1. Jätkusuutlikkuseelistused2. Kogemused ja teadmised3. Finantsolukord4. Investeerimiseesmärk5. Riskitaluvus ja riskitundlikkus

Investeerimisprofiil

Sul on väljad täitmata

Sul on väljad täitmata

Investeerimisprofiili ei ole võimalik täita mobiilis, palume teha seda arvutis.

Tere

LHV Pangal on seaduse järgi kohustus hinnata pakutavate finantstoodete ja – teenuste sobivust.

Käesolevale küsimustikule antud vastuste kaudu määratletakse sinu teadmised ja kogemused, investeerimiseesmärgid, jätkusuutlikkuseelistused, finantsseisund ning riskitaluvus ja -tase, mida oled oma investeerimisportfellis nõus aktsepteerima.

Anna palun küsimustele võimalikult objektiivsed ja tegelikku olukorda peegeldavad vastused. Ilma vastustest saadava infota ei ole LHV Pangal võimalik hinnata pakutava teenuse sobilikkust sinu profiili ja vajadustega.

Kas Sul on jätkusuutlikkuseelistusi oma väärtpaberiportfelli instrumentide valikul?

Sul on vastus märkimata

Enne sellele küsimusele vastamist palume Sul tutvuda selgitusega, mida tähendab jätkusuutlikkuseelistus, et saaksid anda võimalikult objektiivse vastuse.

Euroopa Liidu (EL) investorkaitse reeglite kohaselt selgitatakse investeerimistoote sobivuse hindamisel välja ka kliendi jätkusuutlikkuseelistused investeeringute tegemisel. Jätkusuutlikkuseelistuseks loetakse kliendi valikut investeerida osa oma portfellist teatud kõrgemale jätkusuutlikkuse tasemele vastavatesse finantsinstrumentidesse. Sellised instrumendid jaotuvad kolme kategooriasse.

  1. Instrumendid, millega investeeritakse majandustegevustesse, mis oluliselt panustavad ELi keskkonnaeesmärkide saavutamisesse ja mis on seetõttu ELi poolt lisatud keskkonnasäästlike majandustegevusalade loetellu. Näiteks tegevused, mis panustavad kliimamuutuste leevendamise või kliimamuutustega kohanemise eesmärki.
  2. Instrumendid, mille puhul rahastatav tegevus ei vasta kõigile ELi keskkonnasäästlike tegevusalade loetelu nõuetele, kuid mille puhul on investeerimiseesmärk panustada mõnesse laiema ringi keskkonna- või ka sotsiaalsesse eesmärki (nt ebavõrdsuse vähendamine). Sellist investeeringut nimetatakse ELi reeglite kohaselt jätkusuutlikuks investeeringuks.
  3. Instrumendid, mille puhul investeeritakse ettevõtetesse, kes oma majandustegevuses püüavad vähendada negatiivset mõju jätkusuutlikkusteguritele ehk põhilist negatiivset mõju arvesse võtvad investeeringud. Negatiivse mõju avaldumist hinnatakse EL-i regulatsiooniga kindlaks määratud negatiivse mõju indikaatorite abil, nt kasvuhoonegaaside heide, taastumatu energia tarbimise või ohtlike jäätmete osakaal, juhtorganite mitmekesisus, palgalõhe.

Kahe esimese kategooria puhul järgitakse lisaks positiivse mõju saavutamise eesmärgile ka põhimõtet, et rahastatav majandustegevus ei kahjustaks oluliselt teisi keskkonna- või sotsiaalseid eesmärke, ning emitendid järgivad häid juhtimistavasid.

Jätkusuutlikkuseelistuste tasemele ei vasta investeeringud, mille puhul edendatakse muude investeerimiseesmärkide kõrval ka mõnda jätkusuutlikkusega seotud aspekti, aga mille puhul ei järgita süsteemselt põhimõtet hoiduda muude keskkonna- või sotsiaalsete eesmärkide kahjustamisest.

LHV ei paku hetkel väärtpaberiportfelli raames strateegiaid, mis arvestavad terviklikult eelnevalt mainitud jätkusuutlikkuseelistusi. Kui oled vastuses määranud, et Sul on jätkusuutlikkuseelistused, siis pole LHV-l võimalik Sinu profiilile sobivat varade koosseisu pakkuda ning väärtpaberiportfelli valitsemise teenust osutada.

Milliste finantsinstrumentide osas omad piisavalt teadmisi, et neid rahuliku südamega oma investeerimisportfellis omada?

Sul on vastus märkimata

Milline on sinu varasem kogemus järgmiste finantsinstrumentide osas? Kas ja kui pika perioodi jooksul Sa oled alltoodud instrumentidega isiklikke tehinguid teinud? Mitu tehingut Sa umbes teinud oled?

Sul on vastus märkimata

KogemusedTehingute arv kokku
puudubkuni 2aüle 2apuudub1-15üle 15
Võlakirjad ja/või võlakirjafondid
Aktsiad (sh võrdväärsed hoidmistunnistused) ja/või aktsiafondid

Sinu haridus või elukutse on seotud investeerimisega?

Sul on vastus märkimata

Ettevõtte pankroti korral rahuldatakse viimasena ... nõuded

Sul on vastus märkimata

Kui palju on võimalik maksimaalselt kaotada aktsiatesse investeeritud rahast?

Sul on vastus märkimata

Kas võlakirja turuhind võib erineda võlakirja väljalaskmise hinnast?

Sul on vastus märkimata

Kui võlakirja turuhind on tõusnud, siis võlakirja oodatav tulusus uue hinna pealt arvestatuna:

Sul on vastus märkimata

Kui tegemist on allutatud võlakirjadega, siis mida see tähendab ning milliste täiendavate riskidega peab arvestama?

Sul on vastus märkimata

Klient täitis teabelehe ja/või teabelehed korrektselt (vastab panga töötaja)

Sul on vastus märkimata

Mis on sinu regulaarsete sissetulekute allikad?

Mis on juriidilise isiku müügitulu allikad?

Sul on vastus märkimata

Kui suur on sinu regulaarne ühe kuu sissetulek?

Kui suur on juriidilise isiku regulaarne ühe kuu tulu?

Kui suured on sinu regulaarsed igakuised finantskohustused?

Kui suured on juriidilise isiku regulaarsed igakuised finantskohustused?

Kui suur on sinu olemasolevate koguvarade maht?

Kui suur on juriidilise isiku olemasolevate koguvarade maht?

Sul on vastus märkimata

Kokku 0 €

Kui suur oleks investeering LHV portfellihalduse juhitud portfelli?

Kui suur oleks investeering LHV portfellihalduse juhitud portfelli?

Sul on vastus märkimata

LHV Panga vahendusel tehtav investeering mõjutab minu praeguse elustandardi säilitamist...

LHV Panga vahendusel tehtav investeering mõjutab juriidilise isiku praeguse finantsseisu säilitamist...

Kas LHV vahendusel kavandatava investeeringu kestvuse ajal on saabumas sündmus (nt pensionile jäämine, tähtajalise töösuhte lõppemine, lapse sünd, ülikooli astumine) või muu planeeritud tegevus ((kinnis)vara ostmine või renoveerimine vms), mis eeldab investeeringu terviklikku realiseerimist?

Sul on vastus märkimata

Kui sind peaks tabama ootamatu rahaline väljaminek või muu finantsolukorda mõjutav sündmus (nt töökoha kaotus, seisak äritegevuses vms) siis kui suure tõenäosusega oleksid sunnitud LHV vahendusel tehtava investeeringu realiseerima?

Kui juriidilist isikut peaks tabama ootamatu rahaline väljaminek, siis kui suure tõenäosusega oleks juriidiline isik sunnitud LHV vahendusel tehtava investeeringu realiseerima?

Sul on vastus märkimata

Minu investeerimiseesmärk on...

Juriidilise isiku investeerimiseesmärk on...

Sul on vastus märkimata

Plaanin oma investeeringu kestuseks...

Juriidilise isiku investeeringu kestuseks...

Järgneval graafikul on viis võimalikku investeerimisportfelli. Sooviksin kõige enam investeerida portfelli...

Järgneval graafikul on viis võimalikku investeerimisportfelli. Juriidiline isik sooviks kõige enam investeerida portfelli...

Sul on vastus märkimata

30%20%10%0%-10%-20%-30%
9%
7%
5%
4%
3%
Minimaalne aastatootlus
Keskmine aastatootlus
Maksimaalne aastatootlus

Minu alginvesteering on. Mind muudaks murelikuks, kui minu portfelli väärtus väheneks...

Juriidilise isiku alginvesteering on. Meid muudaks murelikuks, kui juriidilise isiku portfelli väärtus väheneks...

Sul on vastus märkimata

Minu alginvesteering on. Selle väärtus kahaneb lühikese aja jooksul euroni. Mida ma teeksin?

Juriidilise isiku alginvesteering on. Selle väärtus kahaneb lühikese aja jooksul euroni. Mida juriidiline isik teeks?

Sul on vastus märkimata

Minu riskiprofiil

Sinu investeerimisprofiili hindamise tulemusena saime madala riskitasemega strateegia.

Konservatiivne strateegia

Konservatiivne

Riskitase
0%
Inv. ajahorisont

vähemalt 1 aasta

Investeeringu eesmärk

vara väärtuse säilitamine

Portfelli väärtuse kõikumine

Ostujõu strateegia

Madal

Riskitase
25%
Inv. ajahorisont

vähemalt 1-2 aastat

Investeeringu eesmärk

vara väärtuse säilitamine

Portfelli väärtuse kõikumine

Tasakaalu strateegia

Keskmine

Riskitase
50%
Inv. ajahorisont

vähemalt 2-3 aastat

Investeeringu eesmärk

varade kasvamine

Portfelli väärtuse kõikumine

Kasvustrateegia

Kõrge

Riskitase
75%
Inv. ajahorisont

vähemalt 3-5 aastat

Investeeringu eesmärk

varade kasvamine

Portfelli väärtuse kõikumine

Agressiivse kasvu strateegia

Agressiivne

Riskitase
100%
Inv. ajahorisont

vähemalt 5 aastat

Investeeringu eesmärk

varade kasvamine

Portfelli väärtuse kõikumine

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon