Kuld-deebetkaardi lepingu tingimused

Kehtivad alates 25.09.2019

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Kuld-deebetkaardi leping (edaspidi Leping) reguleerib AS LHV Pank (edaspidi Pank) ja Panga kliendi (edaspidi Klient) vahelisi suhteid Panga ja kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste kasutamisel Panga poolt väljastatava elektroonilise maksevahendi ehk kaardi abil.
  2. Käesolevad Lepingu tingimused (edaspidi Tingimused) on Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti.
  3. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Tingimustele ka Panga Üldtingimustest ja makseteenuse lepingu tingimustest, sealhulgas neis tingimustes viidatud muudest dokumentidest. Klient on kõigi eelnimetatud tingimustega tutvunud ning on teadlik ja nõustub neist tulenevate Poolte õiguste ja kohustustega.
  4. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. MÕISTED

  1. Tingimustes kasutatakse lisaks Panga Üldtingimustes ja makseteenuse lepingu tingimustes avatud mõistetele järgmisi mõisteid alljärgnevas tähenduses:
   1. Kaardi kasutaja on füüsilisest isikust Klient või muu Panga nõuetele vastav füüsiline isik, kellele Pank on Kliendi soovil Kaardi kasutada andnud.
   2. Kaart on Panga omandis olev elektrooniline maksevahend, mille abil Kaardi kasutaja saab teostada Panga poolt määratud korras Toiminguid.
   3. Limiit on piirsumma eurodes, mille ulatuses võib Kaardi kasutaja päevas või kuus Toiminguid teostada;
   4. Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon on Mastercard Worldwide.
   5. Terminal on Panga nõuetele vastav sularahaautomaat, makseterminal või muu süsteem (sealhulgas interneti keskkond), mille kaudu Kaardi Kasutaja saab Toiminguid teha.
   6. Toiming on Kaardi abil Terminali kaudu Kaardiga seotud Kliendi Kontol olevate rahaliste vahendite kasutamine sularaha väljavõtmiseks, kaupade ja/või teenuste eest tasumiseks, info saamiseks või muu Kaardiga seotud toiming.
 3. KAARDI KASUTAMINE

  1. Kaardiga on õigustatud Toiminguid tegema üksnes Kaardi kasutaja. Kui Klient ja Kaardi kasutaja on erinevad isikud, on Klient kohustatud Kaardi kasutajale tutvumiseks edastama Lepingu (sh Tingimused), Üldtingimused, makseteenuse lepingu tingimused ja muud asjakohased Teenusetingimused ning vastutab nende täitmise eest Kaardi kasutaja poolt.
  2. Kaardi väljastamisel antakse Kaardi kasutajale personaalsed Kaardi Turvaelemendid (PIN-kood), mida käsitletakse Toimingute tegemisel Kaardi kasutaja allkirjana.
  3. Pangal on õigus edastada Kliendi soovil Kaart, mis ei ole aktiveeritud ning Kaardi Turvaelemendid Kliendile posti teel Kliendi poolt Pangale antud aadressil. Kaardi kättesaamisel on Klient kohustatud veenduma, et nii Kaardi kui ka Kaardi Turvaelementide ümbrikut ei ole avatud ega kahjustatud. Kaardi aktiveerimiseks tuleb Kliendil pöörduda Panga kontorisse või Internetipanka.
  4. Kaardi Kasutaja võib hakata Toiminguid tegema alates Kaardi aktiveerimisest.
  5. Kaart on seotud Kliendi Kontoga. Kliendi soovil võib Kliendi Kontoga seotud olla mitu Kaarti.
  6. Kaardi Kasutajal on õigus Toiminguid teha Kliendi Kontol olevate rahaliste vahendite ja Lepingus määratud Limiitide piires ning ainult "Mastercard" logoga tähistatud Terminalides.
  7. Pank nõuab Kaardi kasutamisel Kaardi kasutajalt Tugevat autentimist, välja arvatud lähiväljaside (Near Field Communication) seadmega tehtavatele Toimingutele määratud limiidi ulatuses, kui Kaardi kasutaja annab nõusoleku Toimingu teostamiseks Kaardiga lähiväljaside (Near Field Communication) seadme puudutamisega.
  8. Kui Kaardi kasutaja on andnud nõusoleku Toimingu teostamiseks, siis ei ole Kliendil ja/või Kaardi kasutajal õigust Toimingu eest tasutu tagastamisele, välja arvatud juhul, kui vastavat teenust osutanud isik on Toimingu eest tasutu tagastamisega nõus või kui Imperatiivsetest normidest ei tulene teisiti.
  9. Kaarti teenindava isiku nõudmisel on Kaardi kasutaja kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi ning nõustuma selle andmete ülesmärkimisega.
  10. Klient aktsepteerib, et kõik Toimingud, mis on tehtud Kaardi kasutaja poolt ja/või kasutades Kaardi Turvaelemente või sisestades interneti keskkonnas nõutud andmeid ja/või puudutades Kaardiga lähiväljaside (Near Field Communication) seadet, kehtivad Panga suhtes õigetena (on sealhulgas autoriseeritud võlaõigusseaduse tähenduses) ja kuuluvad Panga poolt täitmisele.
  11. Pangal on õigus Kaardi kasutaja poolt tehtud Toiming jätta täitmata, kui:
   1. Kliendi Konto on blokeeritud või arestitud;
   2. Kaart on kehtetu või suletud või Kaardi kasutamine on blokeeritud;
   3. Toimingu summa ületab Lepinguga kehtestatud Limiidi kasutamata osa;
   4. Kontol ei ole Toimingu teostamiseks ja Hinnakirja kohaste teenustasude maksmiseks piisavalt rahalisi vahendeid;
   5. muul Üldtingimustest või õigusaktidest tuleneval alusel.
  12. Pangal on õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida Kaardi kasutamine, kui:
   1. Pangale on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et Kaart on kättesaadavaks ja/või Kaardi Turvaelemendid on teatavaks saanud isikule, kellel ei ole õigust Kaarti kasutada;
   2. Kaardi kasutamine võib olla seotud Kliendi ja/või Kaardi kasutaja poolse pettusega;
   3. esineb Tingimustes, Üldtingimustes või Teenusetingimustes toodud blokeerimise alus.
  13. Kui Lepingu punktist 3.12. tulenev Kaardi blokeerimise alus ära ei lange, on Pangal õigus Kaart sulgeda.
  14. Kliendil ja/või Kaardi kasutajal on õigus nõuda Pangalt Kaardi kasutamise blokeerimist ja/või sulgemist.
  15. Kaarti, mis on blokeeritud või suletud või kehtetu, ei tohi kasutada.
  16. Kui Imperatiivsetest Normidest ei tulene teisiti, ei vastuta Pank Kliendile ega muule kolmandale isikule (sh Kaardi kasutajale) tekkinud kahju eest, mis seondub Kaardi kasutamise blokeerimise või Kaardi sulgemisega Panga poolt vastavalt Tingimustele. Seda ka juhul, kui Pank on heas usus ebaõige teate alusel tõkestanud Kaardi kasutamise.
  17. Pangal on õigus Kaardiga seotud Toimingute tegemiseks kaasata kolmandaid isikuid [sh krediidiasutused, Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon või Pankade Kaardikeskus (Nets Estonia AS)]. Pank ei vastuta nimetatud isikute tegevuse või tegevusetuse eest.
  18. Pangal on õigus määrata Kaardi Limiitide ja ühekordse Toimingu minimaalne ja maksimaalne summa.
  19. Pangal on õigus ilma Kliendi ja/või Kaardi kasutaja eelneva nõusolekuta pakkuda Kliendile ja/või Kaardi kasutajale Kaardiga seotud lisateenuseid ja -hüvesid ja/või lõpetada nimetatud lisateenuste ja -hüvede pakkumine ja/või kehtestada kõikidele nimetatud teenustele ja hüvedele Hinnakirjaga teenustasusid.
 4. KAARDI KASUTAMISE TURVANÕUDED

