Maksekaartide teenindamise lepingu tingimused

Kehtivad alates 22.08.2016

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Maksekaartide teenindamise leping (edaspidi Leping) reguleerib AS-i LHV Pank (edaspidi Pank) ja Panga kliendi (edaspidi Kaupmees) vahelisi suhteid Teenuse kasutamisel Kaupmehe poolt ning eelnevaga seotud muid asjaolusid.
  2. Käesolevad maksekaartide teenindamise lepingu tingimused (edaspidi Tingimused) on Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Kaupmees ei ole kokku leppinud teisiti.
  3. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Kaupmees lisaks Tingimustele Üldtingimustest ja seal viidatud muudest dokumentidest niivõrd, kui see ei ole vastuolus käesolevate Tingimustega ega Lepingu muude tingimustega.
  4. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. MÕISTED

  1. Tingimustes (s.h Tingimuste lisades) või Lepingus kasutatud kuid defineerimata suure algustähega mõisted omavad tähendust, mis neile on antud Üldtingimustes.

  2. Tingimustes (s.h Tingimuste lisades) ja Lepingus kasutatud suure algustähega mõisted, mis on mujal Tingimustes, Lepingus või Üldtingimustes defineerimata, omavad alljärgnevat tähendust:

   1. Andmeturbe nõuded on Rahvusvaheliste kaardiorganisatsioonide poolt kasutatav maksekaartide valdkonna andmeturbe nõuete standard (Payment Card Industry Data Security Standard) ja Rahvusvaheliste kaardiorganisatsiooni poolt kehtestatud turvastandardid maksekaartide valdkonnas kasutatavatele seadmetele, mis kõik on kättesaadavad www.pcisecuritystandards.org;
   2. Autoriseerimine on
    (i) Terminalist sooritatav päring, mille käigus kontrollitakse Kaardi kehtivust ning piisava raha olemasolu Kaardi väljastaja juures avatud Kaardiga seotud kontol või muus Kaardiga seotud arvestussüsteemis ning mille käigus broneeritakse nimetatud kontol või muus arvestussüsteemis Tehingu sooritamiseks vajalik raha, või
    (ii) Panga, Töötleja ja/või Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni poolt lubatud juhtudel ja määratud tingimustel, Terminali poolt sooritatav toiming, mille käigus kontrollitakse Kaardi kehtivust ja Tehinguteks vaikimisi aktsepteeritava rahalise limiidi olemasolu Kaardil ning mille käigus broneeritakse Tehingu summale vastav osa nimetatud limiidist.
   3. Hinnakiri on teatud Tasude nimekiri, mis on lisatud Lepingule kui Lisa 1;
   4. Kaardi kasutaja on isik, kelle nimi on kantud Kaardile ja kes on Kaardiga seotud konto omanik või muu sarnase arvestussüsteemi kohaselt Kaardi kasutamisest tulenevate kohustuste täitmise eest vastutav isik Kaardi väljastaja ees, või kellele eelnimetatud isik on andnud õiguse Kaarti kasutada;
   5. Kaardi väljastaja on krediidiasutus või muu isik, mis kooskõlas kehtivate õigusaktidega on Kaardi välja andnud ning tagab muude isikute ees Kaardi kasutamisest tulenevate kohustuste täitmise;
   6. Kaart on elektrooniline maksevahend, mis muuhulgas võimaldab Kaardi kasutajal teha Tehinguid;
   7. Konto on Lepingus nimetatud või Poolte kokkuleppel ka muu Kaupmehe arvelduskonto LHV Pangas, millele Pank kannab seoses Tehingute, Teenuse ja Lepinguga Kaupmehele tasutavad summad ja millelt Pank debiteerib Kaupmehe poolt seoses Tehingute, Teenuse ja Lepinguga tasumisele kuuluvad summad;
   8. Kviitung on Terminali poolt väljastatav dokument, mis sisaldab andmeid Tehingu toimumise ja selle tingimuste kohta vastavalt Panga, Töötleja ja Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni nõuetele;
   9. Müügikoht on Lepingu esilehel või Poolte kokkuleppel muus Lepingule lisatud dokumendis näidatud kauplemiskoht, kus Kaupmees müüb kaupu või pakub teenuseid ning võimaldab nende eest tasuda Kaardi abil Tehingu sooritamise kaudu;
   10. Müügitulu on Tehingute kohaselt Kaupmehega arveldamisele kuuluvad summad;
   11. Pangapäev on iga päev, mis pole laupäev, pühapäev, rahvuspüha või riiklik püha Eestis;
   12. Pooled on Pank ja Kaupmees koos ja Pool on Pank või Kaupmees eraldi;
   13. Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon on Mastercard Worldwide, Visa International, American Express International või muu Panga poolt aktsepteeritav rahvusvaheliste maksekaartide süsteemi haldaja;
   14. Tagasinõue on Kaardi kasutaja (või Kaardiga seotud konto omaniku) poolt esitatud taotluse alusel kooskõlas Töötleja ja/või Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni reeglitega algatatav menetlus, kus esitatakse nõue Tehingu käigus tasutud summa osaliseks või täielikuks tagastamiseks Kaupmehe poolt;
   15. Tagastamine on tehtud Tehingu tagastamine Kaupmehe (või Lepingus määratud juhtudel Panga) poolt, mille tagajärjel tagastatakse isikule, kes on Kaardiga seotud konto omanik, Tehingu kohaselt tasutud summad;
   16. Tagatisdeposiit on Panga määratud tingimustel Kaupmehe poolt LHV Pangas avatud ja Panga kasuks panditud või muul viisil tagatiseks seatud tähtajaline hoius, millega tagatakse Kaupmehe Lepingust tulevad kohustusi Panga ees;
   17. Tasu on Hinnakirjas või Üldhinnakirjas sätestatud tasu, hüvitis või trahv, mida Kaupmees maksab Pangale seoses Teenuse või Üüriterminali kasutamisega või muu Lepingust tuleneva või Lepinguga seotud tegevuse või asjaoluga;
   18. Teenus on Panga poolt osutatav teenus, millega Pank teeb Kaupmehele kättesaadavaks tehniliste ja muude vahendite ning lahenduste süsteemi,
    (i) mis võimaldab Kaardi kasutajatel tasuda Kaupmehelt ostetud kaupade ja teenuste eest Kaardi abil Tehingute kaudu ning teostada eelnevaga seotud muid tegevusi,
    (ii) mille kaudu korraldab Pank Lepingus ettenähtud tingimustel Tehingu kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvate summade krediteerimise Kontole, ja
    (iii) mis tagab eelneva toetamiseks ja teenindamiseks vajalike abinõude ja tugiteenuste olemasolu ja osutamise;
   19. Tehing on Kaardi kasutaja poolt Müügikohas tehtud kaardimaksetehing (s.o Kaardi abil Terminali kaudu Kaardi väljastajale antud korraldus Kaupmehelt ostetud kaupade või teenuste eest tasumiseks) või muu Panga poolt lubatud eelnevaga seotud toiming;
   20. Tehingu kogukulu (edaspidi Kogukulu) on Teenustasu, Vahendustasu ja Töötlemistasu summa.
   21. Tehingu teenustasu (edaspidi Teenustasu) on Kaupmehe poolt Pangale makstav tasu Tehingute tegemise eest;
   22. Tehingu vahendustasu (edaspidi Vahendustasu) on Kaardi väljastaja ja Panga vahelise Tehingu eest makstav tasu;
   23. Tehingu töötlemistasu (edaspidi Töötlemistasu) on Töötleja poolt töödeldud tehingu eest makstav tasu;
   24. Tehingute maht (edaspidi Maht) on eelmisel kalendrikuul arveldatud Tehingute kogumaht arvestatuna eurodes ja mida kohaldatakse Teenustasu arvestamiseks jooksval kalendrikuul. Kui Kaupmees ei ole eelnevatel kuudel tehinguid teinud, siis leitakse Teenustasu määr vastavalt lepingus prognoositud Tehingute mahule eurodes ühes kalendrikuus.
   25. Terminal on Panga poolt aktsepteeritav elektrooniline seade, mille abil on võimalik Tehinguid teha ja edastada muud informatsiooni, mis on vajalik Tehingute töötlemiseks ning nendega seotud arvelduste läbiviimiseks. Terminal võib olla eraldiseisev seade või moodustada osa Kaupmehe kassasüsteemist;
   26. Töötleja on Panga poolt määratud isik või isikud, kes koostöös Pangaga teostavad Tehingute tehnilist töötlemist ja seotud infovahetust. Töötlejate nimed on avaldatud veebilehel lhv.ee;
   27. Tühistamine on tehtud Tehingu tühistamine, mille tagajärjel vabastatakse Kaardi kasutaja kontole seatud Tehingu broneering;
   28. Üldhinnakiri on Üldtingimustes ettenähtud Panga üldine panga- ja seotud teenuste eest võetavate tasude (s.h Tasude) hinnakiri, mis on avaldatud veebilehel lhv.ee/et/tingimused-ja-hinnakiri;
   29. Üldtingimused on Panga üldtingimused sellisel kujul nagu need on kehtivad vastaval hetkel. Üldtingimused on kättesaadavad veebilehel lhv.ee/et/tingimused-ja-hinnakiri;
   30. Üüriterminal on Pangale kuuluv või Panga poolt kolmanda isikuga sõlmitud kokkuleppe alusel kasutatav Terminal, mille Pank on Lepingus sätestatud tingimustel andnud Kaupmehele kasutada;
   31. Vastuvõtmise turvanõuded on Panga ja Töötleja poolt kehtestatud eeskirjad ja turvanõuded Kaartide Kaupmehe poolt Tehingu tegemiseks vastuvõtmisel kohustuslike protseduuride osas, mis on Kaupmehele üle antud Lepingu sõlmimisel, mida Pank ja Töötleja võivad aeg-ajalt muuta ja mille ajakohastatud versioon on kättesaadav: lhv.ee.
 3. TEENUS

