustest niivõrd, kui see ei ole vastuolus Tingimuste ja Lepinguga. Klient on Üldtingimustega tutvunud ning on teadlik sealt tulenevatest Kliendi kohustustest ja Panga õigustest.
  4. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. Lepingus kasutatavad mõisted

  1. Tingimustes kasutatakse lisaks Panga Üldtingimustes avatud mõistetele järgmisi mõisteid alljärgnevas tähenduses:

   1. Debiteerimine on Kontol oleva raha hulka vähendavate kannete tegemine.
   2. EMP on Euroopa Majanduspiirkond.
   3. Konto on Kliendile Pangas avatud konto, millel Pank säilitab Kliendile kuuluvat ja talle laekuvat raha.
   4. Krediteerimine Kontol oleva raha hulka suurendavate kannete tegemine.
   5. Leping on makseteenuse leping ehk arvelduskontoleping.
   6. Maksejuhis on Kliendi poolt Panka antud igasugune Maksetehingu tegemise korraldus. Maksejuhis jaguneb: a) kreedit Maksejuhis − Maksejuhise algatajaks on Maksja, b) deebet Maksejuhis − Maksejuhis algatatakse Saaja või kolmanda isiku kaudu, kellel on seaduse või lepingu alusel õigus makse algatamiseks.
   7. Maksetehing on Kliendi korraldusel Kontol oleva rahaga toimingute tegemine (sh kaarditehingud).
   8. Põhivaluuta on euro, kui Klient ei ole Lepingus määranud teisiti.
   9. Saaja on isik, kelle kontot Maksejuhise alusel krediteeritakse.
   10. Tingimused on käesolevad makseteenuse lepingu tingimused.
 3. Konto kasutamine

  1. Klient võib oma nimel avada mitu Kontot, kui see ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega.

  2. Kliendil on õigus hoida Kontol eurosid ja Panga poolt noteeritavat valuutat. Klient ja Pank võivad Lepingus täpsustada, millist valuutat võib Kontol hoida. Klient ja Pank lepivad kokku, milline valuuta on Konto Põhivaluuta. Klient ja Pank võivad kokkuleppel Põhivaluutat muuta.

  3. Klient kasutab Kontot isiklikult või Kliendi poolt volitatud või seadusjärgset esindusõigust omava isiku vahendusel.

  4. Kliendil on õigus kasutada Lepingu alusel pakutavaid teenuseid Finantsinspektsioonilt loa saanud makseteenuse pakkujate vahendusel. Pank võib keelduda makseteenuse pakkujale Konto juurdepääsu andmisest põhjendatud juhtudel ja nõuetekohaselt tõendatud põhjustel, mis on seotud makseteenuse pakkuja poolt Kontole autoriseerimata või pettuse teel juurdepääsuga, sh Maksetehingu autoriseerimata või pettuse teel algatamisega.

  5. Pank Krediteerib Kontot Kliendi kasuks laekunud maksete ulatuses.

  6. Pank Debiteerib Kontot:

   1. Kliendi Maksejuhise alusel;
   2. Kliendi ja Panga vahel sõlmitud muu lepingu alusel;
   3. muul Lepingus, Üldtingimustes või õigusaktides sätestatud juhul.
  7. Kui Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti, on Kliendil õigus Maksetehinguid teha Kontol oleva raha ulatuses.

  8. Klient peab Konto kasutamise õigust Pangale aktsepteeritaval viisil tõendama. Pangal on õigus Maksetehingu tegemisest keelduda, kui Pangal tekib kahtlus, et Maksetehingut teha sooviv isik ei ole selleks õigustatud või kui Maksetehing on algatatud makseteenuse pakkuja vahendusel ning Pangal on põhjendatud kahtlus, et Maksetehing ei ole Kliendi poolt nõuetekohaselt autoriseeritud. Sellisel juhul ei vastuta Pank Maksetehingu tegemisest keeldumise tõttu tekkinud kahju eest.

 4. Kliendi maksejuhised

  1. Maksejuhis võib olla antud ühe- või mitmekordsete maksete tegemiseks.

  2. Pangal on õigus eeldada, et talle esitatud Maksejuhise sisu vastab Kliendi tahtele.

  3. Pank nõuab Maksejuhise esitamisel Kliendilt tugevat autentimist, mille käigus kasutatakse vähemalt kahte elementi, mis kuuluvad teadmise (miski mida teab ainult Klient), omamise (miski, mida omab üksnes Klient) või tunnuse (miski, mis on Kliendile omane) kategooriasse ning on omavahel sõltumatud, kui Klient soovib juurdepääsu oma Kontole, algatada Maksejuhist interneti või muu kaugjuurdepääsu teel loodud ühenduse kaudu, või teha mis tahes muud toimingut, millega kaasneb makseteenusega seotud andmete väärkasutamise või pettuse oht.

