Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Kehtivad alates 08.02.2021

Me väärtustame kõiki oma Kliente ja austame oma Klientide õigust privaatsusele ning nende andmete kaitsele. Soovime, et meie Kliendid oleksid teadlikud, mis põhjusel ja kuidas me nende andmeid kasutame, millised on nende õigused ja kuidas nad saavad oma õiguseid teostada. Selle tarbeks oleme uuendanud oma Kliendiandmete töötlemise põhimõtteid, kust leiate infot selle kohta:

 • milliseid Klientide andmeid me oma tegevuses kasutame ja mis on need peamised põhjused, miks me neid andmeid kasutame (punkt 3.6.);
 • millistel täiendavatel eesmärkidel me Klientide andmeid veel kasutame (punkt 3.7.);
 • millised on meie füüsilisest isikust Klientide õigused (punkt 8);
 • kuidas meie Kliendid oma õiguseid saavad kasutada, sh kelle poole oma küsimustega saab pöörduda (punkt 9);
 • kust me oma Klientide kohta võime infot saada (punktid 3.1. ja 3.2.);
 • kellele ja miks me Klientide andmeid võime edastada (punkt 4);
 • kuidas me kaitseme oma Klientide Isikuandmeid, kui me edastame neid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda (punkt 5).
 1. Mõisted ja üldsätted

  1. Klient käesolevate Kliendiandmete töötlemise põhimõtete (Põhimõtted) tähenduses on füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud soovi LHV teenuse kasutamiseks või kes kasutab või on kasutanud LHV teenust või kes on muul viisil seotud LHV poolt osutatava teenusega.
  2. Kliendiandmed on igasugune teave, sh pangasaladus ja Isikuandmed, mis on LHV-l Kliendi kohta teada.
  3. Töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kogumine, säilitamine, kasutamine ja edastamine.
  4. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilisest isikust Kliendi kohta.
  5. Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Klient ise, LHV ega LHV töötaja ning kes määrab üksi või koos teise isikuga kindlaks Kliendiandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid.
  6. LHV on AS LHV Group, AS LHV Pank, AS LHV Varahaldus, AS LHV Finance, AS LHV Kindlustus ja muud juriidilised isikud, milles AS LHV Group omab otseselt või tütarettevõtte kaudu üle 50% vastava juriidilise isiku aktsiatest või osadest.
  7. Käesolevad Põhimõtted kohalduvad ulatuses, milles nad ei lähe vastuollu Teenuste tingimustega.
  8. Astudes kliendisuhtesse LHV-ga või avaldades tahet kliendisuhtesse astuda, nõustub Klient oma Kliendiandmete Töötlemisega käesolevates Põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.
 2. Üldpõhimõtted

  1. Kliendiandmete Töötlemine LHV-s toimub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 2016/679 (Andmekaitse määrus), isikuandmete kaitse seaduses, muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevates Põhimõtetes sätestatud nõuete kohaselt. Kliendiandmete Töötlemise tingimused võivad olla kirjeldatud ka lepingutes ning muudes LHV teenustega seotud dokumentides.
  2. LHV ja tema töötajad on tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud töö- või muule sarnasele lepingule kohustatud hoidma Kliendiandmeid konfidentsiaalsena tähtajatult ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest. LHV lubab ligipääsu Kliendiandmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele. Töötajal on õigus töödelda Kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks.
  3. LHV kasutab Kliendiandmete Töötlemisel volitatud töötlejaid, millisel juhul tagab LHV, et sellised andmetöötlejad Töötlevad Kliendiandmeid üksnes LHV juhiste kohaselt ning kooskõlas andmekaitse nõuetega.
 3. LHV poolt töödeldavad Kliendiandmete liigid, Töötlemise eesmärgid ja Töötlemise õiguslikud alused

  1. LHV kogub Kliendiandmeid peamiselt Kliendilt endalt (nt taotlustelt, avaldustelt, kliendisuhtluse käigus) ning Kliendi poolt teenuste kasutamise käigus (nt kaardimaksete teostamine, ülekannete tegemine, väärtpaberikorralduste edastamine, lepingute täitmine).

