Maksejuhiste arveldamine ja tähtajad

Kehtib alates 13.01.2018

 1. Üldsätted

  1. Käesoleva maksejuhiste arveldamise juhised ja tähtajad (edaspidi Juhis) on dokument, millega AS LHV Pank (edaspidi Pank) on kehtestanud korra Panga poolt Panga kliendile (edaspidi Klient) makseteenuse osutamiseks ja Kliendi poolt Pangale esitatud Maksejuhise teostamiseks.
  2. Esitades Pangale Maksejuhise, vastutab Klient Maksejuhises toodud andmete õigsuse eest ning kinnitab, et on aru saanud ja nõustub Juhises toodud tingimustega.
 2. Mõisted

  1. Juhises kasutatakse Panga üldtingimustes sätestatud mõisteid ning alljärgnevaid mõisteid järgmises tähenduses:
  2. Arvelduspäev on päev, millal Maksejuhise täitmisega seotud makseteenuse pakkujad on maksetehingu arvelduseks avatud. Arvelduspäev iga päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvus- või riigipüha. Täpsem info Arvelduspäevade kohta on kättesaadav Panga Veebilehel.
  3. BIC on Panga või muu makseteenuse pakkuja identifitseerimiseks neile omistatav unikaalne tähe- ja numbrikombinatsioon.
  4. Erikonto on Pangas Kliendile teatud spetsiifilisteteenuste kasutamiseks avatud konto, mis on seotud Kliendi Kontoga (sealhulgas LHV Trader ja LHV Broker kauplemisplatvormi kasutamiseks avatud kontod).
  5. Euroopa ekspressmakse on makse eurodes panka, mis on Target2 arveldussüsteemi liige.
  6. Euroopa makse on SEPA piirkonna panka, mis on EBA Clearing STEP2 arveldussüsteemi liige, eurodes tehtav makse. Euroopa makse puhul on IBAN ja BIC kasutamine kohustuslik ning tasude maksmise viis on kahasse (SHA).
  7. IBAN on rahvusvaheline kontonumber (International Bank Account Number).
  8. Kordumatu tunnus on IBAN või muus formaadis kontonumber.
  9. Maksejuhis on Maksja poolt Panka antud igasugune maksetehingu tegemise korraldus. Maksejuhis jaguneb: a) kreedit Maksejuhis − Maksejuhise algatajaks on Maksja, b) deebet Maksejuhis − Maksejuhis algatatakse Saaja või kolmanda isiku kaudu, kellel on seaduse või lepingu alusel õigus makse algatamiseks.
  10. Maksevahendaja on arveldussüsteem või korrespondentpank, mille kaudu toimub Maksejuhise edastamine Saaja makseteenuse pakkujale.
  11. Maksja on Klient, kellel on Pangas Konto ja kes annab Maksejuhise Konto debiteerimiseks.
  12. Muu makse on makse, mis ei ole Euroopa ega Pangasisene makse. Muu makse jaguneb: a) Maksja või Saaja makseteenuse pakkuja asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas või b) Maksja või Saaja makseteenuse pakkuja asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.
  13. Pangasisene makse on makse, mille korral on Maksja ja Saaja Kontod avatud Pangas.
  14. Saaja on isik, kelle kontot Maksejuhise alusel krediteeritakse.
  15. SEPA (Single Euro Payments Area) on ühtne euromaksete piirkond, kuhu kuuluvad Euroopa Liidu riigid ning lisaks Norra, Island, Liechtenstein, Šveits ja Monaco.
  16. Väärtuspäev on päev, millal Maksevahendaja või Saaja makseteenuse pakkuja kontot krediteeritakse. Saaja konto krediteerimise päev võib erineda Maksevahendaja või Saaja makseteenuse pakkuja konto krediteerimise päevast.
 3. Maksejuhise täitmine

  1. Pank teostab makseteenuse pakkujana makse Maksejuhises toodud tingimustel.

  2. Euroopa makse, Muu makse ja Pangasisese makse sooritamiseks peab Maksejuhis (Panga poolt kehtestatud vormil) sisaldama järgmist teavet:

   1. Maksja nimi;
   2. Maksja IBAN;
   3. Saaja nimi;
   4. Saaja Kordumatu tunnus;
   5. Saaja panga BIC;
   6. Makse summa;
   7. Makse sõnaline seletus ja/või viitenumber;
   8. Tasude maksmise viis vastavalt Juhise punktis 6. sätestatule.
  3. Lisaks peab Muu makse edukaks sooritamiseks sisaldama Maksejuhis järgmist teavet:

