Arvelduskrediidi lepingueelne teave

Siit leiad informatsiooni selle kohta, millised on sinu õigused ja kohustused, kui otsustad sõlmida arvelduskrediidi lepingu ja hakkad kasutama arvelduskrediidi limiiti. Pane tähele, et kirjeldatud tingimused ei ole siduvad. Kui sõlmid arvelduskrediidi lepingu, kehtivad konkreetses lepingus kokkulepitud tingimused.

 1. Enne arvelduskrediidi lepingu sõlmimist peaksid:

  (i) endale selgeks tegema võetava kohustusega seotud riskid – mõtle veel korra läbi, kas arvelduskrediit on sinu vajaduste ja võimalustega sobiv krediiditoode;
  (ii) loe kindlasti läbi lepingu tingimused sh teenuse tüüptingimused ja tutvu teabelehega;
  (iii) tutvu muude tingimuste ja dokumentidega, millele on sõlmitava lepingu tingimustes viidatud, nt LHV Panga üldtingimused ja makseteenuse lepingu tingimused;
  (iv) hinda muu hulgas ka seda, kas suudad kasutatud arvelduskrediidi limiidi tagasi maksta, kui sinu sissetulekud peaksid vähenema või kohustused suurenema.

  Vajaduse korral pöördu selgituste, nõu või lisainfo saamiseks LHV Panga või muu vastava valdkonna spetsialisti poole.

 2. Arvelduskrediidi limiidi kasutamine

  Arvelduskrediidi limiiti saad kasutama hakata 2 (kahe) pangapäeva jooksul alates arvelduskrediidi lepingu sõlmimisest, üldjuhul aga koheselt. Lepingu saad allkirjastada LHV Panga kontoris või digitaalselt (juhul, kui oled juba LHV Panga klient). Arvelduskrediidi limiit on seotud sinu kontoga LHV Pangas.

 3. Lepingust taganemine

  Arvelduskrediidi lepingu sõlmimisega ei kaasne veel automaatselt kohustusi. Kohustus tekib arvelduskrediidi limiidi kasutamise hetkel. Seega, isegi kui oled arvelduskrediidi lepingu sõlminud, ei kohusta see sind arvelduskrediidi limiiti kasutama. Kui otsustad, et ei soovi arvelduskrediidi kasutamisega kaasnevat kohustust kanda, on sul võimalik kasutamata arvelduskrediidi limiidiga leping igal ajal lõpetada.

  Lisaks on sul õigus 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest arvelduskrediidi lepingust taganeda eeldusel, et esitad enne tähtaja möödumist kirjaliku taganemisteate lepingus määratud aadressile. Taganemisõiguse kasutamine tähendab, et pead viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul arvates taganemise teate LHV Pangale esitamisest, tagastama kogu kasutatud arvelduskrediidi limiidi ja tasuma taganemise päevani kogunenud intressi ja limiiditasu. Vastasel juhul loetakse, et sa ei ole Lepingust taganenud.

 4. Intressi ja limiiditasu arvestamine

  Intress on tasu, mida maksad LHV Pangale arvelduskrediidi limiidi kasutamise eest.
  Intressi tuleb tasuda kasutatud arvelduskrediidi limiidi eest vastavalt lepingus kokku lepitud intressimäärale (intressi suurus protsentides aasta kohta).

  Limiiditasu on tasu, mida arvestatakse igapäevaselt kasutamata arvelduskrediidi limiidilt.
  Limiiditasu tuleb tasuda kasutamata arvelduskrediidi limiidi eest vastavalt lepingus kokku lepitud limiiditasu suurusele (limiiditasu suurus protsentides aasta kohta).

  Intressi ja limiiditasu arvestamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust kuus ja 360-päevasest aastast.

  Lepingusse märgitud intressimäär ja limiiditasu suurus on fikseeritud ning sõltub konkreetse arvelduskrediidi lepingu tingimustest, valitud toote hinnakirjapaketist ja sinu maksevõimest või varasemast maksekäitumisest.

 5. Kasutatud arvelduskrediidi limiidi tagastamine, intressi ja limiiditasu tasumine

  Kasutatud arvelduskrediidi limiidi eest tuleb LHV Pangale tasuda lepingus kokkulepitud kuupäeval kasutatud arvelduskrediidi limiidilt arvestatud intressi.