  2. LHV saab Kliendiandmeid ka Kolmandatelt isikutelt, näiteks:

   1. avalikest ja eraõiguslikest registritest (nt rahvastikuregistrist, kinnistusraamatust, väärtpaberite keskregistrist, KMAIS-i infosüsteemist, maksukohustuslaste registrist). LHV kasutab neid andmeid peamiselt Kliendiandmete kontrollimiseks ja täpsustamiseks ning ka Kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks;
   2. LHV ettevõtetelt, OÜ-lt Krediidiregister ja Creditinfo Eesti AS-lt. LHV kasutab neid andmeid peamiselt Kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks ning riskijuhtimiseks, sh raamatupidamisstandarditest (IFRS 9) tulenevate kohustuste täitmiseks;
   3. korrespondentpankadelt, välismaakleritelt, makseteenuste osutajatele ja teistelt finantsteenuste osutajatelt ning muudelt äripartneritelt, kui Klient on selleks meie äripartnerile nõusoleku andnud või on andmete edastamine lubatud õigusaktidega. LHV kasutab neid andmeid peamiselt Klientidele teenuse osutamise võimaldamiseks (nt välismaksed, investeerimisteenused, makseteenused).
  3. LHV Töötleb Kliendiandmeid nii õigusaktidest (riigisisesed seadused, järelevalve juhendid, määrused kui ka Euroopa Liidu õigusaktid) tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks, Kliendiga sõlmitud lepingu täitmise
   ks ning lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks, näiteks Kliendi poolt esitatud taotluse menetlemi
   seks, Kliendi nõusoleku alusel kui ka LHV enda õigustatud huvide kaitseks.

  4. LHV õigustatud huvid väljenduvad nii enda äritegevuse edendamises Klientidele paremate teenuste ja toodete pakkumisel, oma toodete arendamises, andme- ja infoturbe tagamises kui ka õigusaktides sätestatud üldiste juriidili
   ste kohustuste täitmises.

  5. Kliendiandmete Töötlemisel nõusoleku alusel küsib LHV Kliendi nõusolekut näiteks vastavatel avaldustel ja taotlustel ning võimaldab Kliendil anda oma nõusolek vabatahtlikult.

  6. Järgnevalt on välja toodud loetelu Kliendiandmete liikidest, peamistest eesmärkidest, milleks LHV Kliendiandmeid Töötleb ni Töötlemise õiguslikest alustest:

   KLIENDIANDMETE LIIGIDANDMETÖÖTLUSE EESMÄRGIDTÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS
   Isiklikud andmed (nt nimi,isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta)1. isikusamasuse tuvastamine1. rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev juriidiline kohustus
   Kontaktandmed (nt telefon, e-post, aadress, suhtluskeel)2. kliendisuhtlus2. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmine, lepingu sõlmimise ettevalmistamine
   3. otseturustus3. nõusolek/ õigustatud huvi sarnaste toodete ja teenuste turustamiseks ning õigustatud huvi telefonimüügi tegemiseks
   Maksuresidentsuse andmed (nt elukohariik, maksukohustuslase identifitseerimisnumber, kodakondsus)4. maksualase teabe kogumine ja raporteerimine4. maksualase teabevahetuse seadusest tulenev juriidiline kohustus
   Andmed perekonna ja tegevusala kohta (nt perekonnaseis, ülalpeetavate arv, amet, haridus, töökoha andmed)5. Kliendi krediidivõimelisuse hindamine5. krediidiandjate ja –vahendajate seadusest tulenev juriidiline kohustus ning õigustatud huvi krediidivõimelisuse hindamise nõuete täitmisel (vastavalt võlaõigusseadusele ja Finantsinspektsiooni juhendile)
   Finantsandmed (nt prognoositud laekumised, sissetulekud, kohustused, tagatise andmed, varasem maksekäitumine, võlgnevused, tehtud tehingud, sõlmitud ja/või lõppenud lepingud, esitatud taotlused, avaldused, saadud ja makstud intressid ja teenustasud, lepingu rikkumised, Credit Info skoor krediidivõime hindamisel)6. Kliendi krediidivõimelisuse hindamine6. krediidiandjate ja –vahendajate seadusest ja võlaõigusseaduses tulenev juriidiline kohustus ning õigustatud huvi riskijuhtimise korraldamiseks ja krediidiriski maandamiseks
   7. Kliendile pakutava toote, teenuse ja väärtpaberi asjakohasuse ja sobivuse hindamine7. väärtpaberituru seadusest ja Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2017/565 tulenev juriidiline kohustus
   Andmed varasemalt LHV-s esitatud krediiditaotluste ja tehtud krediidiotsuste kohta – Finance toodete osas kuni 90 päeva vanused taotlused ja otsused , Panga laenutoodetel kliendisuhte lõpust kuni 15 aasta vanused taotlused ja otsused (nt andmed perekonna ja tegevusala kohta, finantsandmed, andmed laenulepingute täitmise kohta, krediidiotsuste andmed)8. Kliendi krediidivõimelisuse hindamine8. õigustatud huvi riskijuhtimise korraldamiseks ning krediidiriski maandamiseks, perioodi pikkuse puhul arvesse võetud laenutoodete omadusi (sh väljastatavaid summasid) ning LHV riskiisu
   Andmed Kliendi usaldusväärsuse ja vara päritolu kohta (nt andmed maksekäitumise kohta, andmed rahapesuga, terrorismi rahastamisega või organiseeritud kuritegevusega seotuse kohta, varasemate karistuste ja käimasolevate menetluste kohta, töökoha andmed, tehingupartnerid, tegelikud kasusaajad, sissetulekute allikad, andmed äritegevuse kohta, seotud isikud, kas Klient on riikliku taustaga isik)9. hoolsusmeetmete rakendamine9. rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev juriidiline kohustus
   10. Kliendi krediidivõimelisuse hindamine ja krediidiriski juhtimine10. õigustatud huvi krediidiriski juhtimiseks ja riskide kontsentreerumise hindamiseks
   Andmed Kliendi asjatundlikkuse kohta (nt Kliendi investeerimisalased teadmised ja kogemused, haridustase, elukutse, investeerimiseesmärk)11. Kliendile pakutava toote, teenuse ja väärtpaberi sobivuse ning Kliendi asjatundlikkuse hindamine11. väärtpaberituru seadusest ja Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2017/565 tulenev juriidiline kohustus
   Väärtpaberitega seotud andmed (nt väärtpaberitehingud ja tehingukorraldused, väärtpaberite kogus, tehingute mahud, tehingute väärtus, LEI-kood, pensioniandmed)12. tehingute monitooring turukuritarvitustele viitavate tunnuste osas ja kahtlaste tehingute raporteerimine12. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr 596/2014 (turukuritarvituste määrus) tulenev juriidilin kohustus
   13. infovahetuse tagamine väärtpaberite keskregistriga, kontohalduri ülesannete täitmine13. väärtpaberite registri pidamise seadusest tulenev juriidiline kohustus
   Andmed Kliendi harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt Kliendi staatus, andmed Teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate Teenuste kohta, Kliendi päringud ja kaebused)14. toodete ja teenuste arendamine14. õigustatud huvi uute toodete ja teenuste arendamiseks ja olemasolevate toodete parendamiseks (eksimuste parandamine, aktiivsemini kasutatavate teenuste osas nt suurema kasutusmugavuse arendamine)
   Andmed Kliendi segmendi kohta (nt vanuseline kuuluvus)15. otseturustus, kampaaniate korraldamine15. õigustatud huvi äritegevuse edendamiseks ja Klientidele sobivate pakkumiste tegemiseks, näiteks pensionitoodete turustuseks
   Seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (nt uurimisorganite, notarite, maksuhalduri, kohtu järelepärimistest, kohtutäituri päringutest ja nõuetest tulenevad andmed)16. koostöö järelevalve- ja muude avaliku sektori asutustega, nõutavate meetmete rakendamine, sh kontode arestimine16. erinevatest seadustest, sh krediidiasutuste seadusest, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmine
   Tarbijamängudes ja kampaaniates osalemisega seotud andmed (nt andmed investeerimismängudes ja muudes tarbijamängudes võidetud auhindade, kampaaniates kogutud punktide kohta, nimi, mängus kasutatav kasutajanimi, mänguportfelli andmed)17. kampaania tingimuste täitmine (nt võidetud summa väljamaksete tegemine)17. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmine
   18. mängu tulemuste jälgimise võimaldamine18. õigustatud huvi mängus osalejatele mängutulemuste jälgimise võimaldamiseks (nt Börsihai) ja korraldatava mängu turustamiseks.
   19. otseturustus (nt Börsihai mängus osalenutele ka järgneval aastal mängus osalemiseks kutse saatmine)19. õigustatud huvi sama või sarnase toote turustamiseks
   Andmed Kliendi poolt külastatavate LHV veebilehe osade kohta20. riskijuhtimine, pettuste (nt kaardipettuste) uurimine20. Õigustatud huvi turvariskide maandamiseks, pettuste vältimiseks ja enda kaitseks võimalikes kohtu- ja kohtuvälistes menetlustes
   Kredexi käenduse sihtgrupi andmed (nt Kliendi õpingute andmed – kool, õppekava, staatus, algus/lõpp; tööandja tõendi andmed, Kaitseväe või Kaitseliidu veteraniks olemist tõendavad andmed, üürilepingu andmed, alaealise lapse sünnitunnistuse/sünnitõendi andmed)21. Kredexi käendustingimuste kontroll21. Kliendiga sõlmitava lepingu ettevalmistamine, lepingu täitmine
