Au-kliendi lepingu tingimused

Kehtivad alates 1.11.2017

 1. Au-kliendi leping (edaspidi Leping) reguleerib AS LHV Pank (edaspidi Pank) ja Panga kliendi (edaspidi Klient) vahelise Kliendisuhte eritingimusi. Juhul, kui Lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, siis Kliendile kehtivad Panga Üldtingimustes ja muudes Kliendi ja Panga vahel sõlmitud lepingutes kokkulepitud tingimused. Lisaks Lepingus avatud mõistetele kasutatakse Lepingus Panga Üldtingimustes avatud mõisteid.
 2. Lepinguga on Pank teinud ettepaneku omistada Kliendile Panga aukliendi (edaspidi Au-klient) staatus koos sinna juurde kuuluvate hüvede ja kohustustega ning Klient on ettepaneku vastu võtnud.
 3. Pank omistab Kliendile järgmised Au-kliendi staatusega kaasnevad hüved:
  1. Kliendile kehtivad Panga Hinnakirjas märgitud Au-kliendi erihinnad (edaspidi Erihinnad). Punktides, millele ei ole määratud Erihindu, kehtivad Kliendile Panga Hinnakirjas olevad hinnad. Kliendil on võimalik Panga Hinnakirjaga ning talle kehtivate Erihindadega tutvuda Panga Veebilehel aadressil www.lhv.ee.
  2. Kliendil on õigus saada Panga Kuld-deebetkaart või taotleda Panga Kuld-krediitkaarti (edaspidi mõlemad kui Kuldkaart), sõlmides selleks Pangaga täiendavalt Kuld-deebetkaardi lepingu või Kuld-krediitkaardi lepingu (edaspidi mõlemad kui Kuldkaardi leping). Kuldkaardiga kaasnevad hüved on kirjeldatud Panga Veebilehel aadressil www.lhv.ee/au-klient.
  3. Kõik Au-kliendi staatusega kaasnevad hüved ja viited nende hüvede kasutamise tingimustele ning lisainfole on kirjeldatud Panga Veebilehel aadressil www.lhv.ee/au-klient. Hüvede nimekirjas olevat reisikindlustust, ostukaitsekindlustust ja Estraveli kliendikaarti ei ole võimalik Pangalt Lepingu väliselt osta. Kui Klient soovib teisi Au-kliendi staatusega kaasnevaid hüvesid Lepingu väliselt osta, rakenduvad nendele hüvedele Panga Hinnakirjas sätestatud tasud. Kui Klient avaldab soovi kasutada mõnda hüve, mida pakub Panga koostööpartner, annab ta Pangale Lepingus, Kuldkaardi lepingus, muu Teenusega seotud Teenusetingimustes või muul moel nõusoleku enda andmete töötlemiseks ja edastamiseks Panga koostööpartnerile.
 4. Klient kohustub tasuma Pangale Panga Hinnakirjas märgitud Au-kliendi staatuse kuutasu. Pank debiteerib nimetatud tasu Kliendi Kontolt iga kuu 10. kuupäeval eelneva kuu eest. Au-kliendi staatuse omistamise päevast kuni jooksva kalendrikuu lõpuni kuutasu ei arvestata.
 5. Kliendil on õigus Au-kliendi staatusest igal ajahetkel loobuda, teatades sellest Pangale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Sellisel juhul lõpetab Pank esimesel võimalusel Lepingu (ja ka Kuldkaardi lepingu juhul, kui Kuldkaardi leping on sõlmitud) ning saadab Kliendile vastavasisulise kinnituse. Pärast Lepingu lõpetamist ja Au-kliendi staatuse eemaldamist lõppevad Kliendile kõik Lepinguga seotult kehtinud mistahes soodustused ja Kliendile ei laiene enam Lepingus kokku lepitud tingimused. Kuldkaardi lepingu lõpetamisel Kuldkaart suletakse.
 6. Pangal on õigus ühepoolselt lisada, muuta ja lõpetada Lepinguga seotud soodustusi, hüvesid ja koostööpartnerite pakkumisi, samuti lõpetada Leping ühepoolselt, juhul kui Kliendi finantsseisund oluliselt halveneb, väheneb Panga teenuste kasutatavus või kui Klient ei vasta Panga poolt Au-kliendi staatusele esitatavatele kriteeriumidele. Pank teavitab Klienti Lepingu lõpetamisest vähemalt kaks (2) kuud ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 7. Pangal on õigus Leping erakorraliselt ja ilma etteteatamata lõpetada, kui Klient jätab mistahes Lepingust või muust Pangaga sõlmitud lepingust tuleneva kohustuse (sh maksekohustuse) täitmata ka Panga poolt Kliendile antud 14 (neljateistkümne) päevase täiendava tähtaja jooksul.
 8. Käesoleva Lepingu lahutamatuks osaks on Panga Üldtingimused (sh Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted) ja Hinnakiri.