LHV Platinum-kaardi ja privaatpanganduse kaardi reisikindlustuse tingimused

TTLHVP-20202
Kehtivad alates 14.12.2020

Kindlustussummade tabel
Tabelis on kokkuvõte kindlustussummadest ja hüvitislimiitidest, tegemist on maksimaalsete summadega, mida If ühe reisi jooksul toimunud kindlustusjuhtumite korral hüvitab. Kui tegelik kahju on väiksem, lähtutakse sellest.

Hüvitise liikKindlustussumma või hüvitislimiit kindlustatu kohtaOmavastutusViide kindlustustingimuste punktile
Meditsiiniabi kindlustus700 000 eurot7
sh.hambaravi500 eurot7.3
sh. meditsiiniline abivahend200 eurot7.5
Pagasikindlustus2 500 eurot9.7
sh.fotoaparaadi, sülearvuti või tahvelarvuti hüvitislimiit50% pagasikindlustuse kindlustussummast9.6
Pagasi hilinemine1 000 eurotkuni 4 tundi9.5; 9.7
Asendusdokumentide kulud200 eurot9.7
Reisi ärajäämine2 000 eurot11
sh. ürituse piletid seoses reisi ära jäämisega150 eurot11.5
Transpordivahendiga seotud reisitõrge2 000 eurot11
Lennupileti vahetus150 eurot11.6;11.9
Reisi poolelijäämine2 000 eurot11
Ühistranspordi hilinemine – vältimatult vajalikud asjad200 eurot + 500 eurot4 tundi+24 tundi11.18
Surm või püsiv puue õnnetusjuhtumi tagajärjel, üle 16-aastane isik50 000 eurot13.3; 13.5
Surm või püsiv puue õnnetusjuhtumi tagajärjel, kuni 16-aastane isik2 000 eurot13.3;13.5
Vastutuskindlustus100 000 eurot15
sh. kindlustatu valduses või kasutuses olevale spordivarustusele, ruumile, korterile või hoonele tekkinud kahju5 000 eurot15.4
Õigusabikulud10 000 eurot17.1
sh. kautsjon5 000 eurot17.2
Telefonikõned välisriigist200 eurot18.2
Rendiauto kindlustus40 000 eurot250 eurot19.3 19.5
 1. Kindlustuslepingu pooled

  1. Kindlustuslepingu pooled on kindlustusvõtja AS LHV Pank (edaspidi „kindlustusvõtja“), registrikood 10539549, aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, e-post info@lhv.ee ja kindlustusandja AS LHV Kindlustus (edaspidi „If“), registrikood 10100168, aadress Lõõtsa 8a 11415 Tallinn, e-post info@if.ee.
 2. Kindlustusega hõlmatud pangakaardid

  1. Kindlustus kehtib koos erakliendile väljastatud LHV Platinum-krediitkaardi, Platinum-deebetkaardi ja privaatpanganduse kaardiga (edaspidi „Kaart“).
 3. Kindlustatud isik

  1. Kindlustatud isikud (edaspidi „kindlustatu“) on Kaardi kuni 79-aastane (79-aastane kaasa arvatud) kaardiomanik ja järgmised temaga koos reisivad pereliikmed:
   • kindlustatu kuni 79-aastane (79-aastane kaasa arvatud) abikaasa või elukaaslane;
   • kindlustatu ja tema abikaasa/elukaaslase kuni 21-aastased lapsed ja lapselapsed (21-aastased kaasa arvatud).
  2. Koduriigiks loetakse kindlustatu alalise elukoha riiki.
  3. Kindlustuskaitse ei kehti punktis 3.1. nimetatud isikutele, kui nad reisivad Kaardi kaardiomanikust eraldi (st. reisile minnakse ja reisilt naastakse kaardiomanikust erineval ajal ja/või erinevat transporti kasutades või ööbitakse erinevates ööbimiskohtades).
  4. Kui isikut loetakse kindlustatuks mitme reisikindlustusega hõlmatud LHV pangakaardi alusel, kehtib tema suhtes ainult üks LHV pangakaardiga hõlmatud kindlustuskaitse kindlustatu valikul, kindlustuskaitseid, sh kindlustussummasid ja hüvitislimiite ei liideta.
 4. Reis

  1. Reisiks loetakse kindlustatu reisimist koduriigist teise riiki või teistesse riikidesse eesmärgiga viibida seal ajutiselt. Koduriigi-sisesed reisid ei ole kindlustatud.
  2. Kindlustuskaitse kehtib ainult koduriigist algavatele reisidele.
  3. Kindlustus kehtib nendele reisidele, mis algavad Kaardi kehtivuse ajal, v.a järgmises punktis toodud juhul ja kindlustuslepingu lõppemisel või lõpetamisel (vt p 5).
  4. Kui kindlustatu oli Kaardi lepingu jõustumise ajal juba välismaal, siis sellel reisil kindlustuskaitse ei kehti.
 5. Kindlustuse kehtivusaeg

  1. Kindlustuskaitse kehtib iga reisi esimesed 90 päeva.
  2. Kui reisitõrke kindlustusjuhtumi tõttu on kindlustatu 90. päeval veel välisriigis, pikeneb kindlustuskaitse periood 48 tunni võrra.
  3. Kindlustuskaitse algab Kaardi kehtivuse alguspäeval ja lõpeb kehtivuse lõpu päeval, arvestades punktides 5.1 ja 5.2 sätestatut.
  4. Kindlustuskaitse lõpeb ennetähtaegselt, kui enne 90 päeva möödumist reisi algusest lõpeb Kaardi kehtivus ja Kaarti ei uuendata või asendata nii, et uus Kaart hakkab kehtima senise Kaardi kehtivuse lõppedes või hiljemalt 10 päeva pärast senise Kaardi kehtivuse lõppu.
  5. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustuslepingu lõppemisel. Kui kindlustusleping lõpeb või lõpetatakse, teavitab kindlustusvõtja kaardiomanikke sellest 2 kuud ette, v.a punktis 21.17 toodud juhul.
 6. Kindlustuse kehtivuspiirkond

  1. Kindlustus kehtib kogu maailmas, v.a järgmises punktis toodud juhtudel.
  2. Kindlustus (v.a reisitõrke kindlustus kindlustustingimustes toodud juhtudel) ei kehti koduriigis.
 7. Meditsiiniabi kindlustus

