Kapitalirendilepingu üldtingimused

Erakliendile
Kehtivad alates 10.05.2021

Käesolevad kapitalirendilepingu üldtingimused on Liisinguandja ning Liisinguvõtja vahel sõlmitud kapitalirendilepingu lahutamatuks osaks. Kapitalirendileping (edaspidi Leping) koosneb poolte vahel kokku lepitud eritingimustest, käesolevatest üldtingimustest, maksegraafikust ning muudest lisadest, sh tulevikus tehtavatest muudatustest ja täiendustest. Lepingus reguleerimata küsimustele kohaldatakse Liisinguandja üldtingimusi (AS LHV Pank üldtingimused). Liisinguandja üldtingimused on kättesaadavad Liisinguandja teenindussaalides ning Liisinguandja veebilehel (www.lhv.ee).

 1. LEPINGU ÜLDMÕISTED

  1. Kui Lepingu mõttest või sõnastusest ei tulene teisiti, on Lepingus kasutatud mõistetel alljärgnev tähendus:

  Eritingimused on Lepinguosaliste poolt eraldi läbi räägitud ning kokku lepitud Lepingu eritingimused, mis on Lepingu lahutamatuks osaks.

  Esimene sissemakse on Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale Eritingimuste ning Maksegraafiku alusel tasutav esimene makse Vara valdamise, kasutamise ja omandamise eest.

  Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on iga Intressiperioodi jaoks Eurotsooni pankade poolt kehtestatud EUR-i baasintressimäär ning tema arvuliseks ekvivalendiks on euribori muutmise päeval ehk Intressiperioodile eelneval päeval kehtestatud EUR-i deposiitide intressimäär kuuekuise deposiidi jaoks (avaldatakse Telerate’i või Reuters’i vastaval leheküljel või mõnel muul ametlikul leheküljel). Lepingu sõlmimisel lähtuvad Lepinguosalised Lepingu sõlmimise päevale eelnenud päeval kehtestatud euriborist. Juhul, kui euribori muutmise päev ehk Intressiperioodile eelnev päev ja/või Lepingu sõlmimise päevale eelnev päev langeb laupäevale, pühapäevale või riiklikule pühale, siis lähtuvad Lepinguosalised vastavale päevale eelnenud viimasel pangapäeval kehtestatud euriborist. Juhul, kui Euro-tsooni pankade poolt euribori muutmise päeval ehk Intressiperioodile eelneval päeval (või vastavale päevale eelnenud viimasel pangapäeval) kehtestatud EUR-i baasintressimäär kuuekuise EUR-i deposiitide jaoks on väiksem, kui 0% (null protsenti) aastas ehk negatiivne, lähtuvad Lepinguosalised vastaval euribori muutmise päeval ehk Intressiperioodile eelneval päeval euriborist 0% (null protsenti) aastas.

  Hinnakiri on Liisinguandja poolt kehtestatud tasumäärade loetelu Liisinguandja poolt osutatavate lisa- ja täiendavate teenuste eest. Hinnakiri on kättesaadav Liisinguandja teenindussaalides ning Liisinguandja veebilehel (www.lhv.ee). Liisinguandjal on õigus Hinnakirja ühepoolselt muuta.

  Intress on Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale Lepingu ja Maksegraafiku alusel makstav tasu Krediidisumma kasutamise eest. Intressimäär fikseeritakse Eritingimustes ning see koosneb kas (i) Eritingimustes kokku lepitud Intressiperioodile vastavast euriborist ja sellele lisanduvast intressi marginaalist; või (ii) Eritingimustes kokkulepitud fikseeritud intressimäärast kogu Liisinguperioodiks. Intressi arvestatakse ning see kuulub tasumisele alates Lepingu sõlmimise kuupäevast (kaasa arvatud) kuni Lepingust tuleneva Maksegraafikujärgse viimase Liisingumakse Maksetähtpäevani (välja arvatud).

  Intressiperiood on Eritingimustes näidatud ajavahemik, mille jooksul kehtib üks euribori määr. Liisinguandja teavitab Liisinguvõtjat kolmekümne (30) päeva jooksul arvates uue Intressiperioodi algusest uuest euribori ja Intressi määrast. Fikseeritud Intressi korral on Intress muutumatu kogu Lepingu kehtivusaja vältel.

  Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Lepinguosaliseks.

  Krediidikulu kogusumma on kõigi Liisinguvõtja poolt Krediidisumma tagasimaksmiseks ja Krediidisumma kasutamisest tulenevate kulude tasumiseks tehtavate maksete kogusumma, mis koosneb Krediidisummast, Intressist, Lepingutasust, Vara kindlustusmaksetest (juhul, kui kindlustusleping(ud) sõlmitakse Liisinguandja vahendusel) ja muudest tasudest, mida Liisinguvõtja on kohustatud seoses Lepinguga maksma ja mis on Liisinguandjale täpselt teada. Kogusumma arvutamisel lähtutakse esialgsest Intressi määrast ja muudest tingimustest Lepingu sõlmimise ajal, ja arvesse ei võeta kulusid, mis ei ole Liisinguandjale täpselt teada. Juhul, kui Vara kindlustuslepinguid Liisinguandja vahendusel ei sõlmita, siis Vara kindlustusmakseid kogusumma arvutamisel arvesse ei võeta. Lepingu sõlmimise seisuga teadaolevate andmete alusel arvutatud Krediidikulu kogusumma on fikseeritud Eritingimustes. Krediidikulu kogusumma on informatiivsel eesmärgil esitatud tüüpiline näide kuludest ja põhineb Lepingus sätestatud eeldustel ning see ei mõjuta Lepingujärgseid kohustusi ning tasumisele kuuluvaid summasid.

  Krediidi kulukuse esialgne määr on Krediidisumma kasutamisest tulenevate kulude (Intress, Lepingutasu, Vara kindlustusmaksed (juhul, kui kindlustusleping(ud) sõlmitakse Liisinguandja vahendusel)) esialgne koormus Liisinguvõtjale, mis on väljendatud aastase protsendimäärana Krediidisummast ja selle arvutamisel lähtutakse eeldusest, et Leping kehtib kokkulepitud tähtaja jooksul ning et Liisinguandja ja Liisinguvõtja täidavad oma kohustusi Lepingus kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadel. Krediidi kulukuse esialgse määra arvutamisel lähtutakse esialgsest intressimäärast ja muudest tingimustest Lepingu sõlmimise ajal ja arvesse ei võeta kulusid, mis ei ole Liisinguandjale täpselt teada ning kulusid, mida Liisinguvõtja peaks maksma Lepingu rikkumisel. Juhul, kui Vara kindlustuslepinguid Liisinguandja vahendusel ei sõlmita, siis Vara kindlustusmakseid krediidi kulukuse esialgse määra arvutamisel arvesse ei võeta. Krediidi kulukuse esialgne määr on fikseeritud Eritingimustes. Krediidi kulukuse esialgne määr on informatiivsel eesmärgil esitatud tüüpiline näide krediidi kulukuse määrast ja põhineb Lepingus sätestatud eeldustel ning see ei mõjuta Lepingujärgseid kohustusi ning tasumisele kuuluvaid summasid. Krediidi kulukuse esialgse määra arvutamisel lähtub Liisinguandja Eesti Vabariigi Rahandusministri poolt kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma.

  Krediidisumma on Liisinguandja poolt Liisinguvõtjale Lepingu alusel kättesaadavaks tehtav krediidi summa, mille ulatuses Liisinguandja krediteerib Liisinguvõtjat ning mille Liisinguvõtja kohustub Liisingumaksetena Lepingus toodud tingimustel koos kõrvalkuludega Liisinguandjale tagastama. Krediidisumma on Eritingimustes fikseeritud Liisinguandja poolt Liisinguvõtja huvides ning korraldusel finantseeritav osa Vara maksumusest. Liisinguvõtja krediteerimiseks loetakse Krediidisumma maksmist Liisinguvõtja huvides ning tema ülesandel Liisinguandja poolt otse Vara Müüjale Müügilepingu alusel.

  Leping on käesolev kapitalirendileping, mis koosneb Eritingimustest, käesolevatest üldtingimustest, Maksegraafikust, Vara vastuvõtu-üleandmise aktist ning muudest lisadest, sh Lepingus tulevikus tehtavatest muudatustest ja täiendustest.

  Lepinguosalised on Liisinguandja ja Liisinguvõtja.

  Lepingutasu on Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale igakordselt makstav teenustasu Lepingu ettevalmistamise, sõlmimise, muutmise ja/või lõpetamisega seotud konsultatsioonide ja taotluste analüüsi ning Lepingu dokumentide vormistamise eest. Lepingu sõlmimise eest tasutav Lepingutasu on fikseeritud Eritingimustes.

  Lepinguvaluuta on valuuta, milles väljendatakse Lepingust tulenevad maksekohustused ning teostatakse Lepingust tulenevad maksed.

  Lepinguvaluutaks on Eritingimustes teistsuguse kokkuleppe puudumisel euro.

  Liisinguandja on Eesti seaduste alusel asutatud ning tegutsev krediidiasutus AS LHV Pank (registrikoodiga 10539549).

  Liisingumaksed on Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale tasutavad maksed Vara kasutamise ja omandamise eest.

  Liisinguperiood on Eritingimustes määratud fikseeritud ajavahemik, mille jooksul Liisinguandja finantseerib Liisinguvõtjat ja annab Vara Liisinguvõtja valdusesse ja kasutusse ning Liisinguvõtja on kohustatud tasuma Lepingust tulenevaid makseid. Lepingust tulenevate kõikide Liisinguvõtja kohustuste täielikul täitmisel läheb Vara omandiõigus Liisinguperioodi lõppedes üle Liisinguvõtjale.

