Arvelduskrediidi lepingu üldtingimused

Kehtivad alates 18.06.2013

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Arvelduskrediidi leping (edaspidi Leping) reguleerib AS LHV Pank (edaspidi Pank) ja Panga kliendi, kes on avaldanud soovi Lepingu sõlmimiseks (edaspidi Laenusaaja), vahelisi suhteid Panga poolt Laenusaajale kasutamiseks võimaldatava arvelduskrediidi kasutamisel.
  2. Käesolevad arvelduskrediidi lepingu üldtingimused (edaspidi Tingimused) on Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Laenusaaja ei ole kokku leppinud teisiti.
  3. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Laenusaaja lisaks Tingimustele ka Panga Üldtingimustest ja makseteenuse lepingu tingimustest, sealhulgas neis tingimustes viidatud muudest dokumentidest. Laenusaaja on kõigi eelnimetatud tingimustega tutvunud ning on teadlik ja nõustub neist tulenevate Poolte õiguste ja kohustustega.
  4. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. MÕISTED

  1. Tingimustes kasutatakse lisaks Panga Üldtingimustes ja makseteenuse lepingu tingimustes avatud mõistetele järgmisi mõisteid alljärgnevas tähenduses:
   1. Arvelduskrediit on Panga poolt Laenusaajale võimaldatav laen, mida kasutades on Laenusaajal õigus Kontol miinusesse minna ning mille Laenusaaja on kohustatud Pangale Lepingus kokkulepitud tingimustel tagastama.
   2. Arvelduskrediidi limiit on Panga poolt Laenusaajale kindlaks tähtajaks võimaldatav maksimaalne summa, millises ulatuses on Laenusaajal õigus Kontol miinusesse minna.
   3. Intress on Laenusaaja poolt Pangale maksmisele kuuluv tasu Arvelduskrediidi kasutamise eest. Intressi arvestatakse igapäevaselt Laenusaaja poolt tegelikult kasutatud Arvelduskrediidi osalt vastavalt selle kasutamise ajale ja Lepingus kokkulepitud aastasele intressimäärale.
   4. Intress päevas on Lepingust taganemise korral kujunev Intress ühe päeva kohta mis on arvestatud eeldusel, et aastas on 360 päeva ja Laenusaaja võtab kogu Arvelduskrediidi limiidi kasutusele viivitamata.
   5. Konto on Lepingus fikseeritud Laenusaaja Pangas avatud konto, millega on seotud Lepinguga Laenusaajale võimaldatud Arvelduskrediit.
   6. Krediidikulu kogusumma on kõigi Laenusaaja poolt Arvelduskrediidi tagasimaksmiseks ja Arvelduskrediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma, mille arvutamisel lähtub Pank Lepingu punktis 2.1.7. toodud eeldustest.
   7. Krediidi kulukuse esialgne määr on Arvelduskrediidi kogukulu Laenusaajale (kõik Laenusaaja kulud, kaasa arvatud Intress ja muud tasud, mida Laenusaaja on Lepingu raames kohustatud Pangale tasuma ning mis on Pangale Lepingu sõlmimisel teada), mis on väljendatud aastase protsendimäärana Arvelduskrediidi limiidist eeldusel, et Pank ja Laenusaaja täidavad oma kohustusi Lepingus kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadel. Krediidi kulukuse esialgse määra arvutamisel eeldab Pank, et Laenusaaja võtab kogu Arvelduskrediidi limiidi kasutusse esimesel võimalusel ning tagastab kogu Arvelduskrediidi Pangale ühes osas 1 (ühe) aasta pärast Tagastamise tähtpäeval. Krediidi kulukuse esialgse määra arvutamisel ei võta Pank arvesse kulusid ja tasusid, mida Laenusaaja peab tasuma Lepingust tulenevate kohustuse rikkumisel, Lepingu pikendamisega kaasnevaid kulusid ning muid kulusid, mis ei ole Pangale Lepingu sõlmimisel teada. Krediidi kulukuse esialgse määra arvutamisel lähtub Pank Eesti Vabariigi Rahandusministri poolt kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma.
