Ettevõtluskonto tingimused

Kehtivad alates 20.03.2019

 1. Üldsätted

  1. Lepingu alusel kohustub Pank avama Kliendile Ettevõtluskonto, hoidma Ettevõtluskontol Kliendi raha ja tegema Maksetehinguid Lepingus kokkulepitud tingimustel.
  2. Tingimused on Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti.
  3. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Tingimustele ka Panga Üldtingimustest ja makseteenuse lepingu tingimustest, sealhulgas nendes tingimustes viidatud muudest dokumentidest, kui see ei ole vastuolus Tingimuste ja Lepinguga. Klient on Üldtingimustega ja makseteenuse lepingu tingimustega tutvunud ning on teadlik sealt tulenevatest Kliendi kohustustest ja Panga õigustest.
  4. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. Lepingus kasutatavad mõisted

  1. Tingimustes kasutatakse lisaks Panga Üldtingimustes ja makseteenuse lepingu tingimustes avatud mõistetele järgmisi mõisteid alljärgnevas tähenduses:
   1. MTA on Eesti Maksu- ja Tolliamet;
   2. Ettevõtluskonto on füüsilise isiku nimel Pangas avatud konto, millele kantakse teenuse osutamise ja kauba müügi eest saadud summad (ettevõtlustulu), millelt arvestatakse Ettevõtlustulu maksu;
   3. Ettevõtlustulu maks on seaduses sätestatud määraga riiklik maks, mida makstakse ettevõtlustulult.;
   4. Leping on Ettevõtluskonto leping;
   5. Tingimused on käesolevad Ettevõtluskonto tingimused.
 3. Kliendi kinnitused

  1. Lepingu sõlmimisega Klient kinnitab, et:
   1. ta on õigusvõimeline füüsiline isik koos kõikide õigustega Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;
   2. ta ei tegutse samal või sarnasel tegevusalal füüsilisest isikust ettevõtjana;
   3. ta ei ole käibemaksukohuslane;
   4. kõik Ettevõtluskontole laekuvad summad on ettevõtlustulu seaduse (ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse, ETLM) mõistes ning nimetatud laekumised on maksustavad Ettevõtlustulu maksuga;
 4. Konto kasutamine

  1. Klient võib oma nimel avada mitu Ettevõtluskontot, kui see ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega.
  2. Lepingu sõlmimisega annab Klient Pangale tähtajatu korralduse Lepingu kehtivuse ajal broneerida kõikidelt Ettevõtluskontole laekunud summadelt Ettevõtlustulu maks ning teha makseid MTA kontole Ettevõtlustulu maksu summa ulatuses hiljemalt Ettevõtlustulu maksu broneerimisele järgneva kalendrikuu 10. (kümnendaks) kuupäevaks (edaspidi Kliendi korraldus). Lepingu sõlmimisega loetakse Kliendi korralduse alusel tehtavad maksed võlaõigusseaduse tähenduses autoriseerituks.
  3. Pank broneerib Ettevõtlustulu maksu kõikidelt Ettevõtluskontole laekunud summadelt.
  4. Pank saadab Ettevõtluskontole laekunud summa kohta andmed MTA-le maksukohustuse arvutamiseks. MTA teavitab Panka Ettevõtlustulu maksu suurusest iga Ettevõtluskontole laekunud summa kohta.
  5. Pärast Tingimuste punktis 4.4 nimetatud MTA teavituse saamist teostab Pank makse MTA kontole MTA poolt arvutatud ja Pangale edastatud Ettevõtlustulu maksu summas.
  6. Pank edastab MTA-le Ettevõtluskontole laekunud summa ja teeb makseid MTA kontole eurodes. Juhul, kui Ettevõtluskontole laekub summa muus valuutas kui euro, arvutab Pank Ettevõtluskontole laekunud summa eurodesse Eesti Panga määratud vahetuskursi alusel. Juhul, kui Ettevõtluskontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid eurodes makse tegemiseks MTA kontole, ei konverteeri Pank automaatselt Ettevõtluskontol olevaid muus valuutas summasid eurodeks.
  7. Klient tagab Ettevõtluskontol piisavate rahaliste vahendite olemasolu eurodes Kliendi korralduse täitmiseks.
  8. Kui Ettevõtluskontol ei ole Ettevõtlustulu maksu tasumiseks piisavalt rahalisi vahendeid, jätab Pank Kliendi korralduse täitmata ning teavitab sellest Klienti. Pank ei täida Kliendi korraldust teistelt Pangas avatud Kontodelt.
  9. Vaatamata punktis 4.8 sätestatule on Pangal õigus kontrollida Ettevõtluskontot ning juhul, kui Ettevõtluskontole on laekunud piisavalt rahalisi vahendeid Ettevõtlustulu maksu summas makse tegemiseks MTA kontole, täita Kliendi korraldus.
  10. Kui Ettevõtluskonto kohta on mitu Kliendi korraldust, kuid Ettevõtluskontol olevatest rahalistest vahenditest ei jätku kõikide Kliendi korralduste täitmiseks, otsustab nende täitmise järjekorra Pank.
  11. Ettevõtluskontol ei ole lubatud teha väärtpaberitehinguid ja Ettevõtluskontot ei ole võimalik kasutada investeerimiskontona tulumaksuseaduse tähenduses.
  12. Pank ei osuta Lepingu täitmise raames Kliendile maksu- ega õigusnõustamise teenust.
  13. Pank edastab MTA-le teavet Lepingu sõlmimise, lõppemise ja Kliendi korralduse tagasivõtmise kohta ning iga Ettevõtluskontole laekunud summa kohta.
 5. Vastutus