  1. Meditsiiniabi kindlustuse kindlustusjuhtum on välisriigis aset leidnud kindlustatu:
   • tervisliku seisundi ootamatu halvenemine, mis saab alguse või mille esmased sümptomid ilmnevad reisi ajal ja mille ravimiseks vajab kindlustatu vältimatult arstiabi
   • surm reisi ajal.
    NB! Palun lugege kindlasti ka meditsiiniabikindlustuse välistusi ja üldisi välistusi.
  2. Ravikulud ja retseptiravimid. If hüvitab reisi ajal tehtud ja meditsiiniabi kindlustusjuhtumist tingitud kulud retsepti-ravimitele ja ravikulud, kui need on tehtud 60 päeva jooksul arvates kindlustusjuhtumist.
  3. Hambaravi. Meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral hüvitab If ootamatu hambavalu ravikulud välisriigis ja/või reisi ajal toimunud õnnetusjuhtumist (nt kukkumine) tingitud hambaravi esmaabi kulud, sh uuringud ja ravimid, kuni 500 euro ulatuses (hambaravi hüvitislimiit). If ei hüvita plaanilist hambaravi.
  4. Last ootav ema. If hüvitab meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral esimese 35 rasedusnädala jooksul raseduse ootamatust komplikatsioonist tingitud vältimatud arstiabi kulud. Kui rasedus on kestnud enam kui 35 nädalat, If raseduse komplikatsioonidest tingitud kulu ei hüvita.
   • If ei hüvita sünnitusest, sellega seotud tüsistustest, samuti sünnitusjärgsest ravist või hooldusest tingitud kulu, v.a sünnitus raseduse esimese 35 nädala jooksul. Välistus kehtib nii ema kui ka lapsega seotud kuludele.
  5. Meditsiinilised abivahendid. If hüvitab:
   • meditsiiniabi kindlustusjuhtumi tõttu purunenud kindlustatu proteesi, kuuldeaparaadi või prillide, parandamise või uute ostmise kulu kuni 200 eurot iga kindlustusjuhtumi kohta (meditsiiniliste abivahendite hüvitislimiit).
   • meditsiiniabi kindlustusjuhtumist tingitud kulutused välisriigis meditsiinilistele abivahenditele (prillid, kuulmisaparaat, ratastool, kargud vms), kui see on arsti poolt määratud kuni 200 eurot iga kindlustusjuhtumi kohta (meditsiiniliste abivahendite hüvitislimiit).
  6. Kindlustatu surm. If hüvitab meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral:
   • kindlustatu matmis- või tuhastamiskulud välisriigis;
   • kindlustatu surnukeha või tuha koduriiki toomise kulu.
   • Kindlustatu välisriigis matmise või tuhastamise korraldamiseks tuleb helistada Ifile.
  7. Transpordikulud. If hüvitab meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral:
   • kindlustatu transpordikulud meditsiiniabi saamiseks reisi sihtkohas või läbisõiduriigis;
   • raskelt haige või vigastatud kindlustatu koduriiki toomise kulu. Ifi poolt heaks kiidetud arst otsustab, kas ja millal kindlustatu koduriiki toomine on võimalik ja vajalik ning määrab selleks transpordivahendi.
   • kindlustatu koduriiki toomise korraldamiseks tuleb helistada Ifile.
   • täisealise kindlustatuga reisil kaasas oleva alaealise kindlustatu koduriiki saatmise kulu, kui täisealine kindlustatu ei saa meditsiiniabi kindlustuse kindlustusjuhtumist tingitud haiglaravi tõttu koos alaealise kindlustatuga koduriiki tagasi pöörduda.
   • kindlustatu täiendavad majutus- ja transpordikulud koduriiki tagasipöördumiseks, kui kindlustatu ei saa meditsiiniabi kindlustuse kindlustusjuhtumi tõttu reisilt plaanipäraselt tagasi pöörduda. If hüvitab täiendavad majutuskulud samas või samasse kvaliteediklassi kuuluvas majutusasutuses. If ei hüvita eelnimetatud kulusid aja eest, mil kindlustatu oli sedavõrd paranenud, et tema koduriiki pöördumine või tagasitoomine on meditsiiniliselt võimalik.
  8. Meditsiinilised dokumendid. If hüvitab meditsiiniabi kindlustuse alusel meditsiiniliste dokumentide vormistamise, paljundamise ja saatmise kulu, kui see oli vajalik kahju käsitlemiseks.
   • If ei hüvita majutus- ja transpordikulu, mis on seotud dokumentide saamisega.
  9. Kindlustatu juurde reisiv pereliige või kindlustatu juurde jääv reisikaaslane. Meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral hüvitab If:
   • haige, vigastatud või surnud kindlustatu juurde jääva ühe reisikaaslase täiendavad mõistlikud majutuskulud välisriigis ja koduriiki tagasipöördumise transpordikulud, kui see on hädavajalik (näiteks ema jääb lapse juurde). Kulud hüvitatakse kindlustatu meditsiiniabi kindlustussummast.
   • ühe kindlustatu pereliikme transpordi-, majutus- ja toidukulud reisimiseks haige või vigastatud kindlustatu juurde ja tagasi, kui kindlustatu juurde ei jäänud ühtegi reisikaaslast või kui kindlustatut ei saa transportida tema alalise elukohta riiki 10 päeva jooksul arvates kindlustusjuhtumist. Kulud hüvitatakse kindlustatu meditsiiniabi kindlustussummast. If ei hüvita eelnimetatud kulusid aja eest, mil kindlustatu oli sedavõrd paranenud, et tema koduriiki pöördumine või tagasitoomine on meditsiiniliselt võimalik.
   • If ei hüvita kindlustatut saatva reisikaaslase ja/või pereliikme transpordi- ja majutuskulusid ulatuses, mida ta oleks pidanud tegema ka juhul, kui kindlustusjuhtumit ei oleks toimunud.
   • If ei hüvita kindlustatu matusel või tuhastamistseremoonial osalevate isikute reisikulu (transport, ööbimine jms) ega peielauakulu.
  10. Tegevus meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral:
   • Kui kindlustatu vajab kindlustusjuhtumi korral arstiabi, mis ei ole haiglaravi, võib ta otse pöörduda tegevusloaga raviasutusse. Kui kindlustatu ei tea, millisesse raviasutusse pöörduda, võib ta helistada ravi korraldamiseks Ifile.
   • Kui kindlustatu vajab kindlustusjuhtumi korral haiglaravi, tuleb kohe helistada Ifile.
   • Meditsiiniabi kindlustusjuhtumi puhul korraldab If kindlustatu haiglaravi, koduriiki toomise, matmise või tuhastamise välisriigis. If hüvitab eeltoodud teenuste kulud ainult siis, kui need on Ifiga eelnevalt kooskõlastatud.
  11. Tõendid meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral. Hüvitise taotlemiseks tuleb esitada kahjukäsitluseks ja otsuse tegemiseks vajalikud dokumendid:
   • teade kindlustusjuhtumi toimumise ja asjaolude kohta ning taotlus kindlustushüvitise saamiseks;
   • diagnoosi ja juhtumi kuupäeva sisaldav arstitõend;
   • retseptiravimite, ravi-, majutusteenuse ja transpordiarved.
   • Ifil on õigus nõuda täiendavate tõendite esitamist (nt tõend välisriigis viibimise aja kohta, varasem haiguslugu vm).
  12. Kõrgendatud riskiga tegevus sh sport. Meditsiiniabi kindlustus ei kehti kõrgendatud riskiga tegevustega tegelemisel. Kõrgendatud riskiga tegevused on:
   • mistahes võistlusspordiga tegelemine, sh võistlusteks ettevalmistumine, osalemine treeninglaagris v.a osalemine ratta-, suusa- või jooksuvõistlusel (sh maratonil) ning triatlonil, samuti osalemine nende spordialade treeninglaagrites;
   • lumelauasõit, mäesuusatamine, slaalom väljaspool talispordikeskuse tähistatud radasid;
    Näide: Mäesuusatamine, mäelauaga sõitmine ning slaalom ametlikes suusakeskustes märgitud radadel on kaitse all.
   • sukeldumine sügavamale kui 20 m, avamerel purjetamine, veemoto (jetiga sõitmine, jetiga mistahes vahendi vedamine), rafting, veesuusatamine, lohesurfamine,
   • auto- või motospordialad, ATV-ga sõitmine, osalemine mootorsõidukite treeningutel, katsetustel, rallil, kardisõidul, mootorsaanisõidul, mootorrattaspordis;
   • lennuspordialad nagu sõitmine deltaplaaniga, paraplaaniga, purilennukiga, õhupalliga;
   • alad, mis nõuavad spetsiaalse erivarustuse kasutamist, sh alpinism, jää-, kalju-, seina-, mägironimine;
   • ekspeditsioonid, matkad, kui tõustakse kõrgemale kui 3500 m merepinnast;
   • iseseisvalt korraldatud retked, ekspeditsioonid vihmametsa, kõrbesse, tundrasse, arktilistele aladele, põlismetsadesse jms;
   • ekstreemspordialad, sh jalgratta down-hill, jalgrattatrikid, sõitmine BMX trikirattaga, rulatrikid, free-ride, heli-ski jms;
   • langevarju- ja benji-hüpped;
   • sportkelgutamine, suusahüpped, sööstlaskumine;
   • võitluskunst või enesekaitsega seotud alad nagu karate, judo, poks, kickbox ja tai poks, maadlus vms;
   • Kõrge riskiga aladeks loetakse ka muud eelnimetatuga võrreldavad alad (sh ekstreemspordialad), mille käigus esineb tavapärasest kõrgem risk ära eksida, haigestuda, surra või saada kehavigastusi.
  13. Füüsiline palgatöö. Meditsiiniabi kindlustus kehtib tööl ja teenistuses, v.a järgnevalt toodud juhtudel. Meditsiiniabi kindlustus ei kehti töötamisel järgmistel töödel või ametites:
   • elukutseline sportlane, kaskadöör;
   • kaevandustöötaja, puurtornil töötaja;
   • kalur, laeval töötaja, tuuker;
   • lennukimeeskonna liige;
   • politseinik, turvatöötaja, päästetöötaja, demineerija;
   • kaitseväeteenistuse tegevteenistuja, piirivalveteenistuja;
   • sõjalisest tegevusest, õppustest ja harjutustest osavõtja, sõjalisel missioonil osaleja, sh vaatleja või muu töö tegemisel;
   • mistahes töö, amet või tegevus, mille täitmisel kindlustatu kannab või kasutab relva või käitleb lõhkeaineid.
 8. Meditsiiniabi kindlustuse välistused

  1. Koduriigis tehtud kulu. If ei hüvita koduriigis tehtud kulu isegi juhul, kui kulutuse põhjustas välisriigis toimunud kindlustusjuhtum.
  2. Enne reisi algust alanud haigustega või tekkinud vigastusega seotud kulud. If ei hüvita ravikulu, mille põhjuseks on enne reisi alanud haigus või enne reisi tekkinud vigastus. Seda välistust ei kasutata kroonilise haiguse eluohtlikul ägenemisel antava esmaabi puhul.
  3. Etteplaneeritud ravi kulu. If ei hüvita etteplaneeritud ravi kulu, sh etteplaneeritud kosmeetilised operatsioonid.
  4. Rasedus, sünnitus. If ei hüvita sünnituse, abordi, sellega seotud komplikatsioonidest, samuti sünnitusjärgsest ravist või hooldusest tingitud kulu, v.a esimese 35 rasedusnädala jooksul raseduse ootamatust komplikatsioonist tingitud vältimatud arstiabi kulu välisriigis. Välistust kasutatakse nii ema kui ka lapsega seotud kuludele.
  5. Välistused kindlustatu koduriiki tagasipöördumisel:
   • If ei hüvita koduriiki pöördumise kulu, kui kindlustatu pöördus ise reisilt tagasi seda Ifiga kooskõlastamata või eiras Ifi või arsti juhiseid koduriiki pöördumisel.
   • Kui Ifi poolt heaks kiidetud arst peab koduriiki toomist võimalikuks, kuid haige või vigastatud kindlustatu keeldub sellest, ei hüvita If mistahes edasisi kulusid.
   • Kui Ifi poolt heaks kiidetud arst ei pea koduriiki toomist arstlikult põhjendatuks, ei hüvita If koduriiki toomise kulu.
  6. Muud välistused. If ei hüvita kulu:
   • mis ei ole vältimatu;
   • arsti ettekirjutuseta protseduuridele ja teenustele;
   • retseptita ostetud ravimitele;
   • taastusravile;
   • mittemeditsiinilistele või alternatiivmeditsiini ravimeetoditele;
   • ravile, mida osutas ilma ravimisõiguseta isik;
   • tätoveerimisele, tätoveeringu eemaldamisele või selle tüsistustele;
   • psüühika- ja käitumishäire, sealhulgas depressiooni, diagnoosimisele ja ravile;
   • suguhaiguste, HI-viiruse ja AIDS-i diagnoosimisele ja ravile;
   • vaktsineerimisele, v.a vaktsineerimine meditsiiniabi kindlustusjuhtumi raviks.
 9. Pagasikindlustus