   8. Lepingu pool(ed) on Pank ja/või Laenusaaja.
   9. Lepingutasu on Laenusaaja poolt Pangale Lepingu vormistamise ja selle igakordse pikendamise eest makstav tasu.
   10. Lepingu muutmise tasu on Laenusaaja poolt Pangale Lepingu võimalike muudatuste vormistamise eest makstav tasu.
   11. Limiiditasu on Laenusaaja poolt Pangale makstav tasu Laenusaaja poolt kasutusse võtmata Arvelduskrediidi limiidi osa eest. Limiiditasu arvestatakse igapäevaselt Laenusaaja kasutusse võtmata Arvelduskrediidi limiidi osalt vastavalt Lepingus fikseeritus aastasele Limiiditasu määrale.
   12. Maksepäev on Lepingus fikseeritud iga kalendrikuu päev, millisel Laenusaaja kohustub tasuma oma igakuiseid Lepingust tulenevaid rahalisi kohustusi (Intresside ja Limiiditasu osas) Panga ees.
   13. Pangapäev on kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riiklik püha.
   14. Tagastamise tähtpäev on Lepingus kokkulepitud tähtpäev, milliseks Laenusaaja peab olema tagastanud kogu Laenusaaja kasutuses oleva Arvelduskrediidi ja täitnud kõik Lepingust tulenevad kohustused (sh tasunud kogu Lepingust tuleneva Võlgnevuse) s.t. viinud Konto jäägi vähemalt nulli.
   15. Tagatis on Tagatislepinguga Panga kasuks koormatud vara ja/või Tagatislepinguga alusel Pangale antud kolmanda isiku käendus ja/või garantii.
   16. Tagatisleping on Lepingu nõuetekohase täitmise tagamiseks Panga ja Laenusaaja ja/või Panga ja kolmanda(te) isiku(te) vahel sõlmitud või sõlmitav leping (sh. pandi-, käendus- ja/või garantiileping).
   17. Võlgnevus on Laenusaaja rahaline kohustus Panga ees, mis võib avalduda Laenusaaja poolt tasumata Lepingutasus, Lepingu muutmise tasus, tagastamata Arvelduskrediidi summas, tasumata Intressis, Limiiditasus, viivises, leppetrahvis, Tagatislepingu sõlmimisega seotud kuludes (sh. notaritasud ja riigilõivud), Tagatise kindlustamisega seotud kuludes ja/või Võlgnevuse sissenõudmisega seotud kuludes. Võlgnevuseks loetakse ka mistahes muu summa, mille võrra Arvelduskrediidi limiit on ületatud.
   18. Võlgnevuse tasumise tähtpäev on Lepingus fikseeritud kuupäev (sh. Maksepäev) või Panga poolt Laenusaajale täiendavalt teatatav või Lepingu tingimuste kohaselt arvutatav kuupäev, milleks Laenusaaja kohustub tasuma oma Võlgnevuse Panga ees.
 3. ARVELDUSKREDIIDI LIMIIDI KASUTAMINE

  1. Pank võimaldab Laenusaajale Arvelduskrediidi kasutamise 2 (kahe) Pangapäeva jooksul arvates Lepingu sõlmimise päevast või 2 (kahe) Pangapäeva jooksul arvates Panga kasuks Lepingus kokkulepitud Tagatislepingu(te) sõlmimise päevast (juhul, kui Lepingu nõuetekohase täitmise tagamiseks nõutakse Tagatist).
  2. Arvelduskrediidi kasutamine toimub Konto käsutamisega s.t. Pangale käsundi andmisega makse(te) teostamiseks Arvelduskrediidi limiidi arvelt. Kontole Arvelduskrediidi valuutas kantud/laekunud summa ulatuses saab Laenusaaja Arvelduskrediiti uuesti kasutusse võtta (kasutamata Arvelduskrediidi limiidi ulatuses).