  1. Pank osutab Teenust Lepingus sätestatud tingimustel. Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on Pangal Teenuse osutamisel vaid Lepingus sätestatud kohustused.
  2. Teenuse osutamisel täidab Pank järgnevaid ülesandeid: 3.2.1. Teenuse osutamiseks vajalike andmete kogumine ja Teenuse osutamise
   alustamiseks vajaliku infovahetuse ning suhtluse korraldamine Töötleja ja Kaupmehe vahel;
   1. Tehingute kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvate summade krediteerimine Kontole vastavalt Töötlejalt saadud informatsioonile;
   2. Tühistamiste ja rahuldatud Tagasinõuete kohaselt Kaupmehe poolt tasumisele kuuluvate summade debiteerimine Kontolt vastavalt Töötlejalt saadud informatsioonile; ja
   3. Tagasinõuete menetlemine (s.h asjakohase informatsiooni ja dokumentide edastamine) ja tagastamisotsuste tegemine Panga, Töötleja ja/või Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni vahel sõlmitud lepingutes ja/või Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni poolt muul viisil kehtestatud reeglites ettenähtud juhtudel ja ulatuses.
  3. Piiramata mingil viisil punktides 3.1 ja 14 sätestatu kehtivust, ei ole Panga ülesandeks Tehinguga seotud andmeside korraldamine ja Tehingu andmete töötlemine. Kõikide Tehinguga seotud rahakannete teostamisel tugineb Pank Töötleja poolt esitatud informatsioonile.
 4. TEENUSE OSUTAMISE TINGIMUSED

