LEI-koodi haldusteenuse lepingu tingimused

Kehtivad alates 17.10.2017

 1. Üldsätted

  1. Pank osutab juriidiliselt isikust Kliendile Lepingu alusel LEI-koodi (Legal Entity Identifier) haldusteenust juhindudes sealhulgas Lepingule lisatud Bloomberg Finance L.P. (edaspidi LEI operaator) tingimustes ja dokumentides sätestatud korrast.
  2. Lepingus kasutatakse ühtlasi Panga üldtingimustes (edaspidi Üldtingimused) sätestatud mõisteid ning Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient Üldtingimustest niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus Lepingu tingimustega.
  3. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. Lepingute sõlmimine ja lei-koodi haldamine

  1. Klient täidab ning allkirjastab käesoleva Lepingu lisaks oleva volikirja (Third-Party Designate Authorization Letter), millega volitab Panka LEI-koodi taotlemiseks ja haldamiseks LEI operaatori ees, sealhulgas asjassepuutuvate lepingute sõlmimiseks Kliendi nimel, Lepingus ja LEI operaatori sätestatud tingimustel ja korras.
  2. Klient annab Lepinguga Pangale nõusoleku asjassepuutuvate Kliendiga seotud andmete edastamiseks LEI operaatorile, Lepingus ja LEI operaatori sätestatud ulatuses, tingimustel ja korras.
  3. Kui Klient ei ole teavitanud Panka soovist saada enda kasutusse LEI operaatori veebikeskkonna kasutajatunnust, on Pangal õigus Kliendi nimel kasutada ja hallata LEI operaatori veebikeskkonda (sh uuendada kliendi andmeid ning pikendada LEI kehtivust) Kliendi huvides. Pank ja Klient on kokku leppinud, et Pank pikendab LEI-koodi kehtivust kord aastas ühe aasta võrra.
 3. Poolte õigused ja kohustused

  1. Pangal on õigus keelduda LEI-koodiga seotud mistahes toimingute tegemisest, kui:
   1. Kliendi Kontol ei ole piisavalt raha Lepingu ning LEI operaatori ja Kliendi vahel sõlmitud lepingutega seotud teenustasude ja nõuete täitmiseks;
   2. Klient ei ole andnud Pangale volitusi ja/või esitanud dokumente vastavalt Lepingu punktis 2.1 ja/või 3.3 toodule;
   3. Pank on saanud teada Kliendiga seotud andmete muutusest, kuid Pangal puudub juurdepääs muutunud andmetele.
  2. Pangal on õigus teha punktis 2.3 kirjeldatud toiminguid eelnevalt Kliendiga kooskõlastamata.
  3. Pangal on õigus nõuda Kliendilt täiendavate volituste andmist ja/või dokumentide esitamist, kui need on vajalikud Kliendi nimel LEI-koodiga seotud toimingute tegemiseks.
  4. Kuniks LEI operaatori veebikeskkonna kasutajatunnus on Panga kasutuses, kohustub Pank tagama, et ükski isik, kellel ei ole õigust LEI operaatori veebikeskkonda Kliendi nimel kasutada, ei saaks teada või enda kasutusse Kliendi kasutajatunnust.
  5. Kui Pank on LEI veebikeskkonna kasutajatunnuse Kliendile üle andnud, kohustub Klient esimesel võimalusel taotlema endale LEI operaatori veebikeskkonnas uue salasõna.
  6. Klient on kohustatud tagama, et Kontol oleks vajalikus valuutas piisavalt raha Lepingu ning LEI operaatori ja Kliendi vahel sõlmitud lepingutega seotud teenustasude ja nõuete täitmiseks.
  7. Klient kohustub hüvitama Pangale kõik kulud ja kahjud, mis võivad Pangal või Panga vastu tekkida LEI operaatori ees seoses Kliendi ja LEI operaatori vahelisest suhtest.
  8. Pank ei vastuta LEI operaatori tegevusest või tegevusetusest, sh mistahes kohustuste täitmise eest või pankroti või maksejõuetuse tagajärjel Kliendile tekkinud kahjude eest.
 4. Teenustasud

  1. Klient tasub Pangale LEI-koodi haldusteenuse raames tehtavate toimingute eest vastavalt Panga Hinnakirjale. Tasule lisandub käibemaks seadusega kehtestatud määras.
  2. Pangal on õigus Kliendi Konto(de)lt debiteerida Kliendi poolt tasumisele kuuluvad teenustasud ja muud Lepingus sätestatud summad, sealhulgas on Pangal õigus Kliendi Konto(de)lt debiteerida Kliendi ja LEI operaatori vahelistest lepingutest tulenevad mistahes nõuded.
 5. Lepingu kehtivus ja muutmine

  1. Leping jõustub alla kirjutamise hetkest ning on sõlmitud tähtajatult.
  2. Lepingut võib muuta ja täiendada ainult Lepingu poolte kirjalikul kokkuleppel, välja arvatud juhul, kui muutuvad Lepingust tulenevaid suhteid reguleerivad õigusnormid ning Lepingu ühepoolne muutmine Panga poolt on põhjendatud selle õigusnormidega kooskõlla viimisega.
 6. Lepingu lõpetamine

  1. Pooltel on õigus Leping igal ajal lõpetada edastades teisele Poolele Üldtingimustes sätestatud viisil vastava teate vähemalt 5 (viis) Pangapäeva enne soovitud Lepingu lõpetamise kuupäeva.
  2. Lisaks Üldtingimustes sätestatule on Pangal õigus Leping ühepoolselt ilma etteteatamata üles öelda, vähemalt ühel alljärgneval juhul:
   1. Klient on avaldanud soovi saada enda kasutusse LEI operaatori veebikeskkonna kasutajatunnus;
   2. Kliendi Kontol pole piisavalt raha Lepingust ja/või LEI operaatori ja Kliendi vahel sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste (sh teenustasude) täitmiseks ning Klient ei ole Kontole kandnud selleks piisavat rahasummat 5 (viie) päeva jooksul alates vastava teate saamisest;
   3. Kliendi suhtes on eelnevalt algatatud LEI-koodi taotlemise või ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise, pankroti, likvideerimimise, registrist kustutamise menetlus
  3. Lepingu lõppemine ei lõpeta Panga võimalikke nõuded Kliendi vastu, sealhulgas Kliendi kohustust hüvitada Pangale tekitatud kahju. Lepingu lõppemine ei mõjuta Kliendi ja LEI operaatori vahelisi lepinguid.
  4. Lepingu lõppemisel annab Pank Kliendile üle LEI operaatori veebikeskkonna kasutajatunnuse.
  5. Lepingu lõppemise järgselt on Pangal õigus oma äranägemise järgi astuda vajalikke samme võimalike Panga ja/või LEI operaatori kahjude vältimiseks või vähendamiseks.
 7. Lõppsätted

  1. Kõik Lepingu alusel Poolte vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt Panga asukohajärgses kohtus.
  2. Klient kinnitab Lepingule alla kirjutamisega, et ta on piisava tähelepanelikkusega tutvunud Lepingu ja sellele lisatud LEI operaatori tingimustega ja dokumentidega, mõistab Lepinguga ning LEI operaatori lepingutega kaasnevaid kohustusi, kliendiandmete töötlemise põhimõtteid, riske ja tal on kõik õigused ning volitused vastavate lepingute sõlmimiseks.
  3. Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, üks kummalegi Poolele.