  1. Pagasikindlustuse kindlustusjuhtumiks on kindlustatud pagasi:
   • vargus või röövimine välisriigis;
   • hilinemine välisriigis rohkem kui 4 tundi transpordiettevõtte süül.
   • kahjustumine või hävimine välisriigis.
   • kadumine transpordiettevõtte süül.
  2. Kindlustatud pagas on kindlustatuga reisil kaasas olevad isiklikud asjad, v.a järgmised asjad, mis ei ole kindlustatud:
   • piletid, raha, väärtpaberid, pangakaardid;
   • klaasist, savist või portselanist asjad;
   • prillid, päikeseprillid, kontaktläätsed;
   • tööriistad ja töövahendid;
   • purjelaud, purjelaua puri;
   • reisi ajal üüritud, renditud või laenatud asjad;
   • toiduained, joogid;
   • müügiks pakutav kaup ja -näidised;
   • dokumendid, näiteks käsikirjad, joonised, fotod, reklaam- ja koolitusmaterjal. Pagasikindlustus kehtib isikut tõendavale dokumendile, viisale ja vaktsineerimistõendile (vt p 9.7);
   • tarkvara ja andmebaasid;
   • mootorsõidukid, haagised, veesõidukid, õhusõidukid nende varuosad, lisavarustus;
   • taimed, sealhulgas seemned, sibulad, risoomid;
   • loomad, linnud, putukad, kahepaiksed, roomajad;
   • asjad, mille omandamine või koduriiki toomine on ebaseaduslik.
    NB! Palun lugege kindlasti ka pagasikindlustuse välistusi ja üldisi välistusi.
  3. Ohutusnõuded pagasi hoidmisel:
   • Pagasit tuleb hoida lukustatud ruumis või nii, et see oleks mõistlikult ja piisavalt valvatud.
   • Sõidukisse jäetud asjad tuleb paigutada või katta nii, et need ei ärata tähelepanu. Sõiduki juurest lahkumisel tuleb sulgeda kõik aknad ja katuseluuk, lukustada uksed ja sisse lülitada turvaseadmed.
   • Asju ei tohi jätta ööseks sõidukisse.
   • Asjad, mis asusid sõiduki lahtises või tendiga kastis, lukustamata katuseboksis, mootorratta pagasikastis või pagasikotis hüvitamisele ei kuulu.
   • Jalgratas tuleb ajaks, mil see jäeti järelevalveta, kinnitada lukuga kindla aluse külge.
   • Järgmised asjad peavad olema kindlustatu katkematu ja vahetu valve all või majutusettevõtte seifis või valvatavas hoiuruumis:
    • elektroonilised seadmed, sh fotoaparaadid, telefonid, nutiseadmed, sülearvutid, tahvelarvutid jms;
    • tulirelvad;
    • muusikariistad;
    • väärisasjad, kellad, kunsti- ja antiikesemed;
    • kollektsioonid;
    • isikut tõendav dokument, viisa, vaktsineerimistõend.
   • Eelmises punktis nimetatud asju tuleb transportida käsipagasis. Neid ei tohi anda lennuki, laeva, bussi või rongi pagasiruumi ega jätta valveta sõidukisse. Tulirelvi ja muusikariistu tohib transportida väljaspool käsipagasit vastavalt vedaja eeskirjadele.
   • Kindlustatu peab täitma kõiki õigusakte, juhendeid, transpordiettevõtte juhiseid, ettekirjutusi jms, mis sisaldavad juhiseid ohutuse tagamiseks, kahju ennetamiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks.
  4. Pagasikahju hüvitamine:
   • Kui kahjustunud asja on otstarbekas parandada, hüvitab If remondikulu. Ifil ei ole kohustust korraldada vara taastamist.
   • Kui pagas on varastatud, röövitud, transpordiettevõtte tõttu kadunud või selle parandamine ei ole otstarbekas, hüvitab If asja turuväärtuse koduriigis.
   • Kui asja turuväärtust ei ole võimalik määrata, on hüvitise määramise aluseks asja ostuhind. Ostuhinnast lahutatakse asja väärtuse vähenemine ajas, määraga 10–30% ostuhinnast aastas.
   • Kui If on pagasi hüvitanud ja pagas leitakse üles, peab kindlustusvõtja pagasi leidmisest Ifile esimesel võimalusel teatama.
   • If ei korralda asja parandamist, asendusasja soetamist ega kindlustatule üleandmist.
  5. Vältimatult vajalikud asjad pagasi hilinemisel:
   • Kui pagas hilineb välisriigis transpordiettevõtte tõttu rohkem kui 4 tundi, hüvitab If hilinenud pagasis olnud reisi ajal vältimatult vajalike asjade ostmise või üürimise kulu.
   • If ei maksa hüvitist ravimite, söögi, joogi ja tubakatoodete eest.
   • If ei maksa hüvitist vältimatult vajalike asjade eest, mis osteti koduriigis või kindlustatu elukohariigis.
   • If ei maksa hädavajalike asjade hüvitist, kui pagas hilines koduriiki või kindlustatu alalise elukoha riiki saabumisel.
   • If ei maksa hädavajalike asjade hüvitist, kui pagasi hilinemise või mittesaabumise põhjustas streik või töökatkestus, millest kindlustatu teadis enne reisile minekut.
   • If ei maksa hädavajalike asjade hüvitist, kui pagasi hilinemise või mittesaabumise põhjustas tolli, piirivalve või muude riigiametnike tegevus, sh lennukeelu kehtestamine, kui kindlustatu teadis sellest enne reisile minekut.
  6. Hüvitislimiit:
   • If hüvitab fotoaparaadi, sülearvuti või tahvelarvuti ning nende tarvikute eest kuni 50% pagasikindlustuse kindlustussummast iga eelnimetatud eseme kohta, kuid kokku mitte rohkem kui kindlustussumma.
    NÄIDE. Kindlustatult rööviti sülearvuti, mille turuväärtus on 640 eurot. Pagasikindlustuse kindlustussumma on 1000 eurot. If hüvitab sülearvuti eest 500 eurot, mis on 50% kindlustussummast.
  7. Kindlustussummad:
   • Kindlustussumma pagasi varguse, kahjustumise või hävimise korral on 2 500 eurot ning hilinemise korral vältimatult vajalike asjade eest on 1 000 eurot.
   • Kindlustussumma isikut tõendava dokumendi, viisa või vaktsineerimistõendi asendusdokumendi saamiseks on 200 eurot.
  8. Tegevus pagasikahju korral:
   • Kui tekib pagasikahju, tuleb esmalt pöörduda selle eest vastutava isiku (transpordiettevõte, hotell jms) poole ning esitada avaldus kahju hüvitamiseks.
   • Pagasi hilinemisel tuleb esitada tõend pagasi hilinemise kohta ja vältimatult vajalike asjade ostmise või üürimise arved.
   • Kui pagasikahju tekkis transpordi-, majutusettevõtte või muu hoiuteenuse osutaja tõttu, tuleb Ifile esitada selle ettevõtte tõend pagasikahju põhjuse kohta.
   • Pagasi vargusest või röövimisest tuleb viivitamatult teavitada politseid. Ifile tuleb esitada politsei tõend juhtumi asjaolude kohta.
   • Ifil on õigus nõuda täiendavate tõendite esitamist, näiteks asjade parandamise arved, fotod, täiendavad selgitused jms.
 10. Pagasikindlustuse välistused

  1. If ei hüvita kahju, mis tekkis:
   • asjade kokkupuutel pagasis olevate vedelikega;
   • pagasi valveta jätmisest, kaotamisest või maha unustamisest;
   • klaasist, portselanist, keraamilisest vms haprast materjalist eseme purunemise tõttu, sealhulgas kahju, mis tekkis teistele esemetele.
 11. Reisitõrke kindlustus