  1. Kaupmees on kohustatud esitama Pangale kogu Teenuse osutamiseks vajaliku informatsiooni (s.h vajadusel eraldi iga Müügikoha osas) Panga poolt määratud ulatuses ja vormis ning ajakohastama seda vastavate andmete muutumisel või Panga nõudmisel, s.h andma Pangale informatsiooni Müügikohas pakutavate kaupade või teenuste kohta. Kui Kaupmees soovib oluliselt muuta Müügikohas pakutavate teenuste või kaupade koosseisu, on Kaupmees enne vastava muudatuse tegemist kohustatud sellisest muudatustest Panka informeerima.
  2. Töötleja esindaja paigaldab või seadistab Müügikohas Terminali (s.h kassasüsteemi osaks olevas Terminali) 5 (viie) Pangapäeva jooksul pärast Lepingu sõlmimist ja vajaliku informatsiooni esitamist Kaupmehe poolt, mille järel saab Kaupmees hakata Teenust kasutama. Kaupmees on kohustatud tagama eelnevaks vajalikud tingimused, s.h juurdepääsu Müügikohale ja seal asuvale side- ning elektrivõrgule.
  3. Töötleja esindaja viib samaaegselt Terminali paigaldamise või seadistamisega Müügikohas läbi juhendamise Teenuse kasutamise tingimustest, mille käigus Kaupmehe töötajatele või muudele Kaupmehe poolt kindlaksmääratud isikutele tutvustatakse Teenuse kasutamisega seotud protseduure, s.h Kaartide vastuvõtmise, Terminali kasutamise ja Tehingute läbiviimise protseduuride, antakse kaardipettuste ennetamiseks vajalikku informatsiooni ning selgitatakse Teenuse kasutajatoe võimalusi. Kaupmees tagab, et kõik töötajad või muud isikud, kes Teenust kasutavad, osaleksid juhendamisel või on muul viisil tagatud nende teadlikkus Teenuse kasutamise tingimustest.
  4. Kui Kaupmees kasutab Müügikohas muud kui Üüriterminali või Panga käest ostetud Terminali, peab selline Terminal vastama Teenuse kasutamiseks esitatavatele nõuetele, mille määrab kindlaks Pank. Vastava hindamise viib läbi Pank või Panga poolt määratud isik, kusjuures kõik hindamisega seotud kulud kannab Kaupmees. Pank ei ole kohustatud põhjendama ega selgitama, miks Kaupmehe poolt kasutatav Terminal ei vasta Teenuse kasutamiseks vajalikele nõuetele. Kaupmees on kohustatud sellises Terminalis kasutama kõige uuemat seadme maaletooja poolt pakutavat ametlikku tarkvara ja vajalikke lisaseadmeid ning laskma Terminali korraliselt hooldada maaletooja poolt volitatud isiku poolt. Kõik sellise Terminali hooldamisega seotud kulud kannab Kaupmees.
  5. Pangal on õigus nõuda, et Kaupmees kasutaks Müügikohas Tehingute tegemise võimalusele ja Teenuse kasutamisele viitavaid reklaammaterjale, s.h kleebiseid, märke, silte ja muid infokandjaid, mis identifitseerivad Tehingu tegemiseks aktsepteeritavad Kaardid ja Panga kui Teenuse osutaja. Kui Pank vastava nõudmise esitab, on Kaupmees kohustatud vastavad reklaammaterjalid Müügikohas esitama selliselt, et Kaardi kasutajal oleks mõistlikult võimalik sellist informatsiooni märgata ja sellest aru saada. Reklaammaterjalid valmistab ette Pank ja annab need Kaupmehele üle tasuta.
  6. Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, tohib Teenuse kasutamiseks seadistatud Terminali kasutada vaid Kaupmees üksnes Lepingus ettenähtud Müügikohtades. Kaupmehel ei ole lubatud anda sellist Terminali edasi kolmandatele isikutele (s.h Kaupmehe tütar- või sidusettevõtetele) või kasutada Terminali Tehingute tegemiseks muus kohas kui Müügikohas.
  7. Kaupmees on kohustatud täitma Andmeturbe nõudeid (s.h tagama, et Terminali hoitakse turvalistes tingimustes, et selle asukoht Müügikohas ja selle ühendamiseks vajalikud seadmed ning sidesüsteemid vastavad Andmeturbe nõuetele ja et sellele pääsevad juurde vaid Kaupmehe töötajad või Kaupmehe poolt nõuetekohaselt volitatud esindajad). Kaupmees on Panga nõudmisel kohustatud esitama Pangale dokumentatsiooni ja muu informatsiooni, mis tõendab, et Kaupmees täidab Andmeturbe nõudeid. Kõik Andmeturbe nõuete täitmisega seonduvad kulud kannab Kaupmees. Andmeturbe nõuete rikkumisega Pangale, Kaardi kasutajale, Kaardi väljastajale või muule isikule tekitatud kahju eest vastutab Kaupmees.
  8. Kaupmees on kohustatud eelnevalt Pangaga kokkulepitud ajal (kuid igal juhul 2 (kahe) Pangapäeva jooksul pärast Panga vastavasisulise taotluse esitamist) lubama Panga või Töötleja esindajad Müügikohta Terminali paigaldamiseks, seadistamiseks ja Teenuse kasutamise tingimuste täitmise kontrollimiseks ning, juhul kui Kaupmees kasutab Üüriterminali, sellise Üüriterminali seisukorra kontrollimiseks. Kaupmees on kohustatud enne vastavate isikute Terminali juurde lubamist veenduma, et tegemist on Panga või Töötleja esindajatega ning viimased on kohustatud Kaupmehe nõudmisel esitama enda identifitseerimist võimaldava dokumendi.
  9. Kaupmees on kohustatud täitma Panga või Töötleja poolt seoses Teenuse osutamisega antud korraldusi ja juhtnööre ning täitma Töötleja ja Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni poolt kehtestatud nõudeid seoses Terminali kasutamise ja Tehingute läbiviimisega.
  10. Lisaks Lepingus mujal sätestatud piirangutele on Kaupmehel keelatud:
   1. kehtestada Tehingu summale miinimum- ja maksimumpiire;
   2. võtta Kaardi kasutajalt Tehingu tegemisel mis tahes lisatasu, kui lisatasude kehtestamine on keelatud Panga registreerimise riigis kohalduva seadusandluse ja/või Rahvusvaheliste Kaardiorganisatsioonide reeglite kohaselt;
   3. kopeerida või mis tahes muul viisil salvestada Kaardi või Tehingu andmeid, välja arvatud Tehingu tegemiseks vajaliku Kviitungi säilitamine;
   4. muuta Terminali seadeid või asukohta ilma Panga ja Töötleja nõusolekuta;
   5. lubada Kaardi kasutajal Tehinguga täita muid maksekohustusi kui Kaupmehelt ostetud teenuste või kaupade hinna tasumine;
   6. jagada ühe Kaardiga sooritatud ostu mitme Tehingu või Kviitungi vahel; ja
   7. lubada Kaardiga tasuda kolmanda isiku äritegevuse kulude eest.
 5. TEHINGUTE TEGEMINE