  4. Pangal on õigus võimaldada Maksejuhise esitamist ilma tugeva autentimiseta juhul, kui:

   1. Maksejuhise summa on maksimaalselt 30 € (kolmkümmend eurot); ja
   2. Klient on Internetipangas (sh mobiiliäpis) andnud nõusoleku ilma tugeva autentimiseta Maksejuhise tegemiseks.
  5. Pank võtab täitmiseks üksnes sellise Maksejuhise, mis on esitatud Pangale kirjalikult või mõnel muul Panga ja Kliendi vahel kokku lepitud viisil, vormistatud Eesti Panga normatiivide ja Panga poolt antud juhiste kohaselt ning Panga poolt välja töötatud vormis (nt Internetipanga kaudu või e‑posti teel), millest selgelt nähtub Kliendi tahe. Nimetatud tingimustele vastavat Kliendi Maksejuhist loetakse autoriseerituks võlaõigusseaduse tähenduses. Maksejuhiste vormid on kättesaadavad Veebilehel ning Panga teenindussaalides.

  6. Kliendi nõudmisel edastab Pank enne Maksejuhise täitmist Kliendile teabe Maksejuhise täitmise tähtaja, Maksejuhise täitmisega seotud tasude ja nende kujunemise aluste või jaotuse kohta.

  7. Panga poolt Maksejuhise täitmiseks võtmise päevaks loetakse päeva, millal Klient on Pangale esitanud kõik Maksejuhise täitmiseks vajalikud Panga poolt nõutavad andmed ja Kontol on piisavalt raha Maksejuhise täitmiseks. Kui Kliendi poolt esitatud Maksejuhis on vigane või puudulik (sh kui Pangale ei ole esitatud kõiki Maksejuhise täitmiseks vajalikke ja Panga poolt nõutavaid andmeid), on Pangal õigus määrata Maksejuhise täitmise viis heast pangandustavast lähtudes või jätta Maksejuhis täitmata.

  8. Maksejuhise täitmiseks võtmisel on Pangal õigus nõuda Kliendilt dokumentaalset kinnitust Maksetehingu tegemiseks kasutatava raha seadusliku päritolu kohta. Pank ei ole kohustatud Maksejuhist täitma enne vastava kinnituse saamist.

  9. Panga kehtestatud ülekande piirsummast alates on Pangal õigus küsida Maksejuhise täitmiseks Kliendilt lisakinnitust.

  10. Klient on kohustatud tagama, et Kontol oleks vajalikus valuutas piisavalt raha kõikide Lepingu ning teiste Panga ja Kliendi vahel sõlmitud Kontoga seotud lepingute alusel tehtud Maksejuhiste täitmiseks.

  11. Kui Kontol ei ole vajalikus valuutas piisavalt raha Maksejuhise täitmiseks ja teenustasu tasumiseks ning Kliendiga ei ole kokku lepitud teisiti, on Pangal õigus jätta Maksejuhis täitmata. Pank ei ole kohustatud täitma Kliendi Maksejuhist, kui Klient ei esita Tingimuste punktides 4.8 või 4.9 kohast kinnitust.

  12. Klient on kohustatud Panka teavitama valesti täidetud (sh autoriseerimata) Maksejuhisest viivitamata pärast sellest teadasaamist. Klient kaotab valesti täidetud Maksejuhise osas nõuete ja vastuväidete esitamise õiguse (sh Tingimuste punktis 12.3 sätestatud õigus), kui ta ei ole Panka sellest teavitanud 13 (kolmeteistkümne) kuu jooksul valesti täidetud Maksejuhise täitmise kuupäevast arvates. Juriidilisest isikust Klient kaotab valesti täidetud Maksejuhise osas nõuete ja vastuväidete esitamise õiguse, kui ta ei ole Panka sellest teavitanud 1 (ühe) kuu jooksul valesti täidetud Maksejuhise täitmise kuupäevast arvates.