  3. Laenusaajal ei ole õigust Arvelduskrediidi limiiti ületada.
  4. Kogu Laenusaaja kasutuses ja käsutuses olev Arvelduskrediit kuulub Laenusaaja poolt Pangale tagastamisele Tagastamise tähtpäeval.
  5. Pangal on õigus Laenusaajale Arvelduskrediiti või selle osa kasutamist mitte võimaldada ja/või Arvelduskrediidi limiiti ühepoolselt vähendada, kui esineb kasvõi üks alljärgnevalt loetletud asjaolu:
   1. Laenusaaja ei ole nõuetekohaselt täitnud Lepingut ja/või muud Pangaga sõlmitud lepingut ning ei ole rikkumist kõrvaldanud rikkumise kõrvaldamiseks antud täiendava tähtaja jooksul;
   2. Pank on saanud õigusaktides ettenähtud korras selleks pädevalt isikult või asutuselt nõude Konto arestimiseks;
   3. Laenusaaja ei ole esitanud Pangale nõutavaid dokumente või informatsiooni või kui ta on esitanud dokumente või informatsiooni mis ei vasta tõele ja/või Laenusaajale Arvelduskrediidi kasutamise võimaldamise otsustamise aluseks olnud olulised asjaolud on muutunud;
   4. Laenusaaja ei vasta enam Pangas Arvelduskrediidi suhtes kehtestatud tingimustele.
  6. Laenusaaja annab Pangale õiguse eelpoolnimetatud asjaoludega ja/või muude Lepinguga (sealhulgas Arvelduskrediidi kasutamise võimaldamisega) seotud mistahes dokumentide ja asjaolude kontrollimiseks ning valdkondades, mis on seotud Laenusaajale Arvelduskrediidi kasutamise võimaldamisega ja/või Laenusaaja poolt Arvelduskrediidi kasutamisega, järelepärimiste tegemiseks. Juhul, kui dokumentide ja/või asjaolude kontrollimise või järelpärimiste tegemise põhjustas Laenusaaja poolne Lepingu tingimuste mittetäitmine või mittekohane täitmine, kohustub Laenusaaja Pangale hüvitama kõik Panga poolt kontrollimisega seotud kulutused.
 4. LEPINGUTASUD

  1. Lepingu alusel Laenusaajale Arvelduskrediidi kasutamise võimaldamise esimesel päeval debiteerib Pank Laenusaaja Kontot Lepingus fikseeritud Lepingutasu suuruse summa võrra.
  2. Lepingu pikendamisel Lepingu punktis 9. toodud korras või Lepingu tingimuste muutmisel debiteerib Pank Laenusaaja Kontot Lepingu pikendamise päeval (enne pikendamist kehtival Tagastamise tähtpäeval) ja/või Lepingu muutmise päeval Panga hinnakirjas (Panga hinnakiri on kättesaadav Panga veebilehel lhv.ee/et/tingimused-ja-hinnakiri) sätestatud Lepingutasu ja/või Lepingu muutmise tasu suuruse summa võrra.
  3. Juhul, kui Pank ei võimalda Lepingu punkti 3. alusel Laenusaajale Arvelduskrediidi või selle osa kasutamist, siis Lepingutasu Laenusaajale tagastamisele ei kuulu.
 5. INTRESS JA LIMIIDITASU

  1. Intressi arvestatakse igapäevaselt Laenusaaja kasutuses olevalt Arvelduskrediidi osalt (ehk igapäevase Konto jäägi miinuse summast lähtudes) alates Arvelduskrediidi kasutusse võtmise päevast (kaasa arvatud) kuni Tagastamise tähtpäevani (välja arvatud) või kogu Arvelduskrediidi limiidi täieliku ja nõuetekohase tagastamise päevani (välja arvatud) juhul, kui Leping öeldakse üles ja Laenusaaja tagastab kogu tema kasutuses oleva Arvelduskrediidi enne Lepingus kokkulepitud Tagastamise tähtpäeva.