  1. Reisitõrge on reisi ärajäämine, transpordivahendiga seotud reisitõrge või reisi poolelijäämine edaspidi kirjeldatud põhjustel.
  2. Reisitõrke kindlustusjuhtumi korral hüvitab If kindlustustingimustes määratud kulud, kui need on tehtud kindlustatu jaoks, sõltumata sellest, kes kulud kandis.
  3. Kui kulutusi tehti mitme inimese peale ühiselt, näiteks viis sõpra üürisid maja, lähtub If hüvitise arvutamisel sellest, et ühised kulud jagunesid kõigi osaliste vahel võrdselt.
  4. Reisi ärajäämine. Reisi ärajäämine on kindlustusjuhtum, kui kindlustatu ei saa koduriigist reisile minna või pöördub 24 tunni jooksul arvates reisi algusest koduriiki tagasi ja selle põhjuseks on:
   • kindlustatu ootamatu haigestumine, kehavigastus või surm;
   • kindlustatu reisikaaslase, kellega koos kavatseti reisile minna, ootamatu haigestumine, kehavigastus või surm;
   • kindlustatule lähedase inimese eluohtlik seisund, raske kehavigastus või surm;
   • kindlustatu koduriigis asuvale varale äkiliselt ja ettenägematult tekkinud kahju, kui kindlustatu kohalolek on hädavajalik.
    NB! Palun lugege kindlasti ka reisitõrkekindlustuse välistusi ja üldisi välistusi.
  5. Reisi ärajäämise kindlustusjuhtumi korral hüvitab If selle reisiga seotud kasutamata jäänud teenuste maksumuse (transpordikulu, majutus, kontserdipiletid jms), mida teenuse osutaja kindlustatule ei tagasta.
  6. Lennupileti vahetus. Kui kindlustatu otsustab pärast reisi ärajäämise kindlustusjuhtumit koduriigist reisile minna, hüvitab If lennupiletite vahetamise kulu maksimaalselt 150 euro ulatuses. Eeltoodud juhul muid kulusid (sh kasutamata teenuste eest) ei hüvitata.
  7. Transpordivahendiga seotud reisitõrge. Transpordivahendiga seotud reisitõrke kindlustusjuhtum on transpordivahendist, sh jätkulennust mahajäämine järgmiste asjaolude tõttu:
   • regulaarliini transpordi, reisikorraldaja või majutusteenuse osutaja poolt organiseeritud transpordi, tšarterlennu või tellitud bussi hilinemine või mitte-väljumine sõiduplaani muutuse tõttu tingimusel, et hilinenud või mitte-väljunud transpordi pilet oli juba ostetud või broneeritud;
   • sõiduki, nt takso, üüriauto, rendiauto, sattumine liiklusõnnetusse või tehniline rike, sh rehvi purunemine;
   • lennuki hädamaandumine;
   • pagasi hilinemine väljaspool koduriiki transpordiettevõtte süül;
   • ilmastikutingimused, looduskatastroof;
   • kuritegu;
   • ülebroneering;
   • lennu tühistamine
   • NB! If ei hüvita, kui transpordivahendiga seotud reisitõrke põhjuseks oli eelnevalt nimetamata asjaolu, näiteks valesti planeeritud reisigraafik vms.
    NB! Palun lugege kindlasti ka reisitõrkekindlustuse välistusi ja üldisi välistusi.
  8. Transpordivahendiga seotud reisitõrke kindlustusjuhtumi korral, v.a punktis 11.9 toodud juhtudel, hüvitab If:
   • selle reisi jätkamiseks või koduriiki tagasipöördumiseks vajalikud täiendavad mõistlikud transpordi- ning majutuskulud.
   • transpordivahendiga seotud reisitõrke kindlustusjuhtumi tõttu kasutamata jäänud selle reisiga seotud teenuste maksumuse, mida kindlustatu ei saa tagasi. Kasutamata jäänud teenuse maksumus leitakse vastavalt sellele, millise perioodi vältel kindlustatu sai teenust kasutada. Kui If maksab hüvitist asendusteenuse eest (nt asendusmajutus, asenduslend jms), siis If ei hüvita kasutamata jäänud teenuse maksumust.
  9. Lennupiletite vahetus. Kui transpordivahendiga seotud reistõrke kindlustusjuhtum toimub enne reisi algust, aga kindlustatu otsustab siiski reisile minna ja asenduslend väljub rohkem kui 48 tundi peale algset planeeritud lendu, siis hüvitab If lennupiletite vahetamise kulu maksimaalselt 150 euro ulatuses. Muid kulutusi ei hüvitata.
   Näiteks: Kindlustatu läheb reisile alles aasta pärast. If hüvitab kuni 150 eurot.
  10. If ei maksa väljuva transpordivahendiga seotud hüvitist, kui kindlustatu ei oleks õigeaegselt transpordivahendi väljumiskohta jõudnud ka sel juhul, kui kindlustusjuhtumi põhjustanud asjaolu poleks toimunud.
  11. Reisi poolelijäämine. Reisi poolelijäämine on kindlustusjuhtum, kui kindlustatu reisiplaanid muutuvad ootamatult reisi ajal tekkinud järgmise sündmuse tõttu:
   • kindlustatu või kindlustatuga koos reisiva pereliikme või reisikaaslase sattumine haiglaravile, eluohtlik seisund, raske kehavigastus või surm;
   • kindlustatu koduriigis viibiva lähedase inimese eluohtlik seisund, raske kehavigastus või surm;
   • kindlustatu koduriigis asuvale varale äkiliselt ja ettenägematult tekkinud kahju, kui kindlustatu kohalolek on hädavajalik.
    NB! Palun lugege kindlasti ka reisitõrkekindlustuse välistusi ja üldisi välistusi.
  12. Reisi poolelijäämise kindlustusjuhtumi korralhüvitab If:
   • selle reisi jätkamiseks või koduriiki tagasipöördumiseks vajalikud täiendavad mõistlikud transpordi- ning majutuskulud
   • reisi poolelijäämise kindlustusjuhtumi tõttu kasutamata jäänud selle reisiga seotud teenuste maksumuse, mida kindlustatu ei saa tagasi ja mille asendamise eest If hüvitist ei maksa. Kasutamata jäänud teenuse maksumus leitakse vastavalt sellele, millise perioodi vältel kindlustatu sai teenust kasutada.
    Näide. Kindlustatu üüris rannamaja 10 päevaks hinnaga 1000 eurot. Neljandal päeval pidi kindlustatu kindlustusjuhtumi tõttu koduriiki tagasi pöörduma. Üürileandja makstud raha ei tagasta. If hüvitab üüritasu kasutamata 6 päeva eest, s.o 600 eurot.
  13. Reisi poolelijäämine evakueerimise tõttu. Reisi poolelijäämine on kindlustusjuhtum, kui kindlustatu evakueeritakse koduriiki reisi ajal tekkinud järgmise sündmuse tõttu:
   • sõda, relvakonflikt, terrorism, massilised korratused või muu sarnane avaliku korra ulatuslik rikkumine;
   • looduskatastroof;
   • pandeemia, epideemia.
  14. If hüvitab eelnimetatud kindlustusjuhtumi korral täiendavad transpordi- ja majutuskulud, mis tekkisid välisriigis seoses koduriiki tagasipöördumisega 14 päeva jooksul arvates punktis 11.13 nimetatud sündmuse ilmnemisest. Muid kulusid ei hüvitata, sh kulud kasutamata jäänud reisiteenustele.
  15. If ei korralda kindlustatu evakueerimist. Evakueerimine peab toimuma vastavalt kohalike võimuorganite või koduriigi välisministeeriumi juhistele.
  16. If ei hüvita kahju ega kulutusi, kui evakueerimise põhjustanud sündmus algas enne, kui kindlustatu jõudis punktis 11.13 nimetatud sündmusega kriisipiirkonda.
  17. Kui koduriigi välisministeerium on avalikustanud info piirkonna või riigi vältimiseks ning kindlustatu reisis sinna pärast info väljastamist, If hüvitist ei maksa.
  18. Vältimatult vajalikud asjad ühistranspordivahendi hilinemise korral:
   • Kui kindlustatu viibib välisriigis ja kui reisiplaanis ette nähtud ühistranspordivahend hilineb rohkem kui 4 tundi, hüvitab If vältimatult vajalike asjade, sh toidu ja joogi, ostmise või üürimise kulu,.
   • Punkti 11.18 tähenduses loetakse ühistranspordivahendiks ka ametliku reisikorraldaja poolt tellitud buss, laev, lennuk või rong.
   • Kui reisiplaanis ette nähtud ühistranspordivahend hilineb rohkem kui 24 tundi, suureneb kindlustussumma vastavalt kindlustussummade tabelile.
   • Vältimatult vajalike asjade ostmine või üürimine, samuti majutusteenuse kasutamine peab toimuma reisisihtkohas, kus ühistranspordivahend hilines.
   • If hüvitab riiete ja hügieenitarvikute kulu, kui kindlustatu on pagasi transpordiettevõttele üle andnud.
   • If ei maksa hüvitist koduriigis soetatud vältimatult vajalike asjade ja majutusteenuse eest.
   • If ei maksa hüvitist, kui hilinemise või mittesaabumise põhjustas streik või tööseisak, millest kindlustatu teadis enne reisile minekut.
   • If ei maksa hädavajalike asjade hüvitist, kui hilinemise põhjustas tolli, piirivalve või muude riigiametnike tegevus, sh lennukeelu kehtestamine, kui kindlustatu teadis sellest enne reisile minekut.
  19. Tegevus reisitõrke korral:
   • Reisitõrke korral tuleb reisiga seotud teenuste pakkujaid sellest viivitamata teavitada, et taotleda ettemakse tagastamist või tõrkega seotud lisakulude hüvitamist.
   • Ifile tuleb esitada tõendid kindlustusjuhtumi toimumise kohta, näiteks lennuettevõtte tõend lennu hilinemise kohta, arstitõend haigestumise kohta jms. Samuti tuleb Ifile esitada tõendid kindlustusjuhtumist tingitud kulude kohta ning teenusepakkuja vastus selle kohta, kas ja millises ulatuses kulud hüvitatakse.
   • Ifil on õigus nõuda täiendavate tõendite esitamist, näiteks tõend, koduriigist lahkumise aja, välisriigis viibimise aja kohta, varasem haiguslugu vm.
 12. Reisitõrke kindlustuse välistused