  1. Kaardi kasutaja on kohustatud:
   1. Kasutama Kaarti vastavalt Lepingule ja tegema kõik endast oleneva, et hoida Kaart mehhaaniliste vigastuste, kõrge temperatuuri, elektromagnetvälja toime, kopeerimise, muutmise vms eest;
   2. mitte andma Kaarti edasi kolmanda(te)le isiku(te)le, v.a. makse vastuvõtjale Toimingute tegemise ajaks;
   3. kasutama Kaarti ainult "Mastercard" logoga tähistatud Terminalis ja järgima Toimingute tegemisel Terminali poolt antavaid või sellel kirjas olevaid juhiseid. Pank ei vastuta kahjude eest, mis tekkisid Lepingu käesoleva punkti rikkumise tõttu;
   4. mitte kasutama Kaarti ebaseaduslikul eesmärgil, sh selliste kaupade ja teenuste ostmiseks, mis on kehtivate õigusaktidega keelatud;
   5. teatama Pangale koheselt Toimingute tegemist takistavatest vigadest või häiretest;
   6. täitma muid Lepingust ja võlaõigusseadusest tulenevaid kohustusi.
  2. Toimingute tegemise turvalisuse tagamiseks kohustub Kaardi kasutaja perioodiliselt vahetama Kaardi Turvaelemente, kui Panga poolt on vastav kord ja perioodid kehtestatud.
  3. Klient ja/või Kaardi kasutaja on kohustatud tagama, et ükski isik, kellel ei ole õigust Kaarti kasutada, ei saaks teada või enda valdusesse Kaarti ja/või Kaardi Turvaelemente. Kaardi kasutaja peab tegema kõik endast oleneva, et hoida Kaart ja/või Kaardi Turvaelemendid kaitstuna, sh jätma Turvaelemendid meelde, mitte jäädvustama Turvaelemente ühelegi andmekandjale ja hoidma Turvaelemente hoolsusega, mis ei võimalda nende kasutamist Kolmandate isikute poolt (sh hävitama Turvaelemente sisaldava paberi viivitamatult pärast Turvaelementide meeldejätmist).
  4. Kui Kaarti on autoriseerimata või valesti kasutatud või kui Kaart ja/või Kaardi Turvaelemendid on kaotatud või varastatud või Turvaelemendid on saanud või võivad olla saanud teatavaks kolmandale isikule, kes pole nende kasutamiseks õigustatud, on Kaardi kasutaja või Klient kohustatud sellest viivitamatult Pangale teatama telefonil, mille number ja vastuvõtmise ajad on avaldatud Panga Veebilehel.
  5. Punktis 4.4 nimetatud teabe saamisel teeb Pank kõik endast oleneva, et peatada Kaardi edasine kasutamine (sealhulgas sulgeb Kaardi).
  6. Pangal ja/või Kaarti teenindaval isikul on õigus keelduda Toimingu tegemisest ja/või Kaart ära võtta, kui Kaarti ja/või Kaardi Turvaelemente on kasutatud ebaõigesti või kui Pangal ja/või Kaarti teenindaval isikul tekib kahtlus Kaardi kasutaja isikusamasuse suhtes.
 5. MAKSEKOHUSTUS

  1. Pangal on õigus Kontolt debiteerida kõik Kaardiga tehtud Toimingute summad, Panga Hinnakirjas kehtestatud Kaardi kasutamisega ehk Toimingutega seotud tasud, eelkõige kuid mitte ainult pangaautomaadist sularaha väljavõtmise tasu, pangaautomaadi kaudu Konto saldo ja/või Konto väljavõtte vaatamise tasu, Kaardi väljastamise, asendamise ja kuutasu, suletud Kaardi kasutamise tasu jne.
  2. Lisaks Hinnakirjas kehtestatud tasudele on Pangal õigus debiteerida Kontolt ka Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni poolt arvestatud lisatasud ning võimaliku konverteerimistasu. Nõuded väljaspool euroala Kaardiga tehtud Toimingute kohta laekuvad Pangale Rahvusvaheliselt kaardiorganisatsioonilt eurodes või konverteerituna eurodesse. Konverteerimise kursi määrab Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon Toimingu Panka edastamise päeval.
  3. Pank debiteerib Toimingu summa ja Toimingutega seotud tasud ja kulud Kontolt üldjuhul Toimingu Panka jõudmise päeval. Kaardi väljastamise tasu ja/või Kaardi asendamise tasu debiteerib Pank Kontolt Kaardi (sh uue Kaardi) tellimisele järgneva kuu 10. kuupäeval ning Kaardi kuutasu igakuiselt arvestamise aluseks olevale kuule järgneva kuu 10. kuupäeval. Kaardi väljastamise ja asendamise tasu Pank ei tagasta. Pangal on õigus debiteerida Kontolt Toimingu summa ja/või Lepingus kokkulepitud tasud ka muul Panga poolt määratud päeval.
  4. Klient on kohustatud tagama, et Kontol oleks Lepingu punktis 5 nimetatud summade debiteerimiseks piisavalt vabu rahalisi vahendeid.
  5. Kui Klient ei täida Lepingu punktis 5 toodud maksekohustust on Pangal õigus kuni maksekohustuse täitmiseni blokeerida Kaardi kasutamine. Pank lõpetab Kaardi kasutamise blokeerimise mõistliku aja jooksul pärast blokeerimise aluseks olnud asjaolude kõrvaldamist või ära langemist.
 6. TEAVE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE TEOSTATUD TOIMINGUTE KOHTA

  1. Toimingute teostamise ja/või mitteteostamise kohta saab Klient teavet Konto väljavõttelt.
  2. Klient on kohustatud koheselt kontrollima tehtud Toimingute õigsust. Kõik autoriseerimata ja/või valesti täidetud Toiminguga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kehtivates õigusaktides toodud tähtaja jooksul (mis Lepingu sõlmimise hetkel on 13 kuud arvates Toimingu teostamisest).
  3. Juhul kui Klient või Kaardi kasutaja on autoriseerinud Toimingu ilma täpset summat teadmata, on Kliendil ja/või Kaardi kasutajal õigus esitada pretensioon või tagastusnõue vastava Toimingu summa osas Panga asemel otse Toimingust tuleneva makse vastuvõtjale.
  4. Täiendav info Toimingute vaidlustamise osas on kättesaadav Panga veebilehel.
  5. Kõik muud pretensioonid ja vaidlused Kliendi, Kaardi kasutaja ja Panga vahel lahendatakse Üldtingimustes sätestatud korras. Kui Pank ja Klient ei jõua Lepinguga seotud lahkarvamuste lahendamisel kokkuleppele, lahendab vaidluse Panga asukohajärgne kohus, kui Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti või kui Imperatiivsetest Normidest ei tulene teisiti.
  6. Kliendil on vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks võimalik pöörduda ka Tarbijakaitseameti (aadress: Pronksi 12, Tallinn 10117, telefon: +372 62 01 707, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee, veebileht: www.tarbijakaitseamet.ee) juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.
  7. Klient kinnitab, et ta on nõus Lepingust tulenevatele suhetele Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisega ning vaidlusküsimuste lahendamisega Eesti kohtus (sealhulgas ka juhul kui Klient elab või asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki).
 7. VASTUTUS

  1. Pooled vastutavad oma kohustuste rikkumise eest vastavalt Tingimustes, Üldtingimustes, makseteenuse lepingus ja õigusaktides sätestatule.
  2. Kui kadunud või varastatud Kaarti ja/või Kaardi Turvaelemente kasutades on tehtud võlaõigusseaduse tähenduses autoriseerimata makse, samuti juhul, kui Kaarti ja/või Turvaelemente on kasutatud muul õigustamatul viisil ja Klient ja/või Kaardi kasutaja ei ole Kaarti ja/või Turvaelemente nõuetekohaselt hoidnud ning ei esine seaduses sätestatud vastutust välistavaid asjaolusid, vastutab Klient kuni Pangale aktsepteeritaval viisil teatamiseni tekkinud kahju eest, kuid mitte rohkem kui 50 eurole vastava summa ulatuses. Seda summalist piirangut ei kohaldata juhul, kui seoses autoriseerimata maksega on tegemist Kliendi- ja/või Kaardi Kasutaja-poolse pettusega või kui Klient ja/või Kaardi kasutaja rikkus tahtlikult või raske hooletuse tõttu:
   1. kohustust kasutada Kaarti ja/või Turvaelemente nende väljastamise ja kasutamise tingimuste kohaselt, muu hulgas kohustust teha alates Kaardi ja/või Turvaelementide saamisest kõik vajaliku, et hoida Kaart ja selle kasutamist võimaldavad Turvaelemendid kaitstuna;
   2. kohustust teatada viivitamata Pangale või tema poolt sel eesmärgil teatavaks tehtud kolmandale isikule Kaardi ja/või Turvaelemendi kadumisest, vargusest ja Kaardi autoriseerimata või valesti kasutamisest pärast sellest teadasaamist;
   3. ühte või mitut Kaardi ja/või Turvaelemendi väljastamise ja kasutamise tingimust.
  3. Pank ei vastuta Toimingute tegemisse kaasatud kolmandate isikute eest, Kaardiga makstud kauba või teenuse eest, samuti juhul, kui Kaarti keeldutakse Toimingu tegemiseks vastu võtmast.
 8. KAARDI KEHTIVUS JA UUE KAARDI VÄLJASTAMINE

  1. Kaart kehtib Kaardile märgitud kuu viimase päevani (kaasa arvatud).
  2. Pangal on õigus Kaardi kehtivusaja lõppemisel valmistada uus Kaart. Pank teavitab Klienti ja/või Kaardi kasutajat uue Kaardi kättesaamise ajast ja/või kohast.
  3. Pangal on õigus Kaardi kehtivusaja lõppemisel, või kui Klient taotleb uut Kaarti (asenduskaarti), uut Kaarti mitte valmistada ja/või väljastada, kui Klient ja/või Kaardi kasutaja on rikkunud mõnda Lepingust tulenevat kohustust ja/või Kaardi kasutamise tingimust.
  4. Kui Klient ja/või Kaardi kasutaja ei soovi uut Kaarti, kohustub ta sellest Panka teavitama kirjalikult või muul Panga poolt aktsepteeritud viisil vähemalt 2 (kaks) kuud enne Kaardile märgitud kuu viimast päeva.
  5. Kui Klient ja/või Kaardi kasutaja ei võta Kaarti Pangalt vastu ja/või ei aktiveeri Kaarti 6 (kuue) kuu jooksul alates Kaardi valmistamisest, siis Kaart suletakse ja hävitatakse, kusjuures Kliendi Kontolt Panga Hinnakirja järgi debiteeritud teenustasud tagastamisele ei kuulu.
  6. Kaardi kasutaja kohustub mitte kasutama kehtetut, suletud või muul viisil kasutamiskõlbmatut Kaarti ning tagastama sellise kaardi Pangale 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates Kaardi sulgemisest, kehtetuks või muul viisil kasutuskõlbmatuks muutumisest.
 9. LEPINGU JÕUSTUMINE, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

  1. Leping jõustub selle sõlmimisest ning on tähtajatu.
  2. Kliendil on õigus taotleda Pangalt Panga poolt määratud korras ja piirides Limiidi või Limiitide muutmist. Sellisel juhul on Pangal õigus muuta (sh suurendada) Limiite vastavat Lepingu muutmise lisa sõlmimata. Muudetud Limiitidele kehtivad kõik Lepingus sätestatud tingimused.
  3. Pangal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi, teatades sellest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Kliendil on nimetatud 2 (kahe) kuu jooksul õigus Leping koheselt ning tasuta üles öelda. Kui Klient nimetatud tähtaja jooksul lepingut üles ei ütle, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
  4. Kliendil on õigus Leping korraliselt üles öelda teatades sellest Pangale vähemalt 1 (üks) kuu ette.
  5. Pangal on õigus leping korraliselt üles öelda, teatades sellest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette.
  6. Lisaks Üldtingimustest, Makseteenuse lepingu tingimustest või õigusaktidest tulenevatele muudele alustele on Pangal õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda, kui:
   1. kõik Lepingu alusel väljastatud Kaardid on olnud suletud ja/või Kaardi kasutamine on olnud blokeeritud järjest vähemalt 4 (neli) kuud;
   2. Kaart kaotab kehtivuse ja Klient ja/või Kaardi kasutaja ei võta Pangalt Lepingu punktis 8.5. toodud tähtaja jooksul uut Kaarti vastu (sh ei aktiveeri uut Kaarti);
   3. Kaardiga ei ole teostatud Toiminguid vähemalt 6 (kuuel) järjestikusel kuul;
   4. lõpeb Panga ja Kliendi vahel sõlmitud Au-kliendi leping.
  7. Leping lõpeb automaatselt Panga ja Kliendi vahel sõlmitud makseteenuse lepingu lõppemisel.
  8. Pooltel on õigus Leping poolte kokkuleppel igal ajal lõpetada.
  9. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.
 10. LÕPPSÄTTED

  1. Pank ja Klient kohustuvad mitte avaldama Lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see osutub vajalikuks Kaardi ja Toimingute töötlemisega seotud asjaoludel või kui selles on kokkulepitud Lepingus.
  2. Pank on õigustatud avaldama Lepinguga seotud teavet Toimingu, Kaardi, Kliendi ja Kaardi kasutaja kohta kolmandatele isikutele, kelle õigus infot saada tuleneb Üldtingimustest ja Panga Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetest.
  3. Järelevalvet Panga tegevuse üle teostab Finantsinspektsioon (aadress: Sakala 4, 15030 Tallinn, telefon: 372 66 80 500, e-post: info@fi.ee, veebileht: www.fi.ee).