Partner pangakaardi lepingu tingimused

Kehtivad alates 13.01.2018

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Partner Pangakaardi leping (edaspidi Leping) reguleerib AS LHV Pank (edaspidi Pank), Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i (edaspidi Kaubamaja) ja Panga kliendi (edaspidi Klient) vahelisi suhteid Panga, Kaubamaja ja kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste kasutamisel Panga poolt väljastatava elektroonilise maksevahendi ehk kaardi abil.
  2. Käesolevad Partner Pangakaardi lepingu tingimused (edaspidi Tingimused) on Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti (Pank ja Klient ei saa teisiti kokku leppida Kaubamaja poolt kehtestatud Partnerprogrammi tingimuste osas).
  3. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank, Kaubamaja ja Klient lisaks Tingimustele ka Panga Üldtingimustest, makseteenuse lepingu tingimustest, sealhulgas neis tingimustes viidatud muudest dokumentidest ja Kaubamaja poolt kehtestatud Partnerprogrammi tingimustest. Partnerprogrammi tingimused on kättesaadavad Kaubamaja veebilehel www.partnerkaart.ee. Eelnimetatud tingimuste ja dokumentide vastuolu korral lähtutakse Tingimustest. Klient on kõigi eelnimetatud tingimustega tutvunud ning on teadlik ja nõustub neist tulenevate Poolte õiguste ja kohustustega.
  4. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. MÕISTED

  1. Tingimustes kasutatakse lisaks Panga Üldtingimustes ja makseteenuse lepingu tingimustes avatud mõistetele järgmisi mõisteid alljärgnevas tähenduses:
   1. Kaardi kasutaja on füüsilisest isikust Klient või muu Panga nõuetele vastav füüsiline isik, kellele Pank on Kliendi soovil Kaardi kasutada andnud.
   2. Kaart on Panga omandis olev elektrooniline maksevahend, mille abil Kaardi kasutaja saab teha Panga poolt määratud korras Toiminguid Kontol olevate vahendite arvelt (ehk kasutada Kaarti deebetkaardina) või Krediidikontol olevate vahendite arvelt (ehk kasutada Kaarti krediitkaardina juhul, kui Pank ja Klient on sõlminud Krediidilimiidi lepingu). Kaarti väljastab Pank koostöös Kaubamajaga ning Kaarti on ühtlasi võimalik kasutada ka Kaubamaja kontserni kliendikaardina (Partnerkaart).
   3. Kaubamaja kontsern on Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439), Kaubamaja AS (registrikood 12305124), Selver AS (registrikood 10379733), OÜ Kulinaaria (registrikood 12304610), AS TKM King (registrikood 10256976), Aktsiaselts VIKING MOTORS (registrikood 10042784) ja OÜ TKM Beauty Eesti (registrikood 11432276).
   4. Konto on Lepingus fikseeritud Kliendi arvelduskonto Pangas.
   5. Krediidikonto on Kliendi Kontoga seotud konto, millelt saab kasutada Krediidilimiiti Toimingute tegemiseks, ülekannete tegemiseks Kontole ning Toimingute ja ülekannetega seotud kulude ja tasude tasumiseks juhul, kui Pank ja Klient on sõlminud Krediidilimiidi lepingu.
   6. Krediidilimiidi leping on Kliendi ja Panga vahel eraldi sõlmitav leping, mille alusel Pank võimaldab Kliendile Krediidikontol Krediidilimiidi kasutamist.
   7. Krediidilimiit on Krediidilimiidi lepingus kokkulepitud piirsumma eurodes, mille ulatuses annab Pank Kliendile Krediidikontol krediiti. Juhul, kui Kliendi ja Panga vahel Krediidilimiidi lepingut sõlmitud ei ole on Krediidilimiit 0 (null) eurot.
   8. Limiit on piirsumma eurodes, mille ulatuses võib Kaardi kasutaja päevas või kuus Toiminguid teha. Limiidid määratakse ühise summana Kontole ja Krediidikontole.
   9. Maksepäev on iga kuu 10. kuupäev. Maksepäeval debiteerib Pank Kliendi Kontot Lepingus ja Hinnakirjas kehtestatud tasude ulatuses.
   10. Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon on Mastercard Worldwide.
   11. Terminal on Panga nõuetele vastav sularahaautomaat, makseterminal või muu süsteem (sealhulgas interneti keskkond), mille kaudu Kaardi Kasutaja saab Toiminguid teha.
   12. Toiming on Kaardi abil Terminali kaudu Kontol või Krediidikontol olevate vahendite kasutamine sularaha väljavõtmiseks, kaupade või teenuste eest tasumiseks, info saamiseks või muu Kaardiga seotud toiming.
 3. KAARDI KASUTAMINE JA TOIMINGU TEOSTAMISEKS KONTO VALIMINE

  1. Kaardiga on õigustatud Toiminguid tegema üksnes Kaardi kasutaja. Kui Klient ja Kaardi kasutaja on erinevad isikud, on Klient kohustatud Kaardi kasutajale tutvumiseks edastama Lepingu (sh Tingimused ja Partnerprogrammi tingimused), Üldtingimused, makseteenuse lepingu tingimused ja muud asjakohased Teenusetingimused ning vastutab nende täitmise eest Kaardi kasutaja poolt.
  2. Kaardi väljastamisel antakse Kaardi kasutajale personaalsed Kaardi Turvaelemendid (PIN-kood), mida käsitletakse Toimingute tegemisel Kaardi kasutaja allkirjana.
  3. Pangal on õigus edastada Kliendi soovil Kaart, mis ei ole aktiveeritud ning Kaardi Turvaelemendid Kliendile posti teel Kliendi poolt Pangale antud aadressil. Kaardi kättesaamisel on Klient kohustatud veenduma, et nii Kaardi kui ka Kaardi Turvaelementide ümbrikut ei ole avatud ega kahjustatud. Kaardi aktiveerimiseks tuleb Kliendil pöörduda Panga kontorisse või Kaubamaja müügikohtade Tallinna kaubamaja või Tartu kaubamaja klienditeenindusse või Internetipanka.
  4. Kaardi Kasutaja võib hakata Kontol või Krediidikontol Toiminguid tegema alates Kaardi aktiveerimisest, kui Kontol või Krediidikontol on vabu vahendeid Toimingute tegemiseks. Krediidilimiiti saab Klient kasutama hakata pärast Kliendi ja Panga vahel Krediidilimiidi lepingu sõlmimist Krediidilimiidi lepingus kokkulepitud ajast ja tingimustel.
  5. Kaart on seotud Konto ja Krediidikontoga. Kliendi soovil võib Konto ja Krediidikontoga olla seotud mitu Kaarti.
  6. Toimingu tegemiseks peab Kaardi kasutaja esmalt valima, kas ta soovib teha Toimingu Kontolt või Krediidikontolt. Kui Kaardi kasutaja soovib teha Toimingu Kontolt, tuleb tal Toimingu tegemisel Terminalis (va interneti keskkonnas) valida vastav tunnus (näiteks „Debit“ või „D“ või „Deebet“ vms) või interneti keskkonnas sisestada Kaardi number Kaardi esiküljelt. Kui Kaardi kasutaja soovib teha Toimingu Krediidikontolt, tuleb tal Toimingu tegemisel Terminalis (va interneti keskkonnas) valida vastav tunnus (näiteks „Credit“ või „C“ või „Krediit“ või „K“ vms) või interneti keskkonnas sisestada Kaardi number Kaardi tagaküljelt. Kui Terminal Toimingu tegemisel eelpool kirjeldatud valikut teha ei võimalda, saab Toimingut teha ainult Kontolt.
  7. Kliendil, Kaardi kasutajal või kolmandal isikul on õigus Krediidikontole igal ajal soovitud summas (ja ainult eurodes) ülekandeid teha. Krediidikontole laekunud summa arvestatakse Kliendi poolt Krediidilimiidi lepingu alusel kasutatud Krediidilimiidi tagasimaksmiseks ning selle võrra vabaneb Krediidilimiit uuteks Toiminguteks (juhul kui Krediidilimiidi leping on sõlmitud). Krediidilimiidi kasutamata osa ja Krediidikontole täiendavalt ülekantud summad moodustavad Krediidikonto vabad vahendid. Krediidikonto positiivsele saldole Panga poolt intressi ei maksta.
  8. Kaardi Kasutajal on õigus Toiminguid teha Konto või Krediidikonto vabade vahendite ja Lepingus määratud Limiitide piires.
  9. Pank nõuab Kaardi kasutamisel Kaardi kasutajalt Tugevat autentimist.
  10. Kui Kaardi kasutaja on andnud nõusoleku Toimingu teostamiseks, siis ei ole Kliendil või Kaardi kasutajal õigust Toimingu eest tasutu tagastamisele, välja arvatud juhul, kui vastavat teenust osutanud isik on Toimingu eest tasutu tagastamisega nõus või kui Imperatiivsetest Normidest ei tulene teisiti.