  Liisinguvõtja on isik, kelle huvides Liisinguandja finantseerib Lepingu alusel Vara ostmist Müüjalt ning kellele Liisinguandja annab Liisinguperioodiks Vara vallata ja kasutada ja kes Lepingust tulenevate kõikide kohustuste täielikul täitmisel omandab Liisinguperioodi lõppedes Vara omandiõiguse ning kes ühtlasi kohustub maksma selle eest Liisinguandjale Lepingus sätestatud makseid.

  Maksegraafik on Lepingust tulenevate maksete tasumise graafik, mis on Lepingu sõlmimisel allkirjastatud Lepinguosaliste poolt. Muutuva Intressimääraga Lepingu korral korrigeerib Liisinguandja Intressiperioodi lõppedes euribori muutumisel Maksegraafikut uueks Intressiperioodiks ühepoolselt vastavalt euribori muutumisele (ning sellega kaasnevale Intressimäära muutumisele). Selliselt korrigeeritud Maksegraafik muutub automaatselt Lepingu lahutamatuks osaks ning ei vaja täiendavat allkirjastamist Lepinguosaliste poolt.

  Maksetähtpäev on Maksegraafikus ja/või Lepingu alusel kindlaks määratud kuupäev, hiljemalt milliseks peab Liisinguvõtja poolt tasumisele kuuluv Lepingust tulenev makse olema laekunud Liisinguandja kontole.

  Müügileping on Liisinguandja ja Müüja vahel sõlmitav tehing, millega Liisinguandja omandab Liisinguvõtja ülesandel ja huvides Müüjalt Vara.

  Müüja on Liisinguvõtja poolt valitud või määratud isik (kelleks kokkuleppel Liisinguandjaga võib olla Liisinguvõtja ise), kellelt Liisinguandja omandab Vara Müügilepingu alusel.

  Perioodilised maksed on Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale Vara kasutamise ja omandamise eest tasumisele kuuluvad perioodilised (erineva kokkuleppe puudumisel igakuised) maksed, mis moodustuvad muuhulgas vastava perioodi Liisingumaksetest ja Intressist.

  Tagatis on Tagatislepinguga Liisinguandja kasuks koormatud vara ja/või Tagatislepinguga alusel Liisinguandjale antud Kolmanda isiku käendus ja/või garantii.

  Tagatisleping on Lepingust tulenevate Liisinguvõtja kohustuste nõuetekohase täitmise tagamiseks Liisinguandja ja Liisinguvõtja ja/või Liisinguandja ja Kolmanda isiku vahel sõlmitud või sõlmitav leping (sh. pandi-, käendus- ja/või garantiileping).

  Vara on Liisinguandja poolt Liisinguvõtja huvides Müüjalt Müügilepingu alusel omandatav vallasasi või vallasasjad (koos nende juurde kuuluvate kõigi päraldiste, asjade ja dokumentidega), mis seejärel Liisinguandja ja Liisinguvõtja vahel Lepingus kooskõlastatud tingimustel ja korras antakse Liisinguperioodiks Liisinguvõtja valdusesse ja kasutusse ning Liisinguperioodi lõppedes Lepingust tulenevate kõikide kohustuste täielikul täitmisel Liisinguvõtja omandisse.

  Vara maksumus e. Vara netohind on Eritingimustes määratud Liisinguandja poolt Müüjale tasutud või tasutav Vara ostuhind Müügilepingu alusel koos sellele kooskõlas käibemaksuseadusega lisanduva käibemaksuga.

  Viivis on rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale tasumisele kuuluv viivitusintress Eritingimustes kokkulepitud määras. Viivist arvestatakse võlgnetavalt summalt alates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Viivist ei arvestata tasumata Intressilt ja Viiviselt.

 2. LEPINGU OBJEKT

  1. Lepingu alusel omandab Liisinguandja Liisinguvõtja huvides Vara, annab selle Lepingu kehtivusajaks Liisinguvõtja kasutusse ning kohustub mitte takistama Liisinguvõtjat Vara valdamisel ja kasutamisel. Liisinguvõtja kohustub kasutama Vara hoolikalt ja vastavalt sihtotstarbele ning maksma Vara kasutamise eest Liisinguandjale tasu. Lepingust tulenevate kõikide kohustuste täielikul täitmisel Liisinguvõtja poolt läheb Vara omandiõigus Lepingu kehtivusaja lõppedes üle Liisinguvõtjale.

  2. Leping on käsitletav finantseerimis- ja krediidilepinguna, mille alusel finantseerib Liisinguandja Liisinguvõtjat Krediidisumma ulatuses. Liisinguvõtja kohustub Lepingus toodud tingimustel Krediidisumma Liisingumaksetena koos sellele lisanduva Intressi ning kõrvalkuludega Liisinguandjale tagastama. Juhul, kui Liisinguvõtja on täielikult täitnud kõik Lepingust tulenevad kohustused (sh tasunud kõik Perioodilised maksed), siis läheb Vara omandiõigus üle Liisinguvõtjale.

 3. VARA OMANDAMINE NING ÜLEANDMINE

  1. Liisinguandja omandab Eritingimustes määratletud Vara Liisinguvõtja huvides Müügilepingu alusel ja annab selle seejärel Liisinguperioodi lõppemiseni Liisinguvõtja valdusse ja kasutusse. Vara omandamine Liisinguandja poolt toimub pärast Lepingu sõlmimist ning tingimusel, et Liisinguvõtja on tasunud Esimese osamakse ning Lepingutasu Lepingu sõlmimise eest ja on täidetud muud Eritingimustes ettenähtud eeltingimused (nt Tagatislepingute sõlmimine).

  2. Liisinguvõtja on kohustatud Vara valduse viivitamatult vastu võtma. Liisinguandja ei vastuta Vara üleandmisel tekkinud viivituse eest, kui viivitus ei tulene Liisinguandjast. Liisinguvõtjal ei ole õigust keelduda põhjendamatult Vara vastuvõtmisest või sellega viivitada.

  3. Müügilepingu alusel omandatud Vara üleandmine toimub Vara vastuvõtuüleandmise aktiga.. Liisinguandja annab Liisinguvõtjale volituse Vara vastuvõtu-üleandmise akti allkirjastamiseks ning Vara valduse vastuvõtmiseks. Liisinguvõtja kohustub Vara vastuvõtmisel järgima käesolevas Lepingus sätestatud nõudeid ja kohustusi. Vara vastuvõtu-üleandmise akt allkirjastatakse Liisinguvõtja ja Müüja poolt ning selles fikseeritakse Vara vastavus Lepingu tingimustele ning Vara valduse ülemineku täpne aeg.

  4. Vara vastuvõtu-üleandmise akti allkirjastamisel või Vara valduse üleminekul Liisinguvõtjale läheb Vara juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üle Liisinguvõtjale. Liisinguvõtjale läheb samast hetkest üle ka suurema ohu allika valdaja vastutus. Vara vastuvõtmise hetkest vastutab Liisinguvõtja Liisinguandja ees kõigi Varaga seonduvate ilmsete ja varjatud puuduste eest, samuti nimetatud puudustest tulenevate nõuete ja kahjude eest, kui need ei kuulu Vara suhtes kehtiva garantii, Müügilepingu või mis tahes muu lepingu või seaduse alusel kõrvaldamisele või hüvitamisele Müüja või Vara tootja poolt, kuid seda üksnes eeldusel, et Müüja ja/või Vara tootja ka vastavad puudused kõrvaldab, hüvitab või puudustega Vara asendab. Kui Lepinguosalised on Eritingimustes ette näinud varasema vastutuse ja/või riisiko ülemineku ajahetke (näiteks Vara üleandmine vedajale), siis läheb vastutus Liisinguvõtjale üle vastavast kokkulepitud ajahetkest.

  5. Vara ja selle juurde kuuluvate päraldiste (sh võtmete, signalisatsioonipultide ja/või muude Vara juurdepääsu või ekspluateerimist võimaldavate vahendite ning dokumentatsiooni) vastuvõtmisel ning enne Vara vastuvõtu-üleandmise akti allkirjastamist on Liisinguvõtja õigustatud ja kohustatud:

   1. hoolikalt kontrollima Vara vastavust Lepingu tingimustele (sh Vara vastavust kokkulepitud spetsifikatsioonile), samuti veenduma Vara komplektsuses ja sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuses;
   2. hoolikalt kontrollima Vara õiguslikku seisundit (Müüja omandiõigust Varale ja/või Müüja esindaja esindusõigust), samuti veenduma selles, et Vara ei ole panditud, koormatud muude asjaõigustega või Kolmandate isikute õiguste ja nõuetega (sh võlaõiguslike koormatistega nagu üüri- või rendilepingud);
   3. veenduma Müüja poolt Varaga kaasa antava dokumentatsiooni täielikkuse ja kehtivusega; kui Vara suhtes on kehtestatud garantiitingimused või -eeskirjad, kontrollima Vara seisundit ning vastavust garantii kehtivuse ja jõustatavuse tingimustele.
  6. Liisinguvõtjal ei ole õigust keelduda Vara vastuvõtu-üleandmise akti allkirjastamisest pärast Vara valduse üleminekut Liisinguvõtjale. Kui Liisinguvõtja keeldub Vara vastuvõtu-üleandmise akti allkirjastamisest pärast Vara valduse üleminekut, siis loetakse, et Liisinguvõtja on akti allkirjastanud.

  7. Liisinguvõtja tagab, et allkirjastatud Vara vastuvõtu-üleandmise akt esitatakse Liisinguandjale hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul pärast Vara valduse üleandmist Liisinguvõtjale.

  8. Kui Vara vastuvõtmisel ilmneb, et Vara (sh päraldised) või selle dokumentatsioon ei vasta Lepingule või Liisinguvõtja ja Müüja vahel kokkulepitud tingimustele ja/või Varale esitatavatele üldistele nõudmistele, siis on Liisinguvõtja kohustatud:
   (i) keelduma Vara vastuvõtmisest ja esitama Müüjale vastavasisulise keeldumist põhjendava pretensiooni ning nõudma puuduste kohest ja viivitamatut kõrvaldamist või Vara asendamist;
   (ii) tagama tuvastatud puuduste fikseerimise kirjalikus vormis; ning
   (iii) informeerima viivitamatult (kuid hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul) vastavast asjaolust Liisinguandjat, näidates ära Varal tuvastatud või ilmnenud puudused ja põhistades sellest tulenevat Vara vastuvõtmisest keeldumist.

