LHV Connecti tingimused

Kehtivad alates 01.09.2016

 1. LEPINGUS KASUTATAVAD MÕISTED

  1. Pank − on AS LHV Pank.
  2. LHV Connect – on Kliendi tarkvara ja Panga süsteemide vahel olev programmiliides, mis võimaldab Kliendil kasutada Teenuseid Kliendi tarkvara kaudu.
  3. LHV Connect tehnilised tingimused – on tehnilised tingimused, mille kehtestab Pank ja mille täitmine on vajalik LHV Connect’i kasutamiseks.
  4. Pool(ed) − on Pank või Klient.
  5. Klient − on 1) juriidiline isik, kes on sõlminud Pangaga lepingu LHV Connecti kasutamiseks ja kes soovib kasutada või tarbida Teenuseid või 2) Kliendi poolt määratud juriidiline isik, kes vahendab Kliendile LHV Connecti Teenuseid ja kes on ühtlasi LHV Connecti Klient.
  6. Teenused – LHV Connect’i lepingu sõlmimisel määrab Klient teenused, mida soovib LHV Connect’i raames kasutada.
  7. Kasutaja – Kliendi poolt määratud isik, kelle õigused ja limiidid on sätestatud internetipanga lepingus.
  8. Kuutasu − on tasu, mida Klient kohustub vastavalt Panga hinnakirjale Pangale igakuuliselt tasuma Lepinguga osutatava teenuse eest.
  9. Leping − Kliendi ja Panga vahel sõlmitud leping.
  10. Avalik võti − on sümbolite jada, mis võimaldab kontrollida sertifikaadi omaniku digitaalset kinnitust või digitaalallkirja.
  11. Isiklik võti – on sümbolite jada, mille abil sertifikaadi omanik koostab digitaalse kinnituse või digitaalallkirja ja mis on teada vaid sertifikaadi omanikule.
  12. Seadmesertifikaat – on elektrooniline tõend, mille on väljastanud Panga poolt aktsepteeritud sertifitseerimisteenuse osutaja (nt AS Sertifitseerimiskeskus) ning millega Kliendi tarkvara saab ühenduse ja kinnitab Panka saadetavad sõnumid.
  13. Digitaalne allkiri – on elektrooniline tõend Kasutaja tuvastamiseks ning Kasutaja poolt Teenuse kasutamiseks vajalikuks digitaalseks kinnitamiseks või allkirjastamiseks. Digitaalse allkirja aluseks on Avalik ja Salajane võti ning Salajast võtit kaitsev PIN-kood.
  14. Turvaelement − Seadmesertifikaadi või turvalisel digitaalseks allkirjastamiseks kasutataval vahendil oleva Allkirjasertifikaadi Isiklik võti ning seda kaitsev PIN-kood.
 2. LEPINGU EESMÄRK

  1. Leping reguleerib Panga ja Kliendi vahelisi suhteid seoses Teenuse osutamise ja muude sellega seotud asjaoludega.
 3. TEENUSE KASUTAMINE

  1. Kliendi tarkvara toimimise ja sisu, samuti Teenuste kvaliteedi eest tarkvara kaudu vastutab eksklusiivselt Klient. Klient kohustub tegema omal kulul vajalikud arendustööd enda poolt kasutatavas tarkvaras, mis tagaks turvalise ja toimiva ühenduse LHV Connect’iga.
  2. Klient on kohustatud tarkvara muutumisest Pangale kirjalikult ette teatama vähemalt 15 pangapäeva, mis on Pangale minimaalselt vajalik aeg LHV Connect’i ümberseadistamiseks ja sellega seonduvateks tehnilisteks töödeks.
  3. Pangal on õigus LHV Connect´i vahendusel osutatavaid Teenuseid igal ajal lisada, muuta või nende pakkumine lõpetada. Pank on kohustatud LHV Connect’i tehniliste tingimuste muutmisest Kliendile vähemalt 1 (üks) kuu ette teatama. Pank on kohustatud Teenuse pakkumise lõpetamisest Kliendile vähemalt 3 (kolm) kuud ette teatama.
  4. Teenuse kasutamine toimub vastava Teenuse kohta kehtivatel tingimustel.
  5. Kui Teenust ei ole võimalik teostada põhjusel, et see ei vasta kokkulepitud tingimustele, väljastab Pank Kliendile veateate.
  6. Teenused, mis peavad olema digitaalselt allkirjastatud, peab Kasutaja kinnitama Allkirjasertifikaadiga.
  7. Pangal on õigus koheselt Tehingute teostamine peatada, kui Tehingute teostamine ei vasta Panga poolt kehtestatud nõuetele
 4. TEHNILISED NÕUDED