  11. Kaarti teenindava isiku nõudmisel on Kaardi kasutaja kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi ning nõustuma selle andmete ülesmärkimisega.
  12. Klient aktsepteerib, et kõik Toimingud, mis on tehtud Kaardi kasutaja poolt või kasutades Kaardi Turvaelemente, kehtivad Panga suhtes õigetena (on sealhulgas autoriseeritud võlaõigusseaduse tähenduses) ja kuuluvad Panga poolt täitmisele.
  13. Pangal on õigus Kaardi kasutaja poolt tehtud Toiming jätta täitmata, kui:
   1. Kliendi Konto on blokeeritud või arestitud;
   2. Kaart on kehtetu või suletud või Kaardi kasutamine on blokeeritud;
   3. Toimingu (sealhulgas Toimingutega seotud tasude ja kulude) summa ületab Lepinguga kehtestatud Limiidi kasutamata osa või Krediidilimiidi kasutamata osa (juhul kui Krediidilimiidi leping on sõlmitud), välja arvatud juhul, kui selleks kasutatakse Krediidikonto vabu vahendeid;
   4. Kontol ei ole Toimingu tegemiseks ning Toimingutega seotud tasude ja kulude tasumiseks piisavalt vabu vahendeid;
   5. muul Üldtingimustest või õigusaktidest tuleneval alusel.
  14. Pangal on õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida Kaardi kasutamine, kui:
   1. Klient või Kaardi Kasutaja ei täida nõuetekohaselt ühte või mitut Lepingust tulenevat kohustust;
   2. Kliendi Konto on blokeeritud või arestitud;
   3. Pangale on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et Kaart on kättesaadavaks või Kaardi Turvaelemendid on teatavaks saanud isikule, kellel ei ole õigust Kaarti kasutada;
   4. Kaardi kasutamine võib olla seotud Kliendi või Kaardi kasutaja poolse pettusega;
   5. esineb Tingimustes, Üldtingimustes või Teenusetingimustes toodud blokeerimise alus.
  15. Kui Lepingu punktist 3.14 tulenev Kaardi blokeerimise alus ära ei lange, on Pangal õigus Kaart sulgeda.
  16. Kliendil või Kaardi kasutajal on igal ajal õigus nõuda Pangalt Kaardi kasutamise blokeerimist või sulgemist.
  17. Kaarti, mis on blokeeritud või mis on suletud või kehtetu, ei tohi kasutada.
  18. Kui Imperatiivsetest Normidest ei tulene teisiti, ei vastuta Pank Kliendile ega muule kolmandale isikule (sh Kaardi kasutajale) tekkinud kahju eest, mis seondub Kaardi kasutamise blokeerimise või Kaardi sulgemisega Panga poolt vastavalt Tingimustele. Seda ka juhul, kui Pank on heas usus ebaõige teate alusel tõkestanud Kaardi kasutamise.
  19. Pangal on õigus Kaardiga seotud Toimingute tegemiseks kaasata kolmandaid isikuid [sh Kaubamaja kontserni äriühingud, krediidiasutused, Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon või Pankade Kaardikeskus (Nets Estonia AS)]. Pank ei vastuta nimetatud isikute tegevuse või tegevusetuse eest.
  20. Pangal on õigus määrata Limiitide ja ühekordse Toimingu minimaalne ja maksimaalne summa.
  21. Pangal ja/või Kaubamajal on õigus ilma Kliendi või Kaardi kasutaja eelneva nõusolekuta laiendada või lisada või muuta Kliendile või Kaardi kasutajale pakutavaid Kaardiga seotud lisateenuseid ja -hüvesid või lõpetada nimetatud lisateenuste ja -hüvede pakkumine või kehtestada kõikidele nimetatud teenustele ja hüvedele Hinnakirja või Partnerprogrammi tingimustega teenuste ja hüvedega seotud teenustasusid.
  22. Kui Klient kasutab Kaarti Kaubamaja kliendikaardina (Partnerkaardina), siis kehtivad Kaardile Partnerprogrammi tingimused arvestades Tingimustest tulenevaid erisusi.
 4. KAARDI KASUTAMISE TURVANÕUDED

  1. Kaardi kasutaja on kohustatud:

   1. Kasutama Kaarti vastavalt Lepingule ja tegema kõik endast oleneva, et hoida Kaart mehhaaniliste vigastuste, kõrge temperatuuri, elektromagnetvälja toime, kopeerimise, muutmise vms eest;
   2. mitte andma Kaarti edasi kolmanda(te)le isiku(te)le, v.a. makse vastuvõtjale Toimingute tegemise ajaks;
   3. kasutama Kaarti ainult „Mastercard“ logoga tähistatud Terminalis ja järgima Toimingute tegemisel Terminali poolt antavaid või sellel kirjas olevaid juhiseid. Pank ei vastuta kahjude eest, mis tekkisid Lepingu käesoleva punkti rikkumise tõttu;
   4. mitte kasutama Kaarti ebaseaduslikul eesmärgil, sh selliste kaupade ja teenuste ostmiseks, mis on kehtivate õigusaktidega keelatud;
   5. teatama Pangale koheselt Toimingute tegemist takistavatest vigadest või häiretest;
   6. täitma muid Lepingust ja võlaõigusseadusest tulenevaid kohustusi.
  2. Toimingute tegemise turvalisuse tagamiseks on Kaardi kasutajal soovitatav perioodiliselt vahetada Kaardi Turvaelemente, kui Panga poolt on vastav kord ja perioodid kehtestatud ning vastavad võimalused loodud.

  3. Klient või Kaardi kasutaja on kohustatud tagama, et ükski isik, kellel ei ole õigust Kaarti kasutada, ei saaks teada või enda valdusesse Kaarti või Kaardi Turvaelemente. Kaardi kasutaja peab tegema kõik endast oleneva, et hoida Kaart või Kaardi Turvaelemendid kaitstuna, sh jätma Turvaelemendid meelde, mitte jäädvustama Turvaelemente ühelegi andmekandjale ja hoidma Turvaelemente hoolsusega, mis ei võimalda nende kasutamist Kolmandate isikute poolt (sh hävitama Turvaelemente sisaldava paberi viivitamatult pärast Turvaelementide meeldejätmist).

  4. Kui Kaarti on autoriseerimata või valesti kasutatud või kui Kaart või Kaardi Turvaelemendid on kaotatud või varastatud või Turvaelemendid on saanud või võivad olla saanud teatavaks kolmandale isikule, kes pole nende kasutamiseks õigustatud, on Kaardi kasutaja või Klient kohustatud sellest viivitamatult Pangale teatama telefonil, mille number ja vastuvõtmise ajad on avaldatud Panga Veebilehel.

  5. Punktis 4.4 nimetatud teabe saamisel teeb Pank kõik endast oleneva, et peatada Kaardi edasine kasutamine (sealhulgas sulgeb Kaardi).