  1. Tervislik seisund. If ei hüvita, kui reisitõrke põhjuseks on:
   • ärevushäire, depressioon või muu psüühikahäire;
   • rasedus, sellest tingitud komplikatsioonid või sünnitus.
  2. Valesti planeeritud ajagraafik. If ei hüvita, kui reisitõrke põhjustab valesti planeeritud reisigraafik, milles ei arvestata ümberistumisteks ja turvakontrolliks ettenähtud vajalikku aega, tavapäraseid ilmastikuolusid, asukohamaa transpordisüsteemi eripärasid, liiklusummikuid jms.
  3. Koduriigis tehtud kulu. If ei hüvita reisi ärajäämise tõttu koduriigis tekkinud kulu majutusele ja transpordile.
  4. Muud välistused. If ei hüvita:
   • kui reisitõrke põhjuseks on dokumentide puudumine või puudulikud dokumendid, näiteks pass ei kehti, viisa puudub, vaktsineerimistõendit ei ole jms;
   • reisitõrke tõttu saamata jäänud tulu;
   • kahju, mis on tingitud reisiga seotud võimaluste äralangemisest, näiteks sõlmimata leping, saamata jäänud kontaktid, kogemused, elamused jms;
   • transpordivahendi remondi, hoidmise, mahakandmise ega transpordi kulu, sealhulgas koduriiki tagasitoomise kulu;
   • kulutusi toidule, joogile, v.a punktis 11.18 toodud juhul;
   • kui reisitõrke põhjustab reisikorraldaja või -büroo või reisiteenuse vahendaja või reisiga seotud teenuse pakkuja tegevus või tegevusetus.
 13. Õnnetusjuhtumikindlustus

  1. Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtum on reisi ajal välisriigis kindlustuse kehtivuspiirkonnas kindlustatuga toimunud õnnetus, mille tagajärjel:
   • kindlustatu sureb kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest;
   • kindlustatul kujuneb püsiv puue ühe aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest.
  2. Kindlustusjuhtum ei ole surm või püsiva puude tekkimine haiguse tagajärjel.
   NB! Palun lugege kindlasti ka õnnetusjuhtumikindlustuse välistusi ja üldisi välistusi.
  3. Surmajuhtumihüvitis. Surmajuhtumihüvitise suuruseks on õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussumma. Surmajuhtumihüvitis hüvitis makstakse kindlustatu pärijatele. Kui kindlustatu sureb hiljem kui kolme aasta jooksul, surmajuhtumihüvitist ei maksta.
  4. Surmajuhtumihüvitist vähendatakse sama kindlustusjuhtumi tõttu varem makstud püsiva puude hüvitise võrra.
  5. Püsiva puude hüvitis. If maksab kindlustatule püsiva puude hüvitist, kui kindlustatu tervislik seisund on kindlustusjuhtumi tõttu püsivalt halvenenud ja vastab kindlustusjuhtumist ühe aasta möödudes alltoodud tabelile.
  Hüvitise määrTervisliku seisundi kirjeldus
  25%Inimene ei vaja enamasti kõrvalist abi, kuid tema võimekus on alanenud: mälu halvenemine, kõne takistatud, raskendatud suhtlemine, liigutuste täpsus vähenenud, tasakaaluhäired, inimene väsib kiiresti jne.
  50%Inimene on võimeline tegema vaid kergeid ja lühiajalisi toiminguid. Tema võimekus on tunduvalt alanenud. Seetõttu sõltub ta osade igapäevaste toimingute tegemisel (nt söömine, pesemine, riietamine, liikumine kodus või väljaspool kodu jms) olulisel määral teise isiku abist.
  100%Inimesel on kõikide igapäevaste toimingute tegemiseks (nt söömine, riietamine, liikumine ruumisiseselt, pesemine jms) vältimatult vaja teise isiku abi.
  1. Kindlustusjuhtumist põhjustatud püsiva puude olemasolu ja suurus kindlustuslepingu tähenduses määratakse aasta pärast kindlustusjuhtumi toimumist, võttes aluseks kindlustatu tervisliku seisundi sellel hetkel.
  2. Püsiva puude määramisel võrreldakse kindlustatu tervislikku seisundit samaealise terve isiku tervisliku seisundiga, võttes arvesse vaid puude raskust ja iseloomu, mitte aga kindlustatu individuaalseid omadusi nagu näiteks eluviisi, ametit ega harrastusi. Puude määramisel ei arvestata töövõimekaotust ega sissetuleku vähenemist. Arstliku ekspertiisi otsusega määratud püsiva puude raskusaste ei ole Ifile siduv püsiva puude määramisel.
  3. Püsiva puude olemasolu ja määr tuvastatakse meditsiiniliste dokumentide põhjal. Püsiva puude hüvitist makstakse protsendina õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussummast.
  4. If ei maksa püsiva puude hüvitist:
   • kindlustatu hammaste või hambaproteeside vigastuste korral;
   • kui püsiv puue ilmneb hiljem kui aasta pärast kindlustusjuhtumi toimumist;
   • kui kindlustatu sureb kindlustusjuhtumi tagajärjel ühe aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumi toimumise päevast. Sel juhul maksab If surmajuhtumihüvitist.
 14. Õnnetusjuhtumikindlustuse välistused

  1. If ei hüvita, kui surma või püsiva puude põhjustas või sellele aitas kaasa:
   • kindlustatu haigus;
   • mistahes meditsiiniline protseduur, sh operatsioon. Välistus ei kehti, kui meditsiinilise protseduuri põhjuseks on kindlustuslepingu kehtivuse ajal välisriigis juhtunud õnnetusjuhtum;
   • puugi või putuka piste või hammustus;
   • raseduse katkemine või sünnitus, raseduse katkemisest või sünnitusest tingitud tüsistused;
   • õnnetusjuhtum, mis toimus ajal, kui kindlustatu viibis vangistusasutuses vahistatuna, arestialusena või kinnipeetavana;
   • kõrgendatud riskiga tegevus, mis on välistatud punktides 7.12 ja 7.13.
 15. Vastutuskindlustus

  1. Vastutuskindlustuse kindlustusjuhtum on kindlustuse kehtivuse ajal välisriigis kindlustuse kehtivuspiirkonnas toimunud ootamatu ja äkiline sündmus, mille tõttu tekkis kannatanule otsene varaline kahju, sh tervisekahjustuse või surma põhjustamisest tingitud kahju, mille eest kindlustatu vastutab seaduse alusel.
  2. Kannatanu on isik, kellele kindlustatu tekitas otsese varalise kahju. Kannatanuteks ei loeta kindlustatut ennast, kindlustatu reisikaaslasi ja pereliikmeid. Nendele isikutele tekkinud kahju ei hüvitata.
  3. If hüvitab kindlustusjuhtumi tõttu kannatanule tekkinud otsese varalise kahju ja kindlustusjuhtumist tingitud õigusabikulud, mis on vajalikud kindlustatule esitatud otsese varalise kahju nõude lahendamiseks.
  4. Erinevalt punktist 16.2 hüvitab If kindlustusjuhtumi tõttu kindlustatu valduses või kasutuses olevale kannatanule kuuluvale spordivarustusele, ruumile, korterile või hoonele tekkinud kahju.
   NB! Palun lugege kindlasti ka vastutuskindlustuse välistusi ja üldisi välistusi.
  5. Tegevus vastutuskindlustuse korral:
   • Kui kindlustatule esitatakse kahju hüvitamise nõue või ilmnevad asjaolud, mis võivad olla nõude aluseks, näiteks kahju tekitamine, tuleb kohe pöörduda Ifi poole ja toimida vastavalt Ifilt saadud juhistele.
   • Õigusabikulud tuleb Ifiga eelnevalt kooskõlastada.
   • Kui If on seisukohal, et vaidlus on otstarbekas lahendada kokkuleppega, peab kindlustatu Ifi ettepanekule vastama 5 päeva jooksul, kui If ei ole määranud pikemat tähtaega.
   • Kui kindlustatu jätab Ifi ettepanekule tähtaegselt vastamata või kokkuleppe sõlmimata, ei hüvita If ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulusid ega kahju suurenemist, mis tekib pärast Ifi ettepanekule vastamise või kokkuleppe sõlmimise tähtaja möödumist.
 16. Vastutuskindlustuse välistused

  1. Kohustuslik vastutuskindlustus (nt liikluskindlustus). If ei hüvita kohustusliku vastutuskindlustusega hüvitatavat kahju.
  2. Kindlustatu valduses või kasutuses olevad asjad. If ei hüvita kindlustatu valduses või kasutuses oleva asja hävimise, kahjustumise või kaotsimineku kahju, näiteks rendiauto kahjustamine (va punktis 15.4 nimetatud juhud).
  3. Saamata jäänud tulu. If ei hüvita saamata jäänud tulu, v.a kannatanu sissetuleku vähenemine või äralangemine kannatanule tervisekahjustuse tekitamise või surma põhjustamise korral.
  4. Isikud, kelle kahju ei hüvitata. If ei hüvita kahju, mis tekkis kindlustatule endale, tema reisikaaslasele või pereliikmele.
  5. Sanktsioonid. If ei hüvita kindlustatule määratud trahve ega muid karistusi.
  6. Nakkushaigused, seksuaalsel teel levivad haigused. If ei hüvita kahju, mis on tingitud nakkushaiguste ja/või seksuaalsel teel levivate haiguste levitamisest.
  7. Loomataudi haigustekitajad, taimekahjustajad. If ei hüvita kahju, mis on tingitud loomataudi haigustekitajast või ohtlikust taimekahjustajast.
  8. Kindlustusega mittehõlmatud tegevused. If ei hüvita kahju, mis on seotud kindlustatu:
   • majandus- või kutsetegevusega;
   • töö- või teenistusülesannete täitmisega; juriidilise isiku juhtimisorgani liikmeks olemisega;
   • tasulise teenuse osutamisega;
   • spordivõistluse või elukutselise sporditegevusega;
   • mistahes sõiduki valdamise või kasutamisega;
   • poolt hoone omamise või valdamisega;
   • relva kasutamisega.
 17. Õigusabikulud

  1. Õigusabikulukindlustuse kindlustusjuhtum on Kindlustatu poolt reisi ajal väljaspool Koduriiki tahtmatult toime pandud õigusevastane tegu, mille tõttu:
   • pädev ametiasutus algatas kriminaal- või väärteomenetluse või esitas Kindlustatule seaduse alusel kautsjoni tasumise otsuse või
   • kolmas isik esitas Kindlustatule seaduse alusel eraõigusliku nõude.
  2. Õigusabikulukindlustuse kindlustusjuhtumi korral hüvitab If kautsjoni vastavalt kohtu- või muu pädeva ametiasutuse otsusele ning mõistlikud ja/või vajalikud õigusabikulud, arvestades juhtumi asjaolusid, õigusliku vaidluse keerukust, nõude suurust ning õigusteenuse tavalist hinda õigusteenuse osutamise riigis.
  3. Kautsjoni tagastamise korral on Kindlustatu kohustatud kautsjoni Ifile tagasi maksma 10 päeva jooksul arvates kautsjoni tagastamisest. Kindlustatu peab kautsjoni tagastamisest Ifi viivitamatult informeerima.
  4. Õigusabivajaduse tekkimisel tuleb sellest viivitamatult Ifile teatada ning toimida vastavalt Ifi poolt antud juhistele.
   NB! Palun lugege kindlasti ka üldisi välistusi.
 18. Välisriigist Ifile tehtud telefonikõned

  1. If hüvitab välisriigist Ifile või Ifi kahjukäsitluspartnerile, transpordiettevõttele, reisibüroole, majutusasutusele või muule reisiteenust osutavale ettevõttele kindlustusjuhtumi tõttu tehtud telefonikõned.
  2. Telefonikõnede kindlustussumma on 200 eurot kõigi sama reisi telefonikõnede kohta kokku.
 19. Rendiauto kindlustus

  1. Kindlustusobjekt. Rendiauto kindlustuse objektiks on Kindlustatu kohustus hüvitada Kindlustatu valdusesse antud üüri- või rendiauto mõistlik ja põhjendatud remondikulu, turuväärtus ja äraveokulu.
   • Käesolev kindlustus hõlmab Kindlustatu poolt renditud või üüritud sõiduautot, sh matkaautod, mille juhtimiseks piisab B-kategooria juhtimisõigusest, (edaspidi ‘rendiauto’) tingimusel, et rendiauto omanik või liisinguvõtja on ettevõte, kelle ametlik tegevusala on sõidukite lühiajaline rentimine. Muud sõidukid ei ole käesoleva kindlustusega hõlmatud, näiteks veoautod, haagised, mootorrattad, mopeedid (sh rollerid), ATV-d (all terrain vehicle) jms.
   • Koduriigist üüritud või renditud sõidukid ei ole käesoleva kindlustusega hõlmatud, sh juhul, kui sõidukit kasutatakse välismaale reisimiseks.
   • Käesolev kindlustus hõlmab rendiauto varustust, mis on rendiautole paigaldatud viisil, et seda ei saa ilma jõudu või tööriistu kasutamata sõidukist eemaldada, samuti turvatoole ja katuseboksi. If ei hüvita kahju, mis tekkis kaamerale, navigatsiooniseadmele ja tarvikule, mida saab rendiautolt ilma jõudu või tööriistu kasutamata eemaldada.
   • Käesolev rendiauto Kindlustus ei kehti sõidukitele, mille omanik ei ole nimetatud punkti 19.1 esimeses alapunktis, näiteks sõbralt, naabrilt, tööandjalt või äripartnerilt üüritud või renditud sõiduk jms.
   • Kindlustatu peab võimalike kahjustuste avastamiseks rendiauto enne rendiauto valduse üleandmist üle vaatamata. Mistahes nähtavad puudused ja kahjustused tuleb koos sõiduki rendile- või üürileandjaga dokumenteerida.
  2. Kindlustusjuhtum on rendiauto vargus, röövimine, kahjustumine või hävimine mistahes äkilise ja ettenägematu sündmuse tõttu (nt liiklusõnnetus, tulekahju, loodusõnnetus), mille eest Kindlustatu vastutab, välja arvatud sündmused ja kahjud, mis on käesolevate kindlustustingimustega välistatud.
   • Erinevalt punktist 21.4 katab rendiauto kindlustus ühtlasi liiklusõnnetused, mis on tekkinud teeliikluses Kindlustatu raske hooletuse tõttu. Käesolev kindlustus ei kata kahju ja kulutusi, mis on tingitud Kindlustatu raskest hooletusest rendiauto kasutamisel väljaspool teed.
   • Kindlustusjuhtum tuleb koos rendiauto üürile- või rendileandjaga dokumenteerida. Samuti tuleb järgida kõiki kahjujuhtumi registreerimise ja dokumenteerimisega seotud reegleid.
   • Kindlustatu peab küsima rendiauto üürile- või rendileandjalt tõendi rendiauto kaskokindlustuse (sõidukikindlustuse) puudumise või kaskokindlustuse omavastutuse suuruse kohta.
    NB! Palun lugege ka rendiauto kindlustuse välistusi ja üldisi välistusi.
  3. Kindlustushüvitis. Kindlustusjuhtumi korral hüvitab If rendiauto remondikulu. Varguse ja röövimise korral hüvitab If rendiauto turuväärtuse. Kui remont on tehniliselt võimatu või remondikulu ületab 70% rendiauto turuväärtusest, hüvitab If rendiauto turuväärtuse, arvestades sellest maha jäänuki turuväärtuse.
   • Rendiauto kindlustuse kindlustushüvitis ühe kindlustusjuhtumi kohta on alati piiratud 40 000 euroga, sh äraveokulud.
   • If ei hüvita kahju, mis on hüvitatud kohustusliku liikluskindlustuse või muu kindlustuse alusel või mida eelnimetatud kindlustuse kindlustusandja on lubanud hüvitada.
   • Kui rendiautol on kaskokindlustus (sõidukikindlustus), siis käesoleva rendiauto kindlustuse alusel hüvitab If ainult omavastutuste vahe, kui rendiauto kaskokindlustuse omavastutus on käesoleva kindlustuse omavastutusest suurem.
   • NB! See ei ole kohustuslik liikluskindlustus. If ei hüvita mistahes kahju, mis tekkis kolmandatele isikutele, näiteks teisele liiklusõnnetuses osalenud sõidukile tekkinud, kahju, kehavigastusest tingitud kahju, kahju kolmanda isiku isiklikele asjadele jne.
  4. Äraveokulu. If hüvitab rendiauto mõistliku ja vajaliku äraveokulu kindlustusjuhtumi kohast lähimasse hoiukohta või töökotta.
   • If ei hüvita äraveokulu ega muid kulutusi (päästmine, teele tõstmine jms), mis on seotud rendiauto haagise, samuti sõidukis või haagises olnud kauba või isiklike asjadega. Isiklike asjade kindlustuse kohta vt pagasikindlustuse peatükist.
   • If ei osuta äraveo ega päästmise teenust ega korralda teenusepakkuja leidmist.
  5. Omavastutus. If peab hüvitisest kinni omavastutuse summas 250 eurot kindlustusjuhtumi kohta.
  6. Ohutusnõuded.
   • Rendiautost lahkudes peab juht sulgema kõik aknad ja katuseluugi, lukustama kõik uksed, kaasa võtma kõik võtmed, puldid ja dokumendid, eemaldama ja kaasa võtma audiotehnika eemaldatava esipaneeli ja rakendama vargusevastased seadmed.
   • Võtmeid, pulte ja dokumente tuleb hoida kohas ja viisil, mille puhul röövimata või hoonesse sisse murdmata ei saa neid ära võtta. Seda nõuet ei kasutata, kui rendiauto varastati remonditöökojast, kuhu If suunas selle remondiks.
   • Rendiauto võtmeid, pulte ja dokumente ei tohi jätta rendiautosse või haagisesse.
   • Pärast rendiauto kahjustumist võib seda kasutada siis, kui on kontrollitud ja veendutud, et see on kasutamiseks nõutavas tehnilises seisundis, näiteks õli või kütus ei leki, rehvid on terved, rool ja pidurid töötavad.
   • Rendiautot tohib juhtida ainult vastavat rendiauto kasutamise riigis kehtivat juhtimisõigust ja juhiluba omades.
   • Rendiauto peab kasutamisel olema õigusaktidega nõutud tehnilises seisundis, näiteks aastaajale vastavad rehvid, rehvide kulumisaste, korras pidurid, tuled.
   • Rendiautot tuleb kasutada tootja poolt lubatud eesmärgil ja ulatuses.
 20. Rendiauto kindlustuse välistused

  1. Seotud isikud. If ei hüvita kahju, kui rendiauto tahtlik kahjustamine, vargus, röövimine või nende tegude katse pandi toime järgmise isiku poolt:
   • kindlustusvõtja või Kindlustatu, Kindlustatu reisikaaslane;
   • rendiauto seaduslik valdaja, tema esindaja, töötaja või tema eestkostel olev inimene;
   • Kindlustatu või rendiauto seadusliku valdaja vanem, laps, lapselaps, abikaasa, elukaaslane, minia, väimees;
   • isik, kes elab koos Kindlustatu või rendiauto seadusliku valdajaga ühises majapidamises.
    Eelnimetatud isikud loetakse seotud isikuteks.
  2. Joobeseisund. Joobeseisundi määramisel lähtub If kindlustusjuhtumi toimumise asukohariigi seadustega lubatud piirmääradest.
   • If ei hüvita kahju, kui rendiauto juht oli liiklusõnnetuse toimumise ajal joobeseisundis.
   • If ei hüvita kahju, kui juht tarvitab joovet tekitavat ainet pärast liiklusõnnetuse toimumist ja enne joobeseisundi kontrollimist politsei või meditsiiniasutuse poolt või keeldub joobe tuvastamisest.
  3. Lahkumine sündmuskohalt. If ei hüvita kahju, kui rendiauto juht lahkub seadust rikkudes pärast õnnetusjuhtumit sündmuskohalt.
  4. Rendiauto kasutamine väljaspool teed
   • If ei hüvita liiklemiseks suletud territooriumil (nt lennuväli, kaevandus, tee-ehituse ala jms) tekkinud kahju.
   • If ei hüvita kahju, mis tekkis veekogul väljaspool ametlikult avatud jääteed.
   • If ei hüvita kahju, mis tekkis liiklemiseks mitte ette nähtud alal, kui kahju on seotud ala omadustega, näiteks soos mülkasse vajumine, maastikul kännule otsasõit jms.
  5. Sõitmine sügavas vees. If ei hüvita, kui kahju põhjustas vee tungimine rendiautosse, selle mootorisse või seadmetesse seetõttu, et sõidukiga sõideti sügavas vees, näiteks tee on üle ujutatud jms.
  6. Võistlused ja võidusõidud. If ei hüvita kahju, mis tekkis rendiauto kasutamisel võistlusel või võidusõidul, samuti harjutamisel võistluseks või võidusõiduks, sõltumata sellest, kas see oli õiguspäraselt korraldatud.
  7. Hooldus, kulumine, garantii
   • If ei hüvita kahju, mis tekkis seetõttu, et Kindlustatu või rendiauto kasutaja parandas või hooldas sõidukit ise, sh laadis akut, vahetas sõiduki kuluvosi, paigaldas rehve jms.
   • If ei hüvita kahju, mille eest vastutab rendileandja, tootja, müüja või remontija, näiteks tootjagarantii alusel hüvitatav kahju.
   • If ei hüvita kulutusi rendiauto rikke kõrvaldamiseks, v.a juhul, kui rikke põhjuseks oli äkiline ja ettenägematu rendiautoväline asjaolu.
   • If ei hüvita kahju, mis tekkis puuduliku, oskamatu või mittenõuetekohase hoolduse või remondi tõttu, v.a juhul, kui remondi- või hooldusteenuse osutaja oli rendileandja poolt aktsepteeritud ning omas vastavas riigis ette nähtud kvalifikatsiooni ja/või registreeringut.
   • If ei hüvita kulutusi hooldusele või kulunud osade vahetusele.
   • If ei võta arvesse punkti 20.7 esimeses neljas alapunktis toodud välistusi tulekahju, teelt väljasõidu, ümbermineku või kokkupõrke korral, kui rendiauto on nõuetekohaselt hooldatud ja läbinud tehnoülevaatuse.
  8. Õli või muu vedelik, gaas rendiauto seadmetes. If ei hüvita kahju, mis on tingitud õli või muu vedeliku või gaasi valest kogusest, ringlusest või kasutamisest rendiauto seadmetes, välja arvatud juhul, kui see oli tingitud kindlustusjuhtumist.
  9. Ebaseaduslik või vale kütus. If ei hüvita rendiauto mootorile ebaseadusliku või vale kütuse kasutamise tõttu tekkinud kahju.
  10. Tavapärane kulumine, amortisatsioon, roostetamine. If ei hüvita kahju, mis on tingitud rendiauto tavapärasest kulumisest, amortisatsioonist või roostetamisest.
  11. Päästeameti vms kulud. If ei hüvita Päästeameti või muu avalik-õigusliku institutsiooni kulu.
  12. Kahju pärast rendiauto hävimist. If ei hüvita kahju, mis tekkis pärast rendiauto hävimist. Rendiauto loetakse hävinuks, kui selle taastamine ei ole otstarbekas.
 21. Üldised välistused