  1. Pooled vastutavad oma kohustuste rikkumise eest vastavalt Tingimustes, Üldtingimustes, makseteenuse lepingus ja õigusaktides sätestatule.
  2. Pank vastutab Kliendi korralduse alusel tehtavate maksete õigeaegse ja täieliku teostamise eest. Pank ei vastuta maksete teostamata jätmise või osalise teostamise eest juhul, kui teostamata jätmine või osaline teostamine oli tingitud piisavate rahaliste vahendite puudumisest Ettevõtluskontol.
  3. Pank ei vastuta, kui Ettevõtluskontolt on debiteeritud Ettevõtlustulu maks vales summas või kui Ettevõtlustulu maks on debiteeritud Ettevõtluskontole laekunud summadelt, millelt Ettevõtlustulu maksu ei arvestata. Kliendil on õigus Ettevõtlustulu maksu arvestamine vaidlustada õigusaktides sätestatud korras MTA-s.
  4. Pank ei vastuta punktis 4.8 nimetatud teavituse mitte kohalejõudmise eest, kui selle tingis Kliendi poolt Pangale esitatatud aegunud või valed kontaktandmed
  5. Pank ei ole Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel maksu kinnipidaja maksukorralduse seaduse mõistes ning Pangale ei laiene maksu kinnipidaja kohustused.
 6. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine

  1. Leping jõustub selle Poolte poolt allakirjutamise hetkel ning on sõlmitud tähtaega määramata.
  2. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Tingimusi, kui ta teatab muudatustest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Kliendil on nimetatud 2 (kahe) kuu jooksul õigus Leping koheselt ja tasuta üles öelda. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
  3. Kliendil on õigus igal ajal Leping üles öelda.
  4. Tingimuste punktis 4.2 nimetatud Kliendi korralduse tagasivõtmisega Kliendi poolt loetakse Leping lõppenuks.
  5. Pangal on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette.
  6. Lisaks Üldtingimustest, makseteenuse lepingu tingimustest või õigusaktidest tulenevatele muudele alustele on Pangal õigus Leping erakorraliselt etteteatamata üles öelda, kui Klient ei vasta Tingimuste punktis 3.1 nimetatud tingimustele.
 7. Lepingu lõppemise tagajärjed

  1. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist Kliendi korralduse alusel Ettevõtluskontolt broneeritud Ettevõtlustulu maksu debiteerimist.
  2. Pärast Lepingu lõppemist Ettevõtluskontole laekunud summadelt ei arvestata Ettevõtlustulu maksu summat.
  3. Lepingu lõppemisele järgneva kalendrikuu 10. (kümnenda) kuupäeva seisuga loetakse kõik Ettevõtluskontoga seotud lepingud lõppenuks ja neist lepingutest tulenevate kohustuste täitmise tähtaeg saabunuks.
  4. Suletud Ettevõtluskontot ei saa uuesti avada.