   1. Prioriteet ehk Maksejuhise täitmise kiirus. Muu makse Maksejuhise täitmisel on kolm prioriteeti: 1) tavaline makse; 2) kiirmakse; 3) ekspressmakse. Makse prioriteedist sõltub Muu makse Maksejuhise Väärtuspäev vastavalt Juhise punktis 4. sätestatule;
   2. Muu makse sooritamisel Saaja makseteenuse pakkuja BIC. Juhul kui info puudub, siis nimi, aadress (vähemalt riik ja linn) (BICi puudumisel lisada nime juurde Saaja makseteenuse pakkuja asukoha riigi alusel vastav kood − näiteks USA puhul ABA, Saksamaa puhul BLZ, Suurbritannia puhul Sort Code jm);
  4. Muu makse edukaks laekumiseks Kliendile tuleb makse algatajale edastada korrektsed pangarekvisiidid:

   1. Kliendi nimi ja aadress (vähemalt riik ja linn);
   2. Kliendi Kordumatu tunnus;
   3. Kliendi Pank − AS LHV Pank;
   4. Kliendi Panga BIC − LHVBEE22;
   5. Kliendi Panga Maksevahendaja − Panga Maksevahendaja vastavalt valuutale. Panga Maksevahendajate kohta saab teavet Panga Veebilehelt.
  5. Maksja on kohustatud tagama Maksejuhise täitmiseks ja teenustasude tasumiseks vajalike rahaliste vahendite olemasolu Maksja Kontol. Pangal on õigus Maksejuhise täitmisest keelduda, kui:

   1. Maksejuhis ei sisalda Juhise punktides 3.2 või 3.3 toodud teavet;
   2. Maksja Kontol ei ole Maksejuhise vastuvõtmise kuupäeval piisavalt rahalisi vahendeid Maksejuhise täitmiseks (makse valuutas) ja teenustasude tasumiseks;
   3. Maksja ei esita lisakinnitust makse summale, mis ületab Panga poolt kehtestatud piirsumma. Maksejuhise lisakinnituse küsimine toimub Panga poolt aktsepteeritava sidevahendi vahendusel;
   4. Pangas esineb tehniline rike, mille tulemusena Pangal ei ole võimalik Maksejuhist täita;
   5. Maksejuhise täitmisega rikuks Pank mõne õigusaktiga Pangale pandud kohustust;
   6. Maksja soovib teha makset valuutas, mida Pank ei noteeri.
  6. Pank võib maksetehingus kasutada enda valitud maksevahendajat.

 4. Maksete arveldamise tähtajad

  1. Pank täidab Klientide poolt algatatud maksed ja krediteerib Klientide kasuks laekunud maksed nende Kontodele vastavalt õigusaktides sätestatud ja Panga poolt kehtestatud tähtaegadele alljärgnevalt:
   1. Pangasisene makse − Maksejuhiseid täidetakse ööpäevaringselt. Kui pangasisest makset soovitakse teostada Kliendi Erikontolt Kliendi Kontole või vastupidi, siis Maksejuhis täidetakse kui see on Panga poolt Arvelduspäeval aktsepteeritud enne kella 17.00.
   2. Pangasisesed laekumised krediteeritakse Kliendi Kontole ööpäevaringselt. Kui pangasisese makse laekumine tuleb krediteerida Kliendi Erikontole, siis krediteeritakse see Kliendi Erikontole samal Arvelduspäeval, kui vastav makse on laekunud Pangale enne kella 17.00.
   3. Euroopa makse − Maksejuhis täidetakse, kui see on Panga poolt Arvelduspäeval aktsepteeritud enne kella 16.45. Maksejuhise Väärtuspäevaks on Maksejuhise täitmiseks võtmise Arvelduspäev.
   4. Euroopa makse laekumine krediteeritakse Kliendi kontole samal Arvelduspäeval, kui see on laekunud Pangale enne kella 18.00.
   5. Muu makse − Väärtuspäevaks on Maksejuhise täitmiseks võtmise Arvelduspäevast kaks päeva hilisem päev (T+2).
   6. Muu makse kiirmaksena − Väärtuspäevaks on Maksejuhise täitmiseks võtmise Arvelduspäevast üks päev hilisem päev (T+1).
   7. Muu makse ekspressmaksena − Väärtuspäevaks on Maksejuhise täitmiseks võtmise Arvelduspäev (T+0).
   8. Pank võtab Juhise punktides 4.1.5 – 4.1.7 nimetatud Maksejuhise(d) täitmiseks arvestusega, et laekumine Saaja kontole toimub mitte hiljem kui 5 (viis) Arvelduspäeva jooksul Maksejuhise täitmiseks võtmisest.
  2. Panga poolt kehtestatud hiliseima Maksejuhiste täitmiseks võtmise kellaaja Arvelduspäeval avaldab Pank Veebilehel.
  3. Arvelduspäeval pärast Panga poolt kehtestatud ja Panga Veebilehel avaldatud Maksejuhiste täitmiseks võtmise hilisemat kellaaega või laupäeval, pühapäeval, rahvus- või riigipühal (sealhulgas Makse teostamise käigus kasutatava Maksevahendaja rahvus- ja/või riigipühal) Pangale edastatud Maksejuhis täidetakse järgmisel Arvelduspäeval.
  4. Muu Makse laekumine krediteeritakse Kliendi Kontole samal Arvelduspäeval, kui see on laekunud Pangale või järgmisel Arvelduspäeval juhul kui makse laekub pärast Arvelduspäeva lõppu.
  5. Juhul kui rahvus − ja/või riigipühale eelneval Arvelduspäeval Maksejuhise täitmiseks võtmise kellaaeg erineb Panga poolt kehtestatud ja Panga Veebilehel avaldatud Maksejuhiste täitmiseks võtmise hilisemast kellaajast teavitab Pank Klienti sellest Panga Veebilehe kaudu.
 5. Maksejuhise tagasivõtmine