  6. Pangal või Kaarti teenindaval isikul on õigus keelduda Toimingu tegemisest või Kaart ära võtta, kui Kaarti või Kaardi Turvaelemente on kasutatud ebaõigesti või kui Pangal või Kaarti teenindaval isikul tekib kahtlus Kaardi kasutaja isikusamasuse suhtes.

 5. MAKSEKOHUSTUS

  1. Pangal on õigus Kontolt debiteerida kõik Kaardiga Kontol tehtud Toimingute summad, Panga Hinnakirjas kehtestatud Kaardi kasutamisega ehk Toimingutega seotud tasud, eelkõige kuid mitte ainult pangaautomaadist sularaha väljavõtmise tasu, pangaautomaadi kaudu Konto saldo või Konto väljavõtte vaatamise tasu. Kui Klient teeb Toimingu Krediidikontol on Pangal õigus Krediidikontolt lisaks Kaardiga Krediidikontol tehtud Toimingute summadele debiteerida Krediidikontolt Hinnakirjas sätestatud Kaardi kasutamisega ehk Toimingutega seotud tasud, eelkõige kuid mitte ainult pangaautomaadist sularaha väljavõtmise tasu, pangaautomaadi kaudu Krediidikonto saldo või Toimingute väljavõtte vaatamise tasu.
  2. Pank debiteerib Toimingu summa ja Toimingutega seotud tasud ja kulud Kontolt või Krediidikontolt üldjuhul Toimingu Panka jõudmise päeval, kuid Pangal on õigus Toimingu summa või Lepingus kokkulepitud tasud debiteerida Kontolt või Krediidikontolt ka muul Panga poolt määratud päeval.
  3. Pangal on õigus Kontolt debiteerida Hinnakirjas kehtestatud tasud, eelkõige kuid mitte ainult Kaardi väljastamise tasu, asendamise tasu, kuutasu, suletud Kaardi kasutamise tasu. Kaardi väljastamise tasu või Kaardi asendamise tasu debiteerib Pank Kontolt Kaardi (sh uue Kaardi) tellimisele järgneva kuu Maksepäeval, Kaardi kuutasu igakuiselt arvestamise aluseks olevale kuule järgneva kuu Maksepäeval ning suletud Kaardi kasutamise tasu Panga poolt määratud päeval.
  4. Lisaks Hinnakirjas kehtestatud tasudele on Pangal õigus debiteerida Kontolt või Krediidikontolt ka Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni poolt arvestatud lisatasud ning võimaliku konverteerimistasu. Nõuded väljaspool euroala Kaardiga tehtud Toimingute kohta laekuvad Pangale Rahvusvaheliselt kaardiorganisatsioonilt eurodes või konverteerituna eurodesse. Konverteerimise kursi määrab Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon Toimingu Panka edastamise päeval.
  5. Pank debiteerib Lepingu alusel Kliendi Poolt Pangale tasumisele kuuluvad summad Kliendi Kontolt või Krediidikontolt ilma Kliendi täiendavate korraldusteta. Klient on kohustatud tagama, et Kontol või Krediidikontol oleks Lepingu punktis 5 nimetatud summade debiteerimiseks piisavalt vabu rahalisi vahendeid (eurodes). Kui Pangal ei ole Lepingus kokkulepitud päeval võimalik Kontot või Krediidikontot debiteerida seoses vabade vahendite puudumisega, siis loetakse, et Klient ei ole Lepingust tulenevat maksekohutust täitnud ning Pangal on õigus blokeerida Kaardi kasutamine teatades sellest esimesel võimalusel Kliendile. Pank lõpetab Kaardi kasutamise blokeerimise mõistliku aja jooksul pärast blokeerimise aluseks olnud asjaolude kõrvaldamist või ära langemist.
  6. Lepingus kokkulepitud maksete tasumata jätmisel kohustub Klient maksma tekkinud võlgnevuselt Hinnakirjas sätestatud määras viivist ja võlamenetlustasu. Täiendavalt võivad Kliendile lisanduda võla sissenõudekulud (sh sissenõudeteenuse osutaja tasud või kohtukulud või kohtutäituri tasud).
 6. TEAVE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE TEOSTATUD TOIMINGUTE KOHTA

  1. Pank teeb väljavõtte Kliendi või Kaardi kasutaja poolt teostatud Toimingute, Toimingutega seotud kulude ning Kliendi poolt Pangale tasutud Hinnakirjajärgsete tasude kohta Kliendile kättesaadavaks elektroonilises vormis Internetipanga vahendusel (Konto või Krediidikonto või vastava Kaardi väljavõte).
  2. Klient on kohustatud koheselt kontrollima tehtud Toimingute õigsust. Kõik autoriseerimata või valesti täidetud Toiminguga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viivitamatult, kuid mitte hiljem kui makseteenuse lepingus toodud tähtaja jooksul.
  3. Kõik muud pretensioonid ja vaidlused Kliendi, Kaardi kasutaja ja Panga vahel lahendatakse Üldtingimustes sätestatud korras. Kui Pank ja Klient ei jõua Lepinguga seotud lahkarvamuste lahendamisel kokkuleppele, lahendab vaidluse Pangaasukoha järgne kohus, kui Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti või kui Imperatiivsetest Normidest ei tulene teisiti. Kõik Kaardi Kaubamaja kliendikaardina (Partnerkaardina) kasutamisest tulenevad pretensioonid ja vaidlused lahendatakse Kliendi, Kaardi kasutaja ja Kaubamaja vahel.
  4. Kliendil on vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks võimalik pöörduda ka Tarbijakaitseameti (aadress: Pronksi 12, Tallinn 10117, telefon: +372 62 01 707, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee, veebileht: tarbijakaitseamet.ee) juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.
  5. Klient kinnitab, et ta on nõus Lepingust tulenevatele suhetele Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisega ning vaidlusküsimuste lahendamisega Eesti kohtus (sealhulgas ka juhul kui Klient elab või asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki).
 7. VASTUTUS

  1. Pooled vastutavad oma kohustuste rikkumise eest vastavalt Tingimustes, Üldtingimustes, makseteenuse lepingus ja õigusaktides sätestatule.
  2. Kui kadunud või varastatud Kaarti või Kaardi Turvaelemente kasutades on tehtud võlaõigusseaduse tähenduses autoriseerimata makse ning ei esine seaduses sätestatud vastutust välistavaid asjaolusid, vastutab Klient kuni Pangale aktsepteeritaval viisil teatamiseni tekkinud kahju eest, kuid mitte rohkem kui 50 eurole vastava summa ulatuses. Klient vastutab ka juhul, kui Kaarti või Turvaelemente on kasutatud muul õigustamatul viisil ja Klient või Kaardi kasutaja ei ole Kaarti või Turvaelemente nõuetekohaselt hoidnud. Käesolevas punktis sätestatud summalist piirangut ei kohaldata juhul, kui seoses autoriseerimata maksega on tegemist Kliendi- või Kaardi Kasutajapoolse pettusega või kui Klient või Kaardi kasutaja rikkus tahtlikult või raske hooletuse tõttu:
   1. kohustust kasutada Kaarti või Turvaelemente nende väljastamise ja kasutamise tingimuste kohaselt, muu hulgas kohustust teha alates Kaardi või Turvaelementide saamisest kõik vajaliku, et hoida Kaart ja selle kasutamist võimaldavad Turvaelemendid kaitstuna;
   2. kohustust teatada viivitamata Pangale või tema poolt sel eesmärgil teatavaks tehtud kolmandale isikule Kaardi või Turvaelemendi kadumisest, vargusest ja Kaardi autoriseerimata või valesti kasutamisest pärast sellest teadasaamist;
   3. ühte või mitut Kaardi või Turvaelemendi väljastamise ja kasutamise tingimust.
  3. Pank ei vastuta Toimingute tegemisse kaasatud kolmandate isikute eest, Kaardiga makstud kauba või teenuse eest, samuti juhul kui Kaarti keeldutakse Toimingu tegemiseks vastu võtmast.
  4. Kõikide Partnerprogrammist tulenevate Kliendi õiguste (sh nende kasutamise võimaldamise) ja Kaubamaja poolsete kohustuste täitmise eest vastutab Kliendi või Kaardi kasutaja ees üksnes Kaubamaja vastavalt Partnerkaardi tingimustes sätestatule. Pank ei vastuta ühelgi juhul Kaubamaja eest, kui Kaubamaja ei täida Parnerprogrammi tingimustest tulenevaid kohustusi või kui Klient või Kaardi kasutaja arvatakse välja Kaubamaja Partnerprogrammist (sh Kliendi või Kaardi kasutaja omal soovil) või Kaarti ei ole võimalik kasutada Kaubamaja kliendikaardina (Partnerkaardina) või Kaardile ei kehti Partnerprogrammi tingimused.
  5. Kõikide Tingimustest, Panga Üldtingimustest, makseteenuse lepingu tingimustest, sealhulgas neis tingimustes viidatud muudest dokumentidest ja Kaardi kasutamisest (va Partnerprogrammiga seotu) tulenevate õiguste (sh nende kasutamise võimaldamise) ja Panga poolsete kohustuste täitmise eest vastutab Kliendi või Kaardi kasutaja ees üksnes Pank. Kaubamaja ei vastuta ühelgi juhul Panga eest, kui Pank ei täida Tingimustest, Panga Üldtingimustest, makseteenuse lepingu tingimustest, sealhulgas neis tingimustes viidatud muudest dokumentidest tulenevaid kohustusi või kui Klient või Kaardi kasutaja ei saa Kaarti kasutada (va Partnerprogrammist tulenevad õigused) või kui Pank keeldub uut Kaarti väljastamast jne.
 8. KAARDI KEHTIVUS JA UUE KAARDI VÄLJASTAMINE

  1. Kaart kehtib Kaardile märgitud kuu viimase päevani (kaasa arvatud).
  2. Pangal on õigus Kaardi kehtivusaja lõppemisel valmistada uus Kaart. Pank teavitab Klienti või Kaardi kasutajat uue Kaardi kättesaamise ajast või kohast.
  3. Pangal on õigus Kaardi kehtivusaja lõppemisel või kui Klient taotleb uut Kaarti (asenduskaarti), uut Kaarti mitte valmistada või väljastada, kui Klient või Kaardi kasutaja on rikkunud mõnda Lepingust tulenevat kohustust või Kaardi kasutamise tingimust või kui Klient ei vasta enam Panga poolt kehtestatud tingimustele.
  4. Kui Klient või Kaardi kasutaja ei soovi uut Kaarti, kohustub ta sellest Panka teavitama kirjalikult või muul Panga poolt aktsepteeritud viisil vähemalt 2 (kaks) kuud enne Kaardile märgitud kuu viimast päeva.
  5. Kui Klient või Kaardi kasutaja ei võta Kaarti Pangalt vastu või ei aktiveeri Kaarti 6 (kuue) kuu jooksul alates Kaardi valmistamisest, siis Kaart suletakse ja hävitatakse, kusjuures Kliendi Kontolt Panga Hinnakirja järgi debiteeritud teenustasusid Kliendile ei tagastata.
  6. Kaardi kasutaja kohustub mitte kasutama kehtetut, suletud või muul viisil kasutamiskõlbmatut Kaarti ning tagastama sellise kaardi Pangale 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates Kaardi sulgemisest, kehtetuks või muul viisil kasutuskõlbmatuks muutumisest.
 9. LEPINGU JÕUSTUMINE, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

  1. Leping jõustub selle sõlmimisest ning on tähtajatu.
  2. Kliendil on õigus taotleda Pangalt Panga poolt määratud korras ja piirides Limiitide muutmist. Sellisel juhul on Pangal õigus muuta (sh suurendada) Limiite vastavat Lepingu muutmise lisa sõlmimata.
  3. Pangal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi, teatades sellest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Kliendil on nimetatud 2 (kahe) kuu jooksul õigus Leping koheselt ning tasuta üles öelda. Kui Klient nimetatud tähtaja jooksul lepingut üles ei ütle, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
  4. Kliendil on õigus Leping korraliselt üles öelda teatades sellest Pangale vähemalt 1 (üks) kuu ette.
  5. Pangal on õigus leping korraliselt üles öelda, teatades sellest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette.
  6. Pangal on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda (sealhulgas Kaart sulgeda), kui:
   1. Klient jätab mistahes Lepingust tuleneva kohustuse (sh maksekohustuse) täitmata ka Panga poolt Kliendile antud 14 (neljateistkümne) päevase täiendava tähtaja jooksul.
   2. kõik Lepingu alusel väljastatud Kaardid on olnud suletud või Kaardi kasutamine on olnud blokeeritud järjest vähemalt 4 (neli) kuud;
   3. Kaart kaotab kehtivuse ja Klient või Kaardi kasutaja ei võta Pangalt Lepingu punktis 8.5. toodud tähtaja jooksul uut Kaarti vastu (sh ei aktiveeri uut Kaarti);
   4. Kaardiga ei ole tehtud Toiminguid vähemalt 6 (kuuel) järjestikusel kuul.
  7. Lisaks Tingimustes toodud juhtudele on Pangal õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda muudel Üldtingimustest, makseteenuse lepingust või õigusaktidest tulenevatel alustel ning juhul, kui Klient arvatakse välja Kaubamaja Partnerprogrammist Kliendi omal soovil või Kaubamaja algatusel.
  8. Leping lõpeb automaatselt Panga ja Kliendi vahel Konto suhtes sõlmitud makseteenuse lepingu lõppemisel.
  9. Pooltel on õigus Leping poolte kokkuleppel igal ajal lõpetada.
  10. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.
  11. Pank sulgeb Krediidikonto Lepingu lõppemisel, kuid mitte enne kui kogu Kliendi poolt kasutatud Krediidilimiit (juhul, kui Krediidilimiidi leping on sõlmitud) on Pangale täielikult tagasi makstud.
  12. Lepingu lõppemisel kannab Pank Krediidikonto positiivse saldo Kontole.
 10. LÕPPSÄTTED

  1. Pank ja Klient kohustuvad mitte avaldama Lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see osutub vajalikuks Kaardi ja Toimingute töötlemisega seotud asjaoludel või kui selles on kokkulepitud Lepingus.
  2. Pank, Kaubamaja ja Klient kohustuvad mitte avaldama Lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see osutub vajalikuks Kaardi ja Toimingute töötlemisega seotud asjaoludel või kui selles on kokkulepitud Lepingus. Klient annab Pangale ja Kaubamaja kontsernile nõusoleku vahetada omavahel teavet Lepingu, Kliendi, Kaardi kasutaja, Toimingu, Kaardi, Krediidilimiidi summa ja Krediidikonto vabade vahendite (sh kasutamata Krediidilimiit) summa kohta (Krediidilimiidi summa ja Krediidikonto vabade vahendite kohta annab Pank Kaubamaja kontsernile teavet juhul kui Krediidilimiidi leping on sõlmitud) ning töödelda saadud teavet Kliendile või Kaardi kasutajale Lepingu alusel teenuse või muu lisateenuse osutamiseks.
  3. Pank on õigustatud avaldama Lepinguga seotud teavet Toimingu, Kaardi, Kliendi ja Kaardi kasutaja kohta kolmandatele isikutele, kelle õigus infot saada tuleneb Üldtingimustest ja Panga Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetest.
  4. Kaubamaja Kontsern on õigustatud avaldama teavet Toimingu, Kaardi, Kliendi ja Kaardi kasutaja kohta kolmandatele isikutele, kelle õigus infot saada tuleneb Partnerprogrammi tingimustest ja õigusaktidest.
  5. Järelevalvet Panga tegevuse üle teostab Finantsinspektsioon (aadress: Sakala 4, 15030 Tallinn, telefon: 372 66 80 500, e‑post: info@fi.ee, veebileht: www.fi.ee).