  1. Kaartide vastuvõtmisel Tehingute tegemiseks on Kaupmees kohustatud järgima Vastuvõtmise turvanõudeid. Muuhulgas kohustub Kaupmees tagama, et Kaardi Tehingu tegemiseks vastuvõtmisel kontrollib Kaupmehe töötaja või muu nõuetekohaselt volitatud esindaja Kaarti visuaalselt veendumaks, et see vastab Vastuvõtmise turvanõuetele.
  2. Kaupmees tagab, et tema töötaja või muu nõuetekohaselt volitatud esindaja tuvastab Vastuvõtmise turvanõuetes ettenähtud korras Kaardi kasutaja isiku iga kord kui tal tekib (või mõistliku hoolsuse ülesnäitamisel peaks tekkima) kahtlusi Kaardi kasutaja isikusamasuse või esitatud Kaardi ehtsuse osas.
  3. Kui Tehingu tegemiseks esitab Kaardi isik, kes ei ole Kaardi kasutaja, ei tohi Kaupmees Tehingu tegemist lubada ning on kohustatud sellise Kaardi isikult ära võtma. Kui Tehingu tegemiseks esitatakse võltsimistunnustega Kaart, on Kaupmees kohustatud sellise Kaardi isikult ära võtma. Kõik äravõetud Kaardid peab Kaupmees Pangale üle andma hiljemalt 3 (kolme) Pangapäeva jooksul. Kaupmees on kohustatud Tehingu tegemise käigus järgima ka kõik muid Pangalt või Töötlejalt saadud turvajuhiseid.
  4. Kaupmees viib Tehingu läbi vastavalt Terminali kasutamise protseduurireeglitele, nõudes mh Kaardi kasutajalt Tehingu kinnitamist ettenähtud korras.
  5. Kaardi vastuvõtmisel Tehingu tegemiseks Autoriseerib Kaupmees soovitava Tehingu summa Terminali abil Kaardi kasutaja juuresolekul. Autoriseerimine loetakse edukalt läbiviiduks, kui Terminal on ettenähtud korras kinnitanud Tehingu eduka toimumise (s.t Tehingu läbiviimiseks vajalike vahendite või limiidi olemasolu ja broneerimise). Kui mis tahes tehniline viga ei võimalda Autoriseerimist läbi viia, peab Kaupmees Tehingu läbiviimisest keelduma. Kui Kaupmees aktsepteerib kaupade ja teenuste eest Tehingu läbi tasumist ilma edukalt läbi viidud Autoriseerimiseta, pole Pangal sellise Tehingu osas Kaupmehe eest mis tahes kohustusi. Tehingu Autoriseerimise nõuete rikkumisega Pangale, Kaardi kasutajale, Kaardi väljastajale või muule isikule tekitatud kahju eest vastutab Kaupmees.
  6. Kaupmees trükib iga Tehingu kohta Kviitungi kahes eksemplaris, millest üks tuleb anda Kaardi kasutajale ja ühe säilitab Kaupmees 2 (kahe) aasta jooksul pärast vastava Tehingu tegemist. Pärast säilitustähtaja lõppu kohustub Kaupmees Kviitungi hävitama selliselt, et Kviitungilt nähtuvad andmed Kaardi ja Tehingu kohta oleksid lõplikult loetamatud ja taastamatud. Panga või Töötleja nõudmisel on Kaupmees kohustatud esitama Kviitungid koheselt kontrollimiseks vastavalt Pangale või Töötlejale.
 6. ANDMETE EDASTAMINE JA TÖÖTLEMINE

  1. Kaupmees on kohustatud edastama informatsioon tehtud Tehingute kohta Töötlejale töötlemiseks ja kinnitamiseks Terminali kaudu 1 (ühe) ööpäeva jooksul pärast Tehingu tegemist. Kaupmees on kohustatud hoidma Terminali pidevalt voolu- ja sidevõrku ühendatuna ning vajadusel osutama abi Tehingute informatsioon Töötlejale edastamisel (s.h algatama edastamise käsitsi või teostama muid toiminguid, mille tegemist Pank või Töötleja temalt nõuavad).
  2. Töötleja kontrollib tehtud Tehinguid kooskõlas kehtivate reeglitega ning edastab kinnitatud Tehingute arveldamiseks vajaliku koondinformatsioon Kaardi väljaandjale (vajadusel Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni vahendusel) ja Pangale.
  3. Töötleja ei kinnita Tehinguid, mille osas esitatud informatsioon ei vasta kehtivatele reeglitele ning esitab vastava informatsiooni Pangale. Selliste Tehingutega seonduvad küsimused lahendavad Pank ja Kaupmees eraldi.
  4. Kaupmees on kohustatud trükkima Terminalist välja iga ööpäeva jooksul Töötlejale edastatud Tehingute saateraporti, säilitama seda vähemalt 2 (kaks) aastat ning esitama raporti Panga või Töötleja nõudmisel koheselt kontrollimiseks vastavalt Pangale või Töötlejale.
 7. TEHINGUGA SEOTUD ARVELDUSTE LÄBIVIIMINE

  1. Pank kannab Müügitulu Kaupmehe Kontole hiljemalt 1 (ühe) Pangapäeva jooksul pärast Tehingute arveldamiseks vajaliku informatsiooni saamist Töötlejalt. Pangal on õigus pikendada nimetatud tähtaega kuni 2 (kahe) Pangapäevani juhul, kui Leping on sõlmitud vähem kui 3 (kolm) kuud enne vastavate Tehingute arveldamist või kui Kaupmehega vastavaks hetkeks arveldatud Tehingute kogusumma ei ületa 10 000 (kümme tuhat) eurot.
  2. Kui Tehingute arveldamiseks vajalik informatsioon jõuab Pangani päeval, mis pole Pangapäev, loetakse see Panka saabunuks sellisele päevale järgneval esimesel Pangapäeval.
  3. Pangal on õigus Tehingute kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvaid summasid vähendada Kaupmehe poolt tasumisele kuuluvate Tasude, Tühistamistest ja rahuldatud Tagasinõuetest tulevate summade ning tähtaegselt tasumata muude summade võrra, mille Kaupmees on kohustatud Pangale maksma kas Lepingu või muul alusel.
  4. Kõik seoses Tehingute arveldamisega Kaupmehele tasutavad summad makstakse Tehingute valuutas.
  5. Pangal on õigus jätta Tehingu kohaselt Kaupmehe tasumisele kuuluva summa välja maksmata juhul, kui sellise Tehingu arveldamiseks vajalik informatsioon ei jõua Pangani 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Tehingu tegemist. Sellisel juhul loetakse vastav Tehing tühistatuks pärast nimetatud tähtaja möödumist ning Pangal pole sellise Tehingu osas Kaupmehe eest mis tahes kohustusi.
 8. TEHINGU TÜHISTAMINE JA TAGASTAMINE

