Kasvukonto lepingu tingimused

Kehtiv alates 24.12.2010

 1. Üldsätted

  1. Kasvukonto leping (edaspidi Leping) on AS LHV Pank (edaspidi Pank) ja Pangas Kontot omava kliendi (edaspidi Klient) vaheline leping, mille kohaselt Klient volitab Panka Kliendi nimel ja/või arvel tegema Väärtpaberitega tehinguid vastavalt Kliendi poolt eelnevalt valitud kasvukonto (edaspidi Kasvukonto) plaanile.
  2. Lepingu sõlmimisel lepivad Klient ja Pank kokku, kuidas Pank punktis 1.1 nimetatud teenust osutab (sh Kasvukonto objektiks olevad Väärtpaberid).
  3. Käesolevad Lepingu tingimused (edaspidi Tingimused) on Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti.
  4. Tingimustes kasutatakse lisaks Tingimustes avatud mõistetele ka Panga Üldtingimustes ja investeerimisteenuste osutamise tingimustes avatud mõisteid.
  5. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Tingimustele ka Panga Üldtingimustest ja investeerimisteenuste osutamise tingimustest, sealhulgas neis tingimustes viidatud muudest dokumentidest.
  6. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. Tehingute tegemine

  1. Pank teeb Kliendi nimel ja/või arvel Tehinguid Kliendiga Kliendi poolt Kasvukontole kantud summa ulatuses, millest on maha arvatud tehingutasu ning Kasvukonto haldustasu.
  2. Klient maksab Pangale Kasvukonto haldustasu ning Tehingute tegemise eest tehingutasu vastavalt Panga Hinnakirjale.
  3. Tehingute teostamine Väärtpaberitega toimub vastavalt Üldtingimustele, investeerimisteenuste osutamise tingimustele ja Panga Hinnakirjale. Väärtpaberite müügi korral näidatakse müüdavate Väärtpaberite kogus. Müügist laekuv raha kantakse Kliendi Kontole.
  4. Pank teostab Lepingu täitmisel Tehinguid ainult Kasvukonto objektiks olevate Väärtpaberitega.
  5. Pank teostab Tehinguid teatud ajaperioodi jooksul. Tehingu teostamise periood on näidatud Panga Veebilehel.
  6. Kasvukontole soetatavate Väärtpaberite kogus ümardatakse kuni kolmanda kohani peale komakohta. Selle tulemusena võib Klient Kasvukontole soetada fraktsioone Väärtpaberitest. Fraktsioone Väärtpaberitest, sealhulgas EVK-s registreeritud Väärtpaberitest, saab soetada üksnes Panga nimel ja Kliendi arvel. Väärtpaberite fraktsioone saab võõrandada üksnes Pangale.
  7. Kliendil ei ole õigust määrata Tehingu objektiks olevate Väärtpaberite kogust.
  8. Tehingu sooritamise eelduseks on Tehingu sooritamiseks vajaliku rahasumma laekumine Kasvukontole. Klient on kohustatud tagama, et tema Kasvukontol oleks piisavalt raha Tehingu sooritamiseks.
 3. Lepingu muutmine

  1. Kliendil on õigus muuta Kasvukonto plaani ja/või Tehingut objektiks olevate Väärtpaberite valikut ja/või investeeritav rahasumma suurust vastavalt Panga poolt pakutavatel võimalustele.
  2. Sellised muudatused peavad olema tehtud vähemalt kolm päeva enne järgmise Kasvukontol teostatava Tehingu sooritamist. Juhul, kui viimasest muudatusest kuni Tehingu sooritamiseni ei ole möödunud nõutud ajavahemikku, lükkub Tehingu sooritamise aeg automaatselt vajaliku ajaperioodi võrra edasi.
 4. Lepingu kehtivus ja lõppemine

  1. Leping jõustub selle sõlmimise hetkel ja on sõlmitud määramata tähtajaks.
  2. Kliendil on õigus igal ajal Leping üles öelda.
  3. Pangal on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette.
  4. Pangal on õigus juriidilisest isikust Kliendiga sõlmitud Leping korraliselt üles öelda järgides Üldtingimustes korralise ülesütlemise kohta sätestatud etteteatamistähtaega.