Baltianalüüside tingimused

Kehtivad alates 02.04.2013

 1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Käesolevad Balti analüüside tingimused (edaspidi „Tingimused“) reguleerivad AS LHV Pank
  (edaspidi „Pank“) ja Tingimusi aktsepteerinud Panga kliendi (edaspidi „Klient“) vahelisi suhteid Balti
  analüüside teenuse kasutamisel ning on Balti analüüside lepingu (edaspidi „Leping“) lahutamatuks
  osaks. Balti analüüside teenus on Panga poolt Kliendile pakutav teenus, mille raames Klient saab
  ligipääsu Panga spetsialistide koostatud investeerimisalastele analüüsidele ja muule
  informatsioonile.
  1.2. Tingimustes kasutatakse lisaks Tingimustes avatud mõistetele ka Panga Üldtingimustes avatud
  mõisteid.
  1.3. Lisaks Tingimustele lähtuvad Pank ja Klient ka Panga Üldtingimustest, Üldtingimustes viidatud
  muudest dokumentidest ja asjakohastest Teenusetingimustest.
  1.4. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

 2. TEENUSE SISU JA POOLTE KOHUSTUSED

  2.1. Tingimuste aktsepteerimisega saab Klient ligipääsu Balti analüüsides esitatud analüüsidele.
  2.2. Balti analüüsides esitatud informatsioon ja arvamused on ettevalmistatud Panga spetsialistide poolt.
  Balti analüüsid kajastavad Panga spetsialistide arvamusi emitendi, aktsia, muu väärtpaberi või
  investeerimisidee kohta arvamuse ja informatsiooni avaldamise hetkel.
  2.3. Pank kinnitab, et kasutab Balti analüüsides esitatavate investeerimisanalüüside ja andmetabelite
  alusinfona usaldusväärseid allikaid. Sellele vaatamata ei saa Pank garanteerida ega vastuta selle
  eest, et analüüsides ja andmetabelites sisalduv informatsioon on täpne ja täielik.
  2.4. Pank ei võta endale kohustust informeerida Klienti personaalselt, kui prognoosid või arvamused
  Kliendi investeerimisportfellis oleva väärtpaberi või selle emitendi kohta avaldatud investeerimisidee
  osas muutuvad.
  2.5. Klient kohustub Balti analüüside teenuse eest tasuma vastavalt Panga Hinnakirjale.

 3. KLIENDI KINNITUSED

  3.1. Klient kinnitab, et ta on teadlik ja saab aru, et mitte kõik Balti analüüsides tutvustatud aktsiad, muud
  väärtpaberid ja investeerimisideed ei sobi kõigile investoritele.
  3.2. Klient kinnitab, et ta on teadlik ja saab aru, et Balti analüüside teenuse kasutamise tulemusena
  saadud informatsiooni põhjal tehtav investeering ei pruugi osutuda edukaks, et investeeringu väärtus
  võib kahaneda või langeda isegi nullini ning et tuletisväärtpaberitega teostatud tehingute ja
  võimendusega tehingute puhul võib Kliendi kaotus olla suurem kui algselt investeeritud rahasumma.

 4. VASTUTUS

  4.1. Pooled vastutavad vastavalt Tingimustes, Üldtingimustes, asjakohastes Teenusetingimustes ja
  õigusaktides sätestatule.
  4.2. Pank ei võta endale vastutust Balti analüüsides esitatud informatsiooni, arvamuste või ideede
  kasutamise tagajärgede eest.

 5. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

  5.1. Leping jõustub sõlmimise hetkest ja kehtib tähtajatuna.
  5.2. Lepingu ja Tingimuste muutmine toimub Üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
  5.3. Pooled võivad Lepingu üles öelda Üldtingimustes sätestatud tingimustel ja korras.