Muuda maailma.
Märkamatult.

Maailma saad muuta ka elades oma tavalist elu.
Tehes oma tavalisi asju. Lihtsalt roheliselt. Liigume koos puhtama keskkonna ja jätkusuutlikuma majanduse poole.

Siit leiad meie projektide lühitutvustuse

Eesti on võtnud sihiks saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Selle eesmärgi täitmiseks on vajalik riigi, avaliku sektori ja erasektori koostöö ning üksikasjalik plaan. LHV on algatanud ettevõtmisi, et oma tegevusega üleminekut eest vedada.

ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtted

Viime LHV finantseerimis- ja investeerimistegevuse kooskõlla Pariisi kliimaleppe eesmärgiga piirata üleilmse keskmise temperatuuri tõusu.

ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtted Principles for Responsible Banking loovad pankadele jätkusuutliku tegutsemise raamistiku ja annavad ühiskonnaelu edendamise suunised. Liitusime algatusega, et näidata oma pühendumust ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja Pariisi kliimaleppe eesmärkide täitmisele. Osaleme finantssektori rahvusvahelises koostöös ja parimate praktikate jagamises.

Mida oleme juba teinud?

Astusime 2020. aasta alguses ÜRO keskkonnaprogrammi rahastuse algatuse (UNEP FI) liikmeks ja allkirjastasime vastutustundliku panganduse põhimõtted. Täidame UNEP FI programmi: oleme kaardistanud enda portfelli mõju äriliinide lõikes ning koostanud jäktusuutlikkuse tegevusplaani. Aitasime arendada UNEP FI mõjuanalüüsi tööriistu. Samuti oleme enda jätkusuulikkuse ambitsiooni kirjeldanud ja kinnitanud LHV Groupi ESG poliitikas. Oleme töötanud välja LHV jätkusuutlikkuse põhimõtted.

Augustis 2021 avalikustasime esimese Vastutustundliku panganduse põhimõtete aruande (inglise keeles).
Septembris 2022 avalikustasime teise Vastutustundliku panganduse põhimõtete aruande (inglise keeles).
Novembris 2023 avalikustasime kolmanda Vastutustundliku panganduse põhimõtete aruande (inglise keeles).

Mis on meil edaspidi plaanis?

Järgmine tähtis samm on arendada mõjuanalüüsi, et täpsustada meie investeerimis- ja finantseerimistegevuse positiivseid ja negatiivseid mõjusid. Ehitame tegevusprotsesse, et vastavalt mõjuanalüüsile seada selgepiirilisi eesmärke, mille suunas välja töötatud tegevuskava alusel liikuda. Oma tegevuste tulemusi jagame regulaarselt avalikkusega.

Mis on projekti lõppeesmärk?

Lõppeesmärk on aidata kaasa Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkide saavutamisele ning anda märkimisväärne panus ÜRO kestliku arengu eesmärkide täitmisse. Tahame toimida nii, et kujuneksime nii strateegilisel kui ka operatiivsel tasandil (toodete ja teenuste poolest) keskkonnasäästliku ja vastutustundliku äritegevuse eeskujuks. Hoiame keskkonda Eesti tulevaste põlvede jaoks.

Roheline kontor

Jälgime ja vähendame pidevalt oma kontorite keskkonnamõju ning muudame töökeskkonna ergonoomilisemaks.

LHV on otsustanud tegutseda ja kasvada jätkusuutlikult ja pikka aega. Soovime, et üleilmseid küsimusi lahendades, oleks ka meie enda kodu korras. See tähendab, et pöörame tähelepanu LHV töökeskkonnale ja meie inimeste tekitatud CO2 jalajäljele.

Selleks oleme kujundanud LHV rohelise kontori põhimõtted (sh juhised, tegevuskava ja eesmärgid). Töötame võimalikult keskkonda säästes, arvestame kontoreid puudutavate otsuste langetamisel jätkusuutlikkuse vajadust, otsime võimalusi parandada oma kontorite keskkonnamõju ja võtame kasutusele mõistlikud uued lahendused selle eesmärgi täitmiseks. Oleme loonud LHV rohelise kontori töörühma, mis neid tegevusi juhib.

2020. aastal väljastas Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon LHV Tallinna kontorile Euroopa Rohelise Kontori tunnistuse ning nimetas meie Tallinna kontori aasta parimaks Roheliseks Kontoriks.

2021. aastal omistati meie Tallinna kontorile ka rahvusvaheline BREEAM rohemärgis.

2023. aasta märtsis väljastati Euroopa Rohelise Kontori tunnistused ka LHV Tartu ja Pärnu kontoritele. Nii Rohelise Kontori kui ka BREAAM tunnistused kehtivad 3 aastat, mis järel tuleb läbida uus ülevaatus tunnistuste uuendamiseks.

LHV on teinud Eesti suurettevõtete energiaauditi. Energiaauditi siht on selgitada välja, kuidas me kasutame energiat, millised on energia säästmise võimalikud meetmed ja kuidas me saaksime kasutada oma töökohal energiat säästlikumalt. Tallinna büroohoones on selle tulemusena uuendatud tehno- ja ruumikliima süsteemid.

Töö töökeskkonna parandamiseks jätkub. Proovime kõigis kontorites rakendada võimalikult palju keskkonnahoidlikke lahendusi, et sertifikaatide uuendamisel saavutada veelgi paremaid tulemusi.

Mis on projekti lõppeesmärk?

Nii energiaauditi, rohelise kontori põhimõtete kui ka rohemärgiste eesmärk on pidevalt vähendada meie organisatsiooni kasutatavate füüsiliste ruumide keskkonnamõju. Sellega kaasneb kulude ja loodusressursside kokkuhoid, jäätmetekke vähenemine ja ergonoomilisem töökeskkond. Lisaks kasvab LHV töötajate teadlikkus.

CO2 jalajälje vähendamine

Mõõdame ja vähendame oma ettevõtte CO2 jalajälge. Meie kontoritegevus on 2022. aastast kliimaneutraalne ning korvame enda tegevuse jalajälge iga-aastaselt.

Kliimamuutuste halvima mõju ärahoidmiseks tuleb inimtegevuse tagajärjel atmosfääri paiskuvate kasvuhoonegaaside kogust märkimisväärselt vähendada. Ka meie kontoritegevusest tekib heiteid, eelkõige pärinevad need soojusenergia kasutamisest ja töötajate liikumisest.

Mida oleme juba teinud?

Kogume andmeid ja selgitame igal aastal välja LHV süsinikuheidete kogumahu. Aasta-aastalt oleme laiendanud oma arvutusse kaasatud tegevusi. 2022. aastal oli LHV kontoritegevuse CO2 jalajälg 1968 tonni CO2 ekvivalenti, st arvutuste tegemise seisuga 2,5 tonni töötaja kohta. 2022. aastal tulenes meie kontoritegevuse heitekogusest:

  • 29% elektri- ja soojusenergia kasutamisest,
  • 22% töötajate töölesõitudest,
  • 18% kaudsetest energia ja kütusega seotud mõjudest,
  • 16% põhivaraga (nt kontoritehnika, mööbel jms) seotud mõjudest.

Jätkusuutlikumaks tegutsemiseks ja negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks oleme koostanud kliimaneutraalsuse saavutamise plaani. Oleme juba läinud üle rohelise energia sertifikaadiga elektrienergiale, mis aitas emissioone vähendada 30% võrra.

Jalajälje arvutamisel lähtusime rahvusvaheliselt tunnustatud kasvuhoonegaaside raporteerimise standardist (GHG Protocol Corporate Acconting and Reporting Standard).

Kuna valdav osa finantsettevõtete mõjust on seotud finantseerimistegevusega, alustasime 2022. aastal oma laenuportfelli heitkoguste hindamist, kasutades PCAF-i metoodikat. Esialgsel hinnangul ulatus LHV ettevõtete laenude, sõidukiliisingute, ärikinnisvaralaenude ja eluasemelaenude (ca 96% krediidiportfellist) rahastatud heitkoguste maht 562 506 tonni CO2 ekvivalendini. Iga laenatud miljoni euro kohta 183,4 tonni CO2 ekvivalenti. Võimalikult täpsete tulemuste saamiseks püüame andmekvaliteeti edaspidi parandada, hankides täpsemat teavet otse klientidelt.