  9. Kui tuvastatakse, et Liisinguvõtjal puudus alus Vara vastuvõtmisest keeldumiseks või kui Liisinguvõtja on keeldunud või viivitanud põhjendamatult Vara vastuvõtmisega, siis on ta kohustatud Vara viivitamatult vastu võtma ja hüvitama Liisinguandjale Vara vastuvõtmisega viivitamisest tekkinud kulud ja kahjud.

  10. Kui Liisinguvõtja võtab Vara vastu puudustega, siis kannab ta puuduste kõrvaldamisega seotud kulud, kahjud ja riisiko (v.a. juhul kui Müüja ja/või Vara tootja vastavad puudused kõrvaldab, hüvitab või puudustega Vara asendab).

  11. Liisinguvõtja kohustub tasuma ning hüvitama kõik Vara omandamise, vastuvõtmise ja kasutamisega seonduvad kulud, tasud ja maksud, samuti ka tekkivad kahjud, sealhulgas ka kõik Vara registreerimise ja omandamisega seonduvad võimalikud maksud, lõivud ja teenustasud. Kui mis tahes Vara omandamise ja registreerimisega seonduvad maksud, lõivud või kulud kuuluvad tasumisele Liisinguandja poolt või kui ta tasub need Liisinguvõtja eest või Kolmanda isiku nõudel, siis kohustub Liisinguvõtja vastavad kulud, lõivud ning maksud Liisinguandjale viivitamatult hüvitama. Käesolevas punktis nimetatud kulud, maksud ning lõivud jäävad igal ajahetkel Liisinguvõtja kanda ning ei kuulu Liisinguvõtjale Liisinguandja poolt hüvitamisele Lepingu kehtivusajal ega ka pärast Lepingu lõppemist või lõpetamist.

 4. MAKSED NING INTRESS

  1. Lepingu alusel kohustub Liisinguvõtja maksma Liisinguandjale Vara kasutamise, valdamise ning omandamise eest makseid Lepingus sätestatud tingimustel ning määras.

  2. Kui Eritingimustes ei ole teisiti kokku lepitud, tasub Liisinguvõtja Lepingu sõlmimise päeval Liisinguandjale Esimese sissemakse ning Lepingutasu Lepingu sõlmimise eest.

  3. Liisinguvõtja kohustub tasuma Liisinguandjale kogu Liisinguperioodi jooksul Perioodilisi makseid vastavalt Maksegraafikule. Liisinguvõtjal on õigus nõuda Liisinguandjalt mis tahes ajal kogu Lepingu kehtivuse jooksul tasuta Maksegraafiku esitamist.

  4. Liisinguvõtja tasub Perioodilise makse osana igal Maksetähtpäeval Liisinguandjale muuhulgas Intressi, mida arvestatakse Krediidisumma jäägilt (tagastamata osalt), mis on fikseeritud iga Intressi arvestamise perioodi alguses ja vastavalt kehtivale Intressi määrale. Intressi arvestamisel lähtutakse kuni esimese Perioodilise makse Maksetähtpäevani tegelikust päevade arvust kuus ja 360-päevasest aastast ning seejärel 30-päevasest kuust ja 360- päevasest aastast. Intressi arvestatakse ning see kuulub tasumisele alates Lepingu sõlmimise päevast kuni Maksegraafikujärgse viimase Liisingumakse Maksetähtpäevani (kaasa arvatud). Krediidisumma jääk (tagastama osa) vastaval ajahetkel leitakse Esimese osamakse ning selleks hetkeks Liisinguandjale tasutud kõigi Liisingumaksete lahutamisel Krediidisummast. Alusintressimäära (euribor) muutumisega seotud Intressimäära muutumisest annab Liisinguandja Liisinguvõtjale teavet perioodiliselt, s.o. 2 nädala jooksul arvates iga Intressiperioodi algusest.

  5. Juhul, kui Liisinguvõtja on tellinud kokkuleppel Liisinguandjaga Liisinguandjalt või tema vahendusel kõrvalteenuseid (nt kindlustus või kütusekaart), siis kohustub Liisinguvõtja tasuma Liisinguandjale vastavate kõrvalkulude eest vastavalt kokkuleppele ning Hinnakirjale.

  6. Kui Liisinguvõtja soovib tellida Liisinguandjalt lisateenuseid või Lepingus sätestamata toiminguid (sh nt Lepingus muudatuste tegemist), siis kohustub Liisinguvõtja maksma Liisinguandjale Lepingutasu või muud Hinnakirjale vastavat tasu või Lepinguosaliste kokkuleppel muud teenustasu.

  7. Juhul, kui Liisinguvõtja ei ole Maksetähtpäevaks tasunud Perioodilist makset või mis tahes muud Lepingu alusel tasumisele kuuluvat summat, on Liisinguandjal õigus nõuda Liisinguvõtjalt Viivist, mida arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt Eritingimustes sätestatud määras alates Maksetähtpäevale järgnevast päevast kuni kohustuse kohase täitmiseni. Viivist ei arvestata tasumata Intressilt ja Viiviselt.

  8. Kui Liisinguvõtja poolt tasutud summadest ei piisa kõigi Liisinguvõtja kohustuste täitmiseks, siis loetakse, et täitmine on toimunud esmalt võla sissenõudmiseks tehtud kulutuste, seejärel Liisingumaksete ja Vara kindlustusmaksete (juhul, kui kindlustusleping(ud) sõlmitakse Liisinguandja vahendusel), kolmandaks juba sissenõutavaks muutunud Intressi ning lõpuks Viivise, leppetrahvide ja muude kahjude katteks.

  9. Lepingu maksete mittetähtaegse tasumise korral on Liisinguandjal õigus nõuda Liisinguvõtjalt võla sissenõudmiseks tehtavate kulutuste eest hüvitise tasumist vastavalt Hinnakirjas sätestatud määra(de)le ja/või Liisinguandja poolt kantud tegelike kulutuste hüvitamist. Liisinguvõtja poolt maksekohustuse täitmisega viivitamisel on Liisinguandjal õigus esitada Liisinguvõtjale kirjalikke nõudekirju võlgnetava summa tasumiseks ning Liisinguvõtja kohustub sellisel juhul tasuma nõudekirja menetlemise ning edastamise eest Liisinguandjale Hinnakirjas fikseeritud tasu iga nõudekirja kohta.

  10. Lepingu alusel tasumisele kuuluvad summad, mille tasumise tähtaeg ei ole fikseeritud Maksegraafikus ja/või Lepingus, tuleb tasuda seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates vastava summa sissenõutavaks muutumisest.

  11. Kõik Lepingujärgsed maksed kuuluvad tasumisele Lepingus fikseeritud Liisinguandja arvelduskontole ning loetakse tasutuks alates vastava summa laekumisest Liisinguandja kontole. Liisinguandja informeerib Liisinguvõtjat arvelduskonto andmete muutumisest ning muudest makse teostamiseks vajalikest detailidest.

  12. Lepingu sõlmimisega annab Liisinguvõtja Liisinguandjale tagasivõtmatu maksejuhise selleks, et Liisinguandja võib Maksetähtpäeva saabumisel või muu Lepingust tuleneva makse tasumise tähtpäeval ilma Liisinguvõtja täiendava nõusoleku või instruktsioonita debiteerida tasumisele kuuluva summa ulatuses Liisinguvõtja Liisinguandja juures asuvaid kontosid ulatuses, mis on vajalik Lepingujärgselt tasumisele kuuluvate summade täielikuks tasumiseks. Käesolevas punktis sisalduv maksejuhis kehtib kuni kõigi Lepingust tulenevate Liisinguvõtja kohustuste kohase ja täieliku täitmiseni. Liisinguandjale käesolevas punktis antud maksejuhis Liisinguvõtja konto debiteerimiseks ei vabasta Liisinguvõtjat kohustusest tasuda ise kõik Lepingust tulenevad maksed Maksetähtpäevaks Liisinguandja kontole ning Liisinguvõtja vastutab vastava kohustuse rikkumise eest vastavalt seaduses ja käesolevas Lepingus sätestatule.

  13. Juhul, kui Liisinguvõtja Liisinguandja juures avatud konto(de)l Lepinguvaluutas olevatest vahenditest ei piisa Liisinguvõtja kohustuste kohaseks täitmiseks ning Liisinguvõtja Liisinguandja juures avatud konto(de)l on vahendeid teistes vääringutes (sh. väärtpabereid), on Liisinguandjal õigus konverteerida Liisinguvõtja kontodel muudes valuutades olevaid rahalisi vahendeid Liisinguvõtja kulul vastavalt Liisinguandja poolt kehtestatud vastava valuuta müügi päevakursile ja seejärel debiteerida Liisinguvõtja kontosid ja võõrandada kontodel hoitavaid väärtpabereid ulatuses, mis on vajalik Lepingujärgselt tasumisele kuuluvate summade täielikuks tasumiseks.

  14. Liisinguandja hoiatab käesolevaga Liisinguvõtjat, et Lepingust tulenevate maksete tasumata jätmisel võivad olla Liisinguvõtjale tõsised tagajärjed (sh kohustus tasuda Viivist, Lepingu ennetähtaegne lõpetamine ning sellele järgnev Vara sundmüük ja võimalik kohustus hüvitada Krediidisumma, millest on tehtud Lepingus sätestatud mahaarvamised) ning see võib raskendada Liisinguvõtjal edaspidi krediidi saamist.

 5. VARA KASUTAMINE

  1. Liisinguvõtja on kohustatud kasutama Vara hoolikalt, säästlikult ja heaperemehelikult ning vastavalt Vara tehnilises dokumentatsioonis ettenähtud otstarbele ja kooskõlas mis tahes Vara tootja, Müüja ja/või Liisinguandja poolt kehtestatud Vara tehnilise hooldamise, kasutamise ja ekspluateerimise nõuetega.

  2. Liisinguvõtja on kohustatud tagama Vara säilimise kogu Lepingu kehtivuse jooksul kuni kõigi Lepingust tulenevate kohustuste kohase täitmiseni seisundis, milles see oli Vara Liisinguvõtjale üleandmise hetkel, arvestades Vara sihtotstarbelisest kasutamisest tingitud loomulikku ja tavapärast kulumist. Vara seisundi ning kulumi hindamisel lähtuvad Lepinguosalised muuhulgas, kuid mitte ainult, erinevate erialaliitude kehtestatud juhenditest (nt Eesti Liisingühingute Liidu ja Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu väljaantud sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendist) ning muudest praktikas kehtivatest normidest ja tavadest.

  3. Liisinguvõtja on kohustatud tagama Vara tehnilise hoolduse läbiviimise garantii- ja/või tehnilises dokumentatsioonis ettenähtud tähtajal ja ulatuses Vara tootja, Müüja või Liisinguandja poolt määratud isiku poolt kogu Lepingu kehtivusaja vältel. Liisinguvõtja on kohustatud Lepingu tähtaja vältel säilitama ja hoidma korras ka Varaga seotud tehnilise- ja garantiidokumentatsiooni ning tegema kõik vajaliku Varale antud garantii säilimiseks ettenähtud tingimustel.

  4. Liisinguvõtja on kohustatud tagama kõikide Varal ilmnevate puuduste ning Lepingu ja/või Liisinguvõtja ja Liisinguandja vahel kokkulepitud tingimustele mittevastavuste kõrvaldamise, kui vastavad puudused on ilmnenud Lepingu kehtivuse ajal ja/või ajal, kui Liisinguvõtja viivitas Lepingu lõppemisel või lõpetamisel Vara valduse üleandmise kohustuse täitmisega. Liisinguandja ei ole kohustatud omal kulul Vara remontima ega sellele muid kulutusi tegema.

  5. Liisinguvõtjal on õigus parendada Vara üksnes Liisinguandja eelneval kirjalikul nõusolekul, välja arvatud parendused, mis on vajalikud Vara säilimise või selle täieliku või osalise hävimise kaitseks, samuti parendused, mis hõlbustavad Vara kasutamist ja ei kahjusta Vara tehnilist seisundit ning on Vara kahjustamata eemaldatavad.

  6. Liisinguandja ei ole kohustatud Liisinguvõtjale hüvitama, tagastama ega ümber vahetama mis tahes vajalikke, kasulikke või toreduslikke parendusi ning Varale tehtud parendused lähevad Vara tagastamise korral Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tasuta üle Liisinguandjale, kui neid ei ole võimalik Vara kahjustamata sellest eraldada. Mis tahes parenduste eemaldamisega seonduvad kulud kannab Liisinguvõtja.

  7. Liisinguvõtja ei tohi ilma Liisinguandja eelneva kirjaliku nõusolekuta anda Vara Kolmandale isikule allrendile ega muul ebaotstarbekohasel viisil kasutada. Kui Varaks on mis tahes sõiduk, siis ei tohi Liisinguvõtja ilma Liisinguandja eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada Vara takso-, autorendi-, turva- või kullerteenuse osutamiseks, õppe- või operatiivsõiduks, võistlussõitudel või muul eriotstarbel, mis võib oluliselt suurendada Vara kahjustumise ja/või hävimise riski.

  8. Liisinguvõtja ei tohi liiklusregistris registreerimisele mittekuuluvat Vara ilma Liisinguandja eelneva kirjaliku nõusolekuta vallata ja kasutada väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi. Liisinguvõtja võib viia liiklusregistris registreeritud Vara omal vastutusel ilma Liisinguandja eelneva kirjaliku nõusolekuta väljapoole Eesti Vabariigi territooriumi eeldusel, et Varal on vastaval väljapool Eesti Vabariiki asuval territooriumil Lepingu tingimustele vastav kehtiv kindlustuskaitse igal ajahetkel, mil Vara viibib sellel territooriumil.

  9. Liisinguandjal on õigus igal ajal kontrollida Vara kasutamist kas ise või Kolmandate isikute kaudu ja nõuda Liisinguvõtjalt Vara valdamise ja kasutamisega seotud dokumentide esitamist. Juhul, kui Vara kontrollimise vajaduse põhjustas ja/või kontrolli käigus tuvastatakse Liisinguvõtjapoolne Lepingu rikkumine, kohustub Liisinguvõtja täielikult hüvitama kõik Liisinguandja poolt kontrollimisega seotud kulutused.

  10. Liisinguvõtja hoiab, valvab ja säilitab Vara selliselt, et oleks välistatud Vara väljaminek Liisinguvõtja valdusest ilma Liisinguandja vastavasisulise nõusolekuta, ning Liisinguvõtja on õigustatud kaitsma Vara igasuguse rikkumise vastu, rakendades vajadusel omaabi, otsimisõigust või kohtulikku kaitset.

  11. Liisinguvõtja on kohustatud kandma kõik kulud, mis tekivad Vara valdamisel, kasutamisel, ekspluateerimisel, hooldamisel, remontimisel ja mis tahes muudel juhtudel (sh Vara kasutamise käigus seaduserikkumiste korral määratud trahvid, võimalikud regressinõuded, kahjunõuded jne) ning tasuma kõik Varaga seotud kohalikud ja riiklikud maksud. Kui Liisinguandja on mis tahes Varaga seotud kulusid siiski ise kandnud (sh teostanud Vara remonttöid, kandnud kulusid seoses Vara Liisinguvõtja ja/või Kolmanda isiku valdusest välja nõudmisega jms), siis kohustub Liisinguvõtja need Liisinguandjale viivitamatult ja täies ulatuses hüvitama.

  12. Takistused Vara valdamisel või kasutamisel või Vara valdamise ja kasutamise võimatus, sealhulgas Vara osaline või täielik valdamise ja kasutamise piiratus või võimatus olenemata põhjustest (sh Vara väljaminek Liisinguvõtja valdusest, hävimine, kaotsiminek, kahjustumine, kinnipidamine või arest, Liisinguvõtja või Vara suhtes algatatud kriminaal- või muud menetlused või muu samalaadne juhtum) ei vabasta Liisinguvõtjat Lepingust tulenevate maksekohustuste täitmisest (sh Liisingumaksete ning Intressi tasumisest) ning Liisinguvõtja ei ole õigustatud Vara kasutamise võimatuse või piiratuse korral nõudma Liisinguandjalt Vara asendamist ega mis tahes Lepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete vähendamist.

  13. Liisinguandjal on õigus Vara välja nõuda mis tahes ebaseaduslikust valdusest, nõuda Vara kasutamist takistavate asjaolude kõrvaldamist ja teiste isikute (sh Liisinguvõtja) poolt Varale tekitatud kahju hüvitamist.

  14. Liisinguvõtjal ei ole õigust Lepingu kehtivuse ajal Vara võõrandada ega mis tahes muul viisil käsutada, sh pantida või koormata mis tahes muude Kolmandate isikute õigustega.

 6. VARA KINDLUSTAMINE

  1. Liisinguvõtja on kohustatud sõlmima Varale varakindlustuslepingu ja liiklusregistris registreerimisele kuuluvale Varale ka kohustusliku liikluskindlustuslepingu Liisinguandja poolt aktsepteeritud kindlustusandjaga Lepingus (sh Eritingimustes) täpsustatud tingimustel. Kindlustuslepingud tuleb sõlmida koheselt, kuid mitte hiljem, kui Vara valduse vastuvõtmise päeval Liisinguvõtja poolt. Enne kindlustuslepingu(te) ja Vara kindlustuskaitse jõustumist on Liisinguvõtjal keelatud Vara kasutada (sh sellega liikluses osaleda).

  2. Liisinguvõtja kohustub tagama kindlustuslepingute kehtivuse ja katkematu kindlustuskaitse Lepingus ettenähtud tingimustel kogu Lepingu kehtivuse ajal ning vajadusel kindlustuslepingut nõuetekohaselt uuendama ja/või pikendama.

  3. Nii varakindlustusleping kui ka kohustuslik liikluskindlustusleping (sh lepingu alusel väljastatud poliis) tuleb sõlmida vähemalt 1-aastase tähtajaga. Varakindlustuslepingu kohaselt peab Vara olema kindlustatud vähemalt selle turuväärtuse ja/või taastamisväärtuse ulatuses ning omavastutuse suurus peab olema määratud Liisinguandjale aktsepteeritavas ulatuses. Varakindlustuslepinguga peavad olema kaetud kõik Vara valdamise ja kasutamisega seotud riskid (sh liiklusõnnetus, loodusõnnetus, tulekahju, vargus, röövimine ja vandalism) ning kindlustuskaitse peab kehtima kogu Euroopas (v.a SRÜ riigid).

  4. Liisinguandja poolt aktsepteeritavate kindlustusandjate nimekiri, aktsepteeritavad omavastutuse määrad ja/või muud Vara kindlustusega seonduvad täpsustavad asjaolud on kättesaadavad Liisinguandja teenindussaalides ning Liisinguandja veebilehel (www.lhv.ee). Liisinguandjal on õigus teha muudatusi aktsepteeritavate kindlustusandjate nimekirjas. Juhul, kui Vara on kindlustatud Liisinguandja poolt mitteaktsepteeritava kindlustusandja poolt, kes kindlustuslepingu sõlmimise hetkel oli aktsepteeritud kindlustusandjate nimekirjas, siis on Liisinguvõtjal kohustus kindlustuslepingu ja/või poliisi lõppedes sõlmida uus kindlustusleping Liisinguandja poolt aktsepteeritud kindlustusandja juures.

  5. Liisinguandjaga kokkuleppel võib Liisinguvõtja sõlmida Vara kindlustuslepingud Liisinguandja vahendusel. Sellisel juhul sõlmib Liisinguandja kindlustuslepingu(d) Liisinguvõtja nimel ja kulul. Liisinguvõtja tasub Liisinguandja vahendusel sõlmitud kindlustuslepingu(te) alusel tasumisele kuuluvad kõik maksed vastavalt Liisinguandja poolt esitatud arvetele.

  6. Varakindlustuslepingu sõlmimisel (sh Liisinguandja vahendusel) on Liisinguvõtja kohustatud kindlustusandja vastaval nõudmisel Vara kindlustusandjale või tema esindajale ette näitama ning esitama kindlustusandjale tõesed andmed Varaga seotud oluliste asjaolude kohta ning teatama kindlustusriski suurendavatest asjaoludest, samuti teatama viivitamatult vastavate asjaolude muutumisest kindlustuslepingu kehtivuse ajal.

  7. Liisinguvõtja on kohustatud määrama kindlustuslepingus soodustatud isikuks Liisinguandja. Kindlustuslepingud tuleb alati sõlmida selliselt, et kindlustusjuhtumi saabumisel on rahalise hüvitise saajaks Liisinguandja ning kindlustusandja kannab kindlustushüvitise üle Liisinguandja kontole (või Liisinguandja kirjaliku avalduse alusel remonditöid teostava isiku või Liisinguvõtja kontole).

  8. Liisinguvõtja on kohustatud esitama Liisinguandjale kehtivad Vara kindlustuspoliisid hiljemalt Vara Liisinguvõtja valdusesse üleandmise kuupäeval ja/või poliiside pikendamisel pikendatud poliisid hiljemalt seitse (7) kalendripäeva enne kehtiva(te) kindlustuspoliisi(de) tähtaja lõppu, saates need e-posti aadressile poliis@lhv.ee.

  9. Kui Liisinguvõtja ei ole kindlustuspoliise Liisinguandjale tähtaegselt esitanud, samuti ka kehtiva(te) kindlustuslepingu(te) puudumisel, on Liisinguandjal õigus sõlmida enda nimel ja Liisinguvõtja kulul Vara kindlustusleping(ud) enda poolt valitud kindlustusandja(te)ga vastavalt Lepingu sätetele ning nõuda Liisinguvõtjalt kõigi tekkinud kulutuste hüvitamist täies ulatuses.

  10. Liisinguvõtja on kohustatud nõuetekohaselt täitma kõiki kindlustuslepingujärgseid kindlustusvõtja ja/või Vara omaniku kohustusi, hoiduma igasugusest tegevusest või tegevusetusest, mis vastavalt Vara kindlustuslepingule võib tuua kaasa nimetatud lepingu muutmise, ülesütlemise, kindlustusmaksete suurenemine, kindlustusjuhtumi saabumise või suurendada kindlustusjuhtumi saabumise tõenäosust.

  11. Kindlustusjuhtumi saabumisel on Liisinguvõtja kohustatud võtma tarvitusele abinõud Vara päästmiseks ja edasise kahju vältimiseks, teatama kindlustusjuhtumist viivitamatult kindlustusandjale, õiguskaitseorganitele ja/või päästeametile ja täitma muid kindlustuslepingus sätestatud kohustusi ning informeerima Liisinguandjat hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul Vara kahjustumise või hävimisega seotud asjaoludest.

  12. Kindlustusjuhtumi toimumise korral kohustub Liisinguvõtja esindama Liisinguandjat suhetes kindlustusandjaga, politseiga, autoregistriga, remondiettevõtjaga ja mis tahes muude isikutega seoses kindlustusjuhtumi toimumise, kindlustushüvitise ning Vara taastamise ja remondiga seotud küsimustes. Liisinguandjal on õigus igal ajal mis tahes läbirääkimistest isiklikult osa võtta.

  13. Vara kahjustumise korral on Liisinguvõtja kohustatud võimalikult lühikese aja jooksul taastama Vara omal kulul ning teavitama Liisinguandjat Vara taastamiseks tarvitusele võetud meetmetest. Liisinguvõtja on kohustatud valima tööettevõtjad, kes annavad tehtud töödele Liisinguandja poolt aktsepteeritava garantii.

  14. Kui leiab aset kindlustusjuhtum, millega kaasneb Vara hävimine või kasutuskõlbmatuks muutumine, vargus või kaotsiminek või muu sarnane sündmus, siis kaetakse kindlustushüvitise arvel võimalikult suures ulatuses Liisinguandjale Vara omandamisega tekkinud ja Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale Lepingu alusel veel hüvitamata tasud ja kulud, tagastamata Krediidisumma jääk ning Lepingu ennetähtaegse lõppemisega Liisinguandjale tekkivad kulud ja kahjud (sh finantseerimiskulud).

  15. Kui leiab aset Vara hävimine, kahjustumine, kadumine või muu sarnane sündmus, mida kindlustus ei hüvita mis tahes põhjusel või mida kindlustuslepingu järgi ei loeta kindlustusjuhtumiks ning mis seetõttu ei kuulu kindlustusandja poolt hüvitamisele, või kui Liisinguandja kontole laekunud kindlustushüvitis ei kata kõiki Liisinguandja punktis 6.14 nimetatud Liisinguandja kulusid ja kahjusid, siis kohustub Liisinguandjale kõik punktis 6.14 nimetatud kulud ja kahjud (või vastava puuduva summa) hüvitama Liisinguvõtja. Liisinguvõtja on kohustatud 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Liisinguandjalt vastavasisulise teate saamist hüvitama Liisinguandjale hüvitamata kulud ja Liisinguandjale tekkinud kahju.

  16. Liisinguvõtjapoolne mittenõustumine kindlustusandja otsusega Vara hävimise või kahjustumise kindlustusjuhtumiks mittetunnistamise või kahju hüvitamisest keeldumise kohta ja sellest tulenevad õiguslikud vaidlused ei vabasta Liisinguvõtjat tähtaegselt ja kohaselt täitmast Lepingu punktis 6.15 sätestatud kohustust Liisinguandja ees.

  17. Lepingu lõppemise korral on Liisinguandjal Lepingust tulenev õigus ning Liisinguvõtja volitus lõpetada kõik Vara kindlustamiseks sõlmitud kindlustuslepingud (selguse huvides märgivad Lepinguosalised, et Liisinguandjal ei ole kohustust Vara kindlustamiseks sõlmitud kindlustuslepingud lõpetada).

  18. Kõik kindlustusmaksed ja mis tahes muud kindlustusega seotud kulud ja/või kahjud (sh kindlustusandjate poolt Liisinguandja vastu esitatud Varaga seotud regressinõuded) on kohustatud tasuma Liisinguvõtja. Kui mis tahes kulud ja/või kahjud on kandnud Liisinguandja, siis on Liisinguvõtja kohustatud vastavad summad Liisinguandjale viivitamatult täies ulatuses hüvitama.

 7. LIISINGUVÕTJA KINNITUSED JA INFORMEERIMISKOHUSTUS

  1. Liisinguvõtja kinnitused

   1. Lepingu allkirjastamisega annab Liisinguvõtja Liisinguandjale alljärgnevad kinnitused:
    (i) ta on teovõimeline isik ning tal on kõik õigused käesoleva Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;
    (ii) puuduvad mis tahes piiranguid, mis on või võivad olla takistuseks Lepingu sõlmimisel või olla aluseks Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks või tühistamiseks;
    (iii) Lepingu sõlmimine ei riku mis tahes lepingut, dokumenti, õigusakti, haldusakti, kohtulahendit või ametiasutuste ettekirjutust, mis on Liisinguvõtjale siduv;
    (iv) tema suhtes ei ole algatatud mis tahes pankroti- või täitemenetlusi ning talle ei ole teada asjaolusid, mis võiksid kaasa tuua selliste menetluste algatamise tulevikus;
    (v) Liisinguvõtja tagab Lepingu alusel endale võetud kohustuste täitmist kogu talle kuuluva ja tulevikus tekkiva varaga;
    (vi) Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale esitatud informatsioon (sh Liisinguvõtjat puudutav finantsinformatsioon) ja muud materjalid ning dokumendid on täielikud ja tõesed;
    (vii) Liisinguandja poolt Liisinguvõtja huvides Müügilepingu alusel omandatav Vara on Liisinguvõtja poolt välja valitud; Liisinguvõtja on valinud ning määranud Vara Müüja, kellelt Liisinguandja Vara omandab; Liisinguvõtja on isiklikult põhjalikult enne Lepingu sõlmimist tutvunud kasutatud Vara puhul Varaga ja uue Vara puhul Vara kohta käiva müügi- ja tehnilise dokumentatsiooniga ning leppinud Müüjaga kokku kõik Varale esitatavad nõuded; Liisinguvõtja aktsepteerib Vara seisukorda sellisena nagu see on ning ta kohustub kandma kõik kulud, mis võivad tekkida seoses Vara puuduste kõrvaldamisega;
    (viii) ta teadvustab, et Liisinguandja tegutseb Lepingu alusel üksnes finantseerijana ning mitte Vara müüjana või muu isikuna, kes võtaks vastutuse Vara vastavuse eest Liisinguvõtja soovidele ja nõudmistele;
    (ix) teda on teavitatud ja ta on täielikult aru saanud Liisinguandja poolt Vara kasutamise ja omandamise finantseerimisega ja Krediidisumma kasutamisega kaasnevatest ohtudest, Krediidisumma vastab tema laenuhuvile ja tema finantsolukorrale.
    (x) ta on kontrollinud enne Lepingu sõlmimist Vara õiguslikku staatust, sh Müüja omandiõigust Varale, ning veendunud, et Vara ei ole panditud, koormatud muude asjaõiguste ega mis tahes muude Kolmandate isikute õigustega.
  2. Liisinguvõtja informeerimiskohutused

   1. Liisinguvõtja informeerib viie (5) kalendripäeva jooksul Liisinguandjat, kui:
    (i) muutub Liisinguvõtja kontaktaadress (sh e-posti aadress), sidevahendite numbrid või Lepingus fikseeritud Liisinguvõtja pangarekvisiidid;
    (ii) kohtusse esitatakse avaldus Liisinguvõtja pankroti väljakuulutamiseks, Liisinguvõtja kohustuste ümberkujundamiseks või sarnase menetluse läbiviimiseks;
    (iii) leiavad aset muud olulised sündmused, mis mõjutavad Lepingu tingimuste täitmist Liisinguvõtja poolt ning sellega seoses Liisinguvõtja poolt tarvitusele võetavatest meetmetest ja abinõudest.
   2. Liisinguvõtja kohustub Liisinguandjat teavitama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe (1) tööpäeva jooksul alates teada saamisest, kui:
    (i) ilmnevad mis tahes asjaolud, mis võivad kaasa tuua Liisinguvõtja maksevõime halvenemise või Tagatise väärtuse vähenemise;
    (ii) Vara läheb kaotsi, kahjustub või hävineb osaliselt või täielikult.
   3. Juhul, kui Vara kasutatakse Lepingu kehtivuse ajal üüritaval pinnal, on Liisinguvõtja kohustatud sellest viivitamatult informeerima Liisinguandjat ning edastama andmed üüripinna igakordse üürileandja kohta. Samuti on Liisinguvõtja kohustatud informeerima üüripinna igakordset üürileandjat asjaolust, et Vara kuulub Liisinguandjale ning et sellele ei kohaldu üürileandja pandiõigus VÕS § 305 mõttes. Liisinguandjal on õigus nõuda Liisinguvõtjalt mis tahes nimetatud kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude hüvitamist.
  3. Liisinguandja nõudmisel on Liisinguvõtja kohustatud Lepingu kehtivusajal esitama Liisinguandjale viivitamatult Liisinguvõtja maksevõimet iseloomustavad dokumendid ja informatsiooni (nt palgatõend, pangakonto väljavõte jms).

 8. VASTUTUS JA LEPPETRAHV

  1. Liisinguvõtja vastutab täielikult ja tingimusteta Vara säilimise ja korrasoleku eest alates Vara vastuvõtmise hetkest kuni Lepingu lõppemise või lõpetamiseni. Liisinguvõtja valdusest Vara väljaminek, hävimine, kaotsiminek, kahjustumine või muu samalaadne juhtum ei vabasta Liisinguvõtjat vastutusest ja Lepingujärgsete kohustuste täitmisest.

  2. Liisinguvõtja vastutab kõigi Vara puuduste (sh varjatud ja tulevikus tekkivate puuduste) eest ning Varaga seoses tekkinud nõuete ja kahjude eest ning Liisinguvõtjal ei ole eelpoolnimetatu osas mis tahes nõudeid Liisinguandja vastu. Liisinguandja ei vastuta Liisinguvõtja ees ühelgi juhul Vara vastavuse eest Lepingus sätestatud ja/või Liisinguvõtja ja Müüja vahel kokkulepitud tingimustele. Samuti ei vastuta Liisinguandja Liisinguvõtja ees Müüjapoolsete kohustuste rikkumiste korral, sealhulgas juhul, kui Müüja viivitab Vara üleandmisega või rikub mis tahes muid kohustusi Lepinguosaliste ees.

  3. Kui Müüja ei täida Müügilepingust tulenevat Vara üleandmise kohustust või kui Vara ei vasta kokkulepitud tingimustele ning Müüja on õigustamatult keeldunud Liisinguvõtja poolt esitatud õiguskaitsevahendite rahuldamisest, siis võib Liisinguvõtja keelduda omapoolse kohustuse täitmisest Liisinguandja suhtes. Selle õiguse kasutamise eelduseks on Müüja poolne põhjendamatu keeldumine tema vastu Liisinguvõtja poolt esitatud õiguskaitsevahendi(te) täitmisest.

  4. Kui Lepingus ei ole sätestatud Liisinguvõtja kohustuse rikkumise eest leppetrahvi muus ulatuses, on Liisinguandjal õigus Lepingust tuleneva muu kui maksekohustuse rikkumise eest nõuda Liisinguvõtjalt iga vastava rikkumise eest leppetrahvi summas kuni 3% (kolm protsenti) Liisinguandjale tagastamata Krediidisumma jäägilt vastava Lepingurikkumise ajahetkel, kui vastavat rikkumist ei ole heastatud selleks Liisinguandja poolt antud mõistliku tähtaja jooksul. Liisinguandja ei ole kohustatud andma täiendavat tähtaega, kui rikkumise heastamine ei ole vastavalt asjaoludele mõistlik või võimalik, tegemist on olulise või korduva rikkumisega või Liisinguandjal on muul põhjusel õigustatud huvi rikkumise heastamisest keelduda. Lisaks leppetrahvile on Liisinguandjal õigus nõuda Liisinguvõtjalt Lepingu rikkumisega Liisinguandjale tekitatud kahju hüvitamist.

  5. Leppetrahvi maksmine ei vabasta Liisinguvõtjat rikutud kohustuse või muu lepingulise kohustuse täitmisest ega võta Liisinguandjalt õigust Leping sama või muu rikkumise eest Lepingus sätestatud alusel või seaduses sätestatud muul alusel ennetähtaegselt üles öelda.

 9. LEPINGU LÕPPEMINE JA ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

  1. Lepingu lõppemine

   1. Leping lõpeb Lepingu tähtaja möödumisel juhul, kui Lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud. Lepingu tähtaja lõppemisel läheb Vara omandiõigus Liisinguandjalt üle Liisinguvõtjale. Vara omandiõigus ei lähe üle, kui Liisinguvõtjal on Liisinguandja ees mis tahes võlgnevus või tasumata mis tahes Lepingu alusel veel tasumisele kuuluv(ad) makse(d) (sealhulgas Liisinguandja vahendusel sõlmitud Vara kindlustuslepingu(te) alusel tasumisele kuuluv(ad) kindlustusmakse(d)).
   2. Liisinguvõtja on kohustatud Liisinguandja nõudmisel viivitamatult tasuma kõik Lepingu kehtivuse ajal, samuti Vara Liisinguvõtja valduses oleku ajal Vara valdamise ja kasutamisega seotud kulud, mis ilmnevad pärast Lepingu lõppemist.
   3. Kui Liisinguvõtja on täielikult täitnud kõik Lepingust tulenevad kohustused, siis väljastab Liisinguandja Vara omandiõiguse üleminekut kinnitava dokumendi. Kui Varaks on asi, mille omandi üleandmine tuleb registreerida vastavas registris (näiteks liiklusregistris registreeritud Vara), siis väljastab Liisinguandja Liisinguvõtjale ka vastavas registris omandi ülemineku registreerimiseks vajalikud dokumendid. Nimetatud juhul kohustub Liisinguvõtja registreerima Vara vastavas registris oma nimele hiljemalt viie (5) kalendripäeva jooksul alates Liisinguandja poolt vajalike dokumentide väljastamisest. Kõik Vara (ümber)registreerimisega seonduvad kulud jäävad Liisinguvõtja kanda.
  2. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine

   1. Liisinguandjal on õigus Leping ennetähtaegselt ilma etteteatamiseta üles öelda, kui:
    (i) Liisinguvõtja on esitanud Lepingu sõlmimise taotluses või muudes Liisinguandjale esitatud dokumentides teadlikult väärinformatsiooni või jätnud edastamata talle teada oleva tema tegevust või õiguslikku staatust puudutava informatsiooni, mis oluliselt mõjutab Lepingust tulenevate kohustuste täitmist;
    (ii) Liisinguvõtja jätab tähtaegselt tasumata Esimese sissemakse või Lepingutasu ja/või informeerib Liisinguandjat otsusest loobuda Esimese sissemakse tasumisest;
    (iii) Liisinguvõtja keeldub põhjendamatult Vara valduse vastuvõtmisest või viivitab Vara vastuvõtmisega ilma põhjenduseta;
    (iv) Liisinguvõtja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme (3) üksteisele järgneva Perioodilise makse tasumisega ning ei ole rikkumist kõrvaldanud ka Liisinguandja poolt antud 14-päevase täiendava tähtaja jooksul;
    (v) Lepingust tulenevaid Liisinguvõtja kohustusi taganud käendaja või garant kujundatakse ümber, lõpetatakse tema tegevus või kuulutatakse välja tema pankrot või kinnitatakse saneerimiskava tingimustel, millega kujundatakse ümber Liisinguandjale antud käendus või garantii, ning Liisinguvõtja ei suuda 14 kalendripäeva jooksul anda Liisinguandjale viimast rahuldavaid lisatagatisi;
    (vi) Vara väärtus väheneb Liisinguvõtja tegevuse või tegevusetuse tulemusena, sh juhul, kui Liisinguvõtja jätab kõrvaldamata Vara puudused, mille kõrvaldamiseks ta on Lepingu kohaselt kohustatud;
    (vii) Vara hävib, muutub kasutuskõlbmatuks või väljub püsivalt Lepinguosaliste valdusest (sh Vara varguse, röövi või omastamise tagajärjel);
    (viii) Liisinguvõtja jätab Vara nõuetekohaselt kindlustamata või ei uuenda Lepinguga ettenähtud korras kindlustuslepingut või rikub muul viisil üldtingimuste peatükis 6 sätestatud Vara kindlustamise kohustust;
    (ix) Liisinguvõtja ei täida Müüja või Vara tootja poolt kehtestatud Vara tehnilise hooldamise, kasutamise ja/või ekspluateerimise nõudeid;
    (x) Liisinguvõtja ei täida mis tahes Lepingust tulenevaid kohustusi ning ei ole rikkumist kõrvaldanud ka Liisinguandja poolt antud 14-päevase täiendava tähtaja jooksul;
    (xi) Müügilepingust taganetakse Vara puuduste tõttu või muul põhjusel;
    (xii) Liisinguvõtja rikub mis tahes muud Liisinguandja või temaga ühte kontserni kuuluva äriühinguga sõlmitud lepingut (sh laenu-, liisingu- või muud finantseerimis-, Tagatis- või võõrandamislepingut);
    (xiii) Liisinguandjal tekib põhjendatud kahtlus, et tehingu eesmärgiks on rahapesu või terrorismi rahastamine ja Liisinguvõtja ei tõenda Liisinguandja hinnangul piisavalt Lepingu alusel tehtavateks makseteks kasutatava raha seaduslikku päritolu;
    (xiv) esineb muu Lepingus või Liisinguandja üldtingimustes (AS LHV Pank üldtingimused) või seaduses sätestatud alus Lepingu ülesütlemiseks.
   2. Liisinguandja võib Lepingust taganeda ka enne Krediidisumma väljamaksmist ja/või Vara omandamist Müüjalt ja/või Vara üleandmist Liisinguvõtjale, kui:
    (i) Liisinguvõtja on muutunud maksejõuetuks; ja/või
    (ii) Liisinguvõtja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et tema võime teenindada Lepingust tulenevaid kohustusi on ohustatud; ja/või
    (iii) kui Liisinguvõtja on esitanud valesid andmeid eesmärgiga saada Liisinguandjalt finantseeringut
   3. Lepingu ülesütlemise või Lepingu ennetähtaegse lõppemise korral jääb Liisinguandja Vara omanikuks ning Liisinguandjale Lepingu kehtivusaja jooksul makstud Perioodilised maksed või muud Lepingu alusel tasutud summad ei kuulu Liisinguvõtjale tagastamisele või muul viisil hüvitamisele. Hoolimata eeltoodust on Liisinguvõtjal õigus saada Vara omanikuks kõikide Lepingust tulenevate kohustuste täielikul täitmisel.
   4. Lepingu ülesütlemisel üldtingimuste punktis 9.2.1 sätestatud alustel või Lepingu ennetähtaegsel lõppemisel mistahes muul alusel kohustub Liisinguvõtja Liisinguandja poolt kehtestatud tähtajal ja korras viivitamatult Vara valduse üle andma Liisinguandja volitatud esindajale või Liisinguandja poolt määratud Kolmandale isikule. Liisinguvõtja kohustub Vara ja sellega seonduva dokumentatsiooni andma Liisinguandjale üle hiljemalt Lepingu ennetähtaegsele lõppemisele järgneval päeval.
   5. Kui Liisinguvõtja ei tagasta Vara Lepingus sätestatud tingimustel, on Liisinguandjal õigus rakendada kohaseid meetmeid Vara valduse tagasisaamiseks. Vara tagastamisega viivitamise korral maksab Liisinguvõtja Liisinguandjale Vara kasutamise eest tasu 100 (ükssada) eurot iga üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest.
   6. Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale ja/või Kolmandale isikule tagastatav Vara peab olema samas komplektsuses, sisaldama Varaga selle Liisinguvõtjale üleandmise hetkel kaasa antud lisavarustust või sellele paigaldatud lisaseadmeid ja Liisinguandjale kuuluvaid parendusi. Liisinguvõtja poolt tagastatav Vara peab olema samas seisundis, milles Liisinguvõtja selle sai, arvestades Vara normaalset kulumist selle sihtotstarbelisel kasutamisel vastavalt üldtingimuste punktile 5.2, ning sellel ei tohi olla kahjustusi ega olulisi puudusi.
   7. Vara seisundi, kulumise astme ja väärtuse languse ulatuse määrab Liisinguandja või tema poolt volitatud isik. Kui Vara tagastamisel ei vasta selle seisund Lepingus ettenähtud tingimustele, siis on Liisinguvõtja kohustatud viima Vara omal kulul nõutavasse seisukorda ja/või hüvitama Liisinguandjale viimase poolt selleks tehtud kulutused ja/või kompenseerima Liisinguandjale Vara väärtuse langusega tekitatud kahju.
   8. Vara tagastamisel Lepingu ennetähtaegsel lõppemisel määratakse Vara turuväärtus kas Liisinguandja poolt valitud eksperdi poolt koostatud eksperthinnangu alusel või kujuneb see Vara müügiprotsessi käigus. Vara turuväärtus võib selguda ka Vara müügiprotsessi käigus, kusjuures Liisinguandja ning Liisinguvõtja on eraldi kokku leppinud, et sellisel juhul loetakse Vara tagastamisjärgseks turuväärtuseks Vara reaalne müügihind (s.t. müügi tulem, millest on maha arvatud müügiga seonduvad kulud). Eksperthinnangu koostamisega seonduvad kulud jäävad Liisinguvõtja kanda. Vara hävimise, kaotsimineku või varguse korral, samuti muul juhul kui Vara ei tagastata Liisinguandjale, on Vara tagastamisväärtuseks 0 (null) eurot.
   9. Liisinguvõtja on Lepingu ülesütlemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel muul alusel kohustatud hüvitama Liisinguandjale kõik kulud, mida Liisinguandja kandis seoses Varaga, eelkõige Vara maksumuse ja Vara maksumuse finantseerimise kulud selles ulatuses, milles need ei ole kaetud juba tasutud Esimese sissemakse ning Liisingumaksetega. Liisinguvõtja on kohustatud hüvitama Liisinguandjale kogu tagastamata Krediidisumma jäägi (s.o. Krediidisumma, millest on lahutatud tasutud Liisingumaksed). Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale hüvitatavad finantseerimise kulud hõlmavad muuhulgas kulusid intressimäärade fikseerimiseks (ja kulusid seonduvalt intressimäärade fikseerimise lepingute ennetähtaegse lõpetamisega), kulusid finantseeringuks vajaliku raha hankimisel ning muid kulusid finantseeringu korraldamiseks ning saamiseks.
   10. Liisinguvõtja peab viivitamatult hüvitama Liisinguandjale mis tahes Lepingu ülesütlemisest või ennetähtaegsest lõppemisest tekkinud lisakulud ja kahjud, sealhulgas, kuid mitte ainult, Vara valduse ülevõtmise ja väljanõudmisega seotud kulud (nt transpordikulud) ja Vara müügiga seotud kulud (nt Vara hoidmise, puhastamise ja nõutavasse tehnilisse seisundisse viimisega kaasnevad kulud, Vara müügi korraldajale või Vara müügi vahendajale makstavad vahendus- või muud tasud jne).
   11. Üldtingimuste punktides 9.2.9 ja 9.2.10 nimetatud hüvitisest arvatakse maha Vara väärtus. Vara väärtuse määramisel lähtutakse üldtingimuste punktist 9.2.8.
  3. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine Liisinguvõtja poolt

   1. Liisinguvõtjal on õigus taganeda Lepingust ilma põhjust avaldamata 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest, esitades Liisinguandjale viidatud tähtaja jooksul vastavasisulise kirjaliku taganemisavalduse, edastades selle Liisinguandja Lepingus toodud posti või e-posti aadressil.
   2. Juhul, kui Liisinguvõtja kasutab Lepingust taganemise õigust, on ta kohustatud viivitamatult tagastama Vara Liisinguandjale või viimase poolt näidatud esindajale. Vara tagastamisele Lepingust taganemise korral kohalduvad üldtingimuste punktid 9.2.4 – 9.2.7. Lisaks on Liisinguvõtja kohustatud hüvitama Liisinguandjale Vara väärtuse vähenemise, mida ei saa pidada Vara korrapärase kasutamise tulemuseks, ning andma välja saadud viljad ja muu kasu (sh hüvitise kasutuseeliste eest) viivitamatult pärast Lepingust taganemist. Vara võimaliku väärtuse languse ulatuse määrab kindlaks Liisinguandja või tema poolt volitatud isik.
   3. Lepingust taganemine toimub Liisinguvõtja kulul ning Liisinguvõtja on kohustatud hüvitama Liisinguandjale Vara tagastamise tavalised kulud, võttes arvesse seadusest tulenevaid imperatiivsed piiranguid.
   4. Kui Liisinguvõtja taganeb Lepingust, on tal õigus taganeda ka Müügilepingust ning juhul, kui Liisinguandja on Vara maksumuse Müügilepingu alusel Müüjale üle kandnud, siis lähevad Müüja õigused ja kohustused üle Liisinguandjale.
   5. Kui Liisinguvõtja on Liisinguandja nõusolekul taganenud Müügilepingust, siis on tal õigus ka Leping ilma etteteatamiseta üles öelda. Lepingu ülesütlemisele kohalduvad sel juhul vastavalt üldtingimuste punktid 9.2.3 – 9.2.11.
   6. Liisinguvõtjal on õigus igal ajal Lepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt, esitades Liisinguandjale vastavasisulise tahteavalduse ning tasudes ennetähtaegselt tasumisele kuuluva summa. Kui Liisinguvõtja ei ole esitanud Liisinguandjale eelnimetatud tahteavaldust, siis loetakse Liisinguvõtja poolt ennetähtaegselt tasutud summad ettemaksuks. Kohustuse ennetähtaegse täitmise korral ei võlgne Liisinguvõtja krediidi kasutama jätmise ajale langevat Intressi ega muid kulusid, välja arvatud üldtingimuste punktis 9.3.7. sätestatud ennetähtaegse täitmise hüvitis. Kohustuste osalise ennetähtaegse täitmise korral koostab Liisinguandja ühepoolselt uue Maksegraafiku ja edastab selle Liisinguvõtjale hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul kohustuste osalisest ennetähtaegsest täitmisest. Kõigi Lepingust tulenevate kohustuste ennetähtaegsel täitmisel kohaldub üldtingimuste punkt 9.1.
   7. Lepingust tulenevate kohustuste osalise või täieliku ennetähtaegse täitmise korral on Liisinguandjal õigus Liisinguvõtjalt nõuda ennetähtaegse täitmise hüvitise tasumist vastavalt Liisinguandja Hinnakirjas sätestatud määra(de)le ja/või arvutamise alustele ja Liisinguandja vahendusel sõlmitud Vara kindlustuslepingu(te) alusel tasumisele kuuluvate kindlustusmaksete tasumist vastavalt kuni Vara kindlustuslepingu(te) lõppemise (sealhulgas ennetähtaegse lõppemise) päevani.
 10. LEPINGU MUUTMINE; EURIBORI ASENDAMINE; LEPINGUST TULENEVATE ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE ÜLEMINEK