  1. Kaupmehel on õigus Tehing omal äranägemisel Tühistada või Tagastada.
  2. Kui Kaupmees soovib Tehingu Tühistada, annab Kaupmees Tühistamiseks korralduse Terminali kaudu vastavalt Terminali kasutamise protseduurireeglitele. Sellisel juhul loetakse Tehing mitte-toimunuks, Tehingu läbiviimiseks vajalike summade broneering vabastatakse ja Pangal puuduvad Kaupmehe ees vastava Tehingu osas punktist 7 tulenevad kohustused.
  3. Kui Kaupmees soovib Tehingu Tagastada, koostab Kaupmees Tagastamiseks avalduse ning esitab selle e‑posti teel Töötlejale, kes kontrollib avalduses toodud andmeid kooskõlas kehtivate reeglitega ning edastab Tagastamise arveldamiseks vajaliku koondinformatsioon Kaardi väljaandjale (vajadusel Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni vahendusel) ja Pangale.
  4. Pank vähendab Tagastatud Tehingu summa võrra järgmist punkti 7.1 kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvat makset või debiteerib vastava summa Kontolt.
  5. Tehingu Tagastamise korral ei tagasta Pank Kaupmehele seoses sellise Tehinguga makstud Tasusid.
  6. Kaardi kasutaja ees vastutab Tühistamisega või Tagastamisega kaasnevate tagajärgede eest Kaupmees. Tehingu Tühistamisega või Tagastamisega Pangale, Kaardi väljastajale või muule isikule tekitatud kahju eest vastutab Kaupmees.
 9. TAGASINÕUDED

  1. Kui Tehingu suhtes esitatakse Tagasinõue, teatab Pank sellest Kaupmehele 2 (kahe) Pangapäeva jooksul pärast vastava informatsiooni saamist ja edastab Kaupmehele koos Tagasinõudega saadud dokumendid ning palub Kaupmehel esitada Kviitungid ja muud olemasolevad dokumendid vaidlustatud Tehingu osas ning oma selgitused ja seisukoht Tagasinõudes väljatoodud asjaolude suhtes. Kaupmees peab nõutud dokumendid ja informatsiooni esitama 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul.

  2. Kui Tagasinõue on esitatud Eestis asuva Kaardi väljastaja poolt välja antud Kaardiga tehtud Tehingu suhtes, teeb Pank pärast punktis 9.1 nimetatud andmete saamist Kaupmehelt otsuse Tagasinõude põhjendatuse osas ning informeerib otsusest vastavalt Kaupmeest ja Kaardi väljastajat. Kui Panga otsuse kohaselt kuulub Tagasinõue rahuldamisele, vähendab Pank rahuldatud Tagasinõude summa võrra järgmist punkti 7.1 kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvat makset või debiteerib vastava summa Kontolt järgmisel Pangapäeval pärast Tagasinõude rahuldamise otsuse tegemist.

  3. Kui Tagasinõue on esitatud väljaspool Eestit asuva Kaardi väljastaja poolt välja antud Kaardiga tehtud Tehingu suhtes, toimub Tagasinõude edasine menetlemine alljärgnevalt:

   1. Pank vähendab Tagasinõude summa võrra järgmist punkti 7.1 kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvat makset või debiteerib vastava summa Kontolt järgmisel Pangapäeval pärast Tagasinõude kohta informatsiooni saamist;
   2. Kui Kaupmees ei esita punktis 9.1 nimetatud andmeid ettenähtud tähtaja jooksul, esitab Pank Kaupmehele kordusnõude esitada nõutavad dokumendid ja informatsioon 5 (viie) kalendripäeva jooksul, millise nõude täitmata jätmisel loetakse Tagasinõue esitatud summas lõplikult rahuldatuks;
   3. Punktis 9.1 nimetatud andmete saamisel teeb Pank otsuse Tagasinõude põhjendatuse osas;
   4. Kui Panga hinnangul kuulub Tagasinõue rahuldamisele, loetakse Tagasinõue lõplikult rahuldatuks;
   5. Kui Panga hinnangul ei kuulu Tagasinõue rahuldamisele, teavitab Pank sellest Kaardi väljastajat ning suurendab Tagasinõude summa võrra järgmist punkti 7.1 kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvat makset või krediteerib vastava summa Kontole järgmisel Pangapäeval pärast otsuse tegemist;
   6. Kui Kaardi väljastaja vaidlustab Panga otsuse Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni juures, teeb Tagasinõude põhjendatuse osas lõpliku otsuse Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon;
   7. Kui Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon otsustab Tagasinõude rahuldada, loetakse Tagasinõue lõplikult rahuldatuks ning Pank vähendab rahuldatud Tagasinõude summa võrra järgmist punkti 7.1 kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvat makset või debiteerib vastava summa Kontolt järgmisel Pangapäeval pärast Tagasinõude rahuldamise kohta informatsiooni saamist.
  4. Pank ei hinda ega kontrolli Kaardi väljastaja ega Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni otsuseid seoses Tagasinõuete rahuldamise või tagasilükkamisega.

  5. Pank ei vastuta seoses Tagasinõuetega Kaupmehel tekkinud kahju eest. Tagasinõudega Pangale tekitatud kahju eest vastutab Kaupmees.