Negatiivse CO2 jalajälje korvamine - 2021. aastal alustasime koostööd eAgronomiga LHV kontoritegevuse negatiivse mõju korvamiseks. eAgronomi abiga neutraliseerisime oma kontoritegevuse mõjud. Seega on alates 2022. aastast meie kontoritegevus kliimaneutraalne. Toetame eAgronomi kaudu põllumajanduses muldade kvaliteedi parandamist, näiteks vahekultuuride kasvatuse abil. See võimaldab siduda õhust kasvuhoonegaase, parandada mullastikku ja vähendada väetamise vajadust.

LHV põhimõtted negatiivse jalajälje korvamisel:

  • Korvamine peab olema täiendav tegevus
  • Emissioonide arvestuse selgus ja läbipaistvus
  • Kestvus
  • Topeltarvestuse vältimine
  • Keskkondliku või sotsiaalse kahju vältimine
  • Kohalikkus

Mis on meil edaspidi plaanis?

Kordame ja täiendame arvutust igal aastal. Sellest lähtudes, millistes lisakategooriates õnnestub meil koguda usaldusväärseid andmeid, püüdleme edaspidi üha terviklikuma ülevaate poole. Vähendame oma kliimamõjusid ja korvame osa, mida vähendada ei õnnestu.

Jätkusuutlikkuse mõõtmise süsteemid

Töötame selle nimel, et Eesti looks esimesena maailmas sellise laenude jätkusuutlikkuse mõõtmise süsteemi, milles on kliimaeesmärkidel ühendatud era- ja avaliku sektori huvid

Eesti on võtnud sihiks saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Selle eesmärgi täitmiseks on vajalik riigi, avaliku sektori ja erasektori koostöö ning üksikasjalik plaan. Plaani aluseks peaks olema selge mõõtmissüsteem, sest mida mõõdad, seda ka saavutad.

Näeme, et laiaulatusliku muutuse saavutamiseks ei piisa ainult oma tegevuste parandamisest, vaid oluline on kõikide ühine pingutus ja koostöö. Selle toetamiseks oleme mõelnud, kuidas ühelt poolt motiveerida erasektorit mõõtma oma kliimamõju ja teiselt poolt aidata kogu finantssektoril mõjusalt suunata kapitali jätkusuutlikesse investeeringutesse. See on vajalik selleks, et kiirendada üleminekut vähese CO2-heitmega ja kliimamuutustele vastupanuvõimelisele majandusele.

Mida oleme juba teinud?

Oleme koostanud kliimamõjude andmebaasi esmase kontseptsiooni. Andmebaasi saaksid Eesti ettevõtted sisestada enda äritegevuse tagajärjel tekkivate kasvuhoonegaaside mahu näitaja (tonni CO2e). Kesksele andmebaasile toetuksid pangad finantseerimisotsuseid tehes ning sellel põhineksid ka riiklikud toetus- ja käendusprogrammid. Lõplik süsteem peaks toimima automatiseeritult, ettevõtteid koormamata ning kooskõlas andmete kogumise minimaalsuse ja ühekordse esitamise põhimõtetega.

Oleme oma ideed juba levitanud (loe artiklit ühise kliimasihi kohta), vahetanud mõtteid teistega (poliitikakujundajad, teised turuosalised jt) ning töötame selle nimel, et kujundada lõplik süsteem ja ideed katsetada.

Mis on projekti lõppeesmärk?

Eesti loob esimesena maailmas mõõtmissüsteemi, milles on kliimaeesmärkidel ühendatud era- ja avaliku sektori huvid ning mis hõlmab ettevõtete tasandil peaaegu kogu majanduse.

Eesti loob esimesena maailmas mõõtmissüsteemi, milles on kliimaeesmärkidel ühendatud era- ja avaliku sektori huvid ning mis hõlmab ettevõtete tasandil peaaegu kogu majanduse. Idee on kõrgelennuline, kuid teostatav, eriti arvestades Eesti ainulaadsust, st suhtelist väiksust (1000 suurimat ettevõtet, sh kogu pangandussektor, moodustavad u 90% majandusest) ja e-riigi kõrget taset.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon