Fondi varast tuleneva hääleõiguse teostamise poliitika

Kehtib alates 01.05.2019

 1. Üldsätted

  1. Käesolev Aktsiaseltsi LHV Varahaldus (edaspidi LHV) poliitika sätestab LHV poolt valitsetavate fondide või fondide, mida LHV juhib teenuseosutamise lepingu algusel, (edaspidi fondid) varasse kuuluvate aktsiatega või muude hääleõigust andvate väärtpaberitega (edaspidi aktsiad) seotud hääleõiguse teostamise poliitika.
  2. Hääleõiguse kasutamine on üks investorite õigustest ning peamisest viisist kaasa rääkida ettevõtte, kuhu on investeeritud, arengus. LHV teostab hääleõigust vajadusel enda nimel, kuid fondide arvel ning lähtudes fondide ja nende investorite parimatest huvidest.
  3. Hääleõiguse mõistlik kasutamine peaks fondidele ja nende investoritele tooma pikemas perspektiivis positiivset finantsilist kasu. Hääleõiguse kasutamise teel soodustatakse paremat ettevõtete ühingujuhtimist ning ettevõtete poolt vastutuse võtmist. Hääleõiguse kasutamisega mõjutatakse ettevõtteid suurendama läbipaistvust ning informatsiooni avalikustamist.
  4. Fondi investori nõudel avalikustab LHV tasuta investorile käesoleva poliitika alusel rakendatud meetmete üksikasjad.
  5. Käesolev poliitika vaadatakse üle vähemalt kord aastas ning vajadusel otsustatakse poliitika muutmine.
 2. Aktsiatega seonduvate oluliste sündmuste jälgimine

  1. Aktsiatega seonduvaid olulisi sündmusi jälgib väärtpaberihalduse spetsialist fondide depositooriumi edastatava info põhjal ning edastab vastava info vajadusel LHV fondide vara investeerimisega tegelevale üksusele. Fondide puhul, mida LHV juhib teenuseosutamise lepingu alusel, jälgib olulisi sündmusi fondi fondivalitseja või viimase poolt määratud isik, kes edastab vastava info vajadusel LHV investeerimisüksusele.
  2. Käesolevas punktis sätestatut kohaldatakse lisaks aktsiatele ka muudele hääleõigust andvatele väärtpaberitele.
 3. Hääleõiguse teostamine

  1. LHV teostab reeglina hääleõigust fondide vara hulka kuuluva aktsia osas erinevate fondide eest ühiselt. Hääleõigust teostatakse fondide investorite parimaid huve silmas pidades, võttes sealjuures arvesse fondide investeerimispoliitikaid ning –eesmärke.
  2. Fondide varasse kuuluvate väärtpaberitega seotud hääleõiguse teostamise õigus on seadusest tulenevalt LHV juhatuse liikmetel. Üldjuhul juhatuse liige hääleõigust ise ei teosta, vaid volitab fondi fondijuhti või mõnda muud töötajat või muud isikut, kes pakub hääleõiguse teostamise teenust (proxy voting), vastava fondi varasse kuuluvate aktsiatega seonduvat hääleõigust teostama.
  3. LHV võib otsustada jätta hääleõiguse teostamata olukorras, kus LHV hinnangul kaasneksid hääleõiguse teostamisega (sh hääleõiguse teostamise aluseks oleva analüüsi teostamine) põhjendamatult suured kulud või kui hääleõiguse teostamata jätmine ei kahjusta fondide investorite huve.
  4. LHV ei pea hääleõiguse teostamist hindama olukorras, kus kõigi fondide vara hulgas on vähem kui 1% vastava ettevõtte aktsiatest.
  5. LHV vastavuskontrolli üksus peab registrit hääleõiguse teostamisega seotud asjaolude kohta.
 4. Huvide konflikti ennetamine ja juhtimine

  1. Hääleõiguse teostamisele eelnevalt selgitab LHV välja võimaliku huvide konflikti olemasolu fondi investorite ning LHV või hääleõiguse teostamisega seotud isiku huvide vahel.
  2. Huvide konflikti olemasolu hindamisel selgitab LHV välja järgneva:
   1. kas LHV-l või hääleõiguse teostamisega seotud isikul või LHV-ga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatel äriühingutel võib olla isiklik huvi konkreetse hääletustulemuse vastu, võttes seejuures arvesse:
    1. kas hääleõiguse teostamisega seotud isik omab vastava ettevõtte poolt emiteeritud väärtpabereid või on muul moel ettevõttega seotud;
    2. kas ettevõte, mille fondi varasse kuuluvate aktsiate suhtes hääleõigust teostatakse, omab LHV poolt valitsetava fondi osakuid või aktsiaid.
  3. Juhul kui eksisteerib oluline huvide konflikti olukord, hindab LHV, kas huvide konflikti on võimalik maandada ja kui mitte, jätab LHV vastavatest väärtpaberitest tuleneva hääleõiguse teostamata.
  4. Tuvastatud huvide konfliktide olukordade ning nendega seotud täpsemate asjaolude kohta peab vastavuskontrolli üksus registrit. Registrisse märgitakse vähemalt järgnev informatsioon:
   1. äriühing, mille aktsiate või muude väärtpaberitega seoses hääleõiguse teostamise õigus LHV-l fondide varasse kuuluvatest väärtpaberitest tulenevalt on;
   2. hääleõiguse teostamise kuupäev;
   3. huvide konflikti põhiolemus;
   4. huvide konflikti ennetamiseks või juhtimiseks kasutusele võetavad meetmed.
 5. Hääleõiguse teostamine tüüpilistes olukordades

  1. Tüüpiliste aktsionäride üldkoosolekute või erakorraliste koosolekute päevakorrapunktide puhul teostab LHV üldjuhul hääleõigust vastavalt allpool toodule.

  | Otsused | Poolt | Vastu | Sõltuvalt olukorrast |
  |:---|:---:|:---:|:---:|
  | Aastaaruande heakskiitmine positiivse audiitori otsusega | x | | |
  | Audiitori valimine järgmiseks perioodiks (Big 4 ettevõte) | x | | |
  | Juhtkonna tasustamine optsiooniprogrammi läbi | | | x |
  | Põhikirja muutused | | | x |
  | Kaitsemeetmete rakendamine ettevõtte ülevõtmise vastu | | x | |
  | Kaitsemeetmete kaotamine ettevõtte ülevõtmise vastu | x | | |
  | ESG printsiipide täitmise parandamine | x | | |
  | Börsil noteerimise lõpetamine | | x | |
  | Poliitiliste annetuste kohta raporteerimine | x | | |
  | Kapitalistruktuuri efektiivsemaks muutmine läbi: | | | |
  | Dividendide makse | x | | |
  | Kapitali tagastus investoritele | x | | |
  | Uue kapitali kaasamine | | | x |
  | Uue kapitali kaasamine suunatud pakkumise käigus | | x | |
  | Nõukogu: | | | |
  | Nõukogu liikmete tagasikutsumine | | | x |
  | Uute nõukogu liikmete valimine | | | x |
  | Iseseisvate nõukogu liikmete lisandumine | x | | |
  | Nõukogu tasustamise muutused | | | x |