  2. Limiiditasu arvestatakse igapäevaselt Laenusaaja kasutusse võtmata Arvelduskrediidi limiidi osalt (ehk igapäevase Konto jäägi miinuse ja Arvelduskrediidi limiidi summast lähtudes) alates Arvelduskrediidi kasutamise võimaldamise päevast (kaasa arvatud) kuni Tagastamise tähtpäevani (välja arvatud) või Lepingu ülesütlemise päevani (välja arvatud) juhul, kui Leping öeldakse üles enne Lepingus kokkulepitud Tagastamise tähtpäeva.
  3. Intressi ja Limiiditasu arvestamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust kuus ja 360-päevasest aastast.
  4. Intress ja Limiiditasu kuuluvad Laenusaaja poolt Pangale tasumisele igakuiselt Lepingus fikseeritud Maksepäeva(de)l.
 6. VIIVIS, TRAHVID JA MAKSETEGA HILINEMISEGA KAASNEVAD KULUD

  1. Juhul kui Laenusaaja jätab tähtaegselt tasumata või tasub mittetäielikult Lepingust tulenevad maksed (Võlgnevuse), kohustub ta maksma Pangale seadusega lubatud määras viivist nõuetekohaselt tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest ja võlateavituskirja saatmise tasu. Kehtiv viivise määr ja võlateavituskirja saatmise tasu suurus on sätestatud Panga Hinnakirjas. Viivise arvestamine lõpetatakse Võlgnevuse tasumise päeval. Tasumata Intressilt, Limiiditasult või viiviselt viivist ei arvestata.
  2. Võlgnevuse tasumata jätmisel võivad Laenusaajale täiendavalt lisanduda Võlgnevuse sissenõudekulud (sissenõudeteenuse osutaja tasud ja/või kohtukulud ja/või kohtutäituri tasud).
  3. Juhul, kui Laenusaaja ületab Lepingus kokkulepitud Arvelduskrediidi limiiti, kohustub ta tasuma Pangale Arvelduskrediidi limiidi ületamise eest tasu, mille suurus on sätestatud Panga hinnakirjas. Arvelduskrediidi ületamise tasu arvestatakse igapäevaselt Laenusaaja poolt ületatud Arvelduskrediidi limiidi osalt ja see kuulub Laenusaaja poolt Pangale tasumisele vastava(te)l Maksepäeva(de)l.
  4. Juhul, kui Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid maksetega mitteseotud kohustusi ja ei kõrvalda rikkumist Panga poolt antud täiendava tähtaja jooksul, on Pangal õigus nõuda Laenusaajalt iga vastava rikkumise eest trahvi summas kuni 3 % (kolm protsenti) Arvelduskrediidi limiidi summast.
  5. Trahvi maksmine ei vabasta Laenusaajat rikutud kohustuse või muu Lepingust tuleneva kohustuse täitmisest ega võta Pangalt õigust Leping sama või muu rikkumise eest Lepingus sätestatud alusel või seaduses sätestatud muul alusel ennetähtaegselt üles öelda.
 7. TASUMISE KORD

  1. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Pangale Lepingu kehtivuse perioodiks tagasivõtmatu käsundi ilma Laenusaaja täiendavate volitusteta debiteerida Lepingust tulenevate maksete (Võlgnevuse) ulatuses Kontot alates vastavate maksete/summade tasumise tähtpäevast (Võlgnevuse tasumise tähtpäevast). Juhul, kui Võlgnevuse tasumise tähtpäeval puudub Kontol tasumisele kuuluv summa, on Pangal õigus blokeerida Konto kasutamine ja raha laekumisel debiteerida seda Võlgnevuse ulatuses.
  2. Pangal on õigus debiteerida Võlgnevuse ulatuses Kontolt ka juhul, kui selle tulemusel saab Arvelduskrediidi limiit ületatud.
  3. Juhul, kui Kontol puudub Võlgnevuse tasumise tähtpäeval (sh Maksepäeval) raha Arvelduskrediidi valuutas, kuid Kontol on rahalisi vahendeid mõnes muus valuutas, on Pangal õigus konverteerida nimetatud vahendid Võlgnevuse ulatuses vastavalt Panga poolt kehtestatud vastava valuuta müügi päevakursile ja seejärel debiteerida Kontot Võlgnevuse ulatuses.
  4. Juhul, kui Kontol puudub Võlgnevuse tasumise tähtpäeval raha, kuid Laenusaaja nimele on avatud Pangas teisi kontosid, on Pangal õigus ilma Laenusaaja täiendavate volitusteta debiteerida neid Võlgnevuse ulatuses punktis 7. sätestatud korras ja tingimustel.
  5. Kui Laenusaaja poolt tasutud summadest ei piisa kõigi Laenusaaja Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, siis loetakse, et täitmine on toimunud esmalt võla sissenõudmiseks tehtud kulutuste, seejärel tähtajaks tasumata Arvelduskrediidi summa, kolmandaks tähtajaks tasumata Intressi ning lõpuks viivise, trahvide ja muude tasude ning kahjude katteks.
 8. LAENUSAAJA KOHUSTUSED

  1. Laenusaaja kohustub tagastama Arvelduskrediidi, tasuma Intressid, Limiiditasu ja muud Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed Lepingus ettenähtud korras ja tingimustel, tagades Konto vaba debiteerimise vähemalt Võlgnevuse ulatuses Võlgnevuse tasumise tähtpäeva lõpuks (st Laenusaaja peab tagama Lepingu kohaselt tasumisele kuuluvate summade debiteerimiseks piisava rahasumma või kasutamata Arvelduskrediidi limiidi olemasolu Kontol ning tegema vajaduse korral Kontole ülekande võimaldamaks Pangale tasumisele kuuluvate summade debiteerimise ilma Arvelduskrediidi limiiti ületamata).
  2. Laenusaaja kohustub esitama Pangale 10 (kümne) Pangapäeva jooksul arvates Pangalt vastavasisulise nõude saamisest Panga poolt nõutud informatsiooni ja dokumendid, mis on seotud Laenusaaja majandusliku seisu ja/või Arvelduskrediidi tagastamise võimalikkuse tõendamisega.
  3. Laenusaaja kohustub teatama Pangale viivitamatult kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis alljärgnevate sündmuste toimumisest:
   1. on muutunud Laenusaaja isikuandmed ja/või elukoht ja/või muud kontaktandmed;
   2. kohtule on esitatud avaldus Laenusaaja võlgade ümberkujundamiseks;
   3. Laenusaaja suhtes on algatatud kriminaal-, täite või pankrotimenetlus (sh pankrotiavalduse menetlemisel on nimetatud ajutine haldur);
   4. on vähenenud Laenusaaja regulaarsed sissetulekud;
   5. on aset leidnud sündmused, mis mõjutavad Lepingu tingimuste kohast täitmist Laenusaaja poolt;
   6. Laenusaaja on võtnud täiendavaid laenu- ja/või muid varalisi kohustusi kolmanda isiku ees. Laenu- ja/või muu varalise kohustusena käsitletakse kohustusi, mis on tekkinud laenu ja/või liisingu võtmise ja/või kolmanda isiku kohustuste tagamise (sealhulgas käendamise) tulemusena.
  4. Juhul, kui Lepingu nõuetekohase täitmise tagamiseks nõutakse Tagatist (sealhulgas Tagatislepingute sõlmimist), kohustub Laenusaaja:
   1. kindlustama Tagatise Tagatislepingus toodud tingimustel (juhul, kui Tagatise kindlustamine on Tagatislepinguga nõutud), esitama kindlustuskohustuse täitmise tõendamiseks kindlustuspoliisi ning tagama kindlustuskohustuse täitmise ja kindlustuspoliisi esitamise ka juhul, kui Tagatise omanikuks on kolmas isik;
   2. tasuma koheselt Tagatislepingu sõlmimise ja registreerimisega seotud tasud ja maksud (sh notaritasu ja riigilõivu).
 9. LEPINGU MUUTMINE JA LEPINGU PIKENDAMINE

  1. Lepingut võib muuta ja täiendada ainult Lepingu poolte kirjalikul kokkuleppel, välja arvatud Lepingus kokkulepitud juhtudel. Lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad Lepingu poolte poolt allakirjutamise hetkest, kui ei lepita kokku teisiti.
  2. Pangal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi, kui muutuvad tarbijakrediiti või muid Lepingust tulenevaid suhteid reguleerivad õigusnormid ning Lepingu tingimuste muutmine on põhjendatud uute õigusnormidega kooskõlla viimisega ja/või muutuvad Arvelduskrediidi kasutamise võimaldamise tingimused (sh tehnilised tingimused) teavitades sellest Laenusaajat vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Laenusaajal on nimetatud 2 (kahe) kuu jooksul õigus Leping koheselt ning tasuta üles öelda, täites kõik oma Lepingust tulenevad kohustused. Kui Laenusaaja nimetatud tähtaja jooksul lepingut üles ei ütle, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud. Panga hinnakirja muudetakse vastavalt Panga üldtingimustes sätestatud korrale.
  3. Kui Laenusaaja on kõiki Lepingujärgseid kohustusi nõuetekohaselt täitnud ning Laenusaaja vastab Panga poolt kehtestatud Arvelduskrediidi tingimustele, on Pangal õigus ühepoolselt ja korduvalt pikendada Lepingut ehk Tagastamise tähtpäeva 1 (ühe) aasta võrra ilma vastavat Lepingu muutmise lisa sõlmimata tingimustel (sealhulgas Intressimäär, Lepingutasu ja Arvelduskrediidi üldtingimused), mis kehtivad vastaval (enne pikendamist kehtival) Tagastamise tähtpäeval. Alates pikendamisest kehtima hakkavate tingimuste (sealhulgas Intressimäär, Lepingutasu ja Arvelduskrediidi üldtingimused) kohta saab Laenusaaja teavet Panga poolt saadetavas Lepingu pikendamise teatises. Pangas kehtivate Arvelduskrediidi tingimuste (sealhulgas Arvelduskrediidi üldtingimuste) ja hinnakirjaga saab igal ajal tutvuda Panga teenindussaalis või Panga veebilehel.
  4. Tagastamise tähtpäeva saabumise ning Lepingu pikendamise või mittepikendamise kohta edastab Pank Laenusaajale kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatise hiljemalt 14 (neliteist) kalendripäeva enne vastava Tagastamise tähtpäeva saabumist. Juhul, kui Laenusaaja ei soovi Lepingu pikendamist (sealhulgas ei ole nõus alates pikendamisest kehtima hakkavate Arvelduskrediidi tingimustega), kohustub Laenusaaja sellest Pangale kirjalikult teatama hiljemalt vastavale Tagastamise tähtpäevale eelnevaks Pangapäevaks.
 10. LEPINGU LÕPPEMINE JA ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

  1. Juhul, kui Laenusaaja teavitab Panka õigeaegselt Lepingu pikendamisega mittenõustumisest või juhul, kui Laenusaaja ei täida Lepingujärgseid kohustusi nõuetekohaselt ja/või ei vasta Panga poolt kehtestatud arvelduskrediidi tingimustele, lõpeb Leping kokkulepitud Tagastamise tähtpäeval.
  2. Laenusaajal on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada teatades sellest Pangale kirjalikult vähemalt 2 (kaks) Pangapäeva ette. Leping lõpeb Laenusaaja poolt Pangale esitatud Lepingu lõpetamise avalduses/teatises näidatud kuupäeval, kui Lepingu lõpetamise hetkel on Kontol piisavalt rahalisi vahendeid kogu Lepingust tuleneva Võlgnevuse (sealhulgas kogu Laenusaaja kasutuses oleva Arvelduskrediidi ja kõikide muude Lepingu alusel Laenusaaja poolt Pangale tasumisele kuuluvate summade) tasumiseks.