  1. Maksja võib Pangale antud Maksejuhise tagasi võtta, kui ta teatab sellest Pangale, esitades vastavasisulise avalduse tingimusel, et Pank ei ole Maksejuhise tagasivõtmise avalduse laekumise ajaks veel Maksejuhist täitmiseks võtnud (sealhulgas Maksevahendajale või Saaja makseteenuse osutajale edastanud).
  2. Kui klient on esitanud Pangale avalduse Maksejuhise tagasivõtmiseks, kuid Maksejuhist ei saa vastavalt Juhise punktile
  3. tagasi võtta, teeb Pank võimaluste piires kõik endast oleneva, et teavitada Maksevahendajat või Saaja makseteenuse pakkujat või Saajat Maksejuhise tagasivõtmisest. Sellisel juhul on võimalik makse summa tagasi saada vaid Maksevahendaja ja/või Saaja makseteenuse pakkuja nõusolekul, kui makse summa on veel nende käsutuses, või Saaja nõusolekul, kui makse on krediteeritud Saaja kontole.
  4. Maksejuhise tagasivõtmine toimub Maksja kulul ja riskil. Pank kannab tagastatud summa tagasi Maksja Kontole pärast selle laekumist Pangale. Tagastatud makse teenustasu ei tagastata.
 6. Teenustasud

  1. Maksejuhisega ja laekumisega kaasnevad teenustasud tasub Klient vastavalt Pangas kehtivale Hinnakirjale. Pangal on õigus nimetatud tasud debiteerida Kliendi Kontolt.

  2. Muu makse sooritamisel on maksjal võimalus valida kahe erineva tasude maksmise viisi vahel:

   1. Kulud kahasse (SHA) − makse täitmisega seotud kulud jagatakse Maksja ja Saaja vahel (Maksja tasub Pangas kehtivad teenustasud ning Saaja Maksevahendajate ja Saaja makseteenuse pakkuja teenustasud);
   2. Kulud kannab Maksja ehk täissumma Saaja (OUR) − Maksja tasub Pangas kehtivad teenustasud ning makse teostamise käigus kasutatavate Maksevahendajate kulud.
   3. Kulud kannab Maksja tasude maksmise viisi on võimalik kasutada üksnes juhul kui Maksja või Saaja makseteenuse pakkuja asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.
  3. Juhise punktis 6.2.2 nimetatud kulude katmise viisi korral võib Pank Maksja Kontot hiljem debiteerida täiendava teenustasu võrra. Täiendav teenustasu on vahe, mis tekib kui Maksevahendajatele ja Saaja makseteenuse pakkujale tasutud teenustasude kogusumma ületab Maksja poolt Pangale tasutud teenustasu.

  4. Maksejuhise parandamise (muutmise), kinnitamise ja tagasivõtmise kulud tasub Maksja vastavalt Panga tegelikele kuludele. Pangal on õigus nimetatud kulud debiteerida Maksja Kontolt.