Finantsportaali kasutajatingimused

 1. Üldinfo

  1. LHV foorumi kasutamise reeglid (edaspidi Reeglid) kohalduvad kõikidele foorumitele ning nende alamfoorumitele (edaspidi Foorum), mis asuvad AS-i LHV Pank (edaspidi LHV) veebilehel fp.lhv.ee (edaspidi Veebileht).
  2. Foorumi kasutamisega kinnitab kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult. Kui Reeglites sätestatu läheb vastuollu kehtivate õigusaktidega, kohaldatakse viimaseid.
  3. Käesolevates Reeglites sätestatut kohaldatakse mõistlikus ulatuses ka kommentaaridele, mis on postitatud Veebilehel olevate uudiste ja artiklite juurde.
 2. Foorumi vahendusel kättesaadav informatsioon

  1. Enne mistahes finantstoote või -teenuse kasutamist, millele Foorumis viidatakse, tuleks kasutajal tutvuda vastava toote või teenuse tingimuste ja hinnakirjaga ning vajadusel küsida lisainfot LHV klienditoelt. Investeerimisfondide puhul tuleks tutvuda vastava fondi prospekti ning olemasolul lihtsustatud prospektiga.
  2. Kuigi LHV on teinud omalt poolt kõik võimaliku, et Foorumis sisalduv LHV töötajate poolt postitatud informatsioon (sealhulgas väärtpaberite hindu ja tehingustatistikat puudutav informatsioon) oleks täpne ja täielik, ei garanteeri LHV informatsiooni õigsust ega vastuta sellise informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.
  3. Foorumis sisalduvad LHV töötajate poolt postitatud väärtpaberiturgude ülevaated ning kommentaarid, seisukohad ja prognoosid väärtpaberite hindade muutuste ja väärtpaberiturgude üldiste suundumuste kohta kajastavad LHV subjektiivset hinnangut selliste tulevikus saabuvate asjaolude suhtes. LHV-l ei lasu mingit vastutust seoses mainitud ülevaadete, kommentaaride, seisukohtade ja prognoosidega ning nende kasutamisest tulenevate võimalike kahjudega. Foorumis sisalduvad ülevaated, kommentaarid, seisukohad ja prognoosid ei ole käsitatavad investeerimissoovitustena, kui ei ole otseselt teisiti sätestatud.
  4. Kasutaja kinnitab Foorumit kasutades, et ei tee oma investeerimisotsuseid ainult selliste ülevaadete, kommentaaride, seisukohtade ja prognooside põhjal.
  5. Foorum, samuti nagu Veebileht, ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele, kes on sellise riigi kodanikud, residendid või alalised elanikud, mille seadused keelavad Veebilehe (sh Foorumi) kasutamise. Isikud, kellele on keelatud Veebilehel leiduva info kasutamine või kes ei ole kindlad, et neile see keelatud ei ole, peaksid Veebilehelt lahkuma.
 3. Postitustele esitatavad nõuded

  1. Kasutaja vastutab iseseisvalt ja täielikult kasutaja poolt Foorumi vahendusel edastavate andmete ja/või materjalide sisu eest ning nende vastavuse eest Reeglites ja kehtivates õigusaktides sätestatule.
  2. Foorumis ei tohi postitada kolmandate isikute personaalseid andmeid vastavate isikute nõusolekuta.
  3. Foorumis ei tohi postitada teateid, mis:
   1. riivavad või kahjustavad kolmandate isikute õigusi, mille sisu võib kahjustada teiste turuosaliste huve ja/või on väärtpaberiturgude manipulatsioon;
   2. on vastuolus üldtunnustatud kõlblus- ja moraalinormidega;
   3. on solvava, diskrimineeriva või kuritegevusele õhutava sisuga.
  4. Foorumis ei tohi postitada ühesuguse sisuga mitmekordseid postitusi ning sisutuid ja/või teemaväliseid kommentaare.
  5. Kasutaja ei algata uut teemat ilma eelnevalt kontrollimata, kas samal või väga sarnasel teemal on varem arutletud. Juhul kui kasutaja sellist teemat ei leia, on tal õigus algatada uus teema, pidades seejuures silmas, et teema pealkiri võimalikult täpselt vastaks selle sisule.
  6. Foorumis võib kasutaja esitada ainult sellist materjali, mille autoriõigus tal on või mille esitamiseks tal muul alusel õigus on. Kasutaja, kes esitab selliseid materjale, loetakse nõustunuks sellega, et esitatud materjale elektrooniliselt või muul moel säilitatakse, levitatakse ning avaldatakse.
  7. Foorumisse võib lisada pilte, pidades silmas punktis 3.6 sätestatut.
  8. Foorumis ei ole lubatud teha reklaami ilma LHV eelneva loata. Foorumi administraatoritel on õigus omal äranägemisel eemaldada kõik sellised postitused, milles tehakse reklaami või milles sisaldub link kolmandate isikute internetilehekülgedele.
 4. Reeglite rikkumine

  1. LHV-l on õigus käesolevates Reeglites sätestatud nõuetele mittevastavad või muul põhjusel LHV hinnangul Foorumisse mitte sobivad postitused hoiatuseta ning viivitamata eemaldada. Seejuures ei ole LHV-l kohustust postituse teinud kasutajale selgitada, millises osas postitus nõuetele ei vastanud.
  2. LHV-l on õigus piirata/lõpetada kasutaja õigus Foorumit kasutada või sulgeda vastava kasutaja kasutajakonto LHV finantsportaalis juhul kui LHV hinnangul on kasutaja oluliselt või korduvalt käesolevates Reeglites sätestatut rikkunud.
 5. Vastutuse piirang

  1. Foorumi sisu on kasutamiseks põhimõttel “nagu on”. LHV ei anna mingeid garantiisid Foorumi ega selles leiduva info sisu kohta. LHV ei ole vastutav kahju eest, mis tuleneb Foorumi kasutamisest isegi juhul, kui LHV oli Foorumis leiduva vea olemasolust teadlik.
  2. Foorumis olevaid linke kolmandate isikute internetilehekülgedele ei käsitleta LHV heakskiiduna sellistel lehekülgedel pakutavatele teenustele või toodetele. Selliste linkide kasutamine toimub kasutaja enda riisikol ning LHV ei vastuta selliste lehekülgede sisu, kättesaadavuse või kasutamise eest ning lingi kasutamisest Foorumi kasutajale tekkiva võimaliku kahju eest.
 6. Autoriõigus

  1. Kogu Foorumis sisalduv informatsioon kuulub LHV-le, kui ei ole teisiti sätestatud.
  2. Foorumis sisalduvate ülevaadete, kommentaaride, seisukohtade, prognooside ja muu informatsiooni reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma LHV eelneva kirjaliku loata on keelatud.
 7. Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

  1. Foorumi kasutamisele ning käesolevatele Reeglitele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik vaidlused, mis tulenevad Veebilehe kasutamisest ja Kasutajatingimustest, on allutatud Eesti Vabariigi kohtutele.