 10. TEENUSTE OSUTAMISE PIIRAMINE JA TEHINGU TÜHISTAMINE PANGA POOLT

  1. Pangal on õigus, sellest Kaupmeest teavitades, peatada osaliselt või täielikult Teenuse osutamine (s.h Tehingute tegemise võimaldamine) või piirata Tehinguteks lubatavate Kaartide koosseisu või peatada Kaupmehele punkti 7.1 kohaselt tehtavad maksed või Tehing Kaupmehe asemel Tühistada ilma Kaupmehe nõusolekuta, kui:
   1. Kaupmees rikub Lepingus ettenähtud piiranguid või ei täida Lepingus ettenähtud kohustusi;
   2. seda nõuab Töötleja või Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon;
   3. Kaupmees Tühistab rohkem kui 1 (ühe) protsendi ööpäeva jooksul tehtud Tehingutest;
   4. see on vajalik Kaartide või Tehingutega sooritatavate pettuste või muu ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks või vältimiseks; või
   5. Tehingute tegemisel ei ole järgitud Lepingu nõudeid (s.h Terminali kasutamise nõudeid, Andmeturbe nõudeid või Vastuvõtmise turvanõudeid) või Panga või Töötleja poolt antud juhiseid.
  2. Kaupmees on kohustatud Panga nõudel andma selgitusi punktis 10.1 nimetatud õiguse kasutamise aluseks olevate asjaolude suhtes ja Panga nõudmisel vajalikus ulatuses muutma Tehingute läbiviimisel kasutatavaid protseduure ja muid seotud tegevusi.
  3. Pank võib korraga kasutada ka mitut punktis 10.1 nimetatud õigust.
  4. Kui Pank kasutab punktis 10.1 nimetatud õigust, loetakse vastavas osas peatatuks ka Panga kohustus täita oma Lepingust tulenevaid kohustusi.
  5. Pank informeerib Kaupmeest piirangute kohaldamise lõpetamisest.
  6. Punktis 10.1 nimetatud õiguse kasutamine ei piira ega välista punktis 13 sätestatud õiguste kasutamist Panga poolt.
 11. TASUD JA SEOTUD TEAVE

  1. Kaupmees maksab Pangale Lepingus ja Üldhinnakirjas sätestatud Tasusid Lepingus määratud juhul, ulatuses ja määras.
  2. Iga Tehingu pealt arvestatakse:
   1. Vahendustasu vastavalt Kaardi väljastaja või Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni poolt kehtestatud tasu määrale,
   2. Töötlemistasu vastavalt Töötleja poolt kehtestatud tasu määrale ja
   3. Teenustasu vastavalt Lepingule.
   4. Tehingu pealt arvestatud tasud kuuluvad tasumisele samaaegselt iga Kaupmehele punktis 7.1 ettenähtud makse tegemisega.
  3. Terminali kasutustasu iga kalendrikuu eest kuulub maksmisele järgneva kalendrikuu 10-ndaks kuupäevaks.
  4. Tagasinõude menetlemise tasu kuulub maksmisele Tagasinõude lõplikult rahuldatuks lugemise päeval.
  5. Lepingu varajase lõpetamise tasu (punkt 13.3) kuulub maksmisele Lepingu lõpetamise päeval.
  6. Lühiüüri tasu kuulub maksmisele Üüriterminali tagastamisele järgneval Pangapäeval.
  7. Muud Tasud kuuluvad maksmisele, kui Hinnakirjas või Üldhinnakirjas pole ettenähtud teisiti, vastava Tasu aluseks oleva sündmuse toimumise või asjaolu ilmnemise päeval.
  8. Kui Pooled lepivad kokku Hinnakirja muutmises, siis hakkab muudetud Hinnakiri kehtima hinnakirjal märgitud jõustumise kuupäeval kell 00.00. Pangal on õigus Hinnakirja ka ühepoolselt muuta teatades sellest Kaupmehele vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette, millisel juhul hakkab muudetud Hinnakiri kehtima sellise tähtaja möödumisel.
  9. Pank vähendab sisse nõutavaks muutunud Tasude summa võrra punkti 7.1 kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvat makset või debiteerib sellised Tasud Kontolt nende sisse nõutavaks muutumise päeval.
  10. Pank väljastab Tasude kohta arve Kaupmehe taotlusel.
  11. Kui Lepingus pole ettenähtud teisiti, kannab iga Pool oma Lepingu täitmisega seotud kulud ise.
  12. Selguse huvides on kokku lepitud, et Kaupmehe poolt seoses Teenuse kasutamisega kantud sidekulud kannab Kaupmees ise.
  13. Kui Kaupmees taotleb Pangalt nõustamis- või muud abistavat teenust, mille tasuta osutamine pole Lepingust ette nähtud, tasub Kaupmees sellise teenuse eest vastavalt Panga poolt esitatud arvele.
  14. Tehingupõhine teave Vahendustasu, Töötlemistasu ja Teenustasu suuruse kohta on kättesaadav Internetipangast.
 12. ÜÜRITERMINALI KASUTAMINE