  Kasutamata arvelduskrediidi limiidi eest tuleb LHV Pangale tasuda lepingus kokkulepitud kuupäeval kasutamata arvelduskrediidi limiidilt arvestatud limiiditasu. Intress eelmisel kuul kasutatud arvelduskrediidi limiidi eest, ja limiiditasu eelmisel kuul kasutamata arvelduskrediidi limiidi eest peetakse sinu lepingusse märgitud LHV kontolt (arvelduskontolt) kinni maksepäeval. Sinu kohustus on tagada, et õigel päeval on vastaval kontol olemas piisav summa intressi teenustasude ja limiiditasu tasumiseks. Arvelduskrediidi leping on 1 aastane leping. Kasutatud arvelduskrediidi limiit tuleb tagasi maksta arvelduskrediidi tagastamise tähtpäeval.

  LHV Pank võib sinu arvelduskrediidi limiidi tagastamise tähtpäeva ka 1 aasta võrra pikendada. LHV Pank saadab sulle 14 päeva enne tagastamise tähtpäeva saabumist teate tagastamise tähtpäeva pikendamise/mittepikendamise kohta. Juhul kui soovid pikendada arvelduskrediidi limiidi tagastamise tähtpäeva, kohaldatakse sellele lepingu pikendamise hetkel kehtivaid arvelduskrediidi tingimusi.

  Kui soovid lepingut lõpetada, pead kõigepealt tagasi maksma kogu kasutatud arvelduskrediidi limiidi ja tasuma arvestatud intressi ning limiiditasu. Kõik lepingu kohaselt tasumisele kuuluvad summad peame kinni sinu lepingus märgitud LHV kontolt (arvelduskontolt).

  Kui sul ei ole maksepäeval või tagastamise tähtpäeval sel kontol piisavalt vahendeid arvelduskrediidi lepingu alusel tasumisele kuuluvate summade tasumiseks, võtame ettenähtud summa võimaluse korral maha sinu teis(t)elt LHV Pangas avatud konto(de)lt. Kui sinu konto(de)l ei ole maksepäeval või tagastamise tähtpäeva piisavalt raha makse jaoks ette nähtud valuutas, võime summa maha arvata ka teistes valuutades, konverteerides summa vastavalt konverteerimise ajal LHV Pangas kehtivatele valuutakurssidele. Kui sinu konto(de)l on erinevaid valuutasid, määrab nende kasutamise järjekorra LHV Pank.

  Infot kehtivate valuutakursside kohta saate:
  (i) internetipangast;
  (ii) LHV Panga kliendikontoritest;
  (iii) klienditoe telefonilt 6 800 400 ja chatist;

 6. Arvelduskrediidi lepinguga seotud muud kulud

  Arvelduskrediidi lepingut sõlmides tuleb LHV Pangale maksta lepingu sõlmimise tasu. Lepingu sõlmimise tasu suurus ja viis, kuidas pead seda tasuma, on toodud arvelduskrediidi lepingus. Juhul kui soovid muuta kehtivat lepingut, siis tuleb samuti tasuda LHV Pangale lepingu muutmise tasu. Lepingu sõlmimise ja muutmise tasu on toodud LHV Panga hinnakirjas.

 7. Lepingu muutmine

  Arvelduskrediidi lepingu tingimusi saad kokkuleppel LHV Pangaga muuta. Tingimuste muutmiseks pöördu LHV Panga poole.

  Arvelduskrediidi lepingu muutmise korral pead arvestama lisakuludega (nt-ks lepingu muutmise tasu) ja võimalusega, et intress muutub. Intress võib muutuda kui muutuvad nt-ks arvelduskrediidi limiit, arvelduskrediidi lepingu tähtaeg vms.

  LHV Pangal on õigus arvelduskrediidi lepingut või arvelduskrediidi lepingu üldtingimusi ühepoolselt muuta (nt-ks juhul kui muutuvad vastavad õigusnormid ja kõik sõlmitud lepingud tuleb nendega kooskõlla viia), teatades sulle sellest vähemalt kaks kuud ette. Muudetud tingimustega saad tutvuda LHV Panga kliendikontoris, LHV Panga veebilehel, internetipangas või muul LHV Panga määratud viisil.