  1. Kõik Teenuse kasutamisega seotud Pooltevahelised korraldused ja kinnitused peavad vastama LHV Connect tehnilistele tingimustele (kehtivad tingimused kättesaadavad Panga kodulehel).
  2. Pank ja Klient kohustuvad tagama Teenuste tarkvarade ja süsteemide töökindluse ja turvalisuse.
  3. Pank tagab kliendile Teenuse kasutamiseks vajaliku juurdepääsu tingimusel, et Klient järgib lepinguga kokkulepitud Teenuse kasutamise korda.
  4. Pooled kohustuvad esimesel võimalusel teisele Poolele teatama kõigist asjaoludest, mis kahjustasid või võivad kahjustada Poolte tarkvarasid või Lepingu täitmist, samuti asjaoludest, mis võivad olla vajalikud Poolte tehniliste lahenduste ja süsteemide turvaliseks töötamiseks, hoolduseks või rikke kõrvaldamiseks.
 5. TURVANÕUDED

  1. Klient on kohustatud hoidma Turvaelemente hoolikalt ja saladuses ning tegema kõik vajaliku, s.h. rakendama piisavaid regulatiivseid, füüsilisi ja elektroonilisi turvameetmeid, et tagada nende turvalisus s.h. juurdepääs üksnes selleks õigustatud isikutele.
  2. Klient on kohustatud tagama, et kõiki Turvaelementide saladuses hoidmise ning kasutamisenõudeid täidab ka Kasutaja.
  3. Klient on kohustatud viivitamatult Pangale teatama Turvaelemendi kaotamisest, vargusest või muust juhtumist, millega kaasnes või võis kaasneda Turvaelemendi teadasaamine kolmanda isiku poolt.
  4. Kui Pank saab Lepingu punkti 5.3 kohase teate, kohustub Pank võtma tarvitusele kõik abinõud, et tõkestada Turvaelemendi kasutamine.
  5. Turvaelementide blokeerimise korral ei ole Teenuste kasutamine võimalik.
  6. Kasutaja Turvaelementide blokeerimise korral ei ole Teenuste kasutamine võimalik, mis on tehtud blokeeritud Kasutaja Allkirjasertifikaadi abil.
 6. KONFIDENTSIAALSUS

  1. Pooled kohustuvad tähtajatult kolmandatele isikutele mitte avalikustama Lepingu alusel saadud konfidentsiaalset informatsiooni.
  2. Konfidentsiaalse informatsiooni all mõistavad Pooled kõiki Teenuse kasutamisest tulenevaid andmeid, Lepinguga seotud turvanõudeid, tehnilisi andmeid ning igasugust muud infot, kogemusi, oskusteavet, ärisaladusi, mis on Poolte tegevusega seotud.
  3. Klient on kohustatud Lepingu lõppemisel Panga nõudmisel hävitama konfidentsiaalsed andmed, mis on talle seoses Lepingu sõlmimisega ja LHV Connect teenuse kasutamisega teatavaks saanud.
 7. ÕIGUSTE ÜLEANDMATUS

  1. Klient ei tohi loovutada ega muul viisil üle anda oma õigusi, mis tulenevad Lepingust.
 8. TEENUSTASUD

  1. Klient tasub Teenuse teenustasu Panga hinnakirja kohaselt, kui lepinguga ei ole kokku lepitud teisiti.
  2. Pangal on õigus Kliendi arvelduskontolt debiteerida kuutasu täies ulatuses ka juhul, kui Leping on lõppenud kuu kestel.
 9. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

  1. Leping jõustub selle Poolte poolt allakirjutamise hetkel ning on sõlmitud tähtaega määramata.
  2. Muudatused Lepingus tehakse Poolte kokkuleppe alusel kirjalikult.
  3. Pangal on õigus muuta ühepoolselt lepingu tingimusi ja hinnakirja teatades muudatustest eelnevalt Kliendile panga üldtingimustes sätestatud korras ja tähtaegadel.
  4. Kui Klient ei nõustu muudetud tingimustega, on tal õigus Leping viivitamata üles öelda. Juhul, kui Klient ei ole 1 (ühe) kuu jooksul Lepingut üles öelnud, on Pangal õigus lugeda Klient muudetud tingimustega nõustunuks (vaikimisega nõusolekuks) ja rakendada Kliendi suhtes muudetud tingimusi alates muudatuste jõustumisest.
  5. Kliendil on õigus leping igal ajal üles öelda.
  6. Pangal on õigus leping korraliselt üles öelda, teatades sellest üldtingimustes sätestatud korras Kliendile vähemalt 1 kuu ette.
  7. Pangal on õigus lõpetada Leping etteteatamistähtajata, kui Kliendil on võlgnevus vähemalt 6 (kuue) kuu teenustasude osas.
  8. Pangal on õigus leping üles öelda etteteatamise tähtaega järgimata, kui Klient rikub lepingu tingimusi.
  9. Leping loetakse lõppenuks, kui on lõppenud Kliendi arvelduskontoleping.
  10. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist teostatud Tehingutest tulenevate rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.
 10. MUUD TINGIMUSED

  1. Lepingus reguleerimata küsimustes kohaldatakse Panga üldtingimusi, Panga internetipanga tingimusi ja Panga makseteenuse lepingu tingimusi. Vastuolude esinemise korral Panga üldtingimuste, Panga internetipanga tingimuste, Panga makseteenuse lepingu tingimuste ja Lepingus sätestatud tingimuste vahel kohaldatakse Lepingu sätteid.