  1. Käesoleva punkti 12 sätted kohalduvad Poolte vahelistele suhetele juhul, kui Kaupmees kasutab Üüriterminali. Kaupmees loetakse Üüriterminali kasutavaks, kui Kaupmees on selle Pangalt või Panga esindajalt vastu võtnud, allkirjastades vastava vastuvõtmise akti. Üüriterminali juhusliku hävimise riisiko läheb Kaupmehele üle selle tema valdusesse andmise hetkest.
  2. Üüriterminali vastuvõtmise akti allkirjastamisega kinnitab Kaupmees, et temale üle antud Üüriterminal on komplektne (s.h on Üüriterminaliga kaasas kasutusjuhend), töökorras ja vigastusteta ning talle on tutvustatud Üüriterminali kasutamist.
  3. Lepingus reguleerimata osas kohaldatakse Üüriterminali kasutamisele õigusaktides üürimise kohta sätestatut.
  4. Kaupmees tohib Üüriterminali kasutada vaid Teenuse kasutamiseks. Kaupmehel on keelatud anda Üüriterminali kolmandate isikute (s.h oma tütar- ja sidusettevõtete) kasutusse.
  5. Üüriterminali kasutamisel peab Kaupmees järgima Üüriterminali kasutusjuhendit ja muid kasutamistingimusi ning suhtuma Üüriterminali heaperemehelikult. Kaupmees ei tohi Panga loata teha Üüriterminalile muudatusi (s.h muudatusi Üüriterminali poolt kasutatavasse tarkvarasse), muuta selle välimust või funktsionaalsust ega paigaldada Üüriterminalile lisaseadmeid.
  6. Kaupmees vastutab igasuguse Üüriterminali kahjustumise eest, v.a kui kahjustuse põhjustas Panga tegevus, Üüriterminali valmistusviga või vigane tarkvara. Üüriterminali hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel selliselt, et selle remont ei ole Panga hinnangul otstarbekas, hüvitab Kaupmees Pangale Üüriterminal maksumuse vastavalt Panga poolt esitatud arvele.
  7. Pank korraldab Üüriterminali paigaldamise Müügikohta Töötleja esindaja poolt vastavalt punktis 4.2 sätestatule.
  8. Kaupmees teavitab Panka ja Töötlejat viivitamatult Üüriterminali riketest ning hoidub rikkega Üüriterminali kasutamisest.
  9. Üüriterminali hooldust ja remonti teostab Panga poolt määratud isik. Kaupmees tagab eelnevaks vajaliku juurdepääsu ja muud tingimused. Panga või Panga poolt määratud isiku nõudmisel laadib Kaupmees Üüriterminali vajalikud tarkvarauuendused vastavalt Panga või Panga poolt määratud isiku juhistele.
  10. Pangal on õigus igal ajal, teatades sellest Kaupmehele 5 (viis) Pangapäeva ette, asendada Üüriterminal uue Üüriterminaliga, millisel juhul kehtivad käesoleva punkti 12 sätted sellise uue Üüriterminal suhtes.
  11. Kaupmees võib kasutada Üüriterminali Lepingu lõppemiseni. Kaupmees võib igal ajal lõpetada Üüriterminali kasutamise teatades sellest Pangale 5 (viis) Pangapäeva ette.
  12. Kui Pooled ei lepi teisiti kokku, tuleb Üüriterminal koos dokumentide ja võimalike lisaseadmetega tagastada 10 (kümne) Pangapäeva jooksul pärast Lepingu lõppemist või selle kasutamise lõpetamist. Kaupmees maksab Üüriterminali kasutamise Tasu Hinnakirjas ettenähtud ulatuses terve kalendrikuu eest, mille jooksul ta Üüriterminali tagastamisest teatas vastavalt punktile 12.11. Üüriterminali tagastamisega viivitamisel on Kaupmees kohustatud tasuma Panga nõudmisel leppetrahvi summas 5 (viis) eurot iga tagastamisega viivitatud päeva eest iga õigeaegselt tagastamata jäetud Üüriterminali kohta.
 13. LEPINGU TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

  1. Leping on sõlmitud määramata tähtajaks.
  2. Poolel on igal ajal õigus Leping lõpetada, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette.
  3. Kui Kaupmees lõpetab Lepingu enne 6 (kuue) kuu möödumist Lepingu sõlmimisest, on ta Panga nõudmisel kohustatud maksma Pangale Lepingu varajase lõpetamise Tasu Üldhinnakirjas määratud suuruses. Lepingu varajase lõpetamise tasu ei kohaldata kui Kaupmees lõpetab Lepingu punkti 13.4 alusel.
  4. Kaupmees ei pea järgima etteteatamistähtaega juhul, kui Pank on muutnud Hinnakirja või Üldhinnakirja, suurendades Tasude määrasid või kehtestanud täiendavaid Tasusid või kui Pank muudab Tingimusi vastavalt punktile 16 ja Kaupmees muudatustega ei nõustu.
  5. Pank ei pea järgima etteteatamistähtaega juhul, kui:
   1. lõpetamise alus tuleneb õigusaktidest või Üldtingimustest;
   2. Kaupmees on rikkunud Andmeturbe nõudeid, Vastuvõtmise turvanõudeid või jätnud täitmata Panga või Töötleja poolt Tehingu läbiviimisel antud juhtnöörid;
   3. Kaupmees ei sea Panga poolt nõutud Tagatisdeposiiti Lepingus ettenähtud tingimustel;
   4. Kaupmees on rikkunud oluliselt muid Lepingu tingimusi (s.h Terminali kasutamise tingimusi);
   5. Kaupmees on andnud Lepingu sõlmimisel või täitmisel Pangale valeinformatsiooni;
   6. Terminali või Teenust on kasutatud pettuste läbiviimiseks;
   7. Kaupmees muudab oluliselt müüdavate kaupade sortimenti või osutavate teenuste koosseisu ning Pank ei soovi pakkuda Teenust selliste kaupade või teenuste eest tasumise võimaldamiseks;
   8. rohkem kui 1% (üks protsent) ööpäeva jooksul tehtud Tehingutest Tühistatakse või esitatakse nende suhtes Tagasinõue;
   9. Pangal on põhjendatult alust arvata, et Tehinguid ei ole tehtud kooskõlas kehtivate reeglitega või on Tehinguid kasutatud ebaseaduslikuks tegevuseks;
   10. Lepingu lõpetamist nõuab Töötleja või Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon;
   11. 1 (ühe) kuu jooksul pole tehtud ühtegi Tehingut;
   12. ilmnevad või aset leiab sündmus, mis Panga põhjendatud arvamusel võib takistada Panga õiguste realiseerimist Kaupmehe suhtes või tuua kaasa Lepingust tulenevate tegevuste ja kohustuste mittetäitmise Kaupmehe poolt; või
   13. Kaupmees on korduvalt jätnud täitmata sisse nõutavaks muutunud rahalisi kohustusi Panga ees.
  6. Lepingu lõppemine ei mõjuta Poole kohustusi, mis on tekkinud Lepingu kehtivuse ajal. Kaupmees vastutab võimalikest Tagasinõuetest tulenevate kohustuste täitmise eest 6 (kuue) kuu jooksul pärast Lepingu lõppemist.
  7. Lepingu lõpetamisel kummagi Poole poolt on Pangal õigus peatada kuni 6-ks (kuueks) kuuks punktis 7.1 ettenähtud maksete tasumine Kaupmehele ning vajadusel tasaarvestada vastavad summad Kaupmehe poolt Lepingu kohaselt tasumisele kuuluvate summadega.
  8. Lepingu lõpetamisel kummagi Poole poolt on Pangal õigus Kaupmehe eest Tehinguid Tühistada ilma Kaupmehe nõusolekuta.
 14. VASTUTUS