  3. Pangal on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda st. lugeda Tagastamise tähtpäev saabunuks ning nõuda Laenusaajalt kogu Võlgnevuse tasumist (sealhulgas kogu tema kasutuses oleva Arvelduskrediidi tagastamist), kui:
   1. Laenusaaja on Arvelduskrediidilimiidi taotlemisel esitanud valeandmeid või jätnud esitamata talle teadaolevad Lepingu täitmist mõjutavad andmed;
   2. Laenusaaja jätab Lepingust tuleneva maksekohustuse täitmata ka Panga poolt Laenusaajale antud 14 (neljateistkümne) päevase täiendava tähtaja jooksul;
   3. esinevad Lepingu punkti 8.3. alapunktides 3), 4), 5), või 6) nimetatud asjaolud ning Panga hinnangul võib see mõjutada Lepingu nõuetekohast täitmist;
   4. Pank on saanud õigusaktides ettenähtud korras selleks pädevalt isikult või asutuselt nõude Konto arestimiseks;
   5. Arvelduskrediidi limiit on ületatud rohkem kui 30 (kolmekümne) järjestikuse päeva jooksul;
   6. Laenusaaja ei täida maksekohustusi mõne muu tema poolt Panga ees võetud võlakohustuse osas ning jätab need täitmata ka Panga poolt Laenusaajale antud 14 (neljateistkümne) päevase täiendava tähtaja jooksul;
   7. Tagatise väärtus väheneb ning Panga hinnangul ei ole Tagatis piisav Lepingust tulenevate Laenusaaja kohustuste tagamiseks ja Pank ei jõua Laenusaajaga kokkuleppele Lepingu täiendava tagamise osas;
   8. Laenusaaja ei täida muid Lepingu ja/või Tagatislepingu tingimusi ning jätab need täitmata või ei heasta ka Panga poolt Laenusaajale antud 14 (neljateistkümne) päevase täiendava tähtaja jooksul.
  4. Lisaks Tingimustes toodud juhtudele on Pangal õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda muudel Üldtingimustest, makseteenuse lepingust või õigusaktidest tulenevatel alustel.
  5. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral ei arvestata Intressi Arvelduskrediidi limiidi kasutamata jätmise aja eest ning Lepingu lõpetamisega ei kaasne muid Lepingu ennetähtaegse lõpetamisega seotud tasusid.
  6. Pooltel on õigus Leping poolte kokkuleppel igal ajal lõpetada.
  7. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.
  8. Lepingu lõppemisel on Pangal õigus Laenusaaja Kontolt debiteerida kogu Võlgnevus (sealhulgas kogu Laenusaaja kasutuses olev Arvelduskrediidi summa, Lepingu lõppemise päevani arvestatud Intress, Panga hinnakirjas kehtestatud tasud ning muud võlgnevused nt. viivised, trahvid, võla sissenõudmise kulud jne).
 11. LAENUSAAJA TAGANEMISÕIGUS

  1. laenusaaja võib Lepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest taganeda, esitades Pangale enne taganemistähtaja möödumist Lepingus toodud aadressil kirjaliku taganemise teate.
  2. Kui Laenusaaja kasutab Lepingu punktis 11.1. toodud taganemisõigust, peab Laenusaaja viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates taganemise teate Pangale esitamisest, tagastama kogu tema kasutuses oleva Arvelduskrediidi ning tasuma kuni Arvelduskrediidi tagastamise päevani arvestatud Intressi. Vastasel juhul loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud.
 12. TEAVE JA TEADETE EDASTAMINE

  1. Pank teeb väljavõtte Laenusaaja poolt kasutatud Arvelduskrediidi suuruse ning Lepingu alusel Laenusaaja poolt Pangale tasutud tasude kohta Laenusaajale kättesaadavaks elektroonilises vormis Panga internetipanga vahendusel (Konto väljavõte).
  2. Kõik Lepingu alusel teisele Lepingu poolele edastatavad teated peavad olema kirjalikus vormis või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (s.o e‑posti või faksi teel edastatud). Lepingus toodud juhtudel peab teade olema kirjalikus vormis.
  3. Kirjalikus vormis edastatud teade loetakse Lepingu poole poolt kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga Lepingu poole poolt Lepingus näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. Lepingu poole poolt digitaalselt allkirjastatud ja Lepingu poole poolt Lepingus näidatud e‑posti aadressil saadetud teade loetakse Lepingu poole poolt kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval.
  4. Juhul, kui Lepingu pool on Lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma aadressi või e‑posti aadressi või faksi numbrit ning ei ole sellest teist Lepingu poolt informeerinud, loetakse teade Lepingu poole poolt kättesaaduks, kui see on edastatud Lepingus märgitud aadressile.
  5. Kõik teated, mis edastatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peavad olema kirjalikus vormis.
 13. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  1. Kõik pretensioonid ja vaidlused Lepingu poolte vahel lahendatakse Panga üldtingimustes sätestatud korras. Kui Lepingu pooled ei jõua Lepinguga seotud lahkarvamuste lahendamisel kokkuleppele, lahendab vaidluse Panga asukoha järgne kohus, kui Lepingu pooled ei ole kokku leppinud teisiti või kui Imperatiivsetest Normidest ei tulene teisiti.
  2. Laenusaajal on vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks võimalik pöörduda ka Tarbijakaitseameti (aadress: Pronksi 12, Tallinn 10117, telefon: +372 62 01 707, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee, veebileht: tarbijakaitseamet.ee juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.
  3. Laenusaaja kinnitab, et ta on nõus Lepingust tulenevatele suhetele Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisega ning vaidlusküsimuste lahendamisega Eesti kohtus (sealhulgas ka juhul kui Laenusaaja elab või asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki).
 14. LÕPPSÄTTED

  1. Lepingu pooled vastutavad oma kohustuste rikkumise eest vastavalt Tingimustes, Üldtingimustes, makseteenuse lepingus ja õigusaktides sätestatule.
  2. Lepingu nõuetekohase täitmise tagamiseks sõlmitakse Panga nõudmisel täiendavalt Panga ja Laenusaaja ning/või Panga ja kolmanda isiku vahel Tagatisleping(ud).
  3. Lepingu pooled kohustuvad mitte avaldama Lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see osutub vajalikuks Lepingu täitmisega seotud asjaoludel või kui selles on kokkulepitud Lepingus.
  4. Pangal on õigus anda informatsiooni Laenusaaja, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta (sealhulgas Lepingu mittekohase täitmise kohta) järgmistele isikutele:
   1. Pangaga samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele, nende töötajatele ning teenuseosutajatele, sh äriühingu(te)le või isiku(te)le, kes osutavad Pangale võlgade sissenõudmise (inkasso) teenust;
   2. Lepingu tagajatele (Tagatislepingu pooltele);
   3. Panga nõustajatele või audiitoritele Creditinfo Eesti Aktsiaseltsile ja maksehäirete registri igakordsele pidajale;
   4. Panga kreeditoridele, kes on Lepingu finantseerimiseks andnud finantsvahendeid;
   5. isikutele, kellele Pank soovib või planeerib üle anda või loovutada Lepingust tulenevaid õigusi, kohustusi või nõudeid;
   6. Pangale monitooringu- ning muude sarnaste teenuste pakkujatele;
   7. isikutele, kelle õigus informatsiooni saada tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  5. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Pangale oma nõusoleku teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks Lepingu täitmise eesmärgil vastavalt Lepingu tingimustele ja Panga „Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele“, mis on kättesaadavad Panga veebilehel.
  6. Järelevalvet Panga tegevuse üle teostab Finantsinspektsioon (aadress: Sakala 4, 15030 Tallinn, telefon: 372 66 80 500, e‑post: info@fi.ee, veebileht: www.fi.ee).