  • Üldisi välistusi kasutatakse kõigi kindlustusjuhtumite korral.
  • If ei maksa hüvitist, kui tegemist pole kindlustusjuhtumiga.
  • If ei maksa hüvitist, kui kahju põhjustanud sündmus on ettenähtav.
  • If ei hüvita kahju või kulu, mis ei vasta hüvitatava kahju või kulu tunnustele.
  • If ei hüvita kulu, mida kindlustatu oleks pidanud tegema kindlustusjuhtumist sõltumata.
  1. Ettenähtav sündmus. If ei hüvita, kui kahju põhjustas asjaolu, mis oli enne reisi algust kindlustusvõtjale või kindlustatule teada või ettenähtav.
  2. Moraalne kahju. If ei hüvita moraalset ehk mittevaralist kahju.
  3. Koduriigis toimunud juhtum. If ei maksa hüvitist, kui kahju põhjustanud sündmus toimus koduriigis. Seda välistust ei kasutata kindlustustingimustes ettenähtud juhtudel reisitõrke kindlustuses.
  4. Kindlustusvõtja ja kindlustatu tegevus. If ei hüvita, kui:
   • kindlustatu põhjustas kindlustusjuhtumi tahtlikult või raske hooletuse tõttu;
   • kindlustatu põhjustas kindlustusjuhtumi juhtides sõidukit, mille juhtimiseks tal ei olnud juhtimisõigust;
   • kahju põhjustas või sellele aitas kaasa tahtliku kuriteo tunnustega teo toimepanemine kindlustatu poolt;
   • kindlustusvõtja või kindlustatu esitas Ifile ebaõigeid andmeid.
  5. Joobeseisund. If ei hüvita, kui kindlustusjuhtumi või kahju põhjustas või selle tekkimisele aitas kaasa Kindlustatu joobeseisund (sh alkoholi-, narkojoove jne) või selle järelnähud.
  6. Kindlustatu otsimine. If ei hüvita kindlustatu otsimise kulu.
  7. Teise isiku poolt hüvitatav kulu:
   • If ei hüvita kahju, mida makstakse koduriigi või välisriigi liikluskindlustuse seaduse alusel.
   • If ei hüvita kahju, kui haigekassa, teine kindlustusandja, transpordiettevõte, reisiteenuse osutaja või muu isik on kulud juba kandnud või teinud otsuse kulude kandmise kohta.
  8. Streik, töökatkestus (töösulg). If ei hüvita, kui kahju põhjustas streik või töökatkestus (töösulg), millest kindlustatu oli teadlik enne reisi algust.
  9. Pankrot, maksejõuetus. If ei hüvita, kui kahju põhjustas reisiga seotud teenuse osutaja pankrot või maksejõuetus.
  10. Loodusõnnetus. If ei maksa hüvitist, kui kahju põhjustas maavärin, maalihe, laviin, üleujutus, metsatulekahju, orkaan, keeristorm, vulkaanipurse, tsunami, v.a reisitõrke hüvitis reisi poolelijäämisel evakueerimise tõttu. Samuti ei kasutata eeltoodud välistust meditsiiniabi kindlustuses, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates loodusõnnetuse algusest ja kindlustatu oli reisil juba enne loodusõnnetuse toimumist.
  11. Pandeemia, epideemia, nakkustõrjemeetmed. If ei maksa hüvitist, kui kahju põhjustas pandeemia, epideemia või riigi poolt rakendatud nakkustõrjemeede v.a reisitõrke hüvitis reisi poolelijäämisel evakueerimise tõttu.
   • Samuti ei kasutata eeltoodud välistust meditsiiniabi kindlustuses, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates pandeemia või epideemia puhkemisest või nakkustõrjemeetmete rakendamisest ja kindlustatu oli reisil juba enne eelnimetatud sündmust.
  12. Sõda, relvakonflikt, ülestõus, massiline korratus. If ei maksa hüvitist, kui kahju põhjustas sõda või relvakonflikt, ülestõus, revolutsioon, massiline korratus, v.a reisitõrke hüvitis reisi poolelijäämisel evakueerimise tõttu. Kui kindlustatu ei osale ise eelnimetatud tegevuses ja saabus vastavasse piirkonda enne ohuolukorra algust, kehtib meditsiiniabi kindlustus täiendavalt veel 14 päeva arvates ohuolukorra algusest. Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) julgeolekunõukogu alaliste liikmete vahelise sõja puhul kasutatakse sõja-välistust kohe sõja puhkemisest, 14-päevast kindlustuskaitset ei ole.
  13. Terrorism. Terrorismiks loetakse mistahes tegu, sealhulgas vägivalla kasutamist,
   • mis on toime pandud ühe inimese või inimeste grupi poolt, kes tegutseb iseseisvalt või seoses mõne organisatsiooniga ja
   • sellel teol on poliitiline, usuline või ideoloogiline eesmärk, sh valitsuse mõjutamine või avalikkuses hirmu tekitamine poliitilisel, usulisel või ideoloogilisel eesmärgil.
  14. If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorism v.a reisi poolelijäämisel evakueerimise tõttu. Samuti ei kasutata eeltoodud välistust meditsiiniabi kindlustuses, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates terroriaktist ja kindlustatu oli reisil juba enne terroriakti toimumist.
  15. If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorismiakti vältimise abinõud (sh transpordi peatamine, täiendav kontroll, piirangud asjade transpordil jms).
  16. Rahvusvahelistest sanktsioonidest tulenevad piirangud. Kõik riskid, mille kindlustamine on vastuolus või mis muutuvad vastuolus olevaks piirangute, keeldude või sanktsioonidega, mis kehtestati ÜRO, Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi või Ameerika Ühendriikide poolt, on kindlustuskaitsest välistatud alates päevast, mil eelnimetatud piiranguid, keelde või sanktsioone kohaldatakse vastava lepingu suhtes.
  17. Kui ÜRO, Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi või Ameerika Ühendriikide kehtestatud sanktsioonid takistavad otseselt või kaudselt kindlustusteenuse osutamist vastava lepingu alusel, on Ifil õigus leping üles öelda, saates kindlustusvõtjale kirjaliku teate. Leping loetakse üles öelduks 14 päeva möödumisel päevast, mil ülesütlemisteade jõudis kindlustusvõtjani. Kommunikatsioonikatkestuse korral loetakse, et ülesütlemisteade on üle antud, kui teade on välja saadetud või teadet on üritatud välja saata. Kindlustusvõtja teavitab Kaardi kaardiomanikke kindlustuslepingu ülesütlemisest 5 tööpäeva jooksul arvates kindlustusandja teate saamisest.
  18. Muud välistused. If ei hüvita, kui:
   • kindlustusjuhtumi põhjustas tuumarelv, tuumaenergia või radioaktiivsus;
   • kahju põhjustas politsei, piirivalve, tollitöötajate või muude avalikku võimu teostavate ametiisikute tegevus;
   • kahju põhjustas vara arestimine, kinnipidamine, konfiskeerimine või sundvõõrandamine.
 22. Üldised juhised kahjujuhtumi korral

  1. Ifile tuleb kahjujuhtumi toimumisest esimesel võimalusel teatada. Ifist saab täpsemaid juhiseid edasiseks käitumiseks.
  2. Kindlustatu peab tegema kõik endast oleneva, et hoida ära kahju edasist suurenemist, näiteks pöörduma haigestumise korral arsti poole, teavitama koheselt lennuettevõtet pagasi kadumisest jms.
  3. Kindlustatu peab esmalt taotlema hüvitist või ettemaksu tagastamist reisiga seotud teenuse osutajalt, näiteks lennuettevõttelt, majutusettevõttelt jms.
  4. Kahjujuhtumi korral tuleb Ifile anda õiget ja täielikku teavet kahjujuhtumi asjaolude, kahju suuruse ja võimalike vastutavate isikute kohta.
  5. Kahjujuhtumi korral tuleb Ifile esitada dokumente, kirjalikke seletusi ja vastata Ifi küsimustele. Kui Ifile esitati koopiad, on Ifil õigus nõuda originaaldokumente.
  6. Ifil on õigus saada kolmandatelt isikutelt kahjujuhtumiga seotud dokumente ja informatsiooni.
  7. Ifi nõudel tuleb esitada tõendid kindlustatu reisi alguse, lõpu, läbisõidukohtades viibimise aja ja reisi marsruudi kohta.
  8. Palun lugege tegutsemisjuhiseid ka kindlustuskaitsete juurest! Täpsema info saamiseks helistage Ifi kindlustustelefonil 777 1211.
 23. Kindlustussumma

  1. If ei hüvita kõigi sama reisi kindlustusjuhtumite kohta kokku rohkem kui käesolevates kindlustustingimustes märgitud kindlustussumma, kusjuures rakendatakse ka kindlustustingimustes toodud hüvitislimiite.
  2. Kindlustussummad ja hüvitislimiidid kehtivad iga kindlustatu kohta eraldi.
 24. Hüvitislimiidid

  1. Kui kindlustustingimustes on teatud juhtumite või kulude puhul ette nähtud hüvitislimiit, siis maksab If hüvitist kuni hüvitislimiidini.
  2. Hüvitislimiidid sisalduvad vastavas kindlustussummas. Hüvitislimiidid ei lisandu kindlustussummale.
 25. Kindlustushüvitis

  1. Kindlustushüvitise saamiseks on vaja esitada Ifile info kahjujuhtumi ja kulutuste kohta.
  2. If teeb kindlaks kas on tegemist kindlustusjuhtumiga ja millises ulatuses on kohustus kahju hüvitada.
  3. Hüvitise saamise õigus on kindlustatul või talle teenust osutanud ettevõttel, näiteks reisibürool, meditsiiniasutusel vms.
  4. Kui hüvitamine sõltub kohtu- või kohtueelses menetluses tuvastatavatest asjaoludest, on Ifil õigus teha hüvitamise või sellest keeldumise otsus pärast menetluse peatamist või lõpetamist.
 26. Kindlustuslepingu rikkumine

  1. Kui If viivitab hüvitamisega, maksab If viivist vastavalt võlaõigusseadusele.
  2. Kui kindlustatu või kindlustusvõtja on kindlustuslepingut, sh ohutusnõudeid, rikkunud, on Ifil õigus vähendada hüvitist või keelduda hüvitise maksmisest, kui võlaõigusseaduses ei ole ette nähtud teisiti.
  3. Ifil on õigus hüvitis osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui If sai kindlustuslepingu rikkumisest teada alles pärast hüvitamist.
  4. Kui kindlustatu ei ole kindlustuslepingu nõudeid täitnud, siis loetakse, et kindlustuslepingut on rikutud.
 27. Teadete saatmine

  1. If edastab kindlustuslepinguga seotud teated e-posti, posti või sms-i teel.
  2. If loeb e-kirja saatjaks isiku, kelle e-posti aadressilt kiri on saadetud, kui see aadress on kindlustuslepinguga seotud dokumentides märgitud, isiku kodulehel või muul viisil Ifile teatavaks tehtud.
 28. Ifi kohustus teavitada kindlustusvõtjat

  1. Kui muutub Ifi nimi või õiguslik vorm, aadress või kindlustusjärelevalve aadress, teavitab If kindlustusvõtjat sellest Ifi kodulehel või massimeedias.
 29. Vaidluste lahendamine ja kohaldatav õigus

  1. Vaidluste korral lähtutakse kindlustuslepingu eestikeelsest tekstist.
  2. If soovib kindlustusvaidlused lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus või kindlustuslepitaja juures. Kindlustuslepitaja poole saab pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu (www.eksl.ee, Mustamäe tee 46, Tallinn 10621) kaudu. If peab osalema lepitusmenetluses. Lepitusmenetlus on tasuta. Enne kindlustuslepitaja poole pöördumist tuleb esitada nõue Ifile.
  3. Ifi tegevuse peale saab kaebuse esitada Eesti Finantsinspektsioonile, www.fi.ee, Sakala 4 Tallinn 15030.
  4. Käesolevale kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kindlustuslepingust tulenevad vaidlused alluvad Harju maakohtule.