Krediitkaardi lepingueelne teave

 1. Informatsioon, mis on oluline enne krediitkaardi lepingu sõlmimist

  Siit leiad informatsiooni selle kohta, millised on sinu õigused ja kohustused, kui otsustad sõlmida krediitkaardi lepingu ja hakkad kasutama krediitkaarti. Pane tähele, et kirjeldatud tingimused ei ole siduvad. Kui sõlmid krediitkaardi lepingu, kehtivad konkreetses lepingus kokkulepitud tingimused.

  Enne krediitkaardi lepingu sõlmimist peaksid:
  (i) endale selgeks tegema võetava kohustusega seotud riskid – mõtle veel korra läbi, kas krediitkaart on sinu vajaduste ja võimalustega sobiv krediiditoode;
  (ii) loe kindlasti läbi lepingu tingimused sh teenuse tüüptingimused ja tutvu teabelehega;
  (iii) tutvu muude tingimuste ja dokumentidega, millele on sõlmitava lepingu tingimustes viidatud, nt LHV Panga üldtingimused ja makseteenuse lepingu tingimused;
  (iv) hinda muu hulgas ka seda, kas suudad kasutatud krediidilimiidi tagasi maksta, kui sinu sissetulekud peaksid vähenema või kohustused suurenema.

  Vajaduse korral pöördu selgituste, nõu või lisateabe saamiseks LHV Panga või muu vastava valdkonna spetsialisti poole.

 2. Krediidi kasutamine

  Krediidilimiiti saad kasutama hakata koheselt pärast kaardi aktiveerimist ja krediitkaardi lepingu allkirjastamist. Krediitkaardi kättesaamiseks võid sa ise valida, kas tuled kaardile järgi LHV Panga kliendikontorisse või tellid kaardi postiga koju. LHV Partner krediitkaardile saad järgi minna ka Tallinna/Tartu Kaubamaja klienditeenindusse (infoletti). Krediitkaardi saad sa aktiveerida ja ühtlasi krediitkaardi lepingu sõlmida kaardi kättesaamisel. Kui oled krediitkaardi postiga koju tellinud, siis saad sa kaardi aktiveerida ja lepingu sõlmida ka internetipangas.

 3. Lepingust taganemine

  Krediitkaardi lepingu sõlmimisega ei kaasne veel automaatselt kohustusi. Kohustus tekib krediidilimiidi kasutamise hetkel. Seega, isegi kui oled krediitkaardi lepingu sõlminud ja krediitkaardi ära tellinud, ei kohusta see sind krediidilimiiti kasutama. Kui otsustad, et ei soovi krediitkaardi kasutamisega kaasnevat kohustust kanda, on sul võimalik kasutamata krediidilimiidiga krediitkaardi leping igal ajal lõpetada ja krediitkaart sulgeda. Lisaks on sul õigus 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest krediitkaardi lepingust taganeda eeldusel, et esitad enne tähtaja möödumist kirjaliku taganemisteate lepingus määratud aadressile. Taganemisõiguse kasutamine tähendab, et pead viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul arvates taganemise teate LHV Pangale esitamisest, tagastama kogu kasutatud krediidilimiidi ja tasuma taganemise päevani kogunenud intressi. Vastasel juhul loetakse, et sa ei ole Lepingust taganenud.

 4. Intressi arvestamine

  Intress on tasu, mida maksad LHV Pangale krediidilimiidi kasutamise eest. Intressi tuleb tasuda kasutatud krediidilimiidi eest vastavalt lepingus kokku lepitud intressimäärale (intressi suurus protsentides aasta kohta). Intressi arvestamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust kuus ja 360-päevasest aastast.

  Lepingusse märgitud intressimäär on fikseeritud ning sõltub konkreetse krediitkaardi tingimustest, valitud toote hinnakirjapaketist ja sinu maksevõimest või varasemast maksekäitumisest. LHV Pangal on õigus lepingusse märgitud intressi ka muuta, kuid sellisel juhul teavitab LHV Pank sind sellest kindlasti kaks kuud ette.

