LHV krediidipoliitikaga vastuolus olevate tegevusalade nimekiri

 1. Keskkonnaalane ja sotsiaalne vastutus

  LHV hoolib äri- ja elukeskkonnast, üritades oma tegevustes ja protsessides lähtuda keskkonnaalase negatiivse mõju vähendamisest. LHV eesmärgiks on edendada kestlikku ja vastutustundlikku majandust toetades seeläbi liikumist kestlikuma ühiskonna poole. LHV saab oma äritegevusega kiirendada oluliste keskkonna- ja kliimaprobleemide lahendusteni jõudmist motiveerides kliente tegema oma äritegevuses ja investeerimisotsustes keskkonda säästvamaid valikuid. LHV eesmärgiks on olla ühtlasi eesrindlik selliste krediiditoodete arendamisel.
  LHV eeldab, et kliendid tegutsevad kooskõlas oma tegevuspiirkonnas kehtivate kohalike ja rahvusvaheliste seaduste ja regulatsioonidega ning omavad oma tegevuseks vastavaid lube ja litsentse.
  LHV käitub sotsiaalselt vastutustundlikult, püüdes olla sellega eeskujuks nii oma töötajatele kui ka avalikkusele.

  1. Keskkonnaalased riskid
   Lisaks otsesele ja mitteaktsepteeritavale kahjule keskkonna suhtes toob keskkonnaalaste riskidega projektide finantseerimine kaasa ka kõrgendatud riskid vastavate krediidisaajate suhtes.
   Keskkonnariskidest tulenevad võimalikud krediidiriskid:

   RiskKirjeldus
   Tururiskmuutuv tarbijakäitumine, toormaterjalide hinnatõus, turusituatsiooni ebakindlus
   Poliitiline ja regulatiivne risksüsiniku emissioonide hinnad, suurenenud compliance kulud, suurenenud keskkonnamõjude raporteerimise kohustused, trahvid jne
   Tehnoloogia- alane riskebaõnnestunud investeeringud uutesse tehnoloogiatesse, kulud madalama emissiooniga tehnoloogiale üleminekul, R&D kulud jne
   Mainerisktarbijate eelistuste muutused, sektori stigmatiseerumine, huvigruppide negatiivne ja kõrgendatud tähelepanu jne
   Füüsiline riskotsesed kahjud kliima- ja keskkonnnakriisidest, mille tagajärjeks vähenenud tootmisvõimekus, kõrgenenud toorme kulud, varade kahjustumine, suurenenud tööjõukulud ja kapitalikulud jne

   Tabel 1. Keskkonnariskidest tulenevad võimalikud krediidiriskid.

  2. Sotsiaalne vastutus
   Ettevõtte sotsiaalne vastutus tähendab lisaks võimalikele seadustest tulenevatele kohustustele ka sotsiaalsete tegurite vabatahtlikku arvestamist äriprotsessides.
   Sotsiaalne vastutus LHVs on eesmärgipärane, järjepidev ja vabatahtlik, seaduse nõudmistest kaugemale ulatuv panus ühiskonna huvide täideviimiseks.
   Sotsiaalse vastutuse põhimõtete järgimise eesmärgiks on luua pikaajalist väärtust LHV osapooltele, Samuti tuleb austada inimõigusi ja rahvusvaheliselt tunnustatud tööjõukaitse norme ja kokkuleppeid.

 2. Krediidipoliitikaga vastuolus olevad tehingud

  Looduskeskkonna ja sotsiaalse vastutusega vastuolus olevad tegevusalad.LHV ei paku teadlikult krediiditooteid klientidele, kelle tegevuse puhul on selgeid tõendeid inimõiguste rikkumise ja tõsiste looduskeskkonnale tekitatud kahjude kohta.

  Lähtudes kestliku ja vastutustundliku tegutsemise põhimõtetest, on krediidipoliitikaga vastuolus klientide krediteerimine, kelle krediiditoodete maht LHV ees kokku ületab 500 000 eurot ning kelle äritegevus on seotud Tabelis 2 välja toodud tegevustega.

  Üldised printsiibid

  • kõikide toodete ja tegevuste tootmine ja nendega kauplemine, mis on Eesti Vabariigi seaduste, määruste või rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute kohaselt ebaseaduslikud;
  • sunnitöö kasutamine või inimõiguste rikkumine;
  • prostitutsiooni vahendamine või pornograafilise materjali tootmine;
  • keelatud ainete vahendamine ja kaubavahetus ilma nõutavate ekspordi- või impordilitsentsideta;
  • tegevused, mis mõjutavad negatiivselt UNESCO Maailmapärandi objekte;
  • tegevused, mis mõjutavad negatiivselt rahvusparke ja looduskaitsealasid või Ramsari konventsiooniga kaetud märgalasid;
  • bioloogilise mitmekesisuse ressursside või kultuuripärandi kaitset käsitlevate Eesti Vabariigi õigusaktide või rahvusvaheliste konventsioonidega keelatud tegevused;
  • isikute, rühmade või kogukondade ebaseaduslik sunniviisiline väljatõstmine;
  TegevusalaKirjeldus
  Metsamajanduskes tegelevad ebaseadusliku metsaraiega;
  Ohustatud taime- ja loomaliigid, loomade heaolu
  • kes tegelevad ohustatud taime ja loomaliikidega kauplemisega või kelle tegevus mõjutab neid negatiivselt, mis on kantud Punasesse raamatusse;
  • kes tegelevad Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt ebaseaduslike loomkatsetega;
  • partide ja hanede sundsöötmisega seotud tegevused;
  • karusnaha tootmise eesmärgil loomapidamine;
  Relvatööstuskelle tegevusalaks on relvade või nende kompenentide tootmine või levitamine, mis on rahvusvahelise õiguse alusel keelatud (kobarpommid, jalaväemiinid, bioloogilised ja keemiarelvad, tuumarelvad, laserrelvad disainitud põhjustamaks püsivalt pimedaks jäämist);
  Energiatööstus
  • küttesöe ja põlevkivi kaevandamine ning nendest elektri tootmine;
  • naftatootmise ahela algfaasi tegevused;
  Ohtlikud ained
  • asbesti kaevandamine ja asbestikiudude ning teadlikult neid kiudusid sisaldavate toodete ja segude tootmine, turule toomine ja kasutamine;
  • elavhõbeda ja elavhõbedaühendite eksport ning paljude elavhõbedat sisaldavate toodete tootmine, eksport ja import;
  Tubakastubakatoodete või e-sigarettide levitamine, mis on äriühingu põhitegevusalaks (tulud >50%);
  Kalandusökoloogiliselt mittesäästvate kalastusviiside praktiseerimine, nagu triivvõrkudega kalapüük, süvamere põhjatraalimine, kalapüük kasutades lõhkeaineid või tsüaniidi;
  Transport
  • nafta ja muude ohtlike ainete vedu laevades, mis ei vasta Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni nõuetele;
  • uute diiselkütusega sõitvate sõiduautode finantseerimine alates 2030. aastast;

  Tabel 2. LHV krediidipoliitikaga vastuolus olevad tegevusalad.