Krediidilimiidi lepingu tingimused (eraisik)

Kehtivad alates 10.12.2013

 1. Üldsätted

  1. Krediidilimiidi leping (edaspidi Leping) reguleerib AS LHV Pank (edaspidi Pank) ja Panga kliendi (edaspidi Klient) vahelisi suhteid Panga poolt Kliendile võimaldatava krediidilimiidi kasutamisel.
  2. Käesolevad krediidilimiidi lepingu tingimused (edaspidi Tingimused) on Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti.
  3. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Tingimustele ka Panga Üldtingimustest, makseteenuse lepingu tingimustest ja Erakliendi kaardi lepingu või Partner Pangakaardi lepingu või Kuldkaardi lepingu (edaspidi Kaardi kasutamise leping) tingimustest, sealhulgas neis tingimustes viidatud muudest dokumentidest. Klient on kõigi eelnimetatud tingimustega tutvunud ning on teadlik ja nõustub neist tulenevate Poolte õiguste ja kohustustega.
  4. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. Mõisted

  1. Tingimustes kasutatakse lisaks Panga Üldtingimustes, makseteenuse lepingu tingimustes ja Kaardi kasutamise lepingu tingimustes avatud mõistetele järgmisi mõisteid alljärgnevas tähenduses:
   1. Automaatne tagasimakse on Kliendi poolt valitud summa, mille ulatuses Klient soovib Maksepäeval Pangale Kasutatud Krediidilimiiti tagasi maksta. Kliendil on Automaatse tagasimakse suurust võimalik igal ajal muuta, sealhulgas valida Automaatse tagasimakse suuruseks 0 (null) eurot või kogu Kasutatud Krediidilimiidi.
   2. Intress on Kliendi poolt Pangale tasumisele kuuluv tasu Krediidilimiidi kasutamise eest.
   3. Intress päevas on Lepingust taganemise korral kujunev Intressi määr ühe päeva kohta.
   4. Kaart on Kaardi kasutamise lepingu alusel Kliendile või Kaardi kasutajale (mõiste avatud Kaardi kasutamise lepingu tingimustes) väljastatud elektrooniline maksevahend, mille abil Kaardi kasutaja saab teostada Panga poolt määratud korras Toiminguid (mõiste avatud Kaardi kasutamise lepingu tingimustes).
   5. Kasutatud Krediidilimiit on Krediidilimiidi arvelt teostatud Toimingute, Kontole ülekannete ning Toimingute ja Kontole ülekannetega seotud kulude ja tasude summa.
   6. Konto on Lepingus fikseeritud Kliendi arvelduskonto Pangas.
   7. Krediidikonto on Kliendi Kontoga seotud konto, millelt saab kasutada Krediidilimiiti Toimingute teostamiseks, ülekannete teostamiseks Kontole ning Toimingute ja nimetatud ülekannetega seotud kulude ja tasude tasumiseks.
   8. Krediidi kulukuse määr on Krediidilimiidi kogukulu Kliendile (kõik Kliendi kulud, kaasa arvatud Intress ja muud tasud, mida Klient on Lepingu raames kohustatud Pangale tasuma ning mis on Pangale Lepingu sõlmimisel teada), mis on väljendatud aastase protsendimäärana kasutusse võetud Krediidilimiidist eeldusel, et Pank ja Klient täidavad oma kohustusi Lepingus kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadel. Krediidi kulukuse määra arvutamisel eeldab Pank, et Klient võtab kogu Krediidilimiidi kasutusse esimesel võimalusel ning tagastab Krediidilimiidi Pangale 1 (ühe) aasta jooksul igakuiste võrdsete osamaksetena. Krediidi kulukuse määra arvutamisel ei võta Pank arvesse kulusid ja tasusid, mida Klient peab tasuma Lepingust tulenevate kohustuse rikkumisel, tasusid, mida Klient kannab Krediidilimiidi kasutusse võtmisel läbi pangaautomaadi või ülekandena Kontole, kulusid, mida Klient kannab välismaal Kaardiga tehtud Toimingute eest ja muid kulusid, mis ei ole Pangale Lepingu sõlmimisel teada. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub Pank Eesti Vabariigi Rahandusministri poolt kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma.
   9. Krediidilimiit on piirsumma eurodes, mille ulatuses annab Pank Kliendile Krediidikontol krediiti. Krediidilimiit määratakse ühise summana kõigile Krediidikontoga seotud Kaartidele.
   10. Maksepäev on Lepingus fikseeritud igakuine tähtpäev, millal Pank debiteerib Kliendi Kontot Intressi, Hinnakirjas kehtestatud tasude ja Kliendi poolt soovitud Automaatse tagasimakse ulatuses.
   11. Maksete kogusumma on kõigi Kliendi poolt Krediidilimiidi tagasimaksmiseks ja Krediidilimiidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma, mille arvutamisel lähtub Pank Lepingu punktis 2.1.8. toodud eeldustest.
 3. Krediidilimiidi kasutamine

  1. Klient või Kaardi Kasutaja võib Krediidilimiiti kasutama hakata st Krediidilimiidi arvelt Krediidikontol Toiminguid ja ülekandeid Kontole tegema hakata alates Lepingu sõlmimisest.
  2. Krediidilimiidi kasutamiseks Kaardiga tuleb Kliendil või Kaardi Kasutajal Toimingu tegemisel Terminalis (mõiste avatud Kaardi kasutamise lepingu tingimustes) Toimingu tegemise kohaks valida Krediidikonto ehk valida Terminalis (va interneti keskkonnas) vastav tunnus (näiteks „Credit“ või „C“ või „Krediit“ või „K“ vms) või interneti keskkonnas sisestada Kaardi number Kaardi tagaküljelt. Kui Terminal Toimingu tegemisel eelpool kirjeldatud valikut teha ei võimalda, saab Toimingut teha ainult Kontolt vastavalt Kaardi kasutamise lepingus kokkulepitule.
  3. Pank arvestab Kaardiga Krediidikontolt tehtud Toimingud või Kontole tehtavad ülekanded Kasutatud krediidilimiidi hulka alates Toimingu või ülekande tegemise päevast.
  4. Koos Krediidikontolt tehtud Toimingutega või ülekannetega Kontole arvestab Pank Kasutatud krediidilimiidi hulka ka kõik nimetatud Toimingutega ja ülekannetega seotud tasud (Hinnakirjas sätestatud tasud, sealhulgas pangaautomaadist sularaha väljavõtmise tasu, pangaautomaadi kaudu Krediidikonto saldo või Toimingute väljavõtte vaatamise tasu, ülekande tegemise tasu) ja Toimingutega seotud kulud (sealhulgas väljaspool euroala riiki tehtud Toimingu konverteerimise tasu, Rahvusvahelise Kaardiorganisatsiooni tasud).
  5. Kliendil, Kaardi kasutajal või kolmandal isikul on õigus Krediidikontole igal ajal soovitud summas (ja ainult eurodes) ülekandeid teha. Krediidikontole laekunud summa arvestatakse Kasutatud Krediidilimiidi tagasimaksmiseks ning selle võrra vabaneb Kasutatud Krediidilimiit uuteks Toiminguteks. Krediidilimiidi kasutamata osa ja Krediidikontole täiendavalt ülekantud summad moodustavad Krediidikonto vabad vahendid.
  6. Kliendil või Kaardi Kasutajal on õigus Krediidikontolt Toiminguid või ülekandeid Kontole teha ainult Krediidikonto vabade vahendite piires ning muuhulgas üksnes „Mastercard“ logoga tähistatud Terminalides.
  7. Krediidikonto positiivsele saldole Panga poolt intressi ei maksta.
  8. Klient on teadlik, et juhul, kui Krediidilimiit võetakse kasutusele väljaspool euroala riike või läbi pangaautomaadi sularahas või ülekandega Kontole või erinevalt Lepingu punktis 2.1.8. toodud eeldustest, võib see kaasa tuua Lepingus kokkulepitust kõrgema Krediidi kulukuse määra.
  9. Klient või Kaardi kasutaja ei tohi Krediidikontolt Toimingute (sealhulgas Toimingutega seotud tasud ja kulud) või Kontole tehtavate ülekannete (sealhulgas ülekannetega seotud tasud) tegemisel ületada Krediidilimiiti, välja arvatud juhul, kui Toimingute või ülekannete Kontole tegemiseks kasutatakse Krediidikonto vabu vahendeid.
  10. Pangal on õigus Kliendi või Kaardi kasutaja poolt Krediidikontolt tehtud Toiming või Kontole tehtav ülekanne jätta täitmata, kui:
   1. Kliendi Konto on blokeeritud või arestitud;
   2. Kaart on kehtetu või suletud või Kaardi kasutamine on blokeeritud;
   3. Krediidikontolt tehtud Toimingu (sealhulgas Toimingutega seotud tasude ja kulude) või ülekande Kontole summa (sealhulgas ülekandega seotud tasude) ületab Lepinguga kehtestatud Krediidilimiidi kasutamata osa, välja arvatud juhul, kui selleks kasutatakse Krediidikonto vabu vahendeid;
   4. muul Üldtingimustest või õigusaktidest tuleneval alusel.
  11. Pangal on õigus kuni asjaolude selgitamiseni Krediidilimiidi või selle osa kasutamist mitte võimaldada või Krediidilimiidi summat ühepoolselt ja ilma etteteatamata vähendada vastavat Lepingu muutmise lisa sõlmimata, kui esineb kasvõi üks alljärgnevalt loetletud asjaolu:
   1. Pangale on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et Kliendi maksevõime on vähenenud ning see seab Panga hinnangul kahtluse alla Lepingu nõuetekohase täitmise (muuhulgas kuid mitte ainult juhul, kui Kliendi Konto on blokeeritud või arestitud);
   2. Pangale on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et Kaart on kättesaadavaks või Kaardi Turvaelemendid on teatavaks saanud isikule, kellel ei ole õigust Kaarti kasutada;
   3. Klient ei täida kohaselt Lepingust tulenevaid maksekohustusi;
   4. Klient või Kaardi kasutaja ei ole 6 (kuue) kuu jooksul kordagi Krediidilimiiti kasutanud;
   5. Klient ei ole esitanud Pangale nõutavaid dokumente või informatsiooni või kui ta on esitanud dokumente või informatsiooni mis ei vasta tõele või Kliendile Krediidilimiidi kasutamise võimaldamise otsustamise aluseks olnud olulised asjaolud on muutunud.
 4. Maksekohustus

  1. Klient kinnitab käesoleva Lepingu sõlmimisega, et Pank on teda teavitanud ja Klient on aru saanud Krediidilimiidi kasutamisega kaasnevatest ohtudest.
  2. Pangal on õigus Krediidikontolt lisaks Krediidikontolt tehtud Toimingutele ja ülekannetele Kontole debiteerida Hinnakirjas sätestatud Toimingutega ehk Kaardi kasutamisega seotud tasud, eelkõige kuid mitte ainult pangaautomaadist Krediidikontolt sularaha väljavõtmise tasu, pangaautomaadi kaudu Krediidikonto saldo või Toimingute väljavõtte vaatamise tasu ja ülekannetega seotud tasud, eelkõige kuid mitte ainult ülekande tegemise tasu.
  3. Lisaks Hinnakirjas kehtestatud Toiminguga seotud tasudele on Pangal õigus debiteerida Krediidikontolt ka Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni poolt arvestatud lisatasud ning võimaliku konverteerimistasu. Nõuded väljaspool euroala Kaardiga Krediidikontolt tehtud Toimingute kohta laekuvad Pangale Rahvusvaheliselt kaardiorganisatsioonilt eurodes või konverteerituna eurodesse. Konverteerimise kursi määrab Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon Toimingu Panka edastamise päeval.
  4. Krediidikontolt debiteeritud tasude ja kulude võrra suureneb Krediidikontol Kasutatud Krediidilimiit ja seeläbi Kliendi rahaline kohustus Panga ees.
  5. Klient on kohustatud tasuma Kasutatud Krediidilimiidi eest Pangale Intressi.
  6. Pank arvestab Kasutatud Krediidilimiidi eest Intressi igal kalendripäeval. Intressi arvestamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust kuus ja 360-päevasest aastast.
  7. Pank ei arvesta Krediidikontolt Kaardiga kauba või teenuse eest tasumise Toimingul Krediidilimiidi kasutamise eest Intressi alates kauba või teenuse eest tasumise Toimingu tegemisest kuni vastava Toimingu tegemisele järgneva kuu Maksepäevani.
  8. Kasutatud Krediidilimiidilt arvestatud Intress kuulub tasumisele igakuiselt Intressi arvestamise aluseks olevale kuule järgneva kuu Maksepäeval. Viimane intress kuulub tasumisele Lepingu lõppemisele järgneva kuu Maksepäeval. Lepingu ülesütlemisel Panga poolt kuulub viimane intress tasumisele Lepingu lõppemise päeval.