 5. Kasutatud krediidilimiidi tagasimaksmine ja intressi ning teenustasude tasumine

  Sul on krediitkaardi lepingu kehtivuse jooksul õigus ise valida, kui suures summas ja mis tähtajal sa kasutatud Krediidilimiiti LHV Pangale tagasi maksad (välja arvatud juhul, kui kasutad määratud tagasimaksega krediitkaarti). Kasutatud krediidilimiidi tagasi maksmiseks võid ise teha vabalt valitud ajal ja summas kandeid limiidikontole (krediitkaardi kontole) või võid määrata igakuise automaatse tagasimakse summa. Kui määrad automaatse tagasimakse summa, peab pank maksepäeval sinu lepingusse märgitud LHV kontolt (arvelduskontolt) kinni sinu poolt valitud tagasimakse summa või eelmise kuu lõpuni tehtud (panka jõudnud) ja veel tagasi maksmata tehingute summa, kui see on väiksem. Kui Kontol ei ole maksepäeval piisavalt raha automaatse tagasimakse tasumiseks, siis peab LHV Pank sinu kontolt automaatseks tagasimakseks nii palju kui kontol raha on, automaatsest tagasimaksest puudu jääv summa jääb kasutatud krediidilimiidi hulka ning sellelt arvestatakse edasi intressi. Sinu poolt määratud automaatse tagasimakse summa tasumine maksepäeval ei ole kohustuslik ja selle mittetasumist ei loeta võlgnevuseks. Samuti saad automaatse tagasimakse määra igal ajal internetipangas muuta.

  Intress eelmisel kuul kasutatud krediidilimiidi eest ja teenustasud (kui on määratud hinnakirjas) peetakse sinu lepingusse märgitud LHV kontolt (arvelduskontolt) kinni maksepäeval. Sinu kohustus on tagada, et õigel päeval on vastaval kontol olemas piisav summa intressi ja teenustasude tasumiseks.

  Kui kasutad määratud tagasimaksega krediitkaarti, peab LHV Pank maksepäeval sinu lepingusse märgitud LHV kontolt (arvelduskontolt) kinni kogu eelmisel kuul kasutatud krediidilimiidi (kasutatud krediidilimiidi ennetähtaegne tagastamine ei ole võimalik ja kasutatud krediidilimiidilt ei arvestata intressi).

  Krediitkaardi leping on tähtajatu. Kui soovid lepingut lõpetada, pead kõigepealt tagasi maksma kogu kasutatud krediidilimiidi ja tasuma sellelt arvestatud intressi. Siiski, juhime sinu tähelepanu asjaolule, et krediitkaardi kehtivusaeg on kolm aastat, mille järel on sul võimalik kaarti pikendada või uus tellida. Isegi kui sa otsustad, et ei soovi uut kaarti tellida, jääb sulle kohustus kasutatud krediidilimiidi tagastamise ja intresside tasumise osas.

  Kõik lepingu kohaselt tasumisele kuuluvad summad peame kinni sinu lepingus märgitud LHV kontolt (arvelduskontolt),erandjuhtudel kaardiga seotud limiidikontolt (krediitkaardi kontolt). Kui sul ei ole tagasimakse päeval sel kontol piisavalt vahendeid krediitkaardi lepingu alusel tasumisele kuuluvate summade tasumiseks, võtame ettenähtud summa võimaluse korral maha sinu teis(t)elt LHV Pangas avatud konto(de)lt.

  Kui sinu konto(de)l ei ole maksepäeval piisavalt raha makse jaoks ette nähtud valuutas, võime summa maha arvata ka teistes valuutades, konverteerides summa vastavalt konverteerimise ajal LHV Pangas kehtivatele valuutakurssidele. Kui sinu konto(de)l on erinevaid valuutasid, määrab nende kasutamise järjekorra LHV Pank.

  Infot kehtivate valuutakursside kohta saate:
  (i) internetipangast;
  (ii) LHV Panga kliendikontoritest;
  (iii) klienditoe telefonilt 6 800 400 ja chat’ist.

  Oluline on teada, et väljaspool eurotsooni arveldades laekuvad teated krediitkaardiga tehtud toimingute eest LHV Pangale eurodes või eurodesse konverteerituna. Sel juhul määrab kursi rahvusvaheline kaardiorganisatsioon toimingu LHV Panka esitamise päeval, millest tulenevalt võib kurss muutuda ka sulle ebasobivas suunas.

 6. Krediitkaardi lepinguga seotud muud kulud

  Krediitkaardi eest tuleb sul tasuda igakuist kuutasu vastavalt LHV Panga hinnakirjas toodud määrale. Kui kasutad krediitkaardiga kaasnevaid lisateenuseid (nt sularaha väljavõtmine, infopäring pangaautomaadis (saldo ja tehingute väljavõte jne), tuleb sul nende eest tasuda eraldi vastavalt LHV Panga hinnakirjale. Krediitkaardi esmane väljastamine, uuendamine ja sulgemine on tasuta. Krediitkaartidega seotud muud tasud (muuhulgas kaardi asendamise tasu ja hädaabikaardi väljastamise tasu) on määratud LHV Panga hinnakirjas.