 5. Maksejuhiste täitmise tähtaeg

  1. Pank täidab Kliendi Maksejuhised Maksejuhise täitmiseks võtmise ajal kehtivates õigusaktides, Eesti Panga kehtestatud normatiivides ja Panga poolt antud juhistes sätestatud tähtaegadel, välja arvatud, kui Lepingust tuleneb teisti.
  2. Pangal on õigus kehtestada õigusaktides ja Eesti Panga kehtestatud normatiivides sätestatust Kliendile soodsamad Maksejuhiste täitmise tingimused.
  3. Pank tagab Maksejuhises toodud maksesumma laekumise Saaja makseteenuse pakkuja kontole Maksejuhise täitmiseks võtmisele järgneval Arvelduspäeval, välja arvatud punktides 5.4 ja 5.5 toodud juhtudel.
  4. Kui Klient on andnud Maksejuhise makse tegemiseks muus EMP lepinguriigi vääringus kui euro, tagab Pank maksesumma laekumise Saaja makseteenuse pakkuja kontole 4 (nelja) Arvelduspäeva jooksul Maksejuhise täitmiseks võtmisest.
  5. Kui Klient on andnud Maksejuhise makse tegemiseks Panga poolt noteeritud vääringus ja mitte EMP lepinguriiki, tagab Pank maksesumma laekumise Saaja makseteenuse pakkuja kontole 5 (viie) Arvelduspäeva jooksul Maksejuhise täitmiseks võtmisest.
  6. Pank võib keelduda Maksejuhise täitmisest, kui Klient on määranud maksesumma Saaja makseteenuse pakkuja kontole laekumise päevaks Maksejuhise vastuvõtmise päeva või välismakse puhul päeva, mil maksesumma jõudmist Saaja makseteenuse pakkuja kontole ei saa pidada tõenäoliseks.
  7. Laekuva Maksejuhise vastuvõtmisel Krediteerib Pank Kliendi Kontot samal või sellele järgneval Arvelduspäeval, millal on Krediteeritud Panga kontot.
 6. Maksejuhiste tagasivõtmine

  1. Maksejuhise täitmisest või täitmata jätmisest saab Klient teavet Konto väljavõttelt, nõudmisel Panga teenindussaalist või Kliendi ja Panga vahel sõlmitud lepingu alusel kasutatava sidekanali kaudu.
  2. Klient võib Pangale antud Maksejuhise tagasi võtta Üldtingimustes Kliendi korralduste kohta ja Panga poolt antud juhistes sätestatud korras.
 7. Arveldused välisvaluutas

  1. Kontol võib hoida ainult Tingimuste punktis 3.2 viidatud valuutat.
  2. Kliendi poolt välisvaluutaga tehtavate Maksetehingute ja toimingute suhtes on Pangal õigus kohaldada kõiki tingimusi ja piiranguid, mis on kehtestatud selle valuuta päritolumaal, sealhulgas maksevahendajate või muude Panga koostööpartnerite poolt ja mis mõjutavad Panka Maksetehingute või investeeringute tegemisel selle valuutaga.
  3. Välisvaluutas nomineeritud kohustused kuuluvad täitmisele samas valuutas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
  4. Kui Kontole laekub summa muus valuutas kui Põhivaluutas, siis konverteerib Pank vastava laekumise selle laekumise päeval Panga määratud vahetuskursi alusel Põhivaluutaks. Pank ei ole kohustatud Klienti konverteerimisest teavitama. Teave Panga poolt noteeritavate vahetuskursside kohta on kättesaadav Panga teenindussaalides ja Veebilehel.
  5. Pangal on õigus konverteerida Kontol olev või Kontole laekuv valuuta Põhivaluutaks ilma Klienti sellest teavitamata, kui Konto on arestitud ja Konto arestimisest on möödunud 1 (üks) aasta.
 8. Ekslikult tehtud kanded

  1. Kui Kontole on alusetult kantud summa, on Klient kohustatud viivitamatult pärast valekande avastamist sellest Pangale teatama ja summa tagastama.
  2. Pangal on õigus Kliendi nõusolekut küsimata blokeerida ja/või Debiteerida Kontolt Panga eksimuse tõttu Kontole alusetult kantud summad, mida Klient ei ole omal algatusel tagastanud.
  3. Kui Pank on eksinud Maksejuhise täitmisel summa, selgituse, viitenumbri või muude makse rekvisiitidega, on Pangal õigus Debiteerida Kontot Kliendi nõusolekuta paranduskande tegemiseks ja teha makse täpses vastavuses Maksejuhise andmetele.
  4. Kui Pank Debiteerib Kliendi Kontot alusetult (muu hulgas kaldub õigustamatult kõrvale Kliendi Maksejuhisest), peab Pank Kontot Debiteerimise ulatuses Krediteerima.
 9. Intressid