  9. Lisaks Intressile on Klient kohustatud Pangale tasuma Hinnakirjas kehtestatud tasud, sealhulgas kuid mitte ainult Lepingu muutmise tasu. Lepingu muutmise tasu kuulub tasumisele Lepingu muutmisele järgneva kuu Maksepäeval.
  10. Pank debiteerib Intressi ja Lepingu alusel Kliendi Poolt Pangale tasumisele kuuluvad tasud (välja arvatud Krediidikontolt tehtud Toimingutega või ülekannetega Kontole seotud tasud ja kulud, mille Pank debiteerib Krediidikontolt) Kliendi Kontolt ilma Kliendi täiendavate korraldusteta. Klient on kohustatud tagama, et Maksepäeval oleks Kontol Intressi ja Hinnakirjas kehtestatud tasude debiteerimiseks piisavalt vabu rahalisi vahendeid (eurodes).
  11. Kogu Kasutatud Krediidilimiit kuulub Kliendi poolt Pangale tagasi maksmisele ühes osas Lepingu lõppemise päeval.
  12. Kliendil on Lepingu kehtivuse jooksul õigus ise valida, kui suures summas ja mis tähtajal ta Kasutatud Krediidilimiiti Pangale tagasi maksab. Kasutatud Krediidilimiidi tagasi maksmiseks tuleb Kliendil vastav summa kanda Krediidikontole või anda Pangale korraldus Maksepäeval Konto automaatseks debiteerimiseks − Automaatne tagasimakse.
  13. Pank debiteerib Maksepäeval Kontot Automaatse tagasimakse ulatuses ning kannab debiteeritud rahasumma Krediidikontole.
  14. Kui Kontol ei ole Maksepäeval pärast Intressi ja Lepingu alusel Pangale tasumisele kuuluvate tasude debiteerimist piisavalt rahalisi vahendeid (eurodes) Kliendi poolt valitud suuruses Automaatse tagasimakse tasumiseks, siis debiteerib Pank Kontot Maksepäeval pärast Intressi ja Lepingu alusel Pangale tasumisele kuuluvate tasude debiteerimist Kontol olevate rahaliste vahendite (eurodes) ulatuses. Ülejäänud osa Automaatsest tagasimaksest jääb Kasutatud Krediidilimiidi hulka ja seda ei loeta Kliendipoolseks maksekohustuse rikkumiseks.
  15. Kui Krediidilimiiti ei ole kasutatud või kui Krediidikontole on enne vastava kuu Maksepäeva tagasi kantud kogu Kasutatud Krediidilimiit, siis Pank Kontolt Automaatset tagasimakset ei debiteeri.
  16. Kui Kasutatud Krediidilimiit, millest on maha arvestatud jooksva kuu Krediidikontolt tehtud Toimingud (sealhulgas vastavate Toimingutega seotud tasud ja kulud), on enne vastava kuu Maksepäeva väiksem kui Kliendi poolt valitud Automaatse tagasimakse suurus, debiteerib Pank Maksepäeval Kontolt Kasutatud Krediidilimiidi summa, millest on maha arvestatud jooksva kuu Krediidikontolt tehtud Toimingud (sealhulgas vastavate Toimingutega seotud tasud ja kulud).
  17. Krediidikontole Kliendi, Kaardi kasutaja või kolmandal isiku poolt raha kandmist ei loeta Automaatse tagasimakse hulka.
  18. Juhul, kui Klient või Kaardi Kasutaja rikub Lepingu punktis 3.9 sätestatud kohustust, kohustub Klient Pangale tasuma Krediidilimiidi ületamise eest tasu, mille suurus on sätestatud Panga Hinnakirjas. Krediidi ületamise tasu kuulub Kliendi poolt Pangale tasumisele koos Intressiga vastavalt punktile 4.8.
  19. Kui Pangal ei ole Lepingus kokkulepitud päeval võimalik Kontot debiteerida seoses vabade vahendite puudumisega, siis loetakse, et Klient ei ole Lepingust tulenevat maksekohutust täitnud (välja arvatud juhul, kui Kontol puuduvad rahalised vahendid Automaatse tagasimakse täielikuks või osaliseks tasumiseks) ning Pangal on õigus Krediidilimiidi või selle osa kasutamist mitte võimaldada või Kaardi kasutamine blokeerida teatades sellest esimesel võimalusel Kliendile. Pank lõpetab Krediidilimiidi või selle osa kasutamise mittevõimaldamise või Kaardi kasutamise blokeerimise mõistliku aja jooksul pärast selle aluseks olnud asjaolude kõrvaldamist või ära langemist.
  20. Kui Kontol ei ole Lepingus kokkulepitud tähtpäevadel Lepingus kokkulepitud summade debiteerimiseks piisavalt vabu vahendeid, kohustub Klient maksma tekkinud võlgnevuselt Pangale seadusega lubatud määras viivist ja võlamenetlustasu. Kehtiv viivise määr ja võlamenetlustasu suurus on sätestatud Hinnakirjas. Viivise arvestamine lõpeb tasumisele kuuluvate summade täieliku tasumise päeval.
  21. Kui Kontol olevatest vabadest vahenditest ei piisa vastaval tähtpäeval kõikide Lepingu alusel tasumisele kuuluvate summade tasumiseks, debiteerib Pank Kontolt esimeses järjekorras tasu võla sissenõudmiseks tehtud kulude (sealhulgas võlamenetlustasu) katteks, teises järjekorras Kliendi poolt võlgnetava Kasutatud Krediidilimiidi (Lepingu lõppemisel) katteks, kolmandas järjekorras Intressi katteks ning seejärel muude tasude ja kulude katteks. Maksete tasumata jätmisel võivad Kliendile täiendavalt lisanduda võla sissenõudekulud (sissenõudeteenuse osutaja tasud või kohtukulud või kohtutäituri tasud).
 5. Teave ja pretensioonide esitamine

  1. Pank teeb väljavõtte Kliendi või Kaardi kasutaja poolt Krediidikontolt tehtud Toimingute, Toimingutega seotud kulude, ülekannete Kontole, Kasutatud Krediidilimiidi suuruse ning Kliendi poolt Pangale tasutud Automaatse tagasimakse ja Hinnakirjajärgsete tasude kohta Kliendile kättesaadavaks elektroonilises vormis Internetipanga vahendusel (Konto või Krediidikonto või vastava Kaardi väljavõte).
  2. Klient on kohustatud koheselt kontrollima tehtud Toimingute või ülekannete õigsust. Kõik autoriseerimata või valesti täidetud Toiminguga või ülekannetega seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viivitamatult, kuid mitte hiljem kui makseteenuse lepingus toodud tähtaja jooksul.
  3. Kõik muud pretensioonid ja vaidlused Kliendi ja Panga vahel lahendatakse Üldtingimustes sätestatud korras. Kui Pank ja Klient ei jõua Lepinguga seotud lahkarvamuste lahendamisel kokkuleppele, lahendab vaidluse Pangaasukoha järgne kohus, kui Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti või kui Imperatiivsetest Normidest ei tulene teisiti.
  4. Kliendil on vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks võimalik pöörduda ka Tarbijakaitseameti (aadress: Pronksi 12, Tallinn 10117, telefon: +372 62 01 707, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee, veebileht: tarbijakaitseamet.ee) juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.
  5. Klient kinnitab, et ta on nõus Lepingust tulenevatele suhetele Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisega ning vaidlusküsimuste lahendamisega Eesti kohtus (sealhulgas ka juhul kui Klient elab või asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki).
 6. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine

  1. Leping jõustub selle sõlmimisest ning on tähtajatu.
  2. Kliendil on õigus taotleda Pangalt Panga poolt määratud korras ja piirides Krediidilimiidi muutmist. Pangal on õigus Krediidilimiiti vähendada vastavat Lepingu muutmise lisa sõlmimata. Krediidilimiidi suurendamiseks sõlmivad Klient ja Pank vastava kokkuleppe (uue lepingu).
  3. Pangal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi, teatades sellest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Kliendil on nimetatud 2 (kahe) kuu jooksul õigus Leping koheselt ning tasuta üles öelda. Kui Klient nimetatud tähtaja jooksul lepingut üles ei ütle, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
  4. Kliendil on õigus Leping korraliselt üles öelda teatades sellest Pangale vähemalt 1 (üks) kuu ette.
  5. Pangal on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette.
  6. Pangal on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda, kui:
   1. Klient on Krediidilimiidi taotlemisel esitanud valeandmeid või jätnud esitamata talle teadaolevad Lepingu täitmist mõjutavad andmed;
   2. Klient jätab Lepingust tuleneva maksekohustuse täitmata ka Panga poolt Kliendile antud 14 (neljateistkümne) päevase täiendava tähtaja jooksul.
   3. Kaardi kasutamise leping on lõppenud ja Klient ei ole uut Kaardi kasutamise lepingut sõlminud 6 (kuue) kuu jooksul arvates eelmise Kaardi kasutamise lepingu lõppemisest;
   4. Pank on saanud õigusaktides ettenähtud korras selleks pädevalt isikult või asutuselt nõude Konto arestimiseks;
   5. Klient ei täida maksekohustusi mõne muu tema poolt Panga ees võetud võlakohustuse osas ning jätab need täitmata ka Panga poolt Kliendile antud 14 (neljateistkümne) päevase täiendava tähtaja jooksul.
  7. Lisaks Tingimustes toodud juhtudele on Pangal õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda muudel Üldtingimustest, makseteenuse lepingust või õigusaktidest tulenevatel alustel.
  8. Leping lõpeb automaatselt Panga ja Kliendi vahel Krediidikontoga seotud Konto suhtes sõlmitud makseteenuse lepingu lõppemisel.
  9. Pooltel on õigus Leping poolte kokkuleppel igal ajal lõpetada.
  10. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.
  11. Lepingu lõppemisel on Pangal õigus Kliendi Kontolt (või mistahes muult Kliendi Pangas avatud kontolt, kui Kontol ei ole piisavalt vabu rahalisi vahendeid) debiteerida kogu Kasutatud Krediidilimiit, Lepingu lõppemise päevani arvestatud Intress ja Hinnakirjas kehtestatud tasud ning muud võlgnevused (nt. viivised, võla sissenõudmise kulud).
 7. Kliendi taganemisõigus

  1. Klient võib Lepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest taganeda, esitades Pangale enne taganemistähtaja möödumist Lepingus toodud aadressil kirjaliku taganemise teate.
  2. Kui Klient kasutab Lepingu punktis 7.1. toodud taganemisõigust, peab Klient viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates taganemise teate Pangale esitamisest, tagastama kogu Kasutatud Krediidilimiidi ning tasuma kuni Krediidilimiidi tagastamise päevani arvestatud Intressi. Vastasel juhul loetakse, et Klient ei ole Lepingust taganenud.
 8. Lõppsätted

  1. Pank ja Klient vastutavad oma kohustuste rikkumise eest vastavalt Tingimustes, Üldtingimustes, makseteenuse lepingus ja õigusaktides sätestatule.
  2. Pank ja Klient kohustuvad mitte avaldama Lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see osutub vajalikuks Lepingu täitmisega seotud asjaoludel või kui selles on kokkulepitud Lepingus.
  3. Pangal on õigus anda informatsiooni Kliendi, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta (sealhulgas Lepingu mittekohase täitmise kohta) järgmistele isikutele:
   1. Pangaga samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele, nende töötajatele ning teenuseosutajatele, sh äriühingu(te)le või isiku(te)le, kes osutavad Pangale võlgade sissenõudmise (inkasso) teenust;
   2. Panga nõustajatele või audiitoritele Creditinfo Eesti Aktsiaseltsile ja maksehäirete registri igakordsele pidajale;
   3. Panga kreeditoridele, kes on Lepingu finantseerimiseks andnud finantsvahendeid;
   4. isikutele, kellele Pank soovib või planeerib üle anda või loovutada Lepingust tulenevaid õigusi, kohustusi või nõudeid;
   5. Pangale monitooringu- ning muude sarnaste teenuste pakkujatele;
   6. isikutele, kelle õigus informatsiooni saada tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  4. Klient annab Lepingu sõlmimisega Pangale oma nõusoleku teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks Lepingu täitmise eesmärgil vastavalt Lepingu tingimustele ja Panga „Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele“, mis on kättesaadavad Panga veebilehel.
  5. Järelevalvet Panga tegevuse üle teostab Finantsinspektsioon (aadress: Sakala 4, 15030 Tallinn, telefon: +372 66 80 500, e‑post: info@fi.ee, veebileht: www.fi.ee.