  LHV Pangal on õigus nõuda suletud kaardi kasutamise eest trahvi.

 7. Lepingu muutmine

  LHV Pangal on õigus krediitkaardi lepingut ühepoolselt muuta, teatades sulle sellest vähemalt kaks kuud ette. Muudetud tingimustega saad tutvuda LHV Panga kliendikontoris, LHV Panga veebilehel, internetipangas või muul LHV Panga määratud viisil.

  Sul on õigus lepingu muutmisega mitte nõustuda ja krediitkaardi leping LHV Panga määratud tähtaja jooksul üles öelda. Kui sa selle aja jooksul lepingut üles ei ütle, loetakse, et nõustud LHV Panga poolt tehtud muudatustega.

 8. Lepingu rikkumise võimalikud tagajärjed

  Kui oled sõlminud krediitkaardi lepingu ja oled selles kokkulepitud tingimusi mingil põhjusel rikkunud, võib juhtuda, et pead kandma täiendavaid kulusid:

  (i) viivis ja/või trahv;
  (ii) võla menetlemise kulud (nt võlateate saatmise tasu jms);
  (iii) krediidilimiidi lepingu ülesütlemisega seotud kulud;
  (iv) muud krediitkaardi lepingu ja sellega seotud lepingute täitmisega seotud kulud (nt inkasso, kohtu-, täite- või pankrotimenetlusega seotud kulud).

  LHV Panga hinnakirjaga saad tutvuda veebilehel www.lhv.ee/hinnakiri. Kui krediitkaardi lepingus märgitud LHV kontol (arvelduskontol) ei ole maksepäeval piisavalt raha krediitkaardi lepingus määratud kohustuslike maksete jaoks, on LHV Pangal õigus alates järgmisest päevast hakata puudujäävalt summalt LHV Panga hinnakirja järgi arvestama viivist. Viivise arvestamine lõpeb päeval, kui tasutud on kõik tasumisele kuuluvad summad.

 9. Lepingu ülesütlemine

  Sul on õigus krediitkaardi leping igal ajal korraliselt üles öelda, teatades sellest LHV Pangale vähemalt üks kuu ette.
  LHV Pangal on õigus krediitkaardi leping igal ajal korraliselt üles öelda, teatades sulle sellest vähemalt kaks kuud ette.
  Teatud juhtudel on LHV pangal õigus krediitkaardi leping erakorraliselt ja ilma etteteatamata üles öelda. LHV Pank võib sinu
  krediitkaardi lepingu erakorraliselt ja ilma etteteatamata muuhulgas üles öelda, kui:

  (i) sa oled krediitkaardi taotlemisel esitanud valeandmeid või jätnud esitamata sulle teadaolevad lepingu täitmist mõjutavad andmed;
  (ii) sa oled rikkunud lepingus toodud maksekohustust (krediitkaardi lepingu alusel ei ole maksnud intressi või teenustasusid; määratud tagasimaksega krediitkaardi lepingu alusel ei ole maksnud tagasi kasutatud krediidilimiiti või teenustasusid), ega tasu võlga ka kahe nädala jooksul pärast LHV Pangalt vastava võlanõude saamist;
  (iii) sa ei täida muid krediitkaardilepingust või LHV Panga või selle tütarettevõtetega sõlmitud teistest lepingutest tulenevaid kohustusi.

  Krediitkaardi lepingu lõppemisel tuleb sul tagasi maksta kogu kasutatud krediidilimiit ja tasuda sellelt arvestatud intress. Lisaks on LHV Pangal õigus nõuda tasumata viiviste ja trahvide tasumist ning teiste lepingust tulenevate kohustuste täitmist.

 10. Kuidas vältida võlgade tekkimist?

  Eelpool esitatud informatsioon ja selgitused on sinu jaoks olulised, kui kaalud krediitkaardi taotlemist ja krediitkaardi lepingu sõlmimist. Krediitkaart on kohustus, mille omamisega on alati olemas oht võlgade tekkimiseks. Seega, palume sul eeltoodut põhjalikult kaaluda ja juhul, kui sul tekib raskusi oma kohustuste täitmisega või sul tekib muid antud teemaga seotud lisaküsimusi, võta kindlasti LHV Pangaga ühendust.

  Kui sul tekkis küsimusi või vajad täiendavat informatsiooni, helista palun LHV Panga klienditoe telefonil 6 800 400 või kirjuta aadressil info@lhv.ee.