Järelmaksu üldtingimused eraisikule

Kehtivad alates 11.01.2018

Käesolevad järelmaksuga müügilepingu üldtingimused on Ostja ning Müüja vahel sõlmitud järelmaksuga müügilepingu (edaspidi Leping) lahutamatuks osaks. Leping koosneb Lepinguosaliste vahel kokku lepitud eritingimustest, käesolevatest üldtingimustest, maksegraafikust ning muudest lisadest, sealhulgas tulevikus tehtavatest muudatustest ja täiendustest.

 1. LEPINGU ÜLDMÕISTED

  1. Kui Lepingu mõttest või sõnastusest ei tulene teisiti, on Lepingus kasutatud mõistetel alljärgnev tähendus:
  2. Esimene sissemakse on Ostja poolt Müüjale või Faktoorile Eritingimuste ning Maksegraafiku alusel tasutav esimene makse Kauba omandamise eest.
  3. Faktoor on isik, kellele Müüja on loovutanud Lepingust tuleneva rahalise nõude Ostja vastu ning kes Müüja eest Lepingust tulenevat nõuet valitseb ning teostab kõiki nõudest tulenevaid õigusi (muu hulgas nõude sissenõudmise õigust).
  4. Intress on Ostja poolt Faktoorile Lepingu ja Maksegraafiku alusel makstav tasu Krediidisumma kasutamise ja Lepingu sõlmimise eest tasumisele kuuluva Lepingutasu (juhul, kui seda ei tasuta Lepingu sõlmimise päeval) tasumise ajatamise eest. Intressi arvestatakse ning see kuulub tasumisele alates Lepingu sõlmimise kuupäevast (kaasa arvatud) kuni Lepingust tuleneva Maksegraafikujärgse viimase Osamakse Maksetähtpäevani (välja arvatud). Intress päevas on Lepingust taganemise korral kujunev Intress ühe päeva kohta (kuulub kohaldamisele Ostja lepingust taganemise korral).
  5. Kaup on Eritingimustes märgitud ning Lepingu alusel Müüja poolt Ostjale üleantav vallasasi või vallasasjad (koos nende juurde kuuluvate kõigi päraldiste, asjade, ekspluatatsiooniks vajalike seadmete ja lisavarustuse ning tehniliste- ja garantiidokumentidega) või Müüja poolt Ostjale osutatav teenus.
  6. Kauba maksumus e. Kauba netohind on Kauba ostuhind koos sellele kooskõlas käibemaksuseadusega lisanduva käibemaksuga.
  7. Kindlustustingimused on laenukindlustuse tingimused. Kindlustustingimused on Lepingu lisaks juhul, kui kindlustus on Lepingu eritingimustes eraldi kokku lepitud.
  8. Krediidikulu kogusumma on kõigi Ostja poolt Krediidisumma tagasimaksmiseks ja Krediidisumma kasutamisest tulenevate kulude tasumiseks tehtavate maksete kogusumma, mis koosneb Krediidisummast, Intressist, Lepingutasust, Kuutasust ja muudest tasudest, mida Ostja on kohustatud seoses Lepinguga tasuma ja mis on Müüjale ja/või Faktoorile Lepingu sõlmimisel teada. Krediidikulu kogusumma arvutamisel lähtutakse Lepingu punktis 1.9. toodud eeldustest.
  9. Krediidi kulukuse määr on Krediidisumma kasutamisest tulenev kogukulu Ostjale (Intress, Lepingutasu, Kuutasu ja muud tasud, mida Ostja on kohustatud seoses Lepinguga tasuma ning mis on Müüjale ja Faktoorile Lepingu sõlmimisel teada), mis on väljendatud aastase protsendimäärana Krediidisummast ja selle arvutamisel lähtutakse eeldusest, et Leping kehtib kokkulepitud tähtaja jooksul ning et Ostja täidab oma kohustusi Lepingus kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadel. Krediidi kulukuse määra arvutamisel ei võeta arvesse kulusid ja tasusid, mis ei ole Müüjale ja/või Faktoorile Lepingu sõlmimisel teada ning kulusid, mida Ostja peaks tasuma Lepingu rikkumisel. Krediidi kulukuse määr on esitatud informatiivsel eesmärgil ja põhineb Lepingus sätestatud eeldustel ning see ei mõjuta Lepingujärgseid kohustusi ning tasumisele kuuluvaid summasid. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtutakse Eesti Vabariigi Rahandusministri poolt kinnitatud valemist ja saadud tulemus ümardatakse täpsusega kaks kohta pärast koma.