  1. Pank maksab Kliendile Kontol oleva raha eest intressi vastavalt Panga poolt kehtestatud intressimäärale, kui Lepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Pank kannab intressi Kliendi Kontole Pangas kehtiva korra kohaselt, kuid vähemalt kord aastas.
  2. Intressi arvestamise alused määrab kindlaks Pank. Intressimäära ja intressi arvestamise aluste kehtestamisel lähtub Pank kehtivatest õigusaktidest.
  3. Kliendil on õigus saada igal ajal infot intressi arvestamise ja väljamaksmise korra kohta.
 10. Teenustasud

  1. Klient tasub Pangale teenustasu Konto avamise, kasutamise ja haldamise eest Panga Hinnakirja või Lepingu kohaselt.
  2. EMP valuutas EMP lepinguriiki tehtud Maksejuhise puhul tasub Klient Panga teenustasud ja makse saaja oma makseteenuse pakkuja poolt kehtestatud tasud.
  3. Pangal on õigus Kontolt Debiteerida Kliendi poolt tasumisele kuuluvad teenustasud ja muud summad, sealhulgas Lepingust, Kliendi ja Panga vahelistest krediidi- ja väärtpaberitehingute lepingutest ning muudest Panga ja Kliendi vahel sõlmitud lepingutest tulenevad Panga nõuded.
  4. Kliendi poolt tasumisele kuuluvad summad Debiteerib Pank Kontolt Maksetehingu tegemise valuutas, kui Panga Hinnakirjas, Lepingus või muus poolte kokkuleppes ei ole määratud teisiti. Kui Kontol ei ole vastavat valuutat, konverteerib Pank vajaliku summa Kontol olevast Põhivaluutast või muust valuutast. Konverteerimise aluseks võetakse Maksetehingu tegemise hetkel kehtivad Panga määratud valuutade kursid.
  5. Kui Kontol puudub raha või ei ole seda teenustasude ja muude Panga ja Kliendi vahel sõlmitud lepingutest tulenevate summade debiteerimiseks piisavalt, on Pangal õigus debiteerida nimetatud summad teistelt Pangas olevatelt sama Kliendi kontodelt, sealhulgas vastavatel kontodel olevast mis tahes valuutast, omal valikul.
 11. Panga arvestuse pidamise ja teavitamise kohustus

  1. Pank peab arvestust Konto Krediteerimiste ja Debiteerimiste kohta.
  2. Kliendil on igal ajal õigus nõuda oma kulul teavet Konto seisu ning Krediteerimise ja Debiteerimise asjaolude kohta.
  3. Õigusaktides sätestatud või Kliendiga kokku lepitud juhtudel edastab Pank Kliendile tasuta kontoväljavõtte.
 12. Poolte vastutus

  1. Klient vastutab tema poolt Pangale edastatud Maksejuhises esinevate vigade, ebaselguste, puudulike andmete ja eksituste ning edastusvigade eest.
  2. Pooled vastutavad oma kohustuste rikkumise eest vastavalt Tingimustes, Üldtingimustes ja õigusaktides sätestatule.
  3. Kliendil on õigus täitmata, valesti või hilinemisega täidetud Maksejuhise korral nõuda Pangalt maksesumma ja makstud teenustasude viivitamatut ja mahaarvamisteta tagasimaksmist, välja arvatud juhul, kui Pank tõendab, et maksesumma on õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul ja mahaarvamisteta laekunud Saaja makseteenuse pakkuja kontole. Kui Pank või Panga poolt valitud maksevahendaja on maksesummast teinud alusetuid mahaarvamisi, peab Pank mahaarvatud summad viivitamata edastama Saajale.
  4. Juhul, kui Maksejuhise täitmata jätmine või valesti täitmine ei ole tingitud Panga tegevusest või tegevusetusest, on Pangal õigus küsida Maksejuhise Kliendi poolt tagasivõtmise eest Hinnakirjas sätestatud tasu.
  5. Kliendil ei ole Tingimuste punktis 12.3 sätestatud õigusi, kui Pank on Maksejuhise täitnud kooskõlas Kliendi poolt Pangale esitatud kordumatu tunnusega (tähtede, numbrite või sümbolite kombinatsioon, milleks võib olla Saaja nimi või kontonumber ning mille Klient esitab Pangale Saaja või tema konto üheseks kindlakstegemiseks) või juhul, kui Maksejuhise täitis valesti või jättis täitmata või tegi maksesummast alusetuid mahaarvamisi Kliendi poolt valitud maksevahendaja.
  6. Kliendil on õigus täitmata või valesti täidetud Maksejuhise korral nõuda Pangalt Maksetehingu kindlakstegemist ja kogu Panga valduses oleva teabe edastamist Kliendile.
  7. Pank ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest, kui Klient on Panga teenuseid kasutanud makseteenuse pakkuja vahendusel, kellel puudub Finantsinspektsiooni poolt Tingimuste punktis 3.4 viidatud luba ja kes ei vasta maksevahendamisele regulatsioonidega kehtestatud nõuetele.
 13. Konto blokeerimine ja arestimine

  1. Pangal on õigus Kontot blokeerida või arestida õigusaktides, Lepingus ja/või Üldtingimustes sätestatud juhtudel ja korras.
 14. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine

  1. Leping jõustub selle Poolte poolt allakirjutamise hetkel ning on sõlmitud tähtaega määramata.
  2. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Tingimusi, kui ta teatab muudatustest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Kliendil on nimetatud 2 (kahe) kuu jooksul õigus Leping koheselt ja tasuta üles öelda. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
  3. Kliendil on õigus igal ajal Leping üles öelda.
  4. Pangal on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette.
  5. Pangal on õigus juriidilisest isikust Kliendiga sõlmitud Leping korraliselt üles öelda järgides Üldtingimustes korralise ülesütlemise kohta sätestatud etteteatamistähtaega.
  6. Pangal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, kui Klient rikub oluliselt Lepingust või Üldtingimustest tulenevat kohustust. Lepingust tuleneva kohustuse rikkumist loetakse käesoleva punkti mõttes oluliseks eelkõige järgmistel juhtudel:
   1. Klient keeldub Pangale andmete või dokumentide esitamisest või on esitanud ebaõigeid andmeid või dokumente;
   2. Klient ei ole Panga nõudmisel esitanud oma rahaliste vahendite seadusliku päritolu kinnitamiseks vajalikke andmeid või dokumente või on tema suhtes muul mõjuval põhjusel rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus;
   3. Kliendil on pidevalt täitmata sissenõutavaks muutunud rahalisi kohustusi Panga ees;
   4. kui Lepingu jätkamist takistab mõni seaduslik takistus nagu teovõime piirang või puudumine, esindusõiguste vastuolulisus või puudumine.
  7. Pangal on õigus Leping üles öelda muudel Üldtingimustest või õigusaktidest tulenevatel alustel.
  8. Lepingu erakorralise ülesütlemise otsuse vastuvõtmisel kaalub Pank igakülgselt iga üksiku juhtumi asjaolusid ja langetab otsuse lähtudes mõistlikkuse põhimõttest.
  9. Välja arvatud, kui Üldtingimustest või õigusaktidest tuleneb teisiti, on Pangal õigus Lepingu ülesütlemisel lõpetada kõik teised Panga ja Kliendi vahel Konto käsutamiseks sõlmitud Lepingud.
 15. Lepingu lõppemise tagajärjed

  1. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.
  2. Kui 1 (ühe) kuu jooksul Lepingu lõppemisest laekub Pangale Kliendile tehtud makse, võtab Pank makse vastu teavitades sellest Klienti.
  3. 1 (ühe) kuu möödumisel Lepingu lõppemisest sulgeb Pank Konto. Enne Konto sulgemist kannab Pank Kontole kõik Panga poolt maksmisele kuuluvad intressid ning peab sellelt Kontolt kinni kõik saadaolevad teenustasud ja muud Kliendi võlgnevused Pangale ning maksab Kontol oleva rahaliste vahendite jäägi välja Kliendile või tema poolt osutatud kolmandale isikule või kannab selle Kliendi poolt näidatud kontole.
  4. Kui Klient ei ole Pangale andnud Maksejuhist raha jäägi väljamaksmiseks või teisele kontole kandmiseks, säilitab Pank Kontol olnud rahalised vahendid oma kontol ja maksab need Kliendile välja Kliendi esimesel nõudmisel või deponeerib need notari juures Kliendi nimele. Pärast Lepingu lõpetamist ja Konto sulgemist Panga valdusesse jäänud Kliendi rahale Pank intressi ei maksa.
  5. Konto sulgemise momendist loetakse kõik Kontoga seotud lepingud lõppenuks ja neist lepingutest tulenevate kohustuste täitmise tähtaeg saabunuks.
  6. Suletud Kontot ei saa uuesti avada.