Juhis Põhjamaade aktsiatelt saadud dividendide tulumaksu tagastuseks

 1. Üldinfo

  Kuna 2019. aasta kevadel vahetus välismaakler, kehtib alates 2019. aasta aprillist LHV klientide jaoks, kes on investeerinud Soome, Rootsi, Norra või Taani aktsiatesse, kõrgem dividendidelt kinnipeetava tulumaksu määr.

  Uus maksumäär varieerub riigiti 25% ja 35% vahel, samal ajal kui nende nelja riigiga sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingud lubavad Eesti maksuresidendile väljamakstavate dividendide suhtes kohaldada 15% maksumäära.

  Seepärast on LHV kliendil võimalus enammakstud tulumaks tagasi saada, pöördudes selleks vahetult välisriigi maksuameti poole. Järgnevalt tutvustame dividendidelt kinnipeetud tulumaksu tagastamise protsessi Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis.

  See juhend on ainult teavitav ja ei ole mõeldud olema täielik ega ammendav. Lõplikke hinnanguid maksutagastuse kohta on õigustatud andma üksnes dividendi välja maksnud äriühingu asukoha riigi maksuamet. LHV Pank on selle juhendi koostamisel rakendanud oma parimat teadmist ja mõistlikku hoolt, et vältida vigu ja puudusi, ent ei vastuta selliste vigade või puuduste esinemise eest.

 2. Soome dividendide tulumaksu tagastus

  Praegu rakendatav maksumäär: 35%
  Maksulepinguga tagatud maksumäär: 15%
  Soome dividendidelt enammakstud tulumaksu tagastust saab taotleda kolme aasta jooksul pärast dividendi väljamakse aastat. See tähendab, et 2020. aastal kinnipeetud tulumaksu tagastust saab taotleda kuni 2023. aasta lõpuni.

  Kui tagastatav summa on 10 eurot aasta kohta või sellest vähem, siis tulumaksu ei tagastata.

  Avaldus tulumaksu tagastuseks on võimalik esitada elektrooniliselt läbi Soome Maksuameti veebiportaali, kuhu saab sisse logida Eesti ID-kaardi või mobiil-ID abil.

  Alternatiivina võib avalduse koos lisadokumentidega saata Soome Maksuametile ka postiga aadressile

  Finnish Tax Administration
  P.O. Box 560
  FI-00052 VERO
  FINLAND

  Järgnevalt vaatleme, millist infot ja lisadokumente tuleb Soome Maksuametile esitada sõltuvalt sellest, kas dividendid on laekunud füüsilise isiku või ettevõtte kontole.

  1. Füüsilisest isikust investor

   Kui füüsilisest isikust investor soovib enammakstud tulumaksu Soome riigilt tagasi küsida, tuleb tal

   1) täita taotlus kas elektrooniliselt Soome Maksuameti veebikeskkonnas (esitada taotlus nimega „Application for refund of tax at source“) või paberkandjal (vorm 6164e),

   2) lisada Eesti Maksu- ja Tolliametilt saadud maksuresidentsuse tõend (kättesaadav e-maksuametist), mis tõestaks investori maksuresidentsust dividendi väljamakse aasta seisuga, ning

   3) lisada LHV Pangalt saadud kinnipeetud tulumaksu tõend (selle saamiseks kirjuta aadressile info@lhv.ee või helista numbrile 6 800 400). Tõendi väljastamine maksab 10 eurot.

   Esitades avalduse paberil, võib residentsustõendit ja pangatõendit esialgu küsida elektroonsel kujul oma e-posti aadressile ning esitada need Soome Maksuametile paberile prindituna. Soome Maksuamet jätab endale õiguse nõuda hiljem originaaldokumente.

   Näpunäiteid vormi 6164e täitmiseks

   Punkt 1 – lisada enda andmed. Punktis 1.3 „Tax id. no. in country of residence“ märkida oma isikukood. Punkti 1.4 „Finnish personal identity code or date of birth“ kirjutada oma sünnikuupäev kujul pp.kk.aaaa. Punkti 1.5 „Country of residence“ kirjutada „Estonia“. Punktis 1.8 „Post Office“ märkida postkontori asukoha linn, nt „Tallinn“.

   Punkt 2 – märkida ristiga „dividends“.

   Punkt 3 – lisada dividendi väljamakse üksikasjad (sealjuures on abiks LHV Panga tõendil toodud info). Punktis 3.1 märkida ristiga „due to nominee-registered share“, punktid 3.2–3.6 jätta täitmata. Punktis 3.7 märkida ettevõtte nimi, mis dividendi välja maksis. Punktis 3.8 märkida väärtpaberi ISIN-kood. Punktis 3.9 märkida ristiga „Yes“. Punktis 3.10 märkida dividendimakse kuupäev. Punktis 3.11 märkida aktsiate kogus, mis dividenditulu teenisid. Punktides 3.12–3.14 märkida vastavalt brutodividendi, kinnipeetud tulumaksu ning tagastatava tulumaksu summad. Kui dividende on saadud mitme väljamakse korral, tuleb täita punkt 3 ühe väljamakse kohta, teha rist lahtrisse 3.15 ja märkida ülejäänud väljamaksed eraldi vormi 6167e. Punkti 3.16 kirjutada „AS LHV Pank, Saxo Bank A/S“. Punktis 3.17 teha rist lahtrisse „Based on tax treaty“.

   Punkt 4 – jätta täitmata.

   Punkt 5 – lisada pangakonto number, kuhu tagasitaotletud summa kantakse.

   Punkt 6 – täita ainult siis, kui taotluse esitab investori juriidiline esindaja.

   Teha ristid lahtrisse „A certificate of tax residency issued by local authorities is enclosed“ ja vormi lõpus olevate kinnitamislausete juurde ning panna oma allkiri.
   Lisateave avalduse täitmise kohta on Soome Maksuameti veebilehel.

   Näpunäiteid elektroonilise vormi täitmiseks

   Klikkige Soome Maksuameti veebikeskkonna esilehel nupule „Sign in“ ning valige avanenud lehel autentimisviis „Identification methods for foreigners“ → „Estonia“, seejärel autentige ennast ID-kaardi või mobiil-ID abil ning lõpuks vajutage nuppu „Continue to service“. Valige paremalt poolt teenus nimega „Application for refund of tax at source“ ning täitke elektrooniline vorm vastavalt ekraanil kuvatavatele juhistele.

   Samm 1 (Basic details) – kui taotluse esitab dividendi saaja, siis valida „Applicant“. Kui taotlus esitatakse esindaja kaudu, siis valida „Agent“.

   Samm 2 (Applicant’s details) – lisada enda andmed.

   Samm 3 (Details of income) – lisada dividendimakse(te) üksikasjad. Punktis „Income received from Finland“ valida „Dividends“ ning seejärel märgistada valik „Based on nominee-registered shares“. Punktis „Dividend income“ lisada saadud dividendimakse(te) üksikasjad (sealjuures on abiks LHV Panga tõendil toodud info). Väljal „Grounds for requesting a refund of tax at source“ valida „Tax Treaty“. Punktis „Intermediary bank“ märkida „AS LHV Pank, Saxo Bank A/S“.

   Samm 4 (Bank details) – lisada pangakonto number, kuhu tagasitaotletud summa kantakse. Euroopas asuva panga puhul valida maksete piirkonnaks „SEPA“.

   Samm 5 (Other details) – kinnitused ja lisadokumentide üleslaadimine. Teha linnukesed kinnitamislausete juurde. Punktis „Previous refund of tax at source“ märkida, kas Soome tulumaksu tagastust on varem juba taotletud ning kui jah, siis lisada Soome Maksuameti eelmise otsuse number. Lisada manusesse Eesti Maksu- ja Tolliametilt saadud maksuresidentsuse tõend ning LHV Panga poolt väljastatud kinnipeetud tulumaksu tõend.

   Samm 6 (Review and send) – andmete kontrollimine ja taotluse esitamine. Kontrollida sisestatud andmed ning kui kõik on korrektne, siis esitada avaldus vajutades „Submit“.

  2. Juriidilisest isikust investor

   Juriidilisest isikust investoril tuleb enammakstud tulumaksu tagasi saamiseks käituda järgmiselt:

   1) täita taotlus kas elektrooniliselt Soome Maksuameti veebikeskkonnas (esitada taotlus nimega „Application for refund of tax at source“) või paberkandjal (vorm 6163e),

   2) lisada taotluse täitnud isiku allkirjastamisõigust tõendav dokument (nt B-kaardi ingliskeelne väljatrükk Eesti äriregistrist),

   3) lisada Eesti Maksu- ja Tolliametilt saadud maksuresidentsuse tõend (kättesaadav e-maksuametist), mis tõestaks investori maksuresidentsust dividendi väljamakse aasta seisuga, ning

   4) lisada LHV Pangalt saadud kinnipeetud tulumaksu tõend (selle saamiseks kirjuta aadressile info@lhv.ee või helista numbrile 6 800 400). Tõendi väljastamine maksab 10 eurot.

   Esitades avalduse paberil, võib residentsustõendit ja pangatõendit esialgu küsida elektroonsel kujul oma e-posti aadressile ning esitada need Soome Maksuametile paberile prindituna. Soome Maksuamet jätab endale õiguse nõuda hiljem originaaldokumente.

   Näpunäiteid vormi 6163e täitmiseks

   Punkt 1 – lisada dividende saanud ettevõtte andmed. Punktidesse 1.2 ja 1.3 märkida ettevõtte majandusaasta algus ja lõpp. Taotluses toodud dividendimaksete kuupäevad peavad langema märgitud majandusaasta vahemikku. Punkti 1.4 märkida ettevõtte postiaadress, punkti 1.5 lisada sihtnumber ja punkti 1.6 „Post Office“ kirjutada postkontori asukoha linn, nt „Tallinn“. Punkti 1.9 „Country of residence“ märkida „Estonia“ ja punkti 1.10 „Country code“ märkida Eesti Vabariigi lühend „EE“. Punkti 1.11 märkida ettevõtte registrikood, punktid 1.12 ja 1.13 jätta täitmata. Punktidesse 1.14 ja 1.15 märkida ettevõtte ettevõtlusvorm (nt osaühingu puhul märkida punktis 1.14 ristiga „Corporate entity“ ja punkti 1.15 kirjutada „Private limited company“). Punktis 1.16 märkida ristiga „a non-listed company“ ning jätta punktid 1.17 ja 1.18 täitmata. Punktis 1.23 märkida ristiga „Tax treaty between Finland and applicant’s country of residence“.

   Punkt 2 – täita ainult siis, kui taotluse esitab kolmas osapool (nt ettevõtte maksukonsultant).

   Punkt 3 – lisada pangakonto number, kuhu tagasitaotletud summa kantakse.

   Punkt 4 – märkida ristiga „dividends“.

   Punkt 5 – lisada dividendi väljamakse üksikasjad (sealjuures on abiks LHV Panga tõendil toodud info). Punktis 5.1 märkida ristiga „due on nominee-registered shares“, punktid 5.2–5.6 jätta täitmata. Punktis 5.7 märkida ettevõtte nimi, mis dividendi välja maksis. Punktis 5.8 märkida väärtpaberi ISIN-kood. Punktis 5.9 märkida ristiga „Yes“. Punktis 5.10 märkida dividendimakse kuupäev. Punktis 5.11 märkida aktsiate kogus, mis dividenditulu teenisid. Punktides 5.12–5.14 märkida brutodividendi, kinnipeetud tulumaksu ning tagastatava tulumaksu summad. Kui dividende on saadud mitme väljamakse korral, tuleb täita punktid 5.7–5.14 ühe väljamakse kohta, teha rist lahtrisse 5.19, lisada ülejäänud väljamaksed eraldi vormi 6167e ning märkida punktidesse 5.15–5.17 kõikide saadud väljamaksete summad kokku. Punkti 5.18 märkida „AS LHV Pank, Saxo Bank A/S“.

   Punkt 6 – jätta täitmata.

   Punkt 7 – märkida dividendide tegeliku tulusaaja staatus. Punktis 7.2 märkida ristiga „No“. Punktis 7.4 märkida ristiga „Yes“.

   Vormi lõppu panna oma allkiri ning teha ristid lahtritesse „Certificate of residence or other registration certificate issued by officials in the applicant’s home country is enclosed“ ja „A power of attorney granted to the applicant’s representative is enclosed“.
   Lisateave avalduse täitmise kohta on Soome Maksuameti veebilehel.

   Näpunäiteid elektroonilise vormi täitmiseks
   Klikkige Soome Maksuameti veebikeskkonna esilehel nupule „Sign in“ ning valige avanenud lehel autentimisviis „Identification methods for foreigners“ → „Estonia“, seejärel autentige ennast ID-kaardi või mobiil-ID abil ning lõpuks vajutage nuppu „Continue to service“. Valige paremalt poolt teenus nimega „Application for refund of tax at source“ ning täitke elektrooniline vorm vastavalt ekraanil kuvatavatele juhistele.

   Samm 1 (Basic details) – kui taotluse esitab dividendi saaja, siis valida „Applicant“. Kui taotlus esitatakse esindaja (nt maksunõustaja) kaudu, siis valida „Agent“.

   Samm 2 (Applicant’s details) – lisada dividende saanud ettevõtte andmed. Punktis „Details on foreign corporate entity“ märkida ettevõtte majandusaasta algus ja lõpp. Taotluses toodud dividendimaksete kuupäevad peavad langema märgitud majandusaasta vahemikku. Väljal „Applicant’s legal form“ valida rippmenüüst ettevõtte ettevõtlusvorm (nt osaühingu puhul valida „Corporate Entity“ ja väljale „Describe the applicant’s legal form in more detail“ kirjutada „Private limited company“). Punktis „Listed company“ märkida „No“ ning rippmenüüst „Grounds for requesting a refund of tax at source“ valida „Tax treaty between Finland and the applicant’s country of residence“.

   Samm 3 (Details of income) – lisada dividendimakse(te) üksikasjad. Punktis „Income received from Finland“ valida „Dividends“ ning seejärel märgistada valik „Based on nominee-registered shares“. Punktis „Dividend income“ lisada saadud dividendimakse(te) üksikasjad (sealjuures on abiks LHV Panga tõendil toodud info). Punktis „Intermediary bank“ märkida „AS LHV Pank, Saxo Bank A/S“.

   Samm 4 (Bank details) – lisada pangakonto number, kuhu tagasitaotletud summa kantakse. Euroopas asuva panga puhul valida maksete piirkonnaks „SEPA“.

   Samm 5 (Other details) – kinnitused ja lisadokumentide üleslaadimine. Vastata tegelikku kasusaajat ja väärtpaberite omandivormi puudutavatele küsimustele, sh küsimusele „Have the shares been part of a loan arrangement“ vastata „No“ ja küsimusele „Is the applicant entitled to the shares on which dividends have been paid to the applicant’s account“ vastata „Yes“. Märkida, kas Soome tulumaksu tagastust on varem juba taotletud ning kui jah, siis lisada Soome Maksuameti eelmise otsuse number. Lisada manusesse Eesti Maksu- ja Tolliametilt saadud maksuresidentsuse tõend, allkirjastamisõigust tõendav dokument ning LHV Panga poolt väljastatud kinnipeetud tulumaksu tõend.

   Samm 6 (Review and send) – andmete kontrollimine ja taotluse esitamine. Kontrollida sisestatud andmed ning kui kõik on korrektne, siis esitada avaldus vajutades „Submit“.

 3. Rootsi dividendide tulumaksu tagastus

  Praegu rakendatav maksumäär: 30%
  Maksulepinguga tagatud maksumäär: 15%
  Rootsi dividendidelt enammakstud tulumaksu tagastust saab taotleda viie aasta jooksul pärast dividendi väljamakse aastat. See tähendab, et 2020. aastal kinnipeetud tulumaksu tagastust saab taotleda kuni 2025. aasta lõpuni.

  Enammakstud tulumaksu tagasi küsimiseks tuleb nii füüsilisest kui ka juriidilisest isikust investoril käituda järgmiselt:

  1) täita Rootsi Maksuameti taotluse vorm SKV 3740 (kättesaadav Rootsi Maksuameti veebilehelt), mille lõppu peab oma allkirja andma ka Eesti Maksu- ja Tolliameti ametnik, tõestades taotleja maksuresidentsuse;

  2) lisada Eesti Maksu- ja Tolliametilt saadud maksuresidentsuse tõend (kättesaadav e-maksuametist), mis tõestaks investori maksuresidentsust dividendi väljamakse aasta seisuga, ning

  3) lisada LHV Pangalt saadud kinnipeetud tulumaksu tõend (selle saamiseks kirjuta aadressile info@lhv.ee või helista numbrile 6 800 400). Tõendi väljastamine maksab 10 eurot.
  Allkirjastatud avaldus koos lisadokumentidega tuleb saata originaalkujul otse Rootsi Maksuametile posti teel aadressile

  Swedish Tax Agency / Kupongskatt
  S-171 94 Solna
  SWEDEN

  Lisateave avalduse täitmise kohta on Rootsi Maksuameti veebilehel.

  Näpunäiteid Rootsi Maksuameti taotlusvormi täitmiseks

  Osa I – lisada enda või dividende saanud ettevõtte andmed. Lahtrisse „Grounds for the claim“ märkida „Under provisions of a tax treaty between Sweden and Estonia“.

  Osa II – 1. punktis kinnitada, et I osas märgitud elukoha aadress (ettevõtte puhul juriidiline aadress) on sama mis dividendimaksete korral (kui ei ole, siis panna eelnev aadress kirja). 2. punkti märkida ettevõtte asutamise vorm (osaühingu puhul „Private Limited Company“). Eraisikuna taotlust esitades jätta 2. punkt täitmata.

  Osa III – 1. punktis märkida dividendide tegeliku tulusaaja staatus. 2. punkti märkida, kas ettevõttel oli taotluses toodud dividendimaksete kuupäevadel püsiv tegevuskoht Rootsis. 3. punkti märkida ettevõtte osalus dividende maksnud Rootsi ettevõttes. Eraisikuna taotlust esitades jätta 2. ja 3. punkt täitmata.

  Esimese lehekülje lõppu märkida tagastatav enammakstud tulumaksu summa Rootsi kroonides ja lisada oma allkiri. Tagastatakse summa, mis ületab seadusega lubatud 15% tulumaksu brutodividendide kogusummast.

  Osa III (jätk) – 4. punktis märkida, mis valuutas ja millisele pangakontole soovite tulumaksutagastuse saada.

  Osa IV – täita saadud Rootsi dividendimaksete andmed (sealjuures on abiks LHV Panga tõendil toodud info). Veergu nr 7 („Swedish tax to be repaid“) märkida kinnipeetud tulumaksu (veerg nr 6) ja seadusega lubatud 15% tulumaksu summa vahe.

  Vormi viimase osa „Certificate issued by competent authority or bank in the country of permanent residence“ täidab Eesti Maksu- ja Tolliameti ametnik.

 4. Norra dividendide tulumaksu tagastus

  Praegu rakendatav maksumäär: 25%
  Maksulepinguga tagatud maksumäär: 15%
  Norra dividendidelt enammakstud tulumaksu tagastust saab üldjuhul taotleda pärast nelja kuu möödumist dividendi kättesaamisest. Tagastustaotluse saab esitada kuni viis aastat pärast dividendi väljamakse aastat. See tähendab, et 2020. aastal kinnipeetud tulumaksu tagastust saab taotleda kuni 2025. aasta lõpuni.

  Enammakstud tulumaksu tagasi küsimiseks tuleb investoril käituda järgmiselt:

  1) täita Norra Maksuameti taotluse vorm (see tasub täita elektrooniliselt ja alles seejärel printida, kuna osa arvutusi tehakse vormis automaatselt);

  2) lisada kaaskiri, kus märkida, et saadud dividendid laekusid algselt esindajakontole nr 121600000982 Norra keskdepositooriumis, mida haldab Saxo Bank A/S (ingl „Received dividends were originally deposited into a nominee account nr.121600000982 registered at the Norwegian central Securities depository and held by Saxo Bank A/S.“);

  3) lisada Eesti Maksu- ja Tolliametilt saadud maksuresidentsuse tõend (kättesaadav e-maksuametist), mis tõestaks investori maksuresidentsust dividendi väljamakse aasta seisuga, ning

  4) lisada LHV Pangalt saadud kinnipeetud tulumaksu tõend (selle saamiseks kirjuta aadressile info@lhv.ee või helista numbrile 6 800 400). Tõendi väljastamine maksab 10 eurot.

  Allkirjastatud taotlus koos lisadokumentidega tuleb saata originaalkujul otse Norra Maksuametile posti teel aadressile

  Skatteetaten
  Postboks 9200 Grønland
  0134 Oslo
  NORWAY

  Lisateave avalduse täitmise kohta on Norra Maksuameti veebilehel.
  Esitatavate dokumentide nimekiri ja Norra Maksuameti taotluse ankeet erinevad sõltuvalt sellest, kas dividendid on laekunud füüsilise isiku või ettevõtte kontole. Järgnevalt vaatleme mõlemat varianti.

  1. Füüsilisest isikust investor
   Link vormile.

   Punkt 1 – lisada enda andmed. Lahtrisse „TIN (Tax Identification Number)“ märkida isikukood.

   Punkt 2 – täita ainult siis, kui taotluse esitab investori juriidiline esindaja.

   Punkt 3 – kirjutada lahtrisse „Estonia“.

   Punkt 4 – maksuresidentsuse kinnitus. Selle punkti võib jätta täitmata juhul, kui oled küsinud Eesti Maksu- ja Tolliametilt eraldi maksuresidentsuse tõendi. Kui sa tõendit küsinud ei ole, palu see osa täita Eesti Maksu- ja Tolliameti ametnikul.

   Punkt 5 – lisada saadud dividendide üksikasjad. Veergu „VPS (CSD) account number“ märkida keskdepositooriumi konto numbriks „121600000982“. Lisada dividendi väljamakse aasta, väärtpaberi ISIN-kood ja emitendi nimetus, lahtrisse „Gross amount in NOK“ märkida dividendi brutosumma. Vajalikke andmeid leiab LHV Pangalt saadud tõendist. Kinnipeetud tulumaksu summa veerus „Withholding tax 25%“ ja tagastatav summa veerus „Refund claim 10%“ arvutatakse automaatselt.

   Punkt 6 – lisada pangakonto number, kuhu tagasitaotletud summa kantakse.

   Punkt 7 – lisada oma nimi, kuupäev ja allkiri.

  2. Juriidilisest isikust investor
   Link vormile

   Punkt 1 – lisada dividende saanud ettevõtte andmed. Lahtrisse „TIN (Tax Identification Number)“ märkida ettevõtte registrikood.

   Punkt 2 – täita ainult siis, kui taotluse esitab kolmas osapool (nt ettevõtte maksukonsultant).

   Punkt 3 – kirjutada lahtrisse „Estonia“ ja märkida valik „Pursuant to the standard double taxation treaty rate“.

   Punkt 4 – maksuresidentsuse kinnitus. Selle punkti võib jätta täitmata juhul, kui oled küsinud Eesti Maksu- ja Tolliametilt eraldi maksuresidentsuse tõendi. Kui sa tõendit küsinud ei ole, palu see osa täita Eesti Maksu- ja Tolliameti ametnikul.

   Punkt 5 – lisada saadud dividendide üksikasjad. Veergu „VPS (CSD) account number“ märkida keskdepositooriumi konto numbriks „121600000982“. Lisada dividendi väljamakse aasta, väärtpaberi ISIN-kood ja emitendi nimetus, lahtrisse „Gross amount in NOK“ märkida dividendi brutosumma. Vajalikke andmeid leiab LHV Pangalt saadud tõendist. Kahe viimase veeru pealkirjas valida kinnipeetud ja tagastatava tulumaksu määrad (vastavalt 25% ja 10%), misjärel arvutatakse rahasummad automaatselt.

   Punkt 6 – aktsiate laenamine. Märkida valik „NO“.

   Punkt 7 – lisada pangakonto number, kuhu tagasitaotletud summa kantakse.

   Punkt 8 – lisada ettevõtte nimi, kuupäev ja esindaja allkiri.

 5. Taani dividendide tulumaksu tagastus

  Praegu rakendatav maksumäär: 27%
  Maksulepinguga tagatud maksumäär: 15%
  Taani dividendidelt enammakstud tulumaksu tagastust saab taotleda kolme aasta jooksul alates dividendi kättesaamisest. Näiteks 2020. aasta mais kinnipeetud tulumaksu tagastust saab taotleda 2023. aasta aprilli lõpuni.

  Enammakstud tulumaksu tagasi küsimiseks tuleb täita ja esitada Taani Maksuameti veebilehel e-taotlus, millele tuleb lisada manusena järgmised dokumendid:

  1) Eesti Maksu- ja Tolliametilt saadud maksuresidentsuse tõend (kättesaadav e-maksuametist), mis tõestaks investori maksuresidentsust dividendi väljamakse aasta seisuga;

  2) LHV internetipangast välja prinditud ingliskeelne konto väljavõte, mis hõlmab vähemalt 12 kuud kestvat ajavahemikku: 6 kuud enne ja 6 kuud pärast üldkoosolekut, kus võeti vastu otsus dividendid välja maksta. Üldjuhul toimuvad Taani börsiettevõtete üldkoosolekud üks päev enne väljakuulutatud dividendi ex-kuupäeva (ingl ex-date). Täpsem teave on börsi või emitendi veebilehel.

  Konto väljavõttes peavad olema kõik selle aktsiaga tehtud tehinguid määratud ajavahemikul, k.a ostud, müügid ja dividendide laekumised. Kuvatavate andmete piiritlemiseks sisesta konto väljavõtte lehe („Assets and Liabilities“ → „Account statement“) filtriväljale aktsia sümbol. Väljavõtte alusel peab olema võimalik tõestada aktsiate arv, mis oli investori omandis aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeval (ingl record date) ja mille pealt dividendid välja maksti;

  3) LHV Pangalt saadud kinnipeetud tulumaksu tõend (selle saamiseks kirjuta aadressile info@lhv.ee või helista numbrile 6 800 400). Tõendi väljastamine maksab 10 eurot.

  Lisateave taotluse esitamise kohta on Taani Maksuameti veebilehel.

  Näpunäiteid Taani Maksuameti elektroonilise taotlusvormi täitmiseks

  Leht 1 – valida, kas taotluse täidab aktsionär või volikirja alusel tegutsev juriidiline esindaja. Vali „Shareholder“, kui taotled tagastust enda või ettevõtte nimel, mille juhatusse kuulud. Lehe lõpus sisesta oma meiliaadress ja telefoninumber.

  Leht 2 – lisada enda või esindatava ettevõtte andmed. Lahtrisse „TIN (Tax Identification Number)“ kirjutada isikukood (ettevõtte puhul registrikood).

  Leht 3 – lisada dividendimakse üksikasjad. 1. punktis valida „Double taxation agreement or other agreement between Denmark and the country specified by the shareholder“. Punktis „Select how you want to identify the share“ valida „ISIN code“ (selle leiad LHV Pangalt saadud tõendist või internetipangas väärtpaberitehingu kinnitusest). Seejärel sisestada kuupäev, millal dividendimakse sai heakskiidu (enamasti tähendab see aktsionäride üldkoosoleku kuupäeva). Järgmisena sisestada saadud dividendide brutosumma, kinnipeetud tulumaksu määr („27“) ja maksulepingus sätestatud määr („15“). Väli „Amount of refund (DKK)“ täidetakse seejärel automaatselt. Nüüd tuleb lisada manusesse ingliskeelne konto väljavõtte ja LHV Panga tõend kinnipeetud tulumaksu kohta. Lehe lõpus olevatele küsimustele „Did you borrow the share from another party at the time when the dividend was approved?“ ja „Did you lend the share to another party at the time when the dividend was approved?“ vastata „No“.

  Leht 4 – lisada manusesse Eesti Maksu- ja Tolliametilt saadud maksuresidentsuse tõend.

  Leht 5 – lisada pangakonto number, kuhu tagasitaotletud summa kantakse.

  Leht 6 – kontrolli andmed, vajaduse korral tee muudatused (vajutades „Edit“-nupule) ja lõpuks esita taotlus „Send“-nupule vajutusega.