  10. Krediidisumma on Ostjale Kauba omandamiseks võimaldatav tarbijakrediit (järelmaks), mille Ostja kohustub Krediidisumma tagasimaksetena tagastama/tasuma Lepingus toodud tingimustel koos kõrvalkuludega Müüja asemel Faktoorile.
  11. Krediidisumma tagasimaksed on Ostja poolt Faktoorile Maksegraafiku alusel tasutavad maksed Kauba omandamise eest, millele lisanduvad Intress ja muud Lepingus sätestatud tasud.
  12. Kuutasu on Ostja poolt igakuiselt makstav teenustasu Lepingu haldamise eest. Kuutasu suurus on fikseeritud Eritingimustes.
  13. Lepinguosalised on Müüja, Ostja ja Faktoor.
  14. Lepingutasu on Ostja poolt igakordselt makstav teenustasu Lepingu ettevalmistamise, sõlmimise ja/või muutmise eest. Lepingu sõlmimise eest tasutav Lepingutasu on fikseeritud Eritingimustes.
  15. Maksegraafik on Lepingust tulenevate maksete tasumise graafik.
  16. Maksetähtpäev on Maksegraafikus ja/või Lepingu alusel kindlaks määratud kuupäev, hiljemalt milliseks peab Ostja poolt tasumisele kuuluv Lepingust tulenev makse olema laekunud Faktoori kontole.
  17. Osamaksed on Ostja poolt Faktoorile Kauba omandamise eest tasumisele kuuluvad perioodilised (erineva kokkuleppe puudumisel igakuised) maksed, mis moodustuvad muuhulgas vastava perioodi Krediidisumma tagasimaksest, Intressist, Kuutasust ja muudest tasudest, mida Ostja on kohustatud seoses Lepinguga tasuma.
  18. Viivis on rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral Ostja poolt tasumisele kuuluv viivitusintress Eritingimustes kokkulepitud määras.
 2. LEPINGU SISU

  1. Lepingu alusel müüb Müüja Lepingus sätestatud tingimustel Ostjale Kauba ning Ostja kohustub Kauba eest tasuma Faktoorile Maksegraafikus ettenähtud tingimustel ja tähtaegadel.
  2. Leping on käsitletav finantseerimis- ja krediidilepinguna, mille alusel Müüja ja Faktoor finantseerivad Ostjat Krediidisumma ulatuses ning Ostja kohustub Krediidisumma koos sellele lisanduva Intressi ning kõrvalkuludega Lepingus toodud tingimustel Müüja asemel Faktoorile tagastama.
  3. Juhul, kui Ostja on täielikult täitnud kõik Lepingust tulenevad kohustused (sh tasunud kõik Osamaksed), siis läheb Kauba omandiõigus Müüjalt üle Ostjale, välja arvatud registrisse kantava Kauba korral, mille omandiõigus antakse Ostjale üle pärast Lepingu sõlmimist.
  4. Lisaks käesolevale Lepingule kohalduvad Kauba müügi tingimustele Müüja täiendavad tingimused selles osas, milles need ei ole käesoleva Lepinguga vastuolus.
  5. Ostja kinnitab, et ta on teadlik, et Müüja on Faktoorile loovutanud kõik Lepingust tulenevad nõuded, seal hulgas Ostja vastu tekkinud Osamaksete ja muude Lepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete tasunõuded ning tasunõuete kõrvalnõuded (eelkõige viivise ning tasumise kohustuse rikkumisest tekkivad kahju hüvitamise nõuded). Ostja on teadlik, et Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse tasutuks ainult nende tasumise korral Faktoorile.
  6. Lepingus sisaldub Faktoori finantskahjude kindlustus, mis hüvitab Ostja majandusliku olukorra halvenemisest tingitud kahju vastavalt Kindlustustingimustele juhul, kui Lepingu eritingimustes on selles eraldi kokku lepitud. Faktooril on õigus ühepoolselt Kindlustustingimusi muuta, teavitades sellest Ostjat vähemalt 2 (kaks) kuud ette.
 3. KAUBA ÜLEANDMINE

  1. Müüja annab Kauba otsese valduse Ostjale üle Müüja asukohas või sidevahendi abil sõlmitud Lepingu korral vastavalt Lepinguosalise vahelisele kokkuleppele kas Müüja või Ostja asukohas kohe pärast Esimese sissemakse ja Lepingutasu (juhul, kui Lepingu sõlmimise eest tasumisele kuuluv Lepingutasu tasutakse Lepingu sõlmimise päeval) tasumist.
  2. Koos Kaubaga kohustub Müüja Ostjale üle andma ka kõik Kauba juurde kuuluvad dokumendid, Kauba kasutamise eestikeelse juhise ning muud päraldised ning teavitama vajadusel Ostjat Kauba nõuetekohasest kasutamisest. Kui Kaubale antakse garantii, kohustub Müüja Ostjale koos Kaubaga üle andma ka Kauba juurde kuuluvad garantiidokumendid (sealhulgas garantiitingimused).
  3. Kauba vastuvõtmisel on Ostja koheselt kohustatud Kaupa kontrollima Kauba vastavuse ning ilmsete puuduste väljaselgitamise eesmärgil ning veenduma Kauba komplektsuses ja sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuses.
  4. Kauba vastuvõtmise hetkest läheb Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üle Ostjale ning Ostja vastutab Kauba korrashoiu ja säilimise eest, sealhulgas kannab kõik Kauba korrashoiu, säilimise ja kasutamisega seotud kulud.
  5. Kauba hävimine, kaotsiminek või kahjustumine (sealhulgas Ostjast mitteolenevatel põhjustel) ei mõjuta Ostja kohustust tasuda Faktoorile Lepingust tulevaid makseid vastavalt Maksegraafikule.
 4. MAKSED NING INTRESS

  1. Kui Eritingimustes ei ole teisiti kokku lepitud, tasub Ostja Lepingu sõlmimise päeval Müüjale või Faktoorile Esimese sissemakse ning Lepingutasu Lepingu sõlmimise eest.
  2. Osamakseid kohustub Ostja tasuma kogu Lepingu perioodi jooksul Faktoorile vastavalt Maksegraafikule. Ostjal on õigus nõuda Faktoorilt mis tahes ajal kogu Lepingu kehtivuse jooksul tasuta Maksegraafiku esitamist.
  3. Ostja tasub Osamakse osana igal Maksetähtpäeval Faktoorile muu hulgas Intressi, mida arvestatakse kas Krediidisumma tagastamata osalt, mis on fikseeritud iga Intressi arvestamise perioodi alguses, või Krediidisummalt (vastavalt Eritingimustes kokkulepitule) ja tasumata Lepingutasu osalt (juhul, kui Lepingu sõlmimise eest tasumisele kuuluvat Lepingutasu ei tasuta Lepingu sõlmimise päeval). Intressimäär ja intressi arvestamise viis on fikseeritud Eritingimustes. Intressi arvestamisel lähtutakse kuni esimese Krediidisumma tagasimakse Maksetähtpäevani tegelikust päevade arvust kuus ja 360-päevasest aastast ning seejärel 30-päevasest kuust ja 360-päevasest aastast. Intressi arvestatakse ning see kuulub tasumisele alates Lepingu sõlmimise päevast kuni Maksegraafikujärgse viimase Krediidisumma tagasimakse Maksetähtpäevani (välja arvatud).
  4. Kui Ostja soovib tellida Faktoorilt Lepingus sätestamata toiminguid (sealhulgas näiteks Lepingus muudatuste tegemist), siis kohustub Ostja tasuma Faktoorile Lepingutasu või muud Faktoori hinnakirjale vastavat tasu või Ostja ja Faktoori kokkuleppel muud teenustasu.
  5. Faktoor väljastab Ostjale Lepingust tulenevate maksete tasumiseks arve Ostja Lepingus näidatud e‑posti aadressil või Ostja soovil paberil arve Ostja Lepingus näidatud aadressil. Juhul, kui Ostja soovib Faktoorilt Lepingust tulenevate maksete tasumiseks arvet paberil, kohustub Ostja tasuma Faktoorile selle eest igakordset tasu (Paberarve tasu) vastavalt Faktoori hinnakirjas sätestatud määrale. Arve mittekättesaamine ei mõjuta Ostja kohustust tasuda Faktoorile Lepingust tulevaid makseid vastavalt Maksegraafikule.
  6. Juhul, kui Ostja ei ole Maksetähtpäevaks tasunud Osamakset või mis tahes muud Lepingu alusel tasumisele kuuluvat summat, on Faktooril õigus nõuda Ostjalt Viivist, mida arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt Eritingimustes sätestatud määras, alates Maksetähtpäevale järgnevast päevast kuni kohustuse kohase täitmiseni. Viivist ei arvestata tasumata Intressilt ja Viiviselt.
  7. Kui Ostja poolt tasutud summadest ei piisa kõigi Ostja kohustuste täitmiseks, siis loetakse, et täitmine on toimunud esmalt võla sissenõudmiseks tehtud kulutuste, seejärel Krediidisumma tagasimaksete, kolmandaks juba sissenõutavaks muutunud Intressi ning lõpuks Viivise, leppetrahvide ja muude tasude ning kahjude katteks.
  8. Lepingust tulenevate maksete mittetähtaegse tasumise korral on Faktooril õigus nõuda Ostjalt võla sissenõudmiseks tehtavate kulutuste eest hüvitise ehk võlamenetlustasu tasumist vastavalt Faktoori hinnakirjas sätestatud määra(de)le ja/või Faktoori poolt kantud tegelike kulutuste (sissenõudeteenuse osutaja tasud ja/või kohtukulud ja/või kohtutäituri tasud) hüvitamist.
  9. Lepingu alusel tasumisele kuuluvad summad, mille tasumise tähtaeg ei ole fikseeritud Maksegraafikus ja/või Lepingus, tuleb tasuda vastavalt Faktoori poolt esitatud arvel toodud maksetähtajale.
  10. Kõik Lepingujärgsed maksed (välja arvatud Lepingutasu Lepingu sõlmimise eest, kui Ostja tasub selle Lepingu sõlmimise päeval, ja Esimene sissemakse, kui nimetatud tasutakse Müüjale) kuuluvad tasumisele Eritingimustes fikseeritud Faktoori kontole ning loetakse tasutuks alates vastava summa laekumisest nimetatud Faktoori kontole. Faktoor informeerib Ostjat oma konto andmete muutumisest ning muudest makse teostamiseks vajalikest detailidest.
  11. Lepingust tulenevate maksekohustuste täitmiseks kohustub Ostja talle kuuluva Eestis tegutsevas krediidiasutuses avatud konto osas sõlmima Faktoori kasuks e-arve püsimakse teenuse lepingu, mille kohaselt vastav krediidiasutus debiteerib Ostja kontot Faktoori kasuks vastavalt Faktoori poolt Lepingu alusel esitatavatele arvetele, mis põhinevad Maksegraafikul ning Maksegraafikus kajastamata igakordsetel muudel lepingu kohaselt tasumisele kuuluvatel summadel ning tagama earve püsimakse teenuse lepingu kehtivuse kogu Lepingu kehtivuse jooksul. Ostja kohustub tagama, et Maksepäeval oleks nimetatud kontol Lepingu kohaselt tasumisele kuuluvate summade debiteerimiseks piisavalt vabu rahalisi vahendeid (eurodes).
  12. Müüja ja Faktoor hoiatavad Ostjat, et Lepingust tulenevate maksete tasumata jätmisel võivad olla Ostjale tõsised tagajärjed (sh kohustus tasuda Viivist, Lepingu ennetähtaegne lõpetamine, Kauba tagastamine ja võimalik kohustus hüvitada Krediidisumma, millest on tehtud Lepingus sätestatud mahaarvamised) ning see võib raskendada Ostjal edaspidi krediidi saamist.
 5. MUUD LEPINGUOSALISTE NING FAKTOORI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  1. Ostja kohustub kasutama Kaupa hoolikalt, säästlikult ja heaperemehelikult ning vastavalt Kauba tehnilises dokumentatsioonis ettenähtud otstarbele ja kooskõlas mis tahes Kauba tootja ja Müüja poolt kehtestatud Kauba tehnilise hooldamise, kasutamise ja ekspluateerimise nõuetega.
  2. Ostja kohustub tagama Kauba säilimise kogu Lepingu kehtivuse jooksul kuni kõigi Lepingust tulenevate kohustuste kohase täitmiseni seisundis, milles see oli Kauba Ostjale üleandmise hetkel, arvestades Kauba sihtotstarbelisest kasutamisest tingitud loomulikku ja tavapärast kulumist.
  3. Ostjal ei ole õigust Lepingu kehtivuse ajal Kaupa võõrandada ega mis tahes muul viisil käsutada, sh pantida või koormata mis tahes muude kolmandate isikute õigustega.
  4. Ostjal ei ole ilma Faktoori eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust üle anda oma Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ning Lepingu kohaselt tasumisele kuuluvaid nõudeid tasaarvestada.
  5. Müüja kohustub täitma kõiki Kaupa puudutavaid garantiist, Lepingust ja seadusest tulenevaid kohustusi vastavalt Kauba garantiidokumentatsiooni nõuetele ning Lepingule (sealhulgas neid kohustusi, mis tõusetuvad seoses Kauba lepingutingimustele mittevastavusega) ja Ostjal on õigus Müüjalt vastava kohustuse täitmist nõuda. Kui Müüja rikub Lepingut, eelkõige kui Kaup ei vasta Lepingu tingimustele, võib Ostja Lepingust või seadusest tulenevad nõuded esitada üksnes Müüja vastu. Ostja on kohustatud Müüjat Kauba lepingutingimustele mittevastavusest teavitama kahe kuu jooksul pärast seda kui Ostja sai mittevastavusest teada. Müüjapoolne Kaupa puudutavate kohustuste mittetäitmine või mittekohane täitmine ei mõjuta Ostja kohustust tasuda Faktoorile Lepingust tulevaid makseid vastavalt Maksegraafikule.
  6. Faktooril on õigus Lepingust tulenevaid nõudeid Ostja vastu edasi loovutada. Faktoor kohustub teavitama Ostjat nõude loovutamisest vastavalt õigusaktidega kehtestatud normidele.
  7. Faktooril on õigus ühepoolselt hinnakirja muuta, teavitades sellest Ostjat vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Käesolevas punktis toodud etteteatamistähtaega ei kohaldata juhul, kui muudatuse on tinginud hinnakirjas toodud teenuste hinna alandamine, muude Lepingu tingimuste Ostjale soodsamaks muutumine või uute teenuste lisandumine hinnakirja.
 6. OSTJA KINNITUSED JA INFORMEERIMISKOHUSTUS

  1. Lepingu allkirjastamisega annab Ostja alljärgnevad kinnitused:
   1. ta on teovõimeline isik ning tal on kõik õigused käesoleva Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;
   2. tal puuduvad mis tahes piiranguid, mis on või võivad olla takistuseks Lepingu sõlmimisel või olla aluseks Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks või tühistamiseks;
   3. tema suhtes ei ole algatatud mis tahes pankroti- või täitemenetlusi ning talle ei ole teada asjaolusid, mis võiksid kaasa tuua selliste menetluste algatamise tulevikus;
   4. Ostja tagab Lepingu alusel endale võetud kohustuste täitmist kogu talle kuuluva ja tulevikus tekkiva varaga;
   5. Ostja poolt esitatud informatsioon (sh Ostjat ennast puudutav finantsinformatsioon) ja muud materjalid ning dokumendid on täielikud ja tõesed;
   6. Kaup on Ostja poolt välja valitud;
   7. teda on teavitatud ja ta on täielikult aru saanud Müüja ja Faktoori poolt Kauba omandamise finantseerimisega ja Krediidisumma kasutamisega kaasnevatest ohtudest, Krediidisumma vastab tema laenuhuvile, -vajadusele ja finantsolukorrale;
   8. ta on teadlik, et Müüja on loovutanud kõik oma Lepingust tulenevad nõuded Faktoorile ning kohustub Lepingust tulenevad maksekohustused täitma Faktoorile Lepingus ning Maksegraafikus sätestatud korras ja tähtpäevadel;
   9. ta on teadlik, et hoolimata nõuete loovutamisest Faktoorile, vastutab Kauba vastavuse eest Müüja ning kõik Kauba puudusi puudutavad teated tuleb esitada Müüjale ning Faktoor ei vastuta ei puuduste ega teadete edastamise eest.
  2. Ostja kohustub informeerima 5 (viie) kalendripäeva jooksul
   Faktoori, kui
   1. muutub Ostja kontaktaadress (sealhulgas e‑posti aadress), sidevahendite numbrid või Lepingus fikseeritud Ostja pangarekvisiidid;
   2. kohtusse esitatakse avaldus Ostja pankroti väljakuulutamiseks, Ostja kohustuste ümberkujundamiseks või sarnase menetluse läbiviimiseks;
   3. leiavad aset muud olulised sündmused, mis võivad takistada või muuta võimatuks Lepingust tulenevate Ostja kohustuste nõuetekohase täitmise;
   4. Müüja rikub Lepingut või Kaup läheb kaotsi, saab kahjustatud või hävineb osalisest või täielikult.
  3. Faktoori nõudmisel on Ostja kohustatud Lepingu kehtivusajal esitama Faktoorile viivitamatult Ostja maksevõimet iseloomustavad dokumendid ja informatsiooni (nt palgatõend, pangakonto väljavõte jms).
 7. VASTUTUS JA LEPPETRAHV

  1. Ostja vastutab täielikult ja tingimusteta Kauba säilimise ja korrasoleku eest alates Kauba vastuvõtmise hetkest kuni Lepingu lõppemise või lõpetamiseni. Kauba väljaminek Ostja valdusest, hävimine, kaotsiminek, kahjustumine või muu samalaadne juhtum ei vabasta Ostjat vastutusest ja Lepingujärgsete kohustuste täitmisest.
  2. Kui Müüja ei täida Kauba üleandmise kohustust või kui Kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele ning Müüja on õigustamatult keeldunud Ostja poolt esitatud õiguskaitsevahendite rahuldamisest, siis võib Ostja keelduda omapoolse kohustuse täitmisest Faktoori suhtes. Selle õiguse kasutamise eelduseks on Müüja poolne põhjendamatu keeldumine tema vastu Ostja poolt esitatud õiguskaitsevahendi(te) täitmisest ja Ostja poolt Faktoorile esitatud kirjalikud ja/või kirjalikku taasesitamist võimaldavad tõendid eelpool nimetatud asjaolude esinemise kohta.
  3. Faktooril on õigus Lepingust tuleneva muu kui maksekohustuse rikkumise eest nõuda Ostjalt iga vastava rikkumise eest leppetrahvi summas kuni 5% (viis protsenti) Faktoorile tagastamata Krediidisumma jäägilt vastava Lepingurikkumise ajahetkel, kui vastavat rikkumist ei ole heastatud selleks Faktoori poolt antud mõistliku tähtaja jooksul.
  4. Leppetrahvi maksmine ei vabasta Ostjat rikutud kohustuse või muu lepingulise kohustuse täitmisest ega võta Faktoorilt õigust Leping sama või muu rikkumise eest Lepingus sätestatud alusel või seaduses sätestatud muul alusel ennetähtaegselt üles öelda.
 8. LEPINGU MUUTMINE, LÕPPEMINE JA ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

  1. Kõik Lepingus tehtavad muudatused, täiendused ja parandused vormistatakse kirjalikult. Faktooril (Müüja esindajana) ja Ostjal on õigus ilma Müüjaga kooskõlastamata sõlmida kokkuleppeid Lepingu muudatuste osas, mis on seotud Faktoorile loovutatud Lepingust tuleneva nõudeõiguse täitmisega.
  2. Leping lõpeb Lepingu tähtaja möödumisel juhul, kui Lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud. Lepingu tähtaja lõppemisel läheb Kauba omandiõigus üle Ostjale. Kauba omandiõigus ei lähe üle, kui Ostjal on Faktoori ees mis tahes võlgnevus.
  3. Ostjal on õigus Lepingust põhjust avaldamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest taganeda, edastades viidatud tähtaja jooksul Müüjale (juhul, kui Ostja taganeb müügilepingust, sh tagastab Kauba Lepingu punkti 8.3.1 alusel) või Faktoorile (juhul, kui Ostja taganeb ainult krediidilepingust Lepingu punkti 8.3.2 alusel) kirjaliku taganemisavalduse Lepingus toodud posti või e‑posti aadressil ning toimides järgnevalt:
   1. Müügilepingust taganemise korral peab Ostja Müüjale tagastama Kauba (täies komplektsuses ja originaalpakendis) või hüvitama selle väärtuse. Õigusaktidest tulenevalt on Müüjal Ostja Lepingust taganemise korral õigus nõuda Kauba väärtuse vähenemise hüvitamist, Ostja poolt kasutatud teenuse hüvitamist jne. Ostja vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud Kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja Kauba laadis, omadustes ja toimimises veendumiseks. Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks kohustub Ostja käsitlema ja uurima Kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks seda teha kaupluses. Müügilepingust taganedes loetakse Ostja taganenuks ka tarbijakrediidilepingust.
   2. Tarbijakrediidilepingust taganedes peab Ostja tasuma/tagastama Faktoorile kasutusse võetud Krediidisumma ning perioodi eest, alates Krediidisumma kasutusse võtmisest kuni Krediidisumma tasumiseni, Intressi hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui ta on taganemisavalduse edastanud, vastasel juhul loetakse, et Ostja ei ole Lepingust taganenud. Juhul, kui Ostja taganeb müügilepingust ja tagastab Kauba ning sellega seoses loetakse Ostja taganenuks ka krediidilepingust, tasub/tagastab Faktoorile kasutusse võetud Krediidisumma Ostja eest Müüja (tagastamisele kuuluva Kauba müügihinna arvelt).
  4. Lepingust taganemine toimub Ostja kulul ning Ostja on kohustatud hüvitama Müüjale Kauba tagastamise tavalised kulud, võttes arvesse seadusest tulenevaid imperatiivsed piiranguid.