  1. Lepingut võib üldjuhul muuta ja täiendada ainult Lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel. Vaatamata eeltoodule on Liisinguandjal aga õigus teha Lepingus (sh Lepingu üldtingimustes) ühepoolselt muudatusi ning täiendusi ilma Liisinguvõtja eelneva nõusolekuta, kui muutuvad Lepingust tulenevaid suhteid reguleerivad õigusnormid (sh Liisinguandjat kui finantseerimisasutust puudutavad õigusnormid või kohalduvad maksuseadused) ning Lepingu ühepoolne muutmine on põhjendatud selle õigusnormidega kooskõlla viimisega. Lisaks sellele on Liisinguandjal õigus Lepingut ühepoolselt muuta ning täiendada Lepingus kokkulepitud juhtudel ja ka muudel põhjustel, lähtudes eelkõige Liisinguandja üldtingimustest (AS LHV Pank üldtingimused) ja seaduses sätestatud piirangutest ning korrast (sh VÕS § 43 lg 2 tingimustest).
  2. Lepingu muutmiseks ei loeta ühelgi juhul kuni 6 kuu euriboriga (k.a.) seotud Intressi muutumist (ning sellega seonduvalt Maksegraafiku muutmist) kooskõlas Lepingus määratud tingimuste ning tähtaegadega.
  3. Lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad Lepinguosaliste poolt allakirjutamise hetkest, kui Lepingu tingimused ei sätesta teisiti.
  4. Kui euribori ei ole avaldatud kaks järjestikust kuud või euribori arvestamise metoodika on oluliselt muutunud või seda ei ole võimalik kohaldada muu Liisinguandja kontrolli all mitte oleva asjaolu tõttu, on Liisinguandjal euribori muutmise päeval (ehk Intressiperioodile eelneval päeval) õigus ühepoolselt asendada euribor muu Liisinguandja poolt määratud baasmääraga (edaspidi Baasmäär), mille arvestamise põhimõtted ja meetodid on kõige lähedasemad euriborile. Liisinguandja teavitab Liisinguvõtjat euribori asendamisest Baasmääraga, Baasmäära suurusest ja selle arvestamise põhimõtetest Liisinguvõtja Lepingus märgitud ja/või Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale teavitatud aadressil (milleks võib olla e-posti aadress) ja/või Liisinguandja internetipanga vahendusel. Juhul, kui Liisinguvõtja ei nõustu euribori asendamisega Liisinguandja poolt määratud Baasmääraga, on Liisinguvõtjal õigus 60 (kuuekümne) päeva jooksul arvates Liisinguandja poolt vastavasisulise teate edastamisest Leping ennetähtaegselt üles öelda ilma üldtingimuste punktis 9.3.7 sätestatud ennetähtaegse täitmise hüvitist tasumata, esitades Liisinguandjale vastavasisulise sooviavalduse ning tasudes viidatud tähtaja (60 päeva) jooksul kõik üldtingimuste punktis 9.2.9 sätestatud kulud ja muud maksed. Juhul, kui Liisinguvõtja ei ole viidatud tähtaja (60 päeva) jooksul tasunud üldtingimuste punktis 9.2.9 sätestatud kulusid ja muid makseid, siis loetakse, et ta on euribori asendamisega Liisinguandja poolt määratud Baasmääraga nõustunud. Baasmäär hakkab kehtima vastavast euribori muutmise päevast ja Baasmäärale kehtestatakse Lepingus euribori kohta sätestatut, kui käesolevas punktis ei ole kokku lepitud teisiti. Kui Baasmäär on väiksem, kui 0% (null protsenti) aastas ehk negatiivne, lähtuvad Lepingu pooled vastaval Baasmäära muutmise päeval Baasmäärst 0% (null protsenti) aastas.
  5. Liisinguvõtjal ei ole ilma Liisinguandja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust üle anda oma Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Kolmandatele isikutele.
  6. Liisinguandjal on õigus võõrandada Vara Lepingu kehtivuse ajal Kolmandale isikule tingimusel, et uuele Vara omanikule lähevad üle kõik Lepingust tulenevad Liisinguandja õigused ja kohustused. Liisinguvõtja annab Lepingu allkirjastamisega Liisinguandjale õiguse ning oma tagasivõtmatu nõusoleku Lepingust tulenevate kõigi õiguste ja kohustuste üleandmiseks Kolmandale isikule, kes omandab Liisinguandjalt Vara (nõusolek Lepingu ülevõtmiseks VÕS § 179 lg 1 tähenduses). Vara võõrandamine ning Lepingust tulenevate Liisinguandja õiguste ja kohustuste üleminek (Lepingu üleminek) toimub Liisinguandja ning vastava Kolmanda isiku vahel sõlmitava lepingu alusel. Lepingu üleminekust teavitatakse Liisinguvõtjat.
 11. KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS

  1. Lepinguosalised kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena mis tahes informatsiooni Lepingu tingimuste kohta ning võtma tarvitusele kõik nendest sõltuvad meetmed vältimaks eelnimetatud informatsiooni sattumist Kolmandate isikute kätte. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks ei loeta info avaldamist Lepinguosaliste nõustajatele või audiitoritele.

  2. Liisinguandjal on õigus anda informatsiooni Liisinguvõtja, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta (sh Lepingu mittekohase täitmise kohta) järgmistele isikutele:

   1. Liisinguandja ning sellega samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele, nende töötajatele ning teenuseosutajatele, sh äriühingu(te)le või isiku(te)le, kes osutavad Liisinguandjale võlgade sissenõudmise (inkasso) teenust;
   2. Aktsiaseltsile Creditinfo Eesti ja maksehäirete registri igakordsele pidajale;
   3. Lepingu tagajatele (Tagatislepingu pooltele);
   4. Liisinguandja kreeditoridele, kes on Lepingu finantseerimiseks andnud finantsvahendeid;
   5. isikutele, kellele Liisinguandja soovib või planeerib üle anda või loovutada Lepingust tulenevaid õigusi, kohustusi või nõudeid;
   6. kindlustusmaakleri(te)le ning kindlustusandja(te)le seonduvalt Vara kindlustamisega;
   7. Liisinguandjale monitooringu- ning muude sarnaste teenuste pakkujatele;
   8. isikutele, kelle õigus informatsiooni saada tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  3. Liisinguvõtja annab Lepingu sõlmimisega oma nõusoleku teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks vastavalt Liisinguandja poolt kehtestatud „Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele“, mis on kättesaadavad Liisinguandja veebilehel (www.lhv.ee).

 12. TEADETE EDASTAMINE

  1. Kõik Lepingu alusel teisele Lepinguosalisele edastatavad teated peavad olema kirjalikus vormis või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (s.o. e-posti või faksi teel edastatud). Lepingus toodud juhtudel peab teade olema kirjalikus vormis.

  2. Kirjalikus vormis edastatud teade loetakse Lepinguosalise poolt kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga Lepinguosalise poolt Lepingus näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. Lepinguosalise poolt digitaalselt allkirjastatud ja Lepinguosalise poolt Lepingus näidatud e-posti aadressil saadetud teade loetakse Lepinguosalise poolt kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval.

  3. Juhul, kui Lepinguosaline on Lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma aadressi või faksi numbrit või e-posti aadressi ning ei ole sellest teist Lepinguosalist informeerinud, loetakse teade Lepinguosalise poolt kättesaaduks, kui see on edastatud Lepingus märgitud aadressile. Kõik teated, mis edastatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peavad olema kirjalikus vormis (v.a kohustuse täitmise meeldetuletused, mis võivad olla edastatud ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis).

 13. LEPINGUDOKUMENDID

  1. Lepingu lahutamatuteks osadeks on Eritingimused, Lepingu üldtingimused, Maksegraafik(ud), Vara vastuvõtu-üleandmise akt ning muud Lepingu täiendused, muudatused ning lisad.

  2. Lepingu üldtingimused kehtivad ulatuses, milles need ei ole vastuolus Eritingimustega. Eritingimuste ja üldtingimuste vastuolu korral kohaldatakse Eritingimustes kokkulepitud tingimusi.

 14. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  1. Lepingule (sealhulgas selle sõlmimisele, täitmisele ja sellest tekkivatele vaidlustele) kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

  2. Kõik Lepingu alusel Lepinguosaliste vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.

  3. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtute poolt. Lepinguosalised on kokku leppinud, et esimese astme kohtuks vaidluste lahendamisel on Harju Maakohus (Kentmanni kohtumaja). Käesolevas punktis sätestatud kohtualluvuse kokkulepe kohaldub ulatuses ning tingimusel, et see ei ole konkreetse vaidluse puhul seaduse imperatiivsete sätetega keelatud.

  4. Liisinguandja kui krediidiasutuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee; tel.: 6680 500; e-mail: info@fi.ee). Liisinguvõtjal on õigus oma õiguste kaitseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti poole (Pronksi 12, 10117 Tallinn). Liisinguvõtjal on õigus vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks pöörduda järelevalveasutuste poole.