  Sul on õigus lepingu muutmisega mitte nõustuda ja arvelduskrediidi leping LHV Panga määratud tähtaja jooksul üles öelda. Kui sa selle aja jooksul lepingut üles ei ütle, loetakse, et nõustud LHV Panga poolt tehtud muudatustega.

 8. Lepingu rikkumise võimalikud tagajärjed

  Kui oled sõlminud arvelduskrediidi lepingu ja oled selles kokkulepitud tingimusi mingil põhjusel rikkunud, võib juhtuda, et pead kandma täiendavaid kulusid:
  (i) viivis ja/või trahv;
  (ii) võla menetlemise kulud (nt võlateavituskirja saatmise tasu jms);
  (iii) muud arvelduskrediidi lepingu ja sellega seotud lepingute täitmisega seotud kulud (nt inkasso, kohtu-, täite- või pankrotimenetlusega seotud kulud).

  LHV Panga hinnakirjaga saad tutvuda lhv.ee/et/tingimused-ja-hinnakiri.

  Kui arvelduskrediidi lepingus märgitud LHV kontol (arvelduskontol) ei ole maksepäeval piisavalt raha arvelduskrediidi lepingus määratud kohustuslike maksete jaoks, on LHV Pangal õigus blokeerida konto (sh arvelduskrediidi limiidi) kasutamine ja raha laekumisel debiteerida tasumisele kuuluvad summad.

 9. Lepingu tagatise realiseerimine

  Kui oled arvelduskrediidi lepingu täitmise tagamiseks andnud tagatise, siis lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmisel võib juhtuda, et tagatis tuleb realiseerida. Vara võid müüki panna nii sina ise kui ka LHV Pank.

  LHV Pank võib tagatise realiseerida juhul kui sa ei täida lepingus märgitud kohustusi ega suuda oma kohustuste täitmiseks LHV Pangaga kokku leppida lahenduses, mis sobib mõlemale poolele. Sellisel juhul võib LHV pank lepingu üles öelda ja tagatise realiseerida.

 10. Lepingu ülesütlemine

  Sul on õigus arvelduskrediidi leping igal ajal ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest LHV Pangale kirjalikult vähemalt kaks pangapäeva ette.

  Teatud juhtudel on LHV pangal õigus arvelduskrediidi leping erakorraliselt ja ilma etteteatamata üles öelda. LHV Pank võib sinu arvelduskrediidi lepingu erakorraliselt ja ilma etteteatamata muuhulgas üles öelda, kui:
  (i) sa oled arvelduskrediidi taotlemisel esitanud valeandmeid või jätnud esitamata sulle teadaolevad lepingu täitmist mõjutavad andmed;
  (ii) sa ei täida lepingust tulenevaid kohustusi;
  (iii) on muutunud lepingu sõlmimise aluseks olnud andmed;
  (iv) tagatise väärtus on vähenenud;
  (v) sa ei täida muid arvelduskrediidi lepingust või LHV Panga või selle tütarettevõtetega sõlmitud teistest lepingutest tulenevaid kohustusi.
  Arvelduskrediidi lepingu lõppemisel tuleb sul tagasi maksta kogu kasutatud arvelduskrediidi limiit ja tasuda kuni lõpetamiseni arvestatud intress ja limiiditasu. Lisaks on LHV Pangal õigus nõuda tasumata viiviste ja trahvide tasumist ning teiste lepingust tulenevate kohustuste täitmist.

 11. Kuidas vältida võlgade tekkimist?

  Eelpool esitatud informatsioon ja selgitused on sinu jaoks olulised, kui kaalud arvelduskrediidi taotlemist ja arvelduskrediidi lepingu sõlmimist. Arvelduskrediit on kohustus, mille omamisega on alati olemas oht võlgade tekkimiseks. Seega, palume sul eeltoodut põhjalikult kaaluda ja juhul, kui sul tekib raskusi oma kohustuste täitmisega või sul tekib muid antud teemaga seotud lisaküsimusi, võta kindlasti LHV Pangaga ühendust.

  Kui sul tekkis küsimusi või vajad täiendavat informatsiooni, helista palun LHV Panga klienditoe telefonil 6 800 400 või kirjuta aadressil info@lhv.ee.