  5. Müüjapoolse Lepingu rikkumise korral võib Ostja kasutada õigusaktides (eelkõige võlaõigusseaduses) sätestatud õiguskaitsevahendeid. Müüjapoolse rikkumise tõttu ei või Ostja endapoolse kohustuse täitmisest Faktoorile keelduda, välja arvatud Lepingus ja õigusaktides imperatiivselt sätestatud juhul. Juhul, kui Ostjal on õigusaktidest tulenev õigus öelda üles kestvatele/korduvale sooritustele suunatud teenuse osutamise leping (sealhulgas tervishoiuteenuse leping), peab Ostja jätkama talle juba enne ülesütlemist osutatud teenuste eest tasumist, kuid ei pea tasuma pärast ülesütlemist Müüja poolt veel teostamata teenuste eest ning võib Faktoorilt Müüja esindajana taotleda Lepingu ja Maksegraafiku alusel tasumisele kuuluvate viimaste Krediidisumma tagasimaksete ärajätmist summas, mis vastab osutamata teenuste väärtusele, millest on maha arvatud Müüja poolt teenuse osutamiseks juba kantud kulud.
  6. Faktooril (Müüja esindajana) on õigus Leping ennetähtaegselt ilma etteteatamiseta üles öelda, kui:
   1. Ostja on esitanud Lepingu sõlmimise taotluses või muudes Müüjale ja/või Faktoorile esitatud dokumentides väärinformatsiooni või jätnud edastamata talle teada oleva tema tegevust või õiguslikku staatust puudutava informatsiooni, mis oluliselt mõjutab Lepingust tulenevate kohustuste täitmist;
   2. Ostja jätab tähtaegselt tasumata Esimese sissemakse või Lepingutasu (kui Lepingutasu Lepingu sõlmimise eest kuulus Ostja poolt tasumisele Lepingu sõlmimise päeval);
   3. Ostja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt 3 (kolme) üksteisele järgneva Osamakse tasumisega ning ei ole rikkumist kõrvaldanud ka Faktoori poolt antud 14 (neljateistkümne) päevase täiendava tähtaja jooksul;
   4. Ostja rikub mis tahes muud Faktoori või temaga ühte kontserni kuuluva äriühinguga sõlmitud lepingut ning ei ole rikkumist kõrvaldanud ka Faktoori poolt antud 14 (neljateistkümne) päevase täiendava tähtaja jooksul.
  7. Juhul, kui Faktoor ütleb Lepingu punkti 8.6. alusel Lepingu üles, on Müüjal õigus üles öelda ka Lepinguga seotud kestvatele/korduvale sooritustele suunatud teenusleping.
  8. Lepingu ülesütlemise või Lepingu ennetähtaegse lõppemise korral Lepingu kehtivusaja jooksul Ostja poolt tasutud Osamaksed või muud Lepingu alusel tasutud summad Ostjale tagastamisele või muul viisil hüvitamisele ei kuulu. Lepingu ülesütlemise korral on Müüjal ja/või Faktooril õigus Ostjalt nõuda Kauba tagastamist (sealhulgas Kauba omandiõiguse tagastamist juhul, kui Kauba omandiõigus on Ostjale üle antud) selleks, et Müüja ja/või Faktoor saaks Kauba realiseerida ning Kauba realiseerimisest saadud vahendite arvelt täita Ostja Lepingust tulenevat maksekohustust. Kauba realiseerimine Müüja ja/või Faktoori poolt ei vabasta Ostjat kohustusest täita Lepingust tulenevaid kohustusi (sealhulgas maksekohustusi).
  9. Ostja võib Lepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt, esitades Faktoorile vastavasisulise avalduse ning tasudes Faktoorile tagastamata Krediidisumma või osa sellest ennetähtaegselt ja tasumata osa Lepingu sõlmimise eest tasumisele kuuluvast Lepingutasust. Kui Ostja ei ole Faktoorile eelnimetatud tahteavaldust esitanud, siis loetakse Ostja poolt ennetähtaegselt tasutud summad ettemaksuks. Kui Ostja kasutab käesolevas punktis nimetatud õigust, on Faktooril õigus nõuda Ostjalt mõistlikku hüvitist summas, mis on otseselt või kaudselt seotud Krediidisumma või selle osa ennetähtaegse tagastamisega, hinnakirjas fikseeritud määras, kuid hüvitise suurus ei või ületada võlaõigusseaduses ettenähtut.
 9. KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

  1. Müüjal ja/või Faktooril on õigus anda informatsiooni Ostja, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta (sealhulgas Lepingu mittekohase täitmise kohta) järgmistele isikutele:
   1. Müüja ja/või Faktoori ning nendega samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele, nende töötajatele ning teenuseosutajatele, sh äriühingu(te)le või isiku(te)le, kes osutavad Müüjale ja/või Faktoorile võlgade sissenõudmise (inkasso) teenust;
   2. Müüja ja/või Faktoori nõustajatele või audiitoritele Creditinfo Eesti Aktsiaseltsile ja maksehäirete registri igakordsele pidajale;
   3. Faktoori kreeditoridele, kes on Lepingu finantseerimiseks andnud finantsvahendeid;
   4. isikutele, kellele Müüja ja/või Faktoor soovib või planeerib üle anda või loovutada Lepingust tulenevaid õigusi, kohustusi või nõudeid;
   5. Müüjale ja/või Faktoorile monitooringu- ning muude sarnaste teenuste pakkujatele;
   6. Kindlustustingimustes viidatud kindlustusandjale juhul, kui kindlustus on Lepingu eritingimustes eraldi kokku lepitud;
   7. isikutele, kelle õigus informatsiooni saada tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  2. Ostja annab Lepingu sõlmimisega Müüjale ja Faktoorile oma nõusoleku teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks Lepingu täitmise eesmärgil vastavalt Lepingu tingimustele ja Faktoori „Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele“, mis on kättesaadavad Faktoori veebilehel www.lhv.ee.
  3. Ostja annab Lepingu sõlmimisega Müüjale ja Faktoorile oma nõusoleku Ostja poolt esitatud andmete (nimi ja kontaktandmed) kasutamiseks turunduslikul eesmärgil, eelkõige Ostjale Müüja ning Faktoori pakutavate toodete või teenuste osas pakkumiste ja muu turundusinfo saatmiseks ehk otseturustuseks sidevahendi (sealhulgas e‑posti aadressi) vahendusel. Ostjal on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta, esitades vastavalt kas Müüjale või Faktoorile kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tahteavalduse.
 10. TEADETE EDASTAMINE

  1. Kõik Lepingu alusel teisele Lepinguosalisele ja/või Faktoorile edastatavad teated peavad olema kirjalikus vormis või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (s.o. e‑posti või faksi teel edastatud). Lepingus toodud juhtudel peab teade olema kirjalikus vormis.
  2. Kirjalikus vormis edastatud teade loetakse Lepinguosalise ja/või Faktoori poolt kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga Lepinguosalise ja/või Faktoori poolt Lepingus näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. Lepinguosalise ja/või Faktoori poolt digitaalselt allkirjastatud ja Lepinguosalise ja/või Faktoori poolt Lepingus näidatud e‑posti aadressil saadetud teade loetakse Lepinguosalise ja/või Faktoori poolt kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval.
  3. Juhul, kui Lepinguosaline ja/või Faktoor on Lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma aadressi või faksi numbrit või e‑posti aadressi ning ei ole sellest teist Lepinguosalist ja/või Faktoori informeerinud, loetakse teade Lepinguosalise ja/või Faktoori poolt kättesaaduks, kui see on edastatud Lepingus märgitud aadressile. Kõik teated, mis edastatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, taganemisest ja/või ülesütlemisest, peavad olema kirjalikus vormis (v.a kohustuse täitmise meeldetuletused, mis võivad olla edastatud ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis).
 11. LEPINGUDOKUMENDID

  1. Lepingu lahutamatuteks osadeks on Eritingimused, Lepingu üldtingimused, Maksegraafik(ud), ning muud Lepingu täiendused, muudatused ning lisad.
  2. Lepingu üldtingimused kehtivad ulatuses, milles need ei ole vastuolus Eritingimustega. Eritingimuste ja üldtingimuste vastuolu korral kohaldatakse Eritingimustes kokkulepitud tingimusi.
  3. Lepingupooled ja Faktoor on kokku leppinud, et juhul, kui Ostja on Faktooriga ühte kontserni kuuluva AS LHV Pank (registrikood 10539549) klient, kohaldatakse Lepingus reguleerimata küsimustele ka AS LHV Pank üldtingimusi. AS LHV Pank üldtingimused on kättesaadavad AS LHV Pank teenindussaalides ning AS LHV Pank veebilehel www.lhv.ee.
 12. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  1. Lepingule (sealhulgas selle sõlmimisele, täitmisele ja sellest tekkivatele vaidlustele) kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
  2. Kõik Lepingu alusel Ostja ja/või Müüja ja/või Faktoori vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.
  3. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtute poolt. Lepinguosalised on kokku leppinud, et esimese astme kohtuks vaidluste lahendamisel on Harju Maakohus. Käesolevas punktis sätestatud kohtualluvuse kokkulepe kohaldub ulatuses ning tingimusel, et see ei ole konkreetse vaidluse puhul seaduse imperatiivsete sätetega keelatud.
  4. Ostja kinnitab, et ta on nõus Lepingust tulenevatele suhetele Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisega ning vaidlusküsimuste lahendamisega Harju Maakohtus (sealhulgas ka juhul, kui Ostja elab või asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki või viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada).
  5. Ostjal on õigus oma õiguste kaitseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti poole (Pronksi 12, 10117 Tallinn).