  1. Pooled vastutavad oma kohustuste täitmise eest õigusaktidega sätestatud ulatuses, arvestades Üldtingimustes ja Lepingus sätestatud erisusi.
  2. Pank ei vastuta Terminali, sidesüsteemide või kolmanda osapoole (s.h Töötleja ja Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon) kasutatavate süsteemide riketest või mittepiisavast toimimisest põhjustatud kahju eest.
  3. Vastutus Lepingus ettenähtud kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest on piiratud Poolele tekkinud otsese kahjuga, v.a kui rikkumine oli tahtlik või põhjustatud raskest hooletusest. Ühelgi juhul ei vastuta Pank Kaupmehel saamata jäänud tulu või tekkinud mainekahju eest.
  4. Kaupmehe Tehinguga seotud nõuete esitamise aeg on piiratud 6 (kuue) kuuga, pärast millise tähtaja möödumist ei saa Kaupmees enam Pangale vastavaid nõudeid esitada.
  5. Kui Töötleja, Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon või muu kolmas isik trahvib Panka või esitab muul viisil Panga vastu nõude kooskõlas kehtivate õigusaktide, reeglite ja lepingutega ning selline trahv või nõue on põhjustatud või seotud Lepingu rikkumisega Kaupmehe poolt, siis Kaupmees hüvitab Pangale kõik sellised trahvid ja nõuded vastavalt Panga poolt esitatud nõudele.
 15. TAGATISED

  1. Pangal on igal ajal õigus nõuda, et Kaupmees seaks Tagatisdeposiidi, millisel juhul peab Kaupmees seadma Tagatisdeposiidi Panga poolt nõutud tähtajaks ja tingimustel.
  2. Kui Pank nõuab Tagatisdeposiidi seadmist Lepingu lõpetamisel ja Kaupmees Panga nõudmist ei täida, on Pangal õigus seada selline Tagatisdeposiit Kaupmehe eest ilma mingi täiendava korralduseta Kaupmehe poolt ning selline Tagatisdeposiit loetakse seatuks Kaupmehe poolt vastavalt Lepingule.
  3. Lepingu lõpetamisel kummagi Poole poolt loetakse jõustunuks Poolte vaheline kokkulepe, mille kohaselt pandib Kaupmees oma Pangas avatud kontodel (s.h Kontol) asuvad rahalised vahendid oma Lepingust tulevate kohustuste täitmise tagamiseks summas, mis on võrdne 10% (kümne protsendiga) Kaupmehe ühe kalendrikuu keskmisest Tehingute summast viimase kuue kalendrikuu jooksul. Pangal on õigus nimetatud panditud summa ulatuses piirata Kaupmehe poolt oma Pangas hoitavate rahaliste vahendite käsutamist ja mitte täita pandi kehtivuse jooksul Kaupmehe korraldusi selliste vahendite käsutamiseks. Pangal on õigus panditud kontodel asuvate rahaliste vahendite arvel rahuldada oma Lepingust tulenevad nõuded Kaupmehe vastu.
 16. LEPINGU MUUTMINE

  1. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Tingimusi, kui ta teatab muudatustest Kaupmehele vähemalt 2 (kaks) kuud ette, saates Kaupmehele vastavasisulise e-kirja (kui see on võimalik) ning avaldades teate muudatuste kohta pangakontoris ja oma kodulehel www.lhv.ee.
  2. Kaupmehel on nimetatud 2 (kahe) kuu jooksul õigus Leping üles öelda vastavalt punktile 13. Kui Kaupmees ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud ning muudetud Tingimused hakkavad tema suhtes kehtima tähtaja möödumisele järgnevast päevast.
 17. KONFIDENTSIAALSUS

  1. Pooled käsitlevad seoses Lepingu sõlmimise ja täitmisega teise Poole kohta teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsena. Nimetatud informatsiooni avaldamine on lubatud õigusaktidega ja Üldtingimustega ettenähtud juhtudel ja ulatuses. Konfidentsiaalsuskohustus ei kehti informatsiooni avaldamisel Töötlejale, Rahvusvahelisele kaardiorganisatsioonile, Kaardi väljastajatele või isikule, kes Panga ülesandel täidab Lepingus ettenähtud Panga kohustusi ja ülesandeid. Erandina on Kaupmehel õigus teavitada Kaardi kasutajat, kelle Kaart on väljastatud Euroopa Liidus, tema Kaardiga seotud Tehingute Vahendustasudest, Töötlustasudest ja Teenustasudest.
  2. Kaupmees on kohustatud hoidma salajasena kõiki temale seoses Tehingute läbiviimisega teatavaks saanud andmeid Kaartide, Tehingute ja Kaardi kasutajate kohta ning rakendama piisavaid meetmeid selliste andmete ja Kviitungite turvaliseks hoidmiseks.
  3. Kaupmehel on keelatud punktis 17.2 nimetatud andmeid kasutada mis tahes muul eesmärgil kui Tehingute tegemiseks ja Teenuse kasutamiseks.
  4. Pangal on õigus piiranguteta avaldada informatsiooni Lepingu täitmise kohta Kaupmehe poolt juhul, kui Kaupmees ei ole täitnud oma Lepingust tulenevaid kohustusi.
 18. LÕPPSÄTTED

  1. Pangal on õigus debiteerida kõik Kaupmehe poolt Lepingu alusel või Lepinguga seoses tasumisele kuuluvad summad Kaupmehe kontodelt (s.h Kontolt) Pangas või pidada need kinni Panga poolt Kaupmehel tasumisele kuuluvatest summadest ilma igasuguse täiendava korralduseta Kaupmehe poolt.
  2. Lepingu täitmisel debiteerib Pank esmajärjekorras Kontot. Kui Kontol puuduvad Kaupmehe Lepingust tulevate kohustuste täitmiseks vajalikud vahendid, võib Pank debiteerida vastava summa ükskõik milliselt Kaupmehe kontolt, konverteerides vajaduse korral valuutat vastavalt Pangas hetkel kehtivale vahetuskursile.
  3. Kui Kaupmees viivitab Lepingu alusel tasumisele kuuluva summa tasumisega on ta Panga nõudmisel kohustatud tasuma viivist võlgnetavalt summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest sama määraga, mis on vastavalt hetkel LHV Panga klientidele üldiselt kohaldatava viivise määr konto miinussaldo korral ja mis on avaldatud Üldhinnakirjas.
  4. Kaupmees võib oma Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandale isikule üle anda ja õigusi koormata kolmanda isiku kasuks vaid Panga eelneval kirjalikul nõusolekul. Pank võib oma Lepingust tulenevaid kohustusi üle anda oma tütar- ja sidusettevõtetele ilma Kaupmehe nõusolekuta.
  5. Leping jõustub selle allkirjastamisel mõlema Poole poolt.