Viime LHV finantseerimis- ja investeerimistegevuse kooskõlla Pariisi kliimaleppe eesmärgiga piirata üleilmse keskmise temperatuuri tõusu.

ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtted (Principles for Responsible Banking) loovad pankadele jätkusuutliku tegutsemise raamistiku ja annavad ühiskonnaelu edendamise suunised. Liitusime algatusega, et näidata oma pühendumust ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja Pariisi kliimaleppe eesmärkide täitmisele. Osaleme finantssektori rahvusvahelises koostöös ja parimate praktikate jagamises.

Mida oleme juba teinud?

Astusime 2020. aasta alguses ÜRO keskkonnaprogrammi rahastamise algatuse (UNEP FI) liikmeks ja allkirjastasime vastutustundliku panganduse põhimõtted. Oleme ettevalmistavas faasis, st seame plaane ja oleme ühinenud töörühmadega, et hakata kiiresti liikuma algatuse eesmärkide poole.

Mis on meil edaspidi plaanis?

Järgmine suur samm on teha mõjuanalüüs, et tuvastada, millised negatiivsed ja positiivsed mõjud on meie investeerimis- ja finantseerimistegevusel. Selleks on UNEP FI arendanud välja tööriistad. Pärast mõjuanalüüsi valmimist seame selgepiirilised eesmärgid ja koostame tegevuskava, mille tulemusi hakkame regulaarselt avalikkusega jagama. Töötame välja LHV jätkusuutlikkuse põhimõtted.

Mis on projekti lõppeesmärk?

Lõppeesmärk on viia kõik LHV tegevused kooskõlla Pariisi kliimaleppe eesmärgiga hoida üleilmse keskmise temperatuuri tõus alla 1,5 °C võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga ning anda märkimisväärne panus ÜRO kestliku arengu eesmärkide täitmisse. Tahame toimida nii, et kujuneksime nii strateegilisel kui ka operatiivsel tasandil (toodete ja teenuste poolest) keskkonnasäästliku ja vastutustundliku äritegevuse eeskujuks. Hoiame keskkonda Eesti tulevaste põlvede jaoks.