Fondi varast tuleneva hääleõiguse teostamise poliitika

Kehtib alates 16.01.2015

 1. Üldsätted

  1. Käesolev Aktsiaseltsi LHV Varahaldus (edaspidi LHV) poliitika sätestab LHV poolt valitsetavate fondide või fondide, mida LHV juhib teenuseosutamise lepingu algusel, (edaspidi fondid) varasse kuuluvate aktsiatega või muude hääleõigust andvate väärtpaberitega (edaspidi aktsiad) seotud hääleõiguse teostamise poliitika.
  2. Fondid võivad omada kokku kuni 10% ühe emitendi hääleõigusega aktsiatest. Hääleõiguse kasutamine on üks investorite õigustest ning peamisest viisist kaasa rääkida ettevõtte, kuhu on investeeritud, arengus. LHV teostab hääleõigust vajadusel enda nimel, kuid fondide arvel ning lähtudes fondide ja nende investorite parimatest huvidest.
  3. Hääleõiguse mõistlik kasutamine peaks fondidele ja nende investoritele tooma pikemas perspektiivis positiivset finantsilist kasu. Hääleõiguse kasutamise teel soodustatakse paremat ettevõtete ühingujuhtimist ning ettevõtete poolt vastutuse võtmist. Hääleõiguse kasutamisega mõjutatakse ettevõtteid suurendama läbipaistvust ning informatsiooni avalikustamist.
  4. Fondi investori nõudel avalikustab LHV tasuta investorile käesoleva poliitika alusel rakendatud meetmete üksikasjad.
  5. Käesolev poliitika vaadatakse üle vähemalt kord aastas.
 2. Aktsiatega seonduvate oluliste sündmuste jälgimine

  1. Aktsiatega seonduvaid olulisi sündmusi jälgib väärtpaberihalduse spetsialist fondid depositooriumi edastatava info põhjal ning edastab vastava info vajadusel LHV fondide var investeerimisega tegelevale üksusele. Fondide puhul, mida LHV juhib teenuseosutamis lepingu alusel, jälgib olulisi sündmusi fondi fondivalitseja või viimase poolt määratud isik, ke edastab vastava info vajadusel LHV fondide vara investeerimisega tegelevale üksusele.
  2. Käesolevas punktis sätestatut kohaldatakse lisaks aktsiatele ka muudele hääleõigust andvatel väärtpaberitele.
 3. Hääleõiguse teostamine

  1. LHV teostab hääleõigust fondide vara hulka kuuluva aktsia osas ühiselt, arvestades seejuures punktis 4.2.2 sätestatut. Hääleõigust teostatakse fondide investorite parimaid huve silmas pidades, võttes sealjuures arvesse fondide investeerimispoliitikaid ning –eesmärke.
  2. Hääleõiguse teostamine otsustatakse sarnaselt investeerimisotsuse tegemisele. Iga hääleõiguse teostamist hinnatakse eraldi, arvestades punktis 3.6 sätestatut.
  3. Fondide varasse kuuluvate väärtpaberitega seotud hääleõiguse teostamise õigus on seadusest tulenevalt LHV juhatuse liikmetel.
  4. LHV juhatus volitab fondi fondijuhti või mõnda muud töötajat või muud isikut, kes pakub hääleõiguse teostamise teenust (proxy voting), vastava fondi varasse kuuluvate aktsiatega seonduvat hääleõigust teostama.
  5. LHV võib otsustada jätta hääleõiguse teostamata olukorras, kus LHV hinnangul kaasneksid hääleõiguse teostamisega (sh hääleõiguse teostamise aluseks oleva analüüsi teostamine) põhjendamatult suured kulud ning hääleõiguse teostamata jätmine ei kahjusta fondide investorite huve.
  6. LHV ei pea hääleõiguse teostamist hindama olukorras, kus kõigi fondide vara hulgas on vähem kui 0,5% vastava ettevõtte aktsiatest.
  7. LHV vastavuskontrolli üksus peab registrit hääleõiguse teostamisega seotud asjaolude kohta.
 4. Huvide konflikti ennetamine ja juhtimine

  1. Hääleõiguse teostamisele eelnevalt selgitab LHV välja võimaliku huvide konflikti olemasolu fondi investorite ning LHV või hääleõiguse teostamisega seotud isiku huvide vahel.
  2. Huvide konflikti olemasolu hindamisel selgitab LHV välja järgneva:
   1. kas LHV-l või hääleõiguse teostamisega seotud isikul või LHV-ga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatel äriühingutel võib olla isiklik huvi konkreetse hääletustulemuse vastu, võttes seejuures arvesse:
    1. kas hääleõiguse teostamisega seotud isik omab vastava ettevõtte poolt emiteeritud väärtpabereid või on muul moel ettevõttega seotud;
    2. kas ettevõte, mille fondi varasse kuuluvate aktsiate suhtes hääleõigust teostatakse, omab LHV poolt valitsetava fondi osakuid või aktsiaid.
   2. Juhul kui väärtpaber, millega seoses hääleõigust teostatakse, kuulub rohkem kui ühe LHV poolt valitsetava fondi vara hulka, tuleb hinnata hääleõiguse teostamisel tekkida võivat huvide konflikti erinevate fondide osakuomanike huvide vahel.
  3. Juhul kui eksisteerib oluline huvide konflikti olukord, toimub hääletamine vastavuskontrolli üksuse poolt LHV juhatusele esitatud erakorralist protseduuri järgides. Vastavuskontrolli üksus võib hääleõiguse teostamisega seonduva otsuse tegemise anda investeerimisüksuse töötajatest koosnevale selleks otstarbeks loodavale komiteele või näha ette hääleõiguse teostamise vastavalt sõltumatu kolmanda isiku otsusele, kellele on huvide konflikti olukorda ning fondi investeerimiseesmärke ja põhiprintsiipe tutvustatud.
  4. Juhul kui vastavuskontrolli üksus olukorra hindamise järel leiab, et huvide konflikti olukorda ei ole võimalik punktis 4.3 sätestatud või muid asjakohaseid meetmeid kasutusele võttes võimalik lahendada, jätab LHV vastavatest väärtpaberitest tuleneva hääleõiguse teostamata.
  5. Tuvastatud huvide konfliktide olukordade ning nendega seotud täpsemate asjaolude kohta peab vastavuskontrolli üksus registrit. Registrisse märgitakse vähemalt järgnev informatsioon:
   1. äriühing, mille aktsiate või muude väärtpaberitega seoses hääleõiguse teostamise õigus LHV-l fondide varasse kuuluvatest väärtpaberitest tulenevalt on;
   2. hääleõiguse teostamise kuupäev;
   3. huvide konflikti põhiolemus;
   4. huvide konflikti ennetamiseks või juhtimiseks kasutusele võetavad meetmed.
 5. Hääleõiguse teostamine tüüpilistes olukordades

  1. Tüüpiliste aktsionäride üldkoosolekute või erakorraliste koosolekute päevakorrapunktide puhul teostab LHV üldjuhul hääleõigust vastavalt allpool toodule.
  OtsusedPooltVastuSõltuvalt olukorrast
  Aastaaruande heakskiitmine positiivse audiitori otsusegax
  Audiitori valimine järgmiseks perioodiks (Big 4 ettevõte)x
  Juhtkonna tasustamine optsiooniprogrammi läbix
  Põhikirja muutusedx
  Kaitsemeetmete rakendamine ettevõtte ülevõtmise vastux
  Kaitsemeetmete kaotamine ettevõtte ülevõtmise vastux
  ESG printsiipide täitmise parandaminex
  Börsil noteerimise lõpetaminex
  Poliitiliste annetuste kohta raporteeriminex
  Kapitalistruktuuri efektiivsemaks muutmine läbi:
  Dividendide maksex
  Kapitali tagastus investoritelex
  Uue kapitali kaasaminex
  Uue kapitali kaasamine suunatud pakkumise käigusx
  Nõukogu:
  Nõukogu liikmete tagasikutsuminex
  Uute nõukogu liikmete valiminex
  Iseseisvate nõukogu liikmete lisanduminex
  Nõukogu tasustamise muutusedx