   Pensioniandmed (nt sissetulekud, pensionifondide andmed, esitatud avaldused, kontaktandmed, prognoositav pension)22. kontohalduri ülesannete täitmine22. väärtpaberite registri pidamise seadusest tulenev juriidiline kohustus
   23. pensioni digilahenduse teenuse osutamine23. nõusolek
   Täiendavad pensioniandmed (nt laste arv, tööstaaž, kindlustusosakute andmed, eeldatav pensionile jäämise aeg, täiendavad pensioniõiguslikud aastad, igakuised sissemaksed, Kliendi poolt eeldatav keskmine tootlus, kolmanda pensionisamba andmed, pensioniaastad)24. pensioni digilahenduse teenuse kasutajatele täpsemate prognooside pakkumine nende pensioni kohta24. nõusolek
   Kliendi mobiilse seadme andmed (seadme liik, seadme identifikaator)25. pensioni digilahenduse teenuse turvalisuse tagamine25. õigustatud huvi teenuse turvalisuse tagamiseks, võimalike rikete tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks
   Alternatiivsete investeeringute andmed (nt investeeringu nimi, kogus, soetushind, laekunud tulud (intressid, põhiosa makse), vaba raha jääk, kasum, väärtus)26. Kliendi investeeringute kuvamine internetipangas26. nõusolek
   LHV võlakirjade intressimaksete andmed (nt võlakiri, nimi, isikukood, kontaktandmed, väärtpaberi- ja investeerimiskonto, kontohaldur, intressimakse summad)27. LHV võlakirjadelt tulumaksu kinnipidamine (intressimaksete arvutamine ning väljamaksete teostamine)27. nõusolek
   28. kontaktandmete kasutamine seadusest tulenevate teavitamiskohustuste täitmiseks LHV võlakirjainvestorite ees28. õigustatud huvi seadusest tulenevate teavitamiskohustuste täitmiseks LHV võlakirjainvestorite ees
   Maksuandmed - – tulu tuludeklaratsiooni alusel (välja arvatud vara võõrandamisest saadud tulu ja sellelt makstud maksud); tööandja deklareeritud väljamaksed TSD alusel; töövõimetus-, töötuskindlustus- ja koondamishüvitised, pensionid, sissemaksed III pensionisambasse, kogumispensioni andmed TSD alusel; dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed; maksuvõlg alates 100 eurot29. Kliendi krediidivõimelisuse hindamine29. nõusolek (ühekordne nõusolek andmete pärimiseks Maksu- ja Tolliametist)
   30. krediiditoimiku pidamine30. krediidiandjate ja –vahendajate seadusest tulenev juriidiline kohustus
   Tehnilised andmed veebilehe ja mobiilipanga kasutamise kohta (nt IP aadress, andmed internetipanka sisselogimise ja internetipangas tehtud toimingute kohta, veebibrauseri tüüp ja versioon)31. maksepettuste monitoorimine ja infoturbe tagamine31. makseasutuste ja e-raha asutuste seadusest ning Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusest 2018/389 tulenevad juriidilised kohustused
   32. veebikeskkonna ja toodete ja teenuste arendamine, turustuskampaaniate väljatöötamine, kliendikogemuse parandamine (andmeid kasutatakse isikustamata kujul)32. õigustatud huvi enda äritegevuse parandamiseks ja efektiivsemaks korraldamiseks ning kasutajamugavuse paradamiseks. Andmete kasutamine toimub isikustamata kujul
   Makseandmed (nt maksja ja saaja nimi, makse suurus, makse selgitus, konto number, isikukood, aadress, kaarditehingute andmed, pangakaardi andmed, telefoni number)33. makse- ja arveldusteenuste osutamine (sh Apple pay, Google pay, Garmin pay ja Fitbit pay kasutamine), makse tagasikutsumine ja tühistamine ning kaarditehingute vaidlustamine33. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmine
   34. maksepettuste monitoorimine34. makseasutuste ja e-raha asutuste seadusest ning Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusest 2018/389 tulenevad juriidilised kohustused
   35. makseteenuste osutajate poolt pakutavate teenuste (nt kontoteabe teenus, makse algatamise teenus) kasutamise võimaldamine35. võlaõigusseadusest ning Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusest 2018/389 tulenevad juriidilised kohustused
   Võlaandmed (nt isiklikud andmed, kontaktandmed, võlgnevuse andmed, aluslepingu andmed, andmed viimase makse kohta)36. võlahaldus, sh nõuete loovutamine36. õigustatud huvi nõuete maksmapanemiseks ja krediidiriski juhtimiseks
   Maksehäire andmed (nt isiklikud andmed, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev, võlasumma, võla päritolu)37. vähemalt 30 euro suuruste ja 45 päeva maksetähtpäeva ületanud võlgnevuste andmete avalikustamine maksehäireregistrites (CreditInfo AS ja Krediidiregister OÜ)37. LHV ja kolmandate isikute õigustatud huvi maksehäirete avalikustamiseks eesmärgiga võimaldada sellise info kasutamist krediidivõime hindamiseks ja muuks sarnaseks eesmärgiks
   Andmed raamatute laenutamise kohta (nt isiklikud andmed, kontaktandmed, viivised, laenutuste andmed – raamatud, laenutamise kuupäev ja tagastamise aeg)38. Klientidele raamatute laenutamine38. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmine
   Alexela ja Partner pangakaartide andmed (nimi, isikukood, kontaktandmed, kaardi olek, kehtivus- ja väljastusaeg, kaardi tüüp)39. andmete edastamisel Alexelale või Tallinna Kaubamaja Grupile Partner pangakaartidega ja Alexela pangakaartidega kaasnevate soodustuste ja lisateenuste võimaldamine Kliendile39. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmine
   Makse algatamise ja maksete kogumise andmed (nimi, makse summa, makse saaja nimi, maksja IBANite loetelu, e-post, aadress, IP-aadress)40. makse algatamise teenuse osutamine40. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmine
   41. maksepettuste ennetamine ja monitoorimine (e-post, aadress ja IP aadress saadakse kaupmehelt)41. makseasutuste ja e-raha asutuste seadusest ning Finantsinspektsiooni suunistest tulenevad juriidilised kohustused
   Andmed virtuaalse ISIC kaardi kohta (nimi, isikukood, foto, kontaktandmed, kooli nimi)42. Klientidele virtuaalse ISIC kaardi kasutamise võimaldamine42. Kliendiga sõlmitava lepingu ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine
   Maksekäitumise andmed(nt võlgnevused, LHV-le teadaolevad maksehäired või CreditInfo AS-ilt saadud maksehäired)43. LHV Panga krediiditoodete klientidele krediiditoodete turustus ning LHV Finance’i klientidele LHV Finance’i krediiditoodete turustus43. õigustatud huvi asjakohasele kliendisegmendile (krediiditoodete kliendid) krediiditoodete vastutustundlikuks turustamiseks
   Heategevusvõimaluse kasutamise andmed (isikukood, toetatav summa, valitud heategevusorganisatsioon)44. maksusoodustuse kasutamise võimalus valitud heategevusorganisatsioonil44. valitud heategevusorganisatsiooni kui kolmanda isiku õigustatud huvi maksusoodustuse kasutamiseks, sh on vastav maksusoodustuse võimalus ka Klientidel
   45. valitud heategevusorganisatsioonile annetatud summade ülekandmine45. lepingu täitmine

   Põhimõtteid muudetakse üksnes tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest, sealhulgas õigusaktidest tulenevate nõuetega kooskõlla viimise eesmärgil või kui muudatused ei mõjuta olemasolevate Klientide andmete töötlemist (nt uue tootega turule tulemisel).

  7. Lisaks punktis 3.6 väljatoodud eesmärkidele Töötleb LHV Kliendiandmeid ka järgmistel eesmärkidel:

   1. Kliendisuhte haldamine, Kliendi poolt esitatud andmete kontrollimine ning vajadusel nende andmete parandamine või täiendamine, toodetele ja teenustele ligipääsu võimaldamine. Töötlemine toimub lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks;
   2. LHV õiguste teostamine seoses õiguslike nõuetega, nende tõendamisega ja kaitsmisega kohtus või kohtuväliselt ning võlgade menetlemine. Töötlemine toimub LHV õigustatud huvi alusel ning lepingu täitmiseks;
   3. teenuste osutamine, sh kaardimaksete ja ülekannete teostamine ja väärtpaberitehingute tegemine. Töötlemine toimub lepingu täitmiseks;
   4. riskide maandamine ja riskijuhtimine, nt et hinnata või kontrollida LHV krediidiportfelli ja tagatisvarasid või teha LHV tegevust osaliselt või tervikuna hõlmavaid auditeid, stressteste või analüüse. Töötlemine toimub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses nr 575/2013 sätestatud juriidilise kohustuse täitmiseks ning LHV õigustatud huvi alusel;
   5. füüsilise turbe ning andme- ja infoturbe tagamine, sisemiste kontrollide teostamine, sh kliendisuhtluse salvestamine, turvakaamerate kasutamine. Töötlemine toimub erinevates õigusaktides, sh krediidiasutuste seaduses, Finantsinspektsiooni juhendites ja krediidiandjate ja – vahendajate seaduses sätestatud juriidilise kohustuse täitmiseks ning LHV õigustatud huvi alusel;
   6. kliendikaebuste menetlemine. Töötlemine toimub erinevates õigusaktides, sh väärtpaberituru seaduses, krediidiandjate ja -vahendajate seaduses, krediidiasutuste seaduses ja Finantsinspektsiooni juhendis sätestatud juriidilise kohustuse täitmiseks;
   7. tarbijaküsitluste läbiviimine, tarbijaharjumuste uurimine. Töötlemine toimub LHV õigustatud huvi alusel, saamaks klientide tagasisidet ja hinnangut nende rahulolu kohta LHV pakutavate teenuste ja toodete osas ning arendada seeläbi olemasolevaid ja uusi tooteid ning teenuseid.
 4. Kliendiandmete edastamine

  1. LHV-l on õigus edastada Kliendiandmeid (välja arvatud Isikuandmete eriliike) järgmistele Kolmandatele isikutele ja Klient ei loe seda konfidentsiaalsuse (sh pangasaladuse) hoidmise kohustuse rikkumiseks:
   1. teistele LHV ettevõtetele, kes võivad Põhimõtete punktis 3 väljatoodud Kliendiandmeid töödelda näiteks Kliendi asjatundlikkuse hindamiseks, riskijuhtimiseks ja riskide maandamiseks, usaldusnormatiivide, sh kapitali- ja likviidsusnõuete täitmiseks, krediidivõimelisuse hindamiseks;
   2. Teenuste osutamise ja Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt käendajad, kaaslaenusaajad, garantiiandjad, tagatisvara omanikud, kaupmehed, rahvusvahelised kaardiorganisatsioonid, maksevahendajad, kindlustusandjad ja - vahendajad, e-arvete väljastajad, krediidivahendajad ja krediidiagendid, pangaautomaatide haldajad, väärtpaberite keskregister, pandipidajad, korrespondentpangad, arveldussüsteemid, notarid, tõlke-, side-, IT- ja postiteenuse osutajad, MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit);
   3. andmekogude pidajatele (sh Creditinfo Eesti AS-le või mis tahes muule isikule, kes peab maksehäireregistrit), kellele LHV edastab infot õigusaktide või sõlmitud lepingu alusel vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamise eesmärgil, samuti selleks, et teha Kolmandatele isikutele võimalikuks Kliendi maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamine;
   4. teistele nii Eesti kui ka välisriikide krediidi- ja finantseerimisasutustele, makseteenuste osutajatele, finantsteenuse vahendajatele ning kauplemiskohtadele nendepoolse järelepärimise alusel Kliendile tema poolt
    soovitud teenuse osutamiseks või Kliendi või temaga seotud isiku usaldusväärsuse ja riski
    hindamiseks;
   5. ülemaailmsele pankadevahelisele finantsinfo ühingule SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, www.swift.com). SWIFT-i andmetöötlemiskeskused asuvad Euroopa Liidu liikmesriigis ja Ameerika Ühendriikides, millest tulenevalt säilitatakse pangatehingu andmeid, sh tehingu algataja ja saaja Isikuandmeid, sõltumata ülekande tegemise kohast nii SWIFT-ile kuuluvas töötlemiskeskuses Euroopa Liidu liikmesriigis kui ka Ameerika Ühendriikides. Pangatehingu täitmisel võib tehinguga seotud pank, maksevahendaja või SWIFT olla kohustatud avaldama tehingu andmeid ja sellega seotud Kliendi Isikuandmeid vastava asukohariigi pädevale riigiasutusele asukohariigi õigusaktides ettenähtud juhtudel;
   6. Kolmandast isikust teenusepakkujatele, kellele LHV on tegevust edasi andnud (nt müügi ja kaubandusega tegelevad ettevõtted seoses LHV teenuste müügi ja isikusamasuse tuvastamisega, teised LHV ettevõtted seoses pensionitoodete tururustamisega, kontohalduri ülesannete täitmisega, pensionitoodete turustamisega, serveri- ja pilveteenuse osutajad);
   7. LHV konsultantidele või muudele teenuse osutajatele (nt audiitorid), kui Kliendiandmed on neile vajalikud, et osutada LHV-le kvaliteetset teenust;
   8. Nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;
   9. Muudele Kolmandatele isikutele, kui Klient on rikkunud lepingut (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale, liisingvara sissenõudmisega tegelevale isikule).
  2. LHV on kohustatud avaldama ja edastama Kliendiandmeid õigusaktidest ja rahvusvahelistest ja vastastikuse õigusabi lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, notarile, pankrotihaldurile, Maksu- ja Tolliametile, rahapesu andmebüroole, Finantsinspektsioonile).
 5. Klientide Isikuandmete edastamine väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda

  1. LHV üldreeglina Kliendi Isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda ei edasta ning kui seda tehakse, siis kontrollitakse enne andmete edastamist põhjalikult vastava Kolmanda isiku tausta, rakendatakse meetmeid turvaliseks andmeedastuseks ning võimaluse korral meetmeid Kliendiandmete samaväärseks kaitseks nagu see toimub Euroopa Majanduspiirkonnas.
  2. Kliendi Isikuandmete edastamisel väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda rakendatakse asjakohaste kaitsemeetmetena näiteks andmete edastamist riiki, mille suhtes on Euroopa Komisjon vastu võtnud otsuse andmekaitse taseme piisavuse kohta ning Komisjoni poolt väljatöötatud standardsete andmekaitseklauslite kasutamist.
  3. Asjakohaste kaitsemeetmete puudumisel on LHV-l õigus Kliendi Isikuandmeid edastada väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda olukordades, kus andmete edastamine on näiteks vajalik Kliendi ja LHV vahelise lepingu täitmiseks või Kliendi taotluse alusel võetavate meetmete rakendamiseks (nt välismaaklerite kasutamine investeerimisteenuse osutamiseks, korrespondentpankade kasutamine välismaksete tegemiseks).
  4. Kui rahvusvahelise pangatehingu täitmisele on kaasatud ebapiisava andmekaitse tasemega riigis asuv finantsasutus, nt korrespondentpank või muu maksevahendaja, sh SWIFT, ei saa LHV tagada, et Kliendiandmete Töötlemisel nimetatud riikides paiknevate finantsasutuste poolt on andmete töötlejal samasugused kohustused nagu LHV-l ning Kliendile tagatud samasugused õigused nagu andmete Töötlemisel Euroopa Majanduspiirkonnas või muus piisava andmekaitse tasemega riigis.
  5. Täpsema info saamiseks Kliendiandmete edastamise kohta väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda võib Klient pöörduda LHV poole.
 6. Profiilianalüüs ja automatiseeritud otsuste tegemine füüsilisest isikust Klientide kohta

  1. Profiilianalüüs on Isikuandmete automaatne Töötlemine, mida kasutatakse Kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks, näiteks selleks, et analüüsida või prognoosida isiku majanduslikku olukorda, isiklikke eelistusi, huvisid. LHV kasutab profiilianalüüsi näiteks turunduse eesmärgil, riskide hindamisel rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise nõuete täitmisel, tehingute kontrollimisel pettusega võitlemisel, sobivuse ja asjakohasuse hindamisel teatud väärtpaberiteenuste osutamisel, maksejõuetuse tõenäosuse hindamisel ning automatiseeritud otsuseid kasutatakse maksejõuetuse tõenäosuse hindamisel ning teatud krediidiotsuste tegemisel (nt järelmaks, väikelaen). Selline andmetöötlus toimub vastavalt kas LHV õigustatud huvi alusel (nt otseturustus), juriidiliste kohustuste täitmiseks, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, väärtpaberituru seaduse, Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/565 ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 575/2013 alusel või vajaduse korral Kliendi nõusoleku alusel.
  2. Profiilianalüüsi ja automaatsete otsuste tegemine aitab LHV-l pakkuda Klientidele teenuseid efektiivsemalt ning vältida võimalikke vigu. Sellise Töötlemise tarbeks, sh segmentide või profiilide loomisel ei kogu LHV eraldi Kliendi kohta andmeid juurde ning kasutab andmeid, mis on Kliendi kohta olemas või milliseid andmeid peab LHV Kliendi kohta koguma tulenevalt õigusaktides sätestatud nõuetest või riskijuhtimiseks (nt maksehäired, teave karistuste, rahvusvaheliste sanktsioonide kohta jm negatiivne taustainfo, mis on LHV-le teada).
  3. Selleks, et Klientide õigused ei saaks riivata, nt diskrimineerimine krediidiotsuste tegemisel, on LHV jätnud Klientidele automaatsete otsuste tegemisel võimaluse nõuda, et tehtud otsus vaadatakse üle mitte-automatiseeritud viisil.
 7. Kliendi Isikuandmete säilitamine

  1. LHV ei Töötle Kliendi Isikuandmeid kauem kui see on vajalik selliste andmete Töötlemise eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks ning enda õiguste kaitseks Kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks või võimaliku vaidluse lahendamiseks.
  2. LHV säilitab Kliendi Isikuandmeid üldjuhul kuni kliendisuhtest tulenevate võimalike nõuete aegumistähtaja lõppemiseni, kui õigusaktist ei tulene otsest kohustust säilitada Kliendi Isikuandmeid muu tähtaja jooksul.
 8. Kliendi õigused seoses tema andmete Töötlemisega

  1. Kliendil on õigus:
   1. saada teavet, kas LHV Töötleb tema Isikuandmeid ning kui Töötleb, siis õigus saada koopia enda Isikuandmetest ja nõuda oma Isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Kliendil on võimalik enda Isikuandmetega tutvuda nt LHV pangakontoris ja internetipanga vahendusel. Kliendi õigust oma Isikuandmetega tutvuda võib olla piiratud õigusaktidega, teiste isikute õigustega oma privaatsusele ning LHV õigustega (nt ärisaladuse kaitse);
   2. keelata oma kontaktandmete kasutamist pakkumiste saatmiseks. Selleks on Kliendile jäetud näiteks turustuskirja saamisel võimalus ennast vastavast nimekirjast eemaldada, samuti saab Klient juba enne pakkumiste saamist pöörduda vastava LHV ettevõtte poole, kelle Klient ta on;
   3. võtta tagasi LHV-le enda Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmisel ei Töötle LHV enam Kliendi Isikuandmeid eesmärgil, mida tehti Kliendi nõusoleku alusel;
   4. esitada vastuväiteid tema Isikuandmete Töötlemisele, sh profiilianalüüsi teostamisele LHV poolt, kui LHV Töötleb neid andmeid enda õigustatud huvi alusel. Sellisel juhul ei ole LHV-l õigust Kliendi Isikuandmeid enam edasi töödelda, välja arvatud juhul, kui LHV huvid kaaluvad üles Kliendi õiguste võimaliku riive (nt üldiste juriidiliste kohustuste täitmine);
   5. nõuda enda Isikuandmete Töötlemise lõpetamist, kui Isikuandmete Töötlemine toimub õigusvastaselt, st LHV-l puudub õiguslik alus andmete Töötlemiseks;
   6. nõuda oma Isikuandmete kustutamist, näiteks kui LHV-l puudub õigus selliseid andmeid töödelda või töötleb andmeid Kliendi nõusoleku alusel ning Klient võtab oma nõusoleku tagasi. Kustutamist ei saa nõuda siis või sellises ulatuses, milleks LHV-l on õigus või kohustus Isikuandmeid töödelda (nt juriidilise kohustuse täitmiseks, lepingu täitmiseks, enda õigustatud huvi teostamiseks);
   7. nõuda enda Isikuandmete Töötlemise piiramist, nt ajal, mil LHV hindab, kas Kliendil on õigus oma Isikuandmete kustutamisele;
   8. saada oma Isikuandmed, mida ta on LHV-le esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, elektrooniliselt üldkasutatavas masinloetavas formaadis, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale;
  2. Kliendil on võimalik oma õiguseid kasutada, pöördudes selleks LHV poole punktis 9.3. viidatud kontaktidel. LHV vastab esitatud nõudele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul nõude saamise päevast. Kui enne nõudele vastamist on vaja selgitada välja asjaolusid, paluda täpsustusi või teostada kontrolle, võib LHV vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest eelnevalt Klienti.
 9. Kliendi õiguste kaitse

  1. Kliendiandmete töötlemise eest vastutavad AS LHV Pank, AS LHV Finance, AS LHV Varahaldus, AS LHV Kindlustus ning AS LHV Group. Kõigi nende ettevõtete kontaktandmed on kättesaadavad LHV kodulehel: www.lhv.ee.
  2. Kliendid võivad pöörduda LHV poole seoses päringutega ja nõusolekute tühistamisega ning füüsilisest isikust Kliendid võivad nõuda Isikuandmete Töötlemisel enda õiguste teostamist ning esitada kaebuseid seoses nende Isikuandmete Töötlemisega.
  3. Andmed LHV ettevõtetega kontakteerumiseks: aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, e-post info@lhv.ee, telefon 6 800 400.
  4. Määratud andmekaitsespetsialisti kontaktandmed füüsilisest isikust Kliendile: aadress: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, e-post compliance@lhv.ee.
  5. Kliendil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht: www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.
 10. Põhimõtete muutmine ja kohaldamine

  1. LHV-l on õigus Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
  2. LHV teavitab Põhimõtete muutmisest Klienti veebilehel www.lhv.ee ja/või Kliendiga kokku lepitud sidevahendi kaudu vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist ette, välja arvatud juhul, kui Põhimõtteid muudetakse üksnes tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest, sealhulgas õigusaktidest tulenevate nõuetega kooskõlla viimise eesmärgil või kui muudatused ei mõjuta olemasolevate Klientide andmete töötlemist (nt uue tootega turule tulemisel).
  3. Põhimõtteid kohaldatakse kõikide Klientide Kliendiandmete töötlemisel, samuti kliendisuhetele, mis on tekkinud enne